N°. 1425. Donderdag 9 Mei. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag- der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel AANVOER VAN VEE TER MARKT. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt in herinnering, dat tijdens de te houden markten de aanvoer van vee ter Markt moet geschieden, uitsluitend door de straatloopende langs het logement „De Zwaan." Texel, den 25 April 1901. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. S C HIETOEFENIN G E N. Een iefler, die zich projectielen of scherven toeeigent, is strafbaar volgens de wet TEXEL, 1 Mei 1901. Zaterdag 11 Mei a.s., 's namiddags 3 uur, aal de afdeeling „Texel" van den Bond van Ned. Onderwijzers in het hotel „Texel" eene vergadering houden, welke volgens het reglement ook toegankelijk zal zijn voor niet- leden. Het bestuur zal dan aan de leden enkele belangrijke mededeelingen doen; verder moet er een stemming plaats hebben voor een lid van het Hoofdbestuur. Nog zal de heer W. R. van Douwen eene inleiding houden over punt b van het Bonds- program, luidende '„Verkrijging van een meer zelfstandige positie' van den onderwijzer in de school, in dien geest, dat de regeling der schoolzaken, genoemd in art. 21 der Wet op 't Lager onderwijs, plaats hebbe door het personeel der school." „Verkrijging van een meer zelfstandige positie in de Maatschappij." Hedennacht overleed plotseling te Oos terend de heer P. J. Bouma, hoofd der openbare lagere school aldaar. Sedert meer dan 40 jaren werden door ZEd. diens beste krachten gewijd aan de belangen van het onderwijs, waarvan bijna 40 als hoofd dei- school Was de heer B. steeds vol ijver voor het onderwijs, toch nam dit niet al zijn tijd in beslag. Aan belangstelling in zaken van algemeen belang ontbrak het hem in geenen deele. Voor velen was hij een ware vraag baak, terwijl vereenigingen als begrafenis fonds en ziekenfonds in hom een oprichter en waren steunpilaar verliezen, welk-verlies nog lang zal worden gevoeld. Door de Vereeniging tot bescherming van nuttige vogels wordt door middel van aan plakbiljetten gewezon op het groote belang, dat ook landbouw en veeteelt heeft bij de bescherming van insectenetende vogels, waar toe ook do kievit moet worden gerekend. Maar al te dikwerf wordt door velen om het betrekkelijk geringe directe voordeel, dat verkregen wordt door het rapen der eieren, het veel grootere voordeel over het hoofd gezien, dat hierin bestaat, dat de kievit en andere vogels voor zichzelf en hunne jongen tal van schadelijke insecten noodig hebben en dat men door die vogels het broeden te verhinderen, de groote vijanden van landbouw, enz., de schadelijke insecten, steunt. Men late daarom ook in zijn eigen belang thans die vogels met rust. Naar men ons mededeelt bestaat bij het Fanfarecorps alhier het plan Zondag a. s. bij goed weer een concert te geven in het Park. Oudeschild, 6 Mei. In de „Zeven Provin ciën" werd Zaterdag 11. eene vergadering gehouden van den Schippers- en Visscherbond. Uithoofde de onkosten van het opsporen en 't betonnen van het wrak op den bodem van Texelstroom, waartoe 2 schuiten, met 2 vletten en een duiker moesten worden gebezigd, f25 hadden bedragen, was men yan oordeel, dat wellicht de visscherij-vereenigingen te Helder, Oosterend en Wieringen, welker leden even groot belang bij de zaak hadden als de gar- nalenvisschers van hier, misschien welwillend genoeg zouden worden bevonden, om iets in de gemaakte onkosten bij te dragen. Een verzoek in dien geest zou tot de betrokken vereenigingen worden gericht. Door den voorzitter werd verslag uitge bracht over het nuttig werk door het Hos pitaalkerkschip „de Hoop" in 1900 verricht, vooral in 't belang der haringvisschers op de Noordzee. Besloten werd aan de Vereeniging, welke dit schip uitzendt, eene gelijke bijdrage als het vorig jaar te zullen verleenen uit de kas der vereeniging. Nadat nog eenige min of meer belangrijke mededeelingen waren gedaan, kwam het request ter sprake, ongeveer twee jaren geleden verzonden, behelzende het verzoek om het oesterkorren twee maan den langer toe te staan dan dit tegenwoordig geoorloofd is. Besloten werd nog eene af wachtende houding aan te nemen tot Juli e.k., om dan andermaal tot de regeering een ver zoekschrift te richten. De visscherij naar ansjovis doet goede verwachtingen koesteren. Door haringvlotten toch, werden Zaterdag te Helder 96.000 en Zondag 150.000 stuks ansjovis aangebracht. De prijs was toen f 8.60 per 1000 stuks. Bij het baggeren in den havenmond, werd gisteren een paalstomp ontdekt, die minstens twee voeten boven den bodem uit stak en daardoor veel gevaar opleverde voor in- en uitzeilende vaartuigen. Door de goede zorgen van het personeel werd een ketting om den stomp gewerkt en poogde men den stomp met een bak te lichten. Toen dit niet spoedig genoeg gelukte, bood de blazer schuit T. X. 184 hulp en draaide met 't ankerspil den paalstomp uit den grond. Het actief optreden van het