N°. i414. Zondag 31 Maart. Af. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel Herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. De BURGEMEESTER der gemeente Texel Gezien art. 26 der wet van 2 Mei 1897 (Staats blad no. 124); Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld bij gemeld art. 26, om trent de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen in de kadastrale gemeente Texel, onder bijvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de secretarie der gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Texel, den 30 Maart 1901. De Burgemeester voornoemd, H. \V. DE JONCHEERE. Op Maandag, den lsten April 1901 te Alkmaar, op Woensdag, den 3den April 1901 te Alkmaar, op Dinsdag, den 9den April 1901 te Helder, op Donderdag, den Uden April 1901 te Schagen zal door de Commissie voor het sohattingsdis- trict Alkmaar, of door een of meer harer leden van des voormiddags 10 ure tot des namiddags 3 ure zitting worden gehouden in de raadhuizen dier gemeenten, tot het geven van mondelinge inlichtingen aan hen, die zich alsdan daarvoor aanmelden. KLEINHANDEL IX STERKENDRANK. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel, maken bekend, dat onder dag- teekening van den 29 Maart 1901 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van TRIJNTJE BRANS, Weduwe WILLEM KOPPEN, tapster wonende te Oosterend alhier, om vergunning tot het verkoopen van sterkendrank in het klein in de voor- en achtergelagkamer van het door haar bewoonde perceel Wijk O No. 16. Texel, den 30 Maart 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. G. A. Hajenius, Secretaris. COLLECTE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de collecte, die op 1 en 2 April a.s. alhier zal worden gehouden voor de vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiën, te Amsterdam, niet door hen wordt aanbevolen. Texel, 30 Maart 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. G. A. Hajenius, Secretaris. TEXEL, 30 Maart 1901. Woensdag had de vergadering plaats van verschillende bestuursleden en afgevaardigden van de afdeelingen van den op Texel op te richten Texelschen Boerenbond. Pe opkomst mocht met recht goed worden genoemd, in aanmerking genomen, dat velen der opge- komenen niet aan Den Burg woonachtig zijn. Alle afdeelingen, behalve die van Eierland, waren door een of meer leden vertegen woordigd. De vergadering werd geleid door den heer J. N. Kikkeit, die allen een haitelijk welkom toeriep en opmerkte, dat hij niet kon ont kennen bij de eerste vergadering aan Den Burg wel eenigszins teleurgesteld te zijn geweest, doch thans weder vol hoop voor de toekomst der vereeniging was, welke, naar hij vertrouwde, zou werken voor den boeren stand in 't algemeen, ook zou kunnen bij dragen tot bevordering van het welvaren van ons eiland. De voorloopige statuten werden hierna artikelsgew\jze behandeld en, zoo noodig, ver anderd. Enkele artikelen bleken aanvulling noodig te hebben, terwijl wederom van andere, naar 't oordeel der vergadering, de redactie min of meer moest worden gewijzigd. Van die aanvullingen vermelden we alleen, dat de bond zich ook zal bezighouden met het zoo voordeelig inkoopen van het voor landbouw en veeteelt benoodigde, of dit door coöperatief inkoopen zal geschieden, werd echter niet bepaald. Het huishoudelijk reglement werd ter be handeling overgelaten aan 't hoofdbestuur, waarvan beslist werd, dat direct herkiesbaar zouden zijnvoorzitter, secretaris en penning meester, terwijl de overige leden na aftreding minstens een vol jaar van rust moesten hebben. Door de meeste afdeelingen was bereids een lid van 't Hoofdbestuur gekozen. Het aantal afdeelingen is 7, terwijl bepaald werd in de statuten, dat dit bestuur zou bestaan uit 9 leden, waarom werd besloten een 2tal leden bij stemming te verkiezen uit die af deelingen, welke het grootst aantal leden hebben, zijnde de afdeelingen Den Hoorn, die ongeveer 40 leden, en die van Den Burg en van Oosterend, die elk ongeveer 20 leden telde. Voordat tot de verkiezingen werd over gegaan, werd eerst medegedeeld wie in de verschillende besturen van den Bond zitting hebben en aangezien van enkele dier afdee lingen in ons blad nog geen opgave van het bestuur werd gedaan, laten we hier voor al die afdeelingen de opgave van de leden van 't bestuur volgen Burg: do heeren H. W. Keesom, B. Keijser Cz., J. Roeper CzC. M. Veeger enA.DrosAz. Den Hoorn de heeren J. N. Kikkert, S. Bakker, D. J. Bruin, A. Lap Az., D. Bz. Lap en C. Jz. Veeger. Oudeschild de heeren C. 7ijm, C. C. Backer, M. Bas, C. T. Bakker, P. Jb. Kikkert en Jn. Kooij Waal de heeren J. J. Bakker, J. P. Bremer, D. Bakker en A. P. Eelman. Oosterend de heeren W. A. Eelman, Joh. Koning, KL D. Mantje, G. P. Witte, J. Boo gaard en P. Dros Gz. Koog: S. Daalder, A. Daalder, P. List Jz., M Langeveld, K. v. d. Werf en H.MaasCz. De Cocksdorp de heeren J