DANSCÜRSÜS, 2000 rol behangsel, TEXEL - HOORN. Y olksharmonika's Cl. H. DE BOER te Texel alle soorten Borstelwerk puik beste Aardappelen. karretje op veeren met kap, f 3,75. Marktberichten. Mejufvrouw S. te Oosterend, Pli. VLESSING, Gravenstraat. J. H. MOOJEN, Makelaar, een liefst R. K. DIENSTBODE, VLOER- en TAFELZEILEN in elke breedte, Pre dikbeur ten, ADVERTENTIEN. Oproeping. Ten kantore van Notaris is geld beschikbaar op hypotheek. J. Duinker, K KHHISGËYIKG. Ontvangen Geen vreemde, maar EIGEH SPIWA^rFI. G. J. O. D. DIKKERS, Terstond gevraagd: HANDEL in Te koop Voor de schoonmaak ontvangen: Prima Karpetten, Aanstaande Zaterdag, 27 April, liggen dejvee- booten gereed voor het vervoer van vee naar HOORN. Het vee moet om 8 uur 's morgens aan boord zijn. JOH. DE HEER, Rotterdam, Noordmolenstraat 71. Amsterdam 22 April. Aangevoerd 485 Run deren, le kwal. 60 64 ct., 2de kwal. 56 ct 3de kwal. 50 ct. per KG. 140 Melk- en Kalf- koeien t 120 a f 240Graskalveren f k 179 nucht. Kalveren f 7 a f 9; 19 Schapen 1 18 a f 24; Lamineren f a 534 vette Yarkens 42 k 46 ct. per KG. Purmerend, 23 April. Aangevoerd 282 vette Kalveren 70 k 90 ct. per KG.538 nucht. Kalveren f7 a f 16; 297 vette Varkens 44 k 48 ct. per KG.; 120 magere Varkens f 16 a 26 303 Biggen f7 af 12.; 1068 Schapen en Lammeren668 Runderen en 21 Stieren Kip-Eieren f 2.60 a f 3.— per 100. Vette Koeien, 134 stuks, lager in prijs h. stug. Melkkoeien prijshoudend handel stug. Vette Kalveren, handel matig. Nuchtere Kalveren handel stug. Vette Varkens, handel stug. Magere Varkens en Biggen handel vlug. Vette Schapen, lager in prijs, handel stug. Londen, 22 April. Ter markt zijn aangevoerd: 1000 Runderen, 9000 Schapen en lammeren, 30 Kalveren, 20 Varkens. Men noteert Runde ren f 0.35 a f 0.67 Schapen en lammeren f 0.47 a f 0.85Kalveren f 0.47 a f 0.80 Varkens f 0. a 10. Zondag 28 April. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. hiessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur de Ds. Heep. 0p Zondag 28 April hopen onze geliefde ouders, J. VERHOEVE en R. BRUIN hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Namens hunne dankbare kinderen. Cocksdorp. er ligt een brief voor U op 't bureau dezer courant. Allen die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan, cf borgtochten bezitten, geteekend door PIETER Jbz. ROK, overleden den 2 April 1901 te Texel, worden verzocht daarvan voor 15 Hei a. s. opgave te doen bij PIETER P. KOK te DEN HOORN op Texel. Allen, die iets te vorderen hebben yan verschuldigd zijn aan of borgtochten onder hunne berusting hebben ge- teekend door G. ZOETELIEF, in leven Timmer man en IJzerhandelaar te den Burg op Texel en aldaar den 20sten Februari 1901 overleden, worden verzocht daarvan opgave ot betaling te doen vóór den 15 Mei 1901 aan P. J. ZOE TELIEF, Parkstraat, Burg—Texel. De ondergeteekende bericht, dat bij hem verkrijgbaar zijn en aanverwante artikelen tegen concur roerende prijzen. Hij beveelt zich beleefd in ieders gunst aan. Ook als PIANO STEMMER en tot 't matten van Rieten- en Biezenstoelen Warmoesstraat, BURG, TEXEL. Het Bestuur van den Polder Waal en Burg brengt ter kennisse van de Ingelanden, dat de voorloopig goedgekeurde rekening en verant woording wegens het geldelijk beheer over 1900 van af heden tot en met den 7 Mei a. s. van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure, Zondagen uitgezonderd, ter inzage voor de Ingelanden is nedergelegd ter Secretarie van den polder aan den Burg. Texel, 22 April 