havenpersoneel heeft het gevaar voor onheilen spoedig uit den weg geruimd. Oosterend, 7 Mei. Door schipper G. Plaats man van Oost is bij den Noordwal opge vangen eene blauwe postduif, die op den linkervleugel het stempel draagt„La Vitesse a 4 Alost" en in het midden hiervan eene duif Op een ringetje aan een der pooten leest men: 4158 Aalst 1901. De Cocrsdorp, 7 Mei. In het Eierlandsche gat zijn door schipper M. Boon Mz. 140 stuks ansjovis gevangen. Den Hoorn, 8 Mei. Door stemgerechtigde leden van de Herv. Cemeente alhier werd zondag besloten, dat yorkiezing van predi kanten enz. in de volgende 10 jaar weder door den kerkeraad zal geschieden. Hoenderteelt 1 Het hoofdbestuur de Friesche Maatsch. v. Landbouw heeft van den Minister v. Binnenl. Zaken toezegging ontvangen van f 250 subsidie voor het houden van een cursus ter versprei ding van kennis van hoenderteelt. Op school in een groote stad: Juffrouw: Marie, ik zal je een som opge ven. Als je vader aan den slager honderd gulden schuldig is, aan den schoenmaker vijftig, aan den bakker dertig, aan den Marie Dan gingen we verhuizen I Een schipper te Nieuw-Amsterdam had aan iemand een betaling gedaan en liet eenig geld, zijndo een bankbiljet van f 40 en een muntbiljet van f 10, op tafel liggen. Toen hij even later terugkwam, ontdekte hij, dat zijn kinderen dit papiergeld in de kachel ge worpen hadden 1 Onder het opschrift „Engelsche bot" leest men in het „U. Dbl." Het was omstreeks het middaguur in de Adriaanstraat te Utrecht. Twee vischvrouwen hadden zich op hetzelfde moment die straat in begeven, tot het ver- koopen hunner waar. Luid weerklonk hun geroepbot, böt, böt. Een juffrouw begaf zich uit hare woning en riep een der visch vrouwen aan. Dat was de ander een doorn in het oog. Daarom riep ze„Juffrouw koop zo niet hoor, want de bot, die zij verkoopt, is Engelsche." Gemeen niet waar Dat vond de verkoopende vischvrouw ook, zjj werd daarover zoo kwaad, dat zij de andere eenige slagen met een leege vischmand toediende. „Hier heb je Engelsche bot" klonk het. Nu vlogen ze elkander in de haren, onder het kjjken van vele juffrouwen. Natuurlijk moest de eene het onderspit delven. Wij zijn helaas niet te weten gekomen, of het de Engelsche, dan wel de andere botverkoop- ster was. Dat weten wjj echter, dat er een met een heel leeljjk blauw oog het terrein verliet. TEXELSCHE COURANT Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. De Burgemeester der gemeente Texel, Gelet op den brief van den heer Commissaris der Koningin in deze Provincie d.d. 16 April 1901 No. 16 3757; Brengt ter algemeene kennis, dat gedurende de maanden Juni tot en met September a.s. door het per soneel van het 4de Regiment Vesting-Artillerie van verschillende verdedigingswerken te Helder schietoe feningen en door de Commissie van Proefneming, schietproeven zullen worden gehouden met aldaar op gesteld geschut. Op de schietdagen zal op het werk vanwaar gevuurd wordt, minstens één uur voor den aanvang van het vuur een roode vlag en een gekleurde vlag waarvan de beteekenis is aangegeven op borden bij Wierhoofd en het torpedomagazijn aangevende de richting waarin gevuurd wordt, worden geheschen, en groote waaischu- wingsborden worden gnplaatst aan den ingang van de haven en op het buitentalud van de batterij Vischmprkt, waarop vermeld zal zijn vanwaar en in welke richting gevuurd wordt. Gedurende den tijd, dat er geschoten zal worden, zal in het belang van het publiek aan een ieder, niet behoorende tot het personeel van 's Rijks Waterstaat, of dat bij het schieten is ingedeeld, verboden zijn zich op te houden op het terrein, gelegen vóór het werk vanwaar gevuurd wordt. Dit terrein wordt op den schietdag door eene wacht van het 4de Regiment Vesting-Artillerie afgezet, ter wijl het zonder vergunning van de aldaar opgestelde posten, verboden is te loopen van den eenen post tot den anderen post, geplaatst op de uiteinden van het afgezette terrein. De bedoelde posten zullen, zoolang het publiek de noodige medewerking verleent, in last hebben, het doorloopen te vergunuen van af het oogenblik dat dén of meerdere schoten gevallen zijn, tot dat, waarop spoedig schoten zullen vallen, zoodat het verkeer tel kens slechts voor een oogenblik gestremd zal zijn. Bij enkele vuren van de batterij Kciaphoofd zal de militaire weg om Kaaphoofd voor het publiek vrij zijn, zoodat alsdan blijvende gemeenschap bestaat (usschen het gedeelte zeewering ten Oosten en dat ten Zuidwesten van die batterij. Op de avonden tijdens van het fort Kijkduin met gevulde granaatkartetsen gevuurd wordt, zullen ter wille der veiligheid geen vergunningen tot doorloopen, als voren bedoeld, verleend worden. Bij het vuren in de duinen ten Zuiden van het fort Kijkduin is het mede verboden zich te bewegen of op te houden in het met roode vlaggen afgebakende terrein. Tevens wordt onder het oog gebracht, dat 1. het gedurende het vuren met uitzondering van het vuur in de duinen ten Zuiden van Kