Buitenland. Ingezonden Stukken. Op de heden alhier gehouden markt waren aangevoerd 5 paarden, 20 koeien, 22 nucht. kalveren, 9 schapen, 1 lam, 9 schram men en 51 biggen. De handel was van zeer weinig beteekenis. De prijzen waren voor koeien f 75 f 175, nucht. kalveren f 5.50 a f9. schrammen f 12 f 14 en biggen f 8 1 10. Te Bavel (bij Breda) verzocht de wa genmaker Ldie eerstdaags in het huwelijk zal treden, zijn buurjongens en vrienden op een glaasje bier. In verschillende herbergen maakten zij.... zes vaten oud bruin ledig Zoo'n tractaat is der moeite nog waard Men schrijft uit Sittard ln de laatste jaren is het hier gewoonte geworden, dat candidaten voor gemeenteraad of Prov. Staten zich op den stemmingsdag op het stadhuis in levende lijve aan de ter stembus gaande kiesgerechtigden vertoonen. Maandag j.l. was dit bij de stemming voor een lid der Prov. Staten weder het geval. Een ingezetene dezer stad, de heer J. A., die zijn plicht als kiezer ging vervullen, en terzelfder tijd ter secretarie aangifte ging doen van de geboorte van een zoon, had de leuke gedachte de beide candidaten, de heeren Beckers en Pijls, uit te noodigen als getuigen bij de aangifte te willen fungeeren. Door- beiden werd hieraan bereidwillig gevolg ge geven, zoodat de datum van dezen voor hen zoo gewichtigen dag ook in de registers van den burgerlijken stand voor altijd is geboek- staafd. Te Siddeburen dronk het 4-jarig doch tertje van den landbouwer M. uit een kan kokende kofiie. Het kind is een paar uur later aan de ge volgen overleden. Naar de „Tel." verneemt, zou een oud landvoogd van Ned.-Indië bereid zijn een benoeming tot burgemeester van Amsterdam te aanvaarden, als de aan die betrekking verbonden bezoldiging in die mate verhoogd werd, dat zij minstens gelijk zou staan met die van den best bezoldigde gemeente-ambte naar. Daar de directeur der gemeeente gas fabrieken f 12.000 salaris en vrije woning geniet, zou de bezoldiging van den burge meester dus op minstens f 15,000 gebracht moeten worden. Een aardig buitenkansje viel aan den portier G. ter Horst, in dienst bij de Hen- geloosche Bontweverij te Hengelo, dezer dagen ten deel. Hij ontving namelijk bericht, dat op zijn lot in de Hamburgsche geldloterij een prijs van 126,000 Mark (f 75,000) gevallen is. In weerwil van dezen on verwachten rijkdom moet de man voornemens zijn, zijne tegen woordige betrekking, waarmee hij een week loon van f 8 verdient, te blijven waarnemen. („Vdbl.") Malle dingen 1 Te Baarle-Nassau heeft de gemeenteraad besloten, des Zondagsavonds 10 uur de ktok in den grooten toren te doen luidenom het sluitingsuur der koffiehuizen aan te kon digen 1 Al snuffelende in oude paperassen kwam ons het volgende zeer merkwaardige bericht onder de oogen „Klaas Janz., Eerwaarde leeraar der Doops gezinde gemeente te Barghorn (Barsingerhorn) is in den Heere gerust den löden April 1683, oud zijnde 86 jaren. Hij is met zijn vrouw getrouwd geweest 68 jaren, en had daarbij 10 kinderen, welke 10 kinderen weer hadden 80 kinderen, welke 80 kinderen nog bij zijn leven hebben voortgebracht 128 kinderen, te zamen 218 zielen. „Nooit is er uit zijn huis een doode wegge dragen, Nooit heeft hij een kist betaald van al zijn [levensdagen, Hij was het eerste lijk, hij was de eerste [dood, Dien men ter aarde droeg van al zijn huis- [genoot." („R. Nbld.") Te Mechelen is zekere De Lessart ge storven, gewezen spoorwegbeambte, een zeer rijk man, die met een zoon en drie dienst meiden een zeer groot huis bewoonde, buiten hetwelk hij nooit een voet zette. De meisjes losten elkaar om de acht uur af, want de heer des huizes ontbeet te middernacht, dineerde te zes uur 's ochtends, sliep over dag en stond 's avonds te elf uur op. Hij bezat tal van huizen waarvan hij de huur nooit opeischte, maar wel aannam als hem die gebracht werd. Onlangs ontving hij acht tien jaar achterstallig pensioen. Voor 't overige was hij zeer liefdadig en algemeen bekend. Maar hij ging met niemand om. Leerplicht en gevangenis! Terwijl elders het verzet van koppige ouders tegen de leerplichtwet na een ernstig, wel willend onderhoud door de commissie tot wering van schoolverzuim gemakkelijk schijnt gebroken te worden, te Tiel blijft een moeder de verzenen