Buitenland. Marktberichten. P r e dikbeur ten, De Cooksdorp, 29 Maart. Gisteren avond te'acht uren ontstond een begin van brand in de woning van de Wed. G. Wegman. Gelukkig, dat men het ongeval spoedig op merkte zoodoende kon men bet vuur nog met emmers water blusschen. Naar men vermoedt, is eene vonk uit den schoorsteen tusschen den voorwand der woning, die geheel van hout is opgetrokken, geraakt. Ten einde bij het vuur te kunnen komen, heeft men eenige planken van dien wand stuk moeten hakken. Veel schade is er overigens niet aangericht. Mej. D. Brans uit Eierland legde Woens dag j.l. te 's Gravenhage met gunstig gevolg examen af voor de acte nuttige handwerken. Vlieland, 28 Maart. De heer A. Blom, leerling der Zeevaartschool alhier, heeft deze week met gunstig gevolg examen afgelegd als derde stuurman. Gisteravond werd de laatste algemeene vergadering in dit seizoen van „Vlieland's Volksbibliotheek" gehouden. Als spreker trad op de heer Hartog, die ons een levendig tafe reel ophing van zijne lotgevallen in de Trans vaal Bijdragen werden gegeven door de heeren J. Smit en W. J. van Rossum, den voorzitter. De heer Smit hield eene ver handeling over „Wat zullen de menschen er van- zeggen terwijl de heer Van Rossum een humoristische bijdrage ten beste gaf over de „Leerplicht". Een gezellig bal besloot den avond. Voor muziek werd gezorgd door het fanfarecorps. Alle records geslagen Dat stoomtrawlers soms verbazende hoe veelheden visch in korten tijd vangen en groote besommingen maken, is bekend. Dins dag kwam echter de Engelsche stoomtrawler „Uvulania" te IJmuiden binnen, die in een korte reis het schip geheel vol gevangen had en er ter markt f 6515 voor besomde, waar mede het record geslagen werd. Naar de „Tel." verneemt heeft Luitenant Generaal Kool, chef van den generalen staf, zich bereid verklaard de portefeuille van oorlog te aanvaarden en zal zijn benoeming tot minister van oorlog spoedig afkomen, zoodat ZEd. reeds met de le van de volgende maand in functie kan treden. Niet zooals 't behoort Dezer dagen is te Loosduinen waar door de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaat schappij een boot met toebehooren is gevestigd het vuurpijltoestel beproefd, hetgeon in langen tijd niet was gebeurd. Men schoot langs de kust. De eerste pijl nam de heele lijn mee en week eenige honderden meters uit de richting. Van de tweede pijl brak de lijn, en van de derde eveneens. Toen was de voorraad uitgeput. Men meldt uit Schermerhorn aan de ,,N. Rott. Courant." Een eigenaardig geval is van hier te ver melden met betrekking tot de leerplichtwet. Een jongen van elf jaar was al van school af en verdiende reeds iets voor zijn ouders, maar moest weer op school komen natuurlijk. Een paar dagen is hij verschenen, maar toen hadden de ouders raad geschaft. Zij wisten hun zoontje verhuurd te krijgen als knecht bij een tuinier in de Beemster, die wel slechs 7 of 8 minuten gaans van de school te Scher merhorn af woont, maar vrij zeker meer dan 4000 M. van de naaste school in de Beemster. Beemster kinderen nu worden hier niet toegelaten, zoodat de jongen nu mooi aan de „tyrannie" der wet ontsnapt is. Krankzinnigenverpleging. Er worth, weer geklaagd oyer gebrek aan ruimte in "de verschillende krankzinnigen gestichten. Dezer dagen telegrafeerde de burgemeester van Montfoort achtereenvolgens, maar steeds vergeefs, aan 15 gestichten om plaats voor een krankzinnige. Wordt van de kinderen te veel geëischt Te Arnhem worden door eenige personen, ouders van schoolgaande kinderen, deskun digen, enz., van meening, dat het onderwijs te veel eischt van onze kinderen, pogingen in het werk gesteld om eene beweging te beginnen tegen die hooge eischen. Toch arrenMen leest in het „Utr. Dagbl." 't Was toch wezenlijk jammer, dat de zoo dikke sneeuwvloed, die nu zeker wel de laat ste zal zijn in dit seizoen, ongebruikt moest blijven voor een ar-partijtje. En daarom „Van der Leeeen ar, we willen er het pleizier nog van hebben „Neen heeren, dat gaat niet op zoo'n sneeuw krijg je geen ar van z'n plaats." „Dat haal je den drommelEen ar dadelijk je zult zien hoe ze er over heen gaat 1" De ar komt, en wordt op aanwijzing der toekomstmanneji der wetenschap geplaatst op eene vigelante. Hierin nemen vier dier toekomstige geleerden plaats, terwijl het ge heel, zoo saamgesteld vehikel, wordt bestuurd van de ar bovenop, alles voorzien van het noodige arretuig. 