N°. 1421. DonderdagSS^ April. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag'- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel TEXEL, 20 April 1901. Eerstdaags zal het Hospitaalkerkschip „De Hoop", welk vaartuig door de liefdadigheid in Nederland wordt uitgerust, weer zee kiezen. Voor hen, die de veelzijdige nuttige werking van dit vaartuig nog niet kennen, diene uit het jaarverslag over 19 10 het volgende Er werd aan niet minder dan lr6 yisschers, zoowel aan zieken en gewonden, van ver schillende nationaliteit, hulp geboden door „De Hoop". Al deze patiënten mochten behouden blijven. Er kwam geen enkel sterfgeval voor. Geroemd worden in het verslag de waardeering en den geldelijken steun uit het Buitenland ondervonden De meeste Nederlandsche vis- scherij-reederijen, voor wier volk toch in hoofdzaak het schip werd uitgerust, maken in vergelijk der Duitsche reeders een zeer povere figuur. Ieder die iets tot dit liefdewerk wil bij drag m op ons eiland, zende zijn gift, hoe gering ook, aan mevrouw de Joncheere-Grenfell, de echt- genoote van onzen E. A. Burgemeester, die als correspondente van het comité, het liefde werk van het Hospitaalkerkschip zooveel mogelijk wil steunen. De uitvoer van vee, van 19 tot en met 23 April, bedroeg 72 koeien, 59 kalveren, 54 schapen, 1 paard en 28 varkens. Oüdeschild, 23 April. De Heer J. Hillenius, van de kweekschool te Haarlem, zoon van den Heer M. J. Hillenius alhier, deed gisteren te Amsterdam met goed gevolg examen ter bekoming der akte voor onderwijzer. Oosterend, 23 April. Heeft de garnalen- vangst in den aanvang van het seizoen nogal eens bevredigende resultaten opgeleverd, in de laatste weken valt er volstrekt niet te roemen, noch over de vangst, noch wat den prijs betreft, 't Is daarom, dat reeds vele visschers hebben besloten dit werk te staken en ter Noordzeeyisscherij uit te zeilen, terwijl anderen bezig zijn tot het in gereedheid brengen van de netten voor de ansjovisvangst, opdat zij, zoodra de gelegenheid gunstig is, naar de Zuiderzee kunnen vertrekken. Door P. v. d. Vis, te Oost, zijn in het Kaap en molengat en bij Kamperduin twee flesschfn opgevischt met de bekende kaarten van Prof. G. Gilson, te Leuven. De kaarten zijn ingevuld aan het adres opgezonden. Ze dragen de Ns. 1479 en 1497 De minister van binnenlandsche zaken; Overwegende, dat op Dinsdag 4 Juni e. k. de periodieke verkiezing van leden van de Tweede Kamer plaats heeft Heeft bepaalt- dat in de kiesistricten, waarin het Rijk is verdeeld, voor deze periodieke verkiezing de stemming, zoo noodig, zal geschieden op Vrij dag 14 Juni e. k., en de herstemming, zoo noodig op Donderdag 27 Juni d. a. v. f„S.-Ct") Door den graanhandelaar H. Streek te Winterswijk, werd 31 Maart j.l. een briefaf- gezonden bevattende ongeveer f 1000 aan geldswaardege papieren. Tot dusver is deze niet op de plaats van bestemming aange komen. De brief wasniet aangeteekend In de mijn Oranje-Nassau te Heerlen had Zaternacht de mijnwerker Diederen, uit Benzerade, het ongeluk bij het ophalen van den ophaalbak met het hoofd bekneld te ge raken, zoodat hem dit van den romp werd genikt. De man was gehuwd en vader van vijf kinderen. van twee andere mijnwerkers werden door neerstortende steenmassa's de beenen ver brijzeld. I Uit Kesteren wordt geschreven Godsdienstwaanzin had hier bijna een offer geëischt. Een 30-jarig schilder en zijn vrouw behooren tot een godsdienstige secte, waarvan de „apostel" te Nijmegen woont. In den laatsten tijd bracht deze meermalen een bezoek aan zijn „jongeren". Een pleizierreis was het nietde laatste maal werd hij aan het station zoo lastig gevallen, dat de politie tusschenbeide treden moest. Kort na deze bezoeken openbaarden zich bij het echtpaar sporen van zinsverbijstering, die zich uitten in mishandeling van hun kind, .een zeer jong wichtje. Aan het lot van geofferd te worden waarvan ernstig sprake was werd het onttrokken door een zuster der echtgerooten, die te Nijmegen woont. De man moet zijn dwalingen hebben afgezwo ren, maar de vrouw staat nog steeds onder toezicht. Naar de bloembollenvelden De Holl. Spoor liet Zondag naar Haarlem loopen 20 extra-treinen en vervoerde van Amsterdom naar die stad 12 000 passagiers. Ongeveer 1100 verzoekschriften om schadevergoeding zijn tot 20 dezer, den slui tingstermijn, ingediend door uit Zuld-Afrika gezette Nederlanders. in Groningen, vooral op het platteland» neemt de ontevredenheid tegen de wet op de herziening der belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen zeer toe. Door de geheele provincie worden plaatse lijke comité's opgericht, welke door een volks petitionnement bij de Regeering en de Tweede Kamer zullen aandringen op wijzigiDg van deze wet. Uit verscheidene opgaven is gebleken, dat de meeste flinke renteniers- en heerenhuizen öf gelijk zijn gebleven als vroeger öf aan merkelijk zijn verlaagd, en daarentegen kleine burgers, ambachtslieden en neringdoenden van 40 tot 80 pCt. zijn