ALKMAAR - PURMEREND. H.H. Veehouders BIERHANDEL. Kunstmesthandel. BERICHT DE NEGERHUT. Feuilleton. VERKOCHT. Aangifte "bij de Commissarissen h. haakman2 BUITENGEWONE TOONEELVdORSTELLING GALEOTTO, SiaK, fijne vette KOE 2000 Gulden Belooning SIJBR. C. EELMAN Sz. Goud en Zilverwerk, HORLOGIëN, REGULATEURS, WEKKERS enz. Voor slechts 50 Cent Maandag 18 Maart vertrekt de veeboot naar PURMEREÏÏD en tusschengelegen plaatsen. Het vee moet 's morgens om 8 uur aan boord zijn. op Zaterdag 16 Maart, in de Tooneelzaal van het Hotel „Texel KAPTEIN CADILLAC, Heer f 1.Dame f 0.50. Varkensvleesch concurreerenden prijs. prima gezonde MIXED MAI8 prima Am. Lijnkoek, AANGEBODEN: gevraagd een Agent. Ontvangen J. E. WINKLER. de nieuwste modellen FLAMBARDS en FANTASIE-HOEDEN. G. D. Kikkert. LANGEVELD DE ROOIJ. door liet Nederl. Tooneelg-ezelschap ,,'t Vrije Tooneel", van Amsterdam, ÜSTA. AFLOOP BAJL. Tevens verkrijgbaar puik gerookt vleeseh per 5 ons 40 cent. K. PEREBOOM. Verzoeke beleefd terugzending van de ledige KOEKENKISTEN en ZARREN. R. P. KEIJSER Cz. Landbouwkalk in verschillende soorten. GEVRAAGD Sneeuwklokjes en andere bolgewassen. chilisalpeter, superphosphaat en alle andere KALK- en KUNSTMESTSTOFFEN. Voederkalk aan huis verkrijgbaar. F. J. ZOETELIEF. Vraagt prijs van Punt- en Heiningdraad. aanstaande Aanneming een rijke keuze gewerkt zwarte en effen Dames-Japoustoffen, fijne Franscbe Tibetk's. Voor Heeren pakkeu eene grcote collectie Kam- garens, Cheviot's en fijne Graniet-stoffen, waar van op aanvrage een ruime collectie STALEN ter inzage zijn te bekomen. Alles direct in voorraad, zoodat men niet op de levering behoeft te wachten. Ook worden op verlangen de Pakken OP MAAT geleverd. Ph. YLlESSIHGc. Voorhanden een ruime sorteering De kompleete groote NEGERHUT met 70 platen van BRAAKENSIEK en audere kunstenaars. Thans voor slechts 50 Cent. bestuurder B. DELMONTE. Opgevoerd zal worden: drama in 3 bedrijven en een voorspel uit 't Spaansch van José Echegare door J. H. Róssing. Voorafgegaan door: blijspel in één bedrijf, vertaald door Jean Yaljean. De hoofdrollen m beide stnkken zullen vervuld worden door MATH. KIEHL en den Heer B. DELMONTE. ffinaHjp» Het grootste succes van den^SMhbR dag door geheel Nederland. PRIJZEN DER PLAATSEN: Plaatsbespreking van 12 op den dag dei- voorstelling h 10 cent extra per plaats. De ondergeteekende bericht zijnen geachten begunstigers, dat hij de volgende week een eerste kwaliteit van den heer A. Breesnee zal slachten. Prijzen zijn als volgt: Lap, Soepvleesch en Gehakt 40 ct., Stukjes, Rol en Lende 45 et., Biefstuk 50 ct. per 5 ons. Aanbevelend, MAANDAG DINSDAG, 18 en 19 Maart, in lossing per schipper P. Vos, per 75 E.G. netto f 4.15. merk V. Co., heel 100 E.G. bruto f 8.25. Alles op directe bestelling zoolang de voor raad strekt. Ruit ereplaats, Burg. W. F. STOEL ZOON, ALEMAAR. 9 Spirea's, Pioenrozen, altijd groenblijvende Co- nifeeren 1 h 17, meter. Haagdoorns 17, a 2 meter. Roode reuzenaalbes Fay's Prolific, vol vrucht hout; Zwarte reuzen-tros-nalbes Lee's Prolific. Gladiolus Brencblyensis per 100 f 1,50 Semoinei - 1,75 Gandavensis - 2,— Prachtig voor perken. Er kan ter opleiding in het vak een LEER LING geplaatst worden. GEBR. SCHUMAKER. Breukzalf. aan hem, die bij het gebruik van Pastoor M. Becks breukzalf, aangewend volgens de nieuwste methode, niet volkomen van zijn breuk gene zen wordt. Men vrage de nieuwe brochure, die tegen inzending van een 10 ets. postzegel wordt toe gezonden door het Pharmaceutisch Bureau VALKENBURG (L.) No. 121. levert op bestelling iedere week Voor een van de grootste Bierbrouwerijen wordt voor het Eiland TEXEL Adres met franco brieven onder letter A aan het Bureau van dit blad. PUNTDRAAD, HEININGDRAAD, KRAMMEN, DRAADNAGELS, SCHOPPEN, GRAVEN, MESTVORKEN, Gegalvaniseerde EMMERS, TOBBES, enz. Alles tot zeer verlaagde prijzen bij der ontvang-st van de nieuwste Dames en Heeren ZOMER-STOFFEN, alsmede voor de Voor de Aanneming ontvangen Aanbevelende, Hoogachtend, UEd. dw. Dnr. Photographiëu van pendules ter inzage. Alle uurwerken worden onder garantie ge leverd. De ondergeteekende belast zieb llfSIII? gaarne met het publiek verkoopen van roerende en vaste goederenwaarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. J. E. WINKLER. het wereldberoemde werk Nieuwe uitgave. Rijk geïllustreerd. Het boeiende werk van Mevr. H. Beecher Stowe, volledige uitgave, duidelijke druk, rijt geïllustreerd, ruim 400 bldz. druks. Slechts 50 cent. Men profiteere