't Ging uitstekend met die ar zelfs op plaatsen, waar geen sneeuw meer lag, en zoo reden zij voort. Toch arren 1heden, 27 Maart. Commentaar overbodig. Men schrijft aan „De Standaard": In het dorp Grouw (Fr.) zal een tijdelijke onderwijzeres aan de open bare lagere school geplaatst worden tegen een salaris van f 30 per maand In datzelfde dorp vraagt een boer een knecht op een loon van f 200 k f 250 per jaar en den kost, en een dienstmeid tegen een loon van f 120 ook met den kost. In Haarlem's omstreken beginnen de crocussen te bloeien. Nu de velden geheel van bedekking zijn ontdaan, hebben de bloembollen van de hevige nachtvorsten geducht te lijden, zoodat zij niet vro9g in bloei zullen zijn, denkelijk niet voor ongeveer half April. In een arbeidersgezin te Hasselt had de moeder haar kind in een kinderstoel, waaronder een vuurstoof, geplaatst en was daarna uitgegaan. Bij haar terugkomst vond zij het kind deerlijk gebrandwaarschijnlijk hebben de kleertjes vuur gevat. Er schijnt zeer weinig kans op levensbehoud te bestaan. De Borculosche gemeenteraad was tegen Dinsdag saamgeroepen, ter behandeling van eenige punten. Toen om 10 uur de zitting geopend zou worden, was als eenig raadslid ter vergadering verschenen de wethouder Yinke De overige leden van den Raad 10 in getal hebben, zooals reeds gemeld werd, ontslag genomen, en ze schijnen tege lijkertijd overeengekomen te zijn het werk te staken. De voorzitter, de heer Cluijsenaer, opende de vergadering, en constateerde dat volgens art. 48 der gemeentewet geen besluit genomen, noch beraadslaagd mocht worden, omdat niet de grootste helft der raadsleden aanwezig was. De vergadering werd daarop een kwartier geschorst: de voorzitter constateerde daarna nog eenmaal hetzelfde en sloot de vergadering. Nu nog een paar malen dezelfde comedie herhaald en dan kan volgens de wet een geldig besluit worden genomen door de alsdan aanwezige raadsleden. In Friesland zijn tal van arbeiders teruggekeerd, die naar Duitschland trokken om er werk te vinden. Zij bezochten daar toe Oost-Friesland,\$&,ptpstreken van Bremen en Hannover, doch', het gelukte hun niet werk te vinden. Be Arbeiders, die nog werk kregen, krijgen lager loon dan verleden jaar. De verlaging van daggeld loopt van 30 tot 60 cents. De Commissaris der Koningin in Friesland heeft gewaarschuwd zich eerst te vergewissen vóór de reis naar Duitschland te aanvaarden. Tot stof wedergekeerd! Te Harmelen is in de afgebrande Hervormde kerk bij het wegruimen van een groote zerk een grafkelder te voorschijn gekomen, waarin twee eikenhouten doodkisten, welke bij de eerste aanraking in elkaar vielen. Volgens het opschrift van twee zilveren platen, op de kisten gevonden, dagteekenen deze van het jaar 1812 en vermoedelijk 1803 en bevatten de overblijfselen van twee leden der familie Yan Beusichem, beiden Heer van Harmelen. Deze platen zijn aan den naastbestaande dier familie, den heer A. De Joncheere van Harmelen, aangeboden. Men meldt uit 's-Hertogenbosch Ter bevordering der konijneenteelt, die een bron van welvaart voor den kleinen man is op vele dorpen in Brabant, heeft zich gevormd een Noord-Brabantsche Reuzenkonijnenbond, die zich voorstelt, door aanschaffing van ras konijnen en het houden van een jaarlijksche tentoonstelling, dezen tak van bestaan uit te breiden. De vereeniging is gevestigd te Gestel, en typisch is het zeker, dat geen contributie van de leden wordt gevorderd, maar levering van één konijn s jaars ten behoeve van de kas. Van De Wet wordt bericht, dat hij met 400 volgelingen de Transvaal in binnenge trokken op 35 mijlen van Standerton. De „Times" bevat een paar merkwaar dige telegrammen van haar correspondenten te Bloemfontein eu Pretoria. Laatstgenoemde dringt weer aan op de krachtige hervatting van de vijandelijkheden Engeland moet de Boeren toonen, dat, als zij twee jaar willen doorvechten, Engeland het zoo noodig tien jaar kan doen. Maar dan moeton telkens versche troepen uitgezonden worden, om de afgematte Britsche troepen te vervangen. Was men daarmede reeds in Augustus be gonnen, dan zou