tegen de prikkels slaan. Aan een oproeping van de commissie om voor haar te verschijnen, kon de vader van het 12-jarige (dienst)meisje niet voldoen omdat moeder de vrouw hem dit belette. Zij, vischvrouw, ging zelf. Vrouwtje, je man Mijn man komt niet en mijn kind stuur ik niet naar school. Maar dan gaat je man de kast in. Dat kan me niks schelen Uit Dinxperlo wordt gemeld De knaap die na vele wederwaardigheden het eerst werd gesproken van gemoeds bezwaar - na het eindigen der Paaschvacantie deze week voor het eerst de openbare school zou bezoeken, heeft een nieuwe belemmering ontmoet. Het vaccinatiebriefje, dat bij zijn toelating moest worden overgelegd, wordt vermist. De doctor uit Bocholt die hem inente, woont daar niet meer. Als de moeder van den knaap maar nu niet opnieuw ge moedsbezwaar heeft zal zij den knaap weder moeten laten inenten of moeten zoeken een duplicaat van het verloren briefje te ver krijgen. De Engelsche verliezenlijsten tot 6 April toe maken melding van 186 afzonderlijke gevechten alleen in de maand Maart. Te Parijs wordt een proef genomen met een nieuw soort bestrating, niet van hout of steen, maar van glas. Een gedeelte van de rue du Havre is er mee bestraat. De Belgische munt heeft nieuwe 10- centimo-stukken geslagen van nikkel. Deze stukjes hebben dezelfde middellijn als de oude, maar zijn niet zoo dik. Opdat dit nikkelgeld gemakkelijk van het zilvergeld zal kunnen onderscheiden worden, wordt midden in de nikkelen stukjes een gaatje gemaakt. ln het keizerlijk paleis te Gatchina in Rusland) wordt een .ijzeren kist bewaard, welke indertijd door Tsaar Paul I eigenhandig heet te zijn gesloten én verzegeld om, blijkens een opschrift, honderd jaren na zijn dood te worden geopend. Die tijd is nu weldra ge komen op 6 Mei zal de inhoud der geheim zinnige kist worden onderzocht. Een Transvaler, die langen tijd gevangene der Engelschen te Standerton is geweest en den 18den Maart over de grenzen werd ge zet, is te Brussel aangekomen en door de „Petit Bleu" geinterviewd. De man heeft heel merkwaardige dingen verteld over den befaamden tocht der zeven colonnes onder generaal French in de streek, waar hij ver toefde. Hij verklaarde, dat in de Engelsche berichten niet alleen veel feiten verdraaid zijn voorgesteld, maarzelfs belangrijke neder lagen der Engelsche troepen zijn verzwegen. Zoo werd volgens hem den 14den of löden Februari bij Steenkoolspruit een Eugelsch regiment vernietigd. Drie- tot vierhonderd man sneuvelden en 500 werden gevangen genomen. Twee dagen later kwam generaal Rnndle met een konvooi te Standerton aan. Hij was onderweg onophoudelijk aangeval len en bracht dientengevolge 200 gekwetsten mede. Den 27sten Februari vertrok des mor gens een detachement van 400 Engelschen naar Kliprivier met de opdracht de Boeren uit hun stelling te verjagen. Des avonds kwamen slechts een dertigtal van deze man nen terug; de anderen waren gesneuveld, ver spreid of gevangengenomen. Yan al deze échecs werd nooit melding gemaakt. Tijdens de twee maanden van de gevan genschap van dezen Boerenstrijder te Stan derton werden onder het bereik van het ge schut der bezetting van 3000 man vijf treinen door de Boeren vernield. De gezondheidstoe stand van het Britsche leger was daarbij uiterst slecht, het hospitaal te Standerton had nooit minder dan 600 zieken en dagelijks stierven gemiddeld 16 soldaten. Toen de ver- haler vertrok, was het leger van French mo reel totaal op en waren de Boeren actiever dan ooit. In een particulier schrijven met de laatste mail uit Kaapstad ontvangen, wordt gezegd, dat de pest, voor zooverre de ziekte onder de blanken heerscht, hoofdzakelijk bare slachtoffers vindt onder de Engelsche soldaten. De in het Engelsche leger zoo sterk heer- schende ziekten en de leefwijze der soldaten, die zeer druk verkeeren in de Kafferwijken, maken deze klasse van menschen veel meer vatbaar voor besmetting dan de gewone man, die bij zindelijkheid op lijf en huis, zooals de feiten leeren, veel minder van de ziekte te vreezen heeft. Uit Weenen wordt over den toestand in Pusland in zeer ernstige bewoordingen aan de „Daily Telegr." geseind. Er moesten in het geheele land 80.000 stakende werk lieden zijnopstootjes in de straten is geen