er van voordat de exemplaren weg zijn. Afgehaald aan ons bureau, betaalt men slechts 50 Cent. 56. Onverwachts sprong een verborgen vakje aan den onderkant open en tegelijkerrijd vloog er een stuk papier uit, dat voor Marie's voeten terecht kwam. Als een roofvogel op zijn prooi schoot Tobias Koster op het samengevouwen papier toe, ter wijl moeder en dochter een gil slaakten, die op hetzelfde oogenblik uit de richting van de deur werd beantwoord. Zonder dat de in de kamer zich bevindende personen er iets van hadden bemerkt, was iemand gedruischloos de trap opgekomen, en op hetzelfde oogenblik. dat Tobias Koster zijn woede koelde door op ae tafel te slaan, werd de deur geopend en verscheen de krachtige gestalte van een jongen man in de opening. Hij slaakte een uitroep van verbazing over het tooneel, dat zich aan zijn blik vertoonde. Tegelijkertijd kon ook Berta een kreet van ver rassing niet onderdrukken, Willy! God, Willy! riep zij uit. Hij legde zijn armen om haar heen en drukte haar aan zijn borst. Zoo ook hadden zij gestaan nu twee jaar geleden op het oogenblik, dat zij van elkander scheiden moesten. De verrassing was voor Marie te sterk geweest. Zij leunde nu achterover in haar stoel en haar gedachten hielden zich bezig met het papier, dat zoo plotseling uit de tafel gevallen en met den jongen man, die op zulk een onverwacht oogenblik de kamer was binnengekomen. Tobias Koster achtte het nu maar de wijste partij zich uit de voeten te maken. Zondereen woord tc zeggen liep hij, nog altijd met het papier in de handen geklemd, op de deur toe. Maar juist toen hij den knop aaarvan gegrépen had, wist Marie haar krachten weder te verza melen. Houdt hemLaat hem niet vertrekken riep zij uit. Het papier, dat uit de talel gevallen is, is ongetwijfeld dat, waarover uw vader in zijn ijlen voortdurend gesproken heeft. Hoewel Willy de juiste toedracht der zaak niet begreep, wendde hij zieh bij deze woorden dadelijk tot den man aan de deur. Hij kende hem wel niet, maar naar Marie's woorden te oordeelen, moest hij niet veel goeds in zijn schild voeren. Tobias Koster echter was den jongen man nog te vlag af. Met een snelle beweging glipte hij de deur uit, die hij voor den neus van den ander in het slot wierp, en snelde de trap af. Maar in hetzelide oogenblik vernam men een zonderling lawaai, gevolgd door een hartver- scheurenden kreet. Willy liep dadelijk met de lamp in de hand naar buiten en daalde zonder zich te bezinnen snel de trap af. Daar lag de man, die zooeven in wilde vlucht uit de kamer gestormd was, hulpeloos neder. Op de eerste trede was hij misgestapt, zoodat hij de geheele trap afgevallen was. Hij had zich ernstig gekwetst en was niet in staat op te staan. Maar hoewel hij half bewusteloos was van pijn, hield zijn hand nog krampachtig het ge stolen papier omklemd. Ook Berta was naderbij gekomen en zag halverwege de trap het verschrikkelijk schouw spel aan. De stom van Marie was het eerste geluid, dat de stilte verbrak. Het papierHet papiergilde zij. Willy boog zich snel over den ongelukkige heen en trachtte het snel uit zijn hand te ruk ken. Maar als een ijzeren schroef bleven de vingers het omklemmen. Met een woedenden blik zag de gekwetste, ondanks al zijn pijnen, den man aan. Oneem het hem toch af! riep Berta uit. Thans maakte Willy de hand met geweld open en haalde het papier te voorschijn. Op hetzelfde oogenblik echter legde zich een zware hand op zijn schouder. Hij keek op en zag een agent van politie voor hem staan. Wat gebeurt hier? vroeg deze streng. Hebt gij met deze man gevochten Is dat uw werk, dat hij daar zoo ligt Willy richtte zich opzijne oogen schoten vlammen. Neen, ik heb met dezen man niet gevoch ten ik ken hem zelfs nietantwoordde hij nu kalm. En evenmin weet ik, wat hier eigen lijk gebeurd is. Ik kwam alleen binnen, toen hij twee weerlooze vrouwen, mijn bruid en haar moeder bedreigde. Met het papier, dat hij zooeven nog in de hand hield, snelde hij toen de deur uit en had het ongeluk van de trap te vallen. De politieagent haalde de schouders op. De zaak klinkt hoogst zonderling, maar dat gaat mij niet aanzeide hij. Wat er van waar is zal bij het onderzoek wel blijken. In ieder geval moet ik u medenemen naar het bureau. En, wat vooral ook niet vergeten mag worden, voor dezen man moet heelkun dige hulp gehaald worden. Daar komt reeds een dokserzeide iemand achter hem. Wordt vervolgd.) Gedrukt bjj LANGEVELD DE ROOIJ, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4