verhoogd. Steenkolen in Limburg I In Dusseldorf is eene vergadering gehouden van eigenaren en belanghebbenden bij de steenkolenmijnen in Limburg, met het doel om verzet aan te teekenen tegen de plannen der Ned. Begeering om de steenkoolontginning in Limburg van Rijkswege te doen plaats hebben. Men wees in de vergadering op het onbillijke van de Ned. plannen en er werd besloten om met alle macht de rechten der bestaande maatschappijen te verdedigen. Men zal zich met het Duitsche ministerie van buiten]andsche zaken in contact stellen en het verzoek doen het Duitsche kapitaal, in Limburgsche mijnen gestoken, te be schermen. Verplichte kerkelijke contributie In verband met het te betalen verplichte kwartje, heeft de kerkeraad der Herv. Ge meente te Schoondijke, al de nieuwe lidma ten, die daar dezer dagen zijn aangenomen, onvermogend verklaard. Ook in andere gemeenten moeten dergelijke gevallen zijn voorgekomen. Goedkoope eieren 1 Te Middelburg en Zieriksee was de hoogste prijs der eieren de vorige week slechts f2.50 per 100 stuks. Te Zieriksee werden er zelfs nog verkocht voor f 1.80 de 100, dus nog niet eens 2 cent per stuk. Bamum zal met zijn World Show, in ruim 60 waggons, binnenkort uit Duitschland over Nieuweschans in ons land komen. Een trein met complete drukkerij reist den kara vaan vooruit om reclame te maken. Slechts een dag zal te Groningen worden gespeeld, den volgenden te Leeuwarden en zoo ver volgens het land door zonder één dag te verliezen. Wel eoht Amerikaansch 1 Vrijdagmiddag tusschen 4 en 5 uur is te Arnhem, nabij het station, een man die dwars over de rails liep, door een goederen trein letterlijk te pletter gereden. Spoorweg beambten die het zagen aankomen riepen den man toe, en de machinist waarschuwde met de stoomfluit, maar de man scheen daar niets van te hooren. Men schijft uit Alkemade. Een moedige daad is hier te Oude-Ade verricht door den nog slechts 13-jarigen zoon van den koffie huishouder Van der Hulst. Diens makker de 9-jarige J v L, uit het naburige Warmond, was spelende te water geraakt in de z g. kolk alhier, en reeds ver van den oever af gedreven. De knaap, nu reeds een goed zwem mer, sprong op het eerste gezicht van zijn in nood verkeerenden kameraad gekleed te water en slaagde er zwemmende in, dezen van een anders wissen dood te redden, Het .Handelsblad" ontving Zaterdag het volgende telegram uit Batavia Het zevende bivak (in Blang Pedir) is om singeld geworden door 500 Gajoes. De troepen onder luitenant Helb deden tot driemaal toe een uitval, waarna de vijand vluchtte met verlies van 53 dooden. Onzerzijds werd een mindere licht gewond. Het blad voegt hieraan toe Blang Pedir is een klein staatje op de Westkust van Atjeh, dat vroeger tot de onderhoorigheden van het sultanaat behoorde, maar thans onder het Nederlandsch gouver nement staat. Het ligt nog wat meer naar 't zuidoosten dan Meulaboh. Wat de Gajoes, die zich tot dusver zelden of nooit in den strijd hadden gemengd, be wogen kan hebben om het bivak aan te vallen (dat onder bevel staat van a la suite H. Helb), is nog duister. Wij herinneren er echter aan, dat na de actie in Samalangan de pretendentsultan in de Gajoelanden is gevlucht en daar door onze troepen is achteivolgd. Toen hebben wij er op gewezen, dat nu zou kunnen blijken hoe de gezindheid der Gajoes is Misschien heeft een gedeelte zich laten opstoken door de vluchtende Atjehers, maar uit het feit, dat een vijfhonderd Gajoes een aanval doet, kan toch nog niet tot een partijkiezen van de gezamenlijke Gajoes worden geconcludeerd. Van de Vereeniging „Nederland en Oranje" te Berlijn is ten behoeve der we duwen en kinderen der Boerenstrijders door dr. Hendrik Mulder de som van f6600 ont vangen. Op de Nieuwe Gracht te Utrecht vroeg Zaterdagmiddag, ongeveer 1 uur, een tamelijk net gokleede juffrouw aan een meisje, dat met hoedendoozen liep, of zij het soms even wou helpun, opdat zij (het meisje) de doozen Mei zou kunnen dragen. Het meisje vond dit goed, doch nauwelijks had „de juffrouw' een der doozen in handen, of fluks had zij den daarin aanwezigen hoed er uit genomen en onder haar mantel verborgen. Het meisje had echter den diefstal zien begaan, en volgde de juffrouw, tot een agent in de nabijheid was, aan wien zij het voorgevallene mede deelde. De juffrouw werd aangehouden en naar het hoofdbureau van politie gebracht. Na in verhoor te zijn genomen door den commissaris van politie, werd zij onder ge leide van een agent naar het station gebracht, ten einde naar 's-Gravenhage, haar woonplaats, te worden gebracht. De vacante betrekking van armverzor- ger bij het Burgerlijk Ambestuur te Zwolle jaarwedde f 900is zeer gewildonder de 192 sollicitanten bevonden zich meesters in de rechten, gepensioneerde officieren, onder- wjjzera en hoofden der scholen. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor ben Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. LSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1