zeldzaamheid. Te Vyborg zijn de winkels vernield; in Odessa zijn de vorige week 1500 burgers aangehouden. Door de Russische studenten wordt een monsterpetitie opgesteld, waarin den Czaar om de instelling zal gevraagd worden van de Grondwet. Personen van allerlei richting sluiten zich bij de petitie aan, waarop reeds 15000 namen van Petersburgers en Moskauors voorkomen. Het aantal pelgrims te Mekka moet dit jaar buitengewoon groot zijn. Reeds nu liggen er 200,000 om den Heiligen Berg, den Mont Ararat, gekampeerd in de open lucht. Men neemt aan, dat Mekka door meer dan een millioen pelgrims bezocht zal worden Algiers en Tunis hebben er reeds 60.000 gezonden. Men seint uit Londen aan het Hlbd": Het merkwaardigste gedeelte van het ver schenen Blauwboek is sir Afred Milner's neer slachtige beschrijving van den toestand op 25 Februari, die het sterkst blijkt uit zijn meening dat het laatste half jaar een tijd perk was van achterteruitgang, zoowel mo reel als materieel. Sir Alfred voorspelt moeilijke, afmattende en kostbare tijden, waarin slechts langzaam zal worden vooruitgekomen, voordat aan de administratieve regeling van de kolonies kan worden begonnen. Hij keurt de algemeene verwoesting van hoeven en van den oogst af, en is verheugd dat daaraan een einde is gemaakt. Hij wijst er op, dat door het straf fen van onschuldige Boeren met de schul digen, beiden naar de commando's van den vijand werden gedreven. En hij bevestigt, dat de Engelsche Zuid-Afrikaanders doodmoe zijn van den oorlog, die velen van hen te gronde richtte. De gezondheidsraad van het Seine-depar- ternent heeft een veldtocht begonnen tegen de muskieten en de muggen, die door de mo derne wetenschap thans zijn gedoodverfd als overbrengers van tal van ziektekiemen, De raad beveelt aan de demping van alle stil staande wateren, en een zorgvuldige ontsmet ting van de badkamers. Een Engelsch syndicaat heeft aan de Canadeesche Regeering aangeboden een groot kanaal te graven van het meer Huron naar Montréal, waardoor het verkeer der stoom, schepen met 387 zeemijlen zou verkort worden De ruwe Noordoostenwinden der laatste weken hebben den viooltjes-oogst, een der gewichtigste bronnen van bestaan der bevol king aan de Riviera, volkomen vernietigd. Met het oog op deze zware ramp, heeft de in San Remo vertoevende Russische generaal Gorloff f90,000 ter verdeeling onder het meest door dien ramp getroffenen naar Nizza gezonden (buiten verantwoording van de Redactie.) Chilisalpeter en Zwavelzure ammoniak. Deze beide meststoffen worden gebruikt als stikstof- mest. Wanneer wij in het kort deze beide stoffen gaan vergelijken, is het niet onze bedoeling de eene meststof ten koste van de andere op den voorgrond te plaatsen, doch den landbouwer voor te lichten en op verkregen uitkomsten te wijzen. De vraag, welke van deze twee stoffen moet worden gebruikt, wordt beheerscht door een tweede, n.l. //wat is het goedkoopst?" Chilisalpeter bevat 151/, °/0 stikstof, zwavelz. ammon, 201/. Uit proeven is echter gebleken, dat de stikstof in de zwavelz. ammon. minder waarde heeft dan die in do Chilisalpeter. Een gedurende 30 jaren genomen proef is in dit opzicht zeer leerzaam. De Heeren Luwes en Gilbert vonden in die 30 jaren dat de gemiddelde opbrengst van tarwe bij een bemesting van 90 K.G. stikstof van zwavelz. ammon. was (per H.A.) 2163 K.G. graan en 1155 K.G. stioo, bij een bemesting van 96 K.G. stikstof van Chilsalp. 2370 K.G. graan en 5175 K.G. stroo. Een dergelijke proefneming met gerst bracht aan het licht, dat 48 K.G. ammon. stikstof 2798 K.G. graan en 3578 K.G. stroo leverde, bij dezelfde hoeveelheid sal peterzure stikstof werd dit resp. 2973 K.G. en 4065 K.G. De landbouwkundige Jadour heeft verschillende ver gelijkende proeven genomen met haver, waarvan wij er enkele mededeelen K.G. K.G. K.G. 1. 225 zwavelz. ammon. gaf 4600 graan en 5900 stroo. 300 Chilisalpeter 4700 n 5400 2. 225 zwavelz. ammon. 4450 4800 n 300 Chilisalpeter 4900 5500 n 3. 225 zwavelz. ammon. 4100 n 4600 300 Chilisalpeter 4250 n 5000 n Bij elke proef ontving elk perceel 46 K.G. stikstof per H.A. Neemt men nu nog in aanmerking, dat een deel van de stikstof uit de zwavelz. «mm. by de ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2