het einde van den oorlog thans vermoedelijk zichtbaar zijn, terwijl het nu mogelijk is, dat de oorlog nog jaren duurt, ook al krijgt Kitchener nog 50.000 man in plaats van de toegezegde 30.000. Daarentegen erkent de correspondent te Bloemfontein, dat de krijgsverrichtingen der Engelschen tot dusver het doel niet bereikt hebben: den vrede in die mate te herstellen, dat een burgelijk bestuur ingevoerd kan wor den. De correspondent geeft ook toe dat het stelsel der vliegende colonnes mislukt is, en het stelsel om opgepakte Boeren in kampen op te sluiten kan slechts tijdelijk goed wer ken. Bij bepleit het terugkeeren tot het stelsel van een blijvend middelpunt in elk van de voornaamste districten, waar dan de colonnes gevormd en van proviand voorzien kunnen worden, zoodat ze niet afhankelijk blijven van de spoorwegen. In verband met de hervatting van den arbeid aan de Randmijnen, brengt een tele gram aan de „Daily Telegraph" de mededee- ling, dat de miiitaire autoriteiten in Transvaal bekend hebben gemaakt, dat er voorloopig geen sprake kan zijn van een terugkeer van eenige beteekenis van burgelijke personen naar Johannishurg. Ernstig spoorwegongeluk In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft op den spoor weg tusschen Charkow en Sebastopol in Rus land een hevige botsing plaats gehad tusschen twee goederentreinen. Twee conducteurs bleven dood. 22 Waggons werden verbrijzeld. De toestand te Marseille verergert en de hoop op schikking is verdwenen. De Paris- Lyon-Móditerrannée heeft vrijwel alle goede ren-verkeer naar Marseille gestaakt. Deputaties van patroons bestormen den prefect. De bakkerijen zullen moeten stilstaan, als er geen middel gevonden wordt om meel aan te voeren. Een deputatie van afgevaardigden en leden van de Staten en den gemeenteraad leiders van de staking, waaraan men de patroons verzoeken wil gedelegeerden toe te voegen zal op kosten van de stad reizende de regeering den toestand gaan uiteenzetten. Tegelijk is men bezig de Kamer van Koop handel te bewegen een groote vergadering van verschillende partijen uit te schrijven. De burgemeester heeft een dringend beroep op kalmte gedaan De rumoerigheid schijnt nu wel in de lucht te zitten in Frankrijks zuidelijk deel. Te Nantes hebben nu weer een duizendtal handels- en winkelbedienden (een rustig slag menschen andersgevolgd door een enorme menigte van de arbeidsbeurs uit een optocht gehouden door de voornaamste straten, hun ontstemdheid uitend tegen winkeliers die hun zaken om halfacht nog niet gesloten hadden en tegelijk propaganda makend voor de invoe ring van Zondagsrust. De politie had zich klaarblijkelijk een te mooie voorstelling gemaakt van de vrede lievendheid der betoogers, want optrekkend met een roode vlag aan 't hoofd, werden er heel wat winkelruiten vernield door de lui, terwijl ook passeerende trams het moesten ontgelden. De Hongaarsche graaf Maurits Ester- hazy is komen te overlijden en heeft nagela ten een verzameling sigaren, waarvan de duurste zeven kronen vier-en-tachtig heller en de goedkoopste twee heller waard is; te zamen vertegenwoordigt de geheele collectie een waarde van 80 000 kronen Zondag 31 Maart. HERYORMDE GEMEENTE. Burg. Yoorm. 10 uur ds. Schroder. (Bevestiging nieuwe leden.) Den Hoorn. Nam. 2 uur ds. Leffef. Oudeschüd. Yoorm. 10 uur ds. Leffef. (Bevestiging nieuwe leden en Avondmaal.) 's Avonds 7 uur de Hr. Niessinb. (Dankzegging.) Oosterend. Yoorm. 10 uur de Hr. Yan Zweden. Cocksdorp. Yoorm. 10 ds. Smits. (Bevestiging nieuwe leden.) 's Nam. 2 uur ds. Smits. (Avondmaal.) GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Yoorm. half 10 uur Ds. Rooseboom Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Yoorm. 10 uur ds. Kuperus. (Avondmaal.) Den Hoorn. Nam. 2 uur ds. Heep. Schagen, 28 Maart. Aangevoerd: 8 paarden f 85 a f 300, Stieren f af 21 Gelde- koeien f 160 a f 22057 Kalfkoeien f 130 a f 205; Vaarzen 1 af 130 Nuohtere Kalveren f6 af 18300 Schapen f 16 a f 23.50 Lammeren f af Bokken en Geiten f j— a f 30 Varkens f 12.a f 17. 32 Vette Varkens 44 a 46 cent per kilo 18 Yette Koeien f 160 a f 220; 35 Biggen f 6. a f 12 Kipeieren, f 2J5 a f 3.25Eenden a ct. Boter per half k.g. f 0.45 a f 0 50l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2