Reuvers, D. C Dros, P. Dros, Joh. de Graaf, B. Lap Dz. en P. Stoepker. Bij eerste stemming werd gekozen met 16 van de 24 stemmen gekozen de heer C. M. Veeger, terwijl eene herstemming moest plaats hebben tusschen de heeren D. J. Bruin van den Hoorn en Joh. Koning van Oosterend, die respectievelijk 11 en 6 stemmen verkregen. Gekozen werd hierna met 16 stemmen de heer D. J. Bruin, terwijl 7 stemmen waren uitgebracht op den heer Joh. Koning en 1 biljet in blanco was Het hoofdbestuur bestaat nu uit de volgende heeren J. N. Kikkert, C. Zijm, Jb Bakker Jbz., H. W. Keesom, G. Witte en P. List, resp. bestuursleden van de wijken den Hoorn, Oudeschild, Waal, Burg, Oosterend en Koog, verder een afgevaardigde van 't hoofdbestuur zitting hebbende voor wijk Eierland (naar wij vernamen werd door die afdeeling nog geen keuze gedaan) en de 2 heeren O. M. Veeger en D. J. Bruin De functiën werden hierop verdeeld door bovengenoemde leden en wel als volgt J. N. Kikkert, voorz., H. W. Keesom, vice-voorz., C. Zijm, le secretaris, Jb. Bak ker Jbz., 2e secretaris, C. M. Veeger. penning meester, G Witte, viee-penningmeester, P. List, D. J. Bruin en het hoofdbestuurslid voor Eierland leden. Aan genoemd bestuur is nu verder de zorg opgedragen voor de verkrijging van de Kon. goedkeuring der Statuten, samenstelling Huish. reglement, enz. Aangezien niemand meer iets had op te merken of mee te deelen in 't belang der vereeniging, werd de vergadering door den voorz. gesloten met een opwekking om met volharding te strijden voor de belangen van den bond. De opbrengst van de verkooping van strandgoederen, Dinsdag alhier gehouden, was totaal f 3380.10. In aanmerking nemende het ruwe en koude weder, dat meer doet denken aan den barren winter dan aan de schoone lente, mag zeker wel als bijzonderheid worden vermeld, dat op de hofstede Amalia's hoeve in den Prins Hendrik polder reeds een viertal musch- eitjes in één nestje werden gevonden, terwijl op de Veen reeds een wilde eend broedende werd gevonden op een 14tal eieren. Voor belangstellenden ligt ter Secretarie dezer gemeente ter inzage het Kohier "Voor den Hoofdelijken Omslag, dienst 1901, zooals dit door den Raad is vastgesteld. De geheele aanslag bedraagt een totaal cijfer van f 14762.76 (tot een maximum van f 150- 0 is de heffing toegestaan). Het getal aangeslagenen is 1039. De hoogste aanslag is f 280, do laagste f 1 59. Voor de verschillende dorpen is het getal aangeslagenen en de totale aanslag als volgt Burg, 353 aanslagenbedrag f 7953.67 Hoogste aanslag f 280. Coslerend, 221 aanslagen- 1695,14 Hoogste aanslag f 82. Waal, 82 aanslagen- 1336,54 Hoogste aanslag f 210. De> Hoorn, 99 aanslagen; - 1387.61 Hoogste aanslag f 100. Oudeschild, 151 aanslagen; B - 1051.94 Hoogste aanslag 150.80. Eierland 91 aanslagen- 969.82 Hoogste aanslag f 185. Koog, 42 aanslagen- 368.04 Hoogste aanslag f 35. Totaal 1039 aanslagen bedrag f 14762.76 Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar het ter inzage liggend Kohier. Van 19 tot en met 27 Maart zijn ver zonden 142 schapen, 16 koeien, 3 kalveren, 2 paarden en 18 varkens. Koog, 28 Maart. Een felle windhoos, die hedennamiddag ons dorp passeerde, heeft eene nieuwe schuur van den Heer C. Kuip geheel op zijde gedreven, uit haar verband gerukt en deerlijk gehavend. Ook is de hooischolf van den Heer Jb. Zuidewind omver geworpen. Gelukkig, dat zij niet over het dorp is gekomen, anders zou de schade veel aanzien lijker geweest zijn Oudeschild, 28 Maart. In tegenwoordig heid van vele ouders, donateurs en andere belangstellenden, had heden in de Koningin Wilhelmina-Bewaarschool een openbare les plaats, die uitstekend voldeed. Vooral het handige vlechten, 't uitvoeren van spelletjes en 't gezamenlijk zingen, vielen zeer in den smaak. De voorzitter, de Heer J. K. G. Muller, wijdde een woord van dank aan mej. S. Bakker en A Roeper, die met evenveel tact als bedrevenheid en ijver, blijk gaven voor de moeil.jke taak uitnemend berekend te zijn en te mogen constateereD, dat de kleinen onder hare leiding goed vorderen. Ook aan de ouders wijdde spreker een gepast woord en betoogde, dat de bewaarschool ook hier in eene bepaalde behoefte voorziet. Namens de ouders sprak de heer Niessink een woord van waai deering en dank. Hulde mag gebracht worden aan hen, die bij deze gelegenheid do kleinen zoo gul op versnaperingen onthaalden, zijnde de dames Backer—Roeper, Hillenius Bruin, Blom- Zegel en de heer Zwanenburg. Op 1 April gaan 14 kinderen van de Be waarschool naar de Openbare school en zullen weer eenige kleintjes eerstgenoemde inrichting voor 't eerst bezoeken. Waal, 29 Maart. Onze plaatsgenoot, de Heer W. Keijser Sbzdie gedurende twee winters de lessen heeft gevolgd aan de land bouwschool te Schagen, deed gisteren aan die inrichting met goed gevolg het eindexamen. TEXELSGHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1