1901. Het Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. de nieuwste zwarte en gekleurde Zomer-Jaquets, Capes en Pelleriens. Ruim gesorteerd in Wollen en Hercules- Karpetten, Vloerkleedjes, Sport- en Cocos- matten, Vloerzeilen in alle breedten, gebloemde Tapijten enz. Lage prijzen. Contant 5"/0 korting. Wegens de groote voorraad SPINAZIE, zullen wij ze gaan verkoopen voor alle prijzen. Ook nog een mooie partij beste BLAUWE AARDAPPELEN voor 18 cent de 5 kop, Puike ROODE 25 cent de 5 kop, ZUURKOOL; 5 pond 10 cont, SLABOONEN, 2 pond h 10 cent, SNIJBOONEN per pond 8 cent, POSTELEIN per flesch 15 cent, ook nog VERSCHE SOEPGROENTE alle dagen ver krijgbaar. Bestellingen van buiten dm Burg worden franco toegezonden. Aanbevelend, GEBEs. DEKKER, TuiniersWarmoesstraat. Bij genoegzame deelname op nader te be palen dag, DANSLES in de „KIKKERT", alwaar de lijst ter inteekening gereed ligt. Voor gezelschappen gelegenheid tot hot aanleer en der nieuwere élégante dansen. Aanbevelend, C. A. BIJPOST. Notaris te Texel, zal op Vrijdag 26 April a.s., des namiddags 2 uur, in het Café „den Burgalhier, publiek verkoopen: Mahoniehouten ronde Tafels, Stoelen met rieten- en trijptezitting, houten en plaatijzeren Ledikanten met springveeren Matras, Spiegels, Schil derijen, Lampen, enz. enz. zal op Vrijdag 26 April 1901, 's middags 2 ure, in het Café den Burga/d Burg, ten over staan van den Notaris G. J. O. D. DIKKERS publiek verkoopen; Ronde en vierkante TAFELS, FAUTEUILS (waaronder antieke), WA8CHTAFELS, HOEKKASTJE, Salon- en andere KACHELS, zwart marmeren PENDULE met COUPES, 2 fraaie bronzen BEELDEN, Koper-, Kristal-, Glas-, Porcelein en Aardewerk. 1 Singer TRAPNAAIMACHINE. TUINBANK, ZITBAD enz. enz. bij J. C. HIN, Hoogenberg. Door voordeeligen inkoop van kan men goedkoop behangsel bekomen bij J. L. LEEN, Schilder. SLIJTERS GENIETEN RABAT. J. Ph. BAKKER, Beurtschipper. een in goeden staat zijnd ook genegen te ruilen, bij Gt. KIKKERT, Zadelmaker. Vitrages, Kwasten, Looper, enz. enz. Aanbevelend, K. ZEGEL Fz. De A geutep -tT KüIJPER Cz. genten--*H. HAAKMAN. Uitgebreide Catalogus gratis. Volgens nevenstaande teekening lever ik een soliede HARMONIKA hoog 35JcM., 10 kleppen, dubbeltoonig (48 tongen) 2 registers, open nikkel klavier met patent spiraalveeren, driedubbele balk met nikkel beslag, sluiting en hoekbeschermers. Schoone volle toon. In cartonnen doos, goed verpakt, francof.door geheel Nederland Hetzelfde Instrument, 3-koorige Orgelmuziek (octaaf en trémolo) f 4,50idem 4-koorig (octaaf, terts en trémolo) f 5,50. Degelijke Harmonika's, 1 register, 10 kleppen van af f 2,franco. Bestelt niet in het buitenland, waar u geen verhaal I of garantie hebt; en bovendien nog vracht en recht betalen moet, doch zendt Post wissel aan andering daarvan in salpeterzure stikstof verloren gaat, dan mag men de waarde van zwavelz. amm. op 10 tegen die van Ckilisalp. op 9 zetten m. a. w. betaalt men vooi b.v. 85 K.G. Chilisalpeter f 9, dan mag men voor 85 K.G. zwavelz. amm. niet meer dan f 10 betalen, of omgekeerd, is de prijs van 100 K.G. zwavelz. amm. f 15.50, dan moet men voor 100 K.G. Ckilisalp, niet meer betalen dan f 13.95. J Daar nu uit deze cijfers blijkt, dat Chilisalpeter lager in prijs is (gemiddelde prijs van zwavelz. amm. f 11 a f 15; gemiddelde prijs van Chilisalpeter f 10 per 100 K.G.) meenen we in het algemeen de Chilisalpeter als stikstofmest te moeten prefereeren. G. viuv -a-'v.wowo uuitcmttuu, waar u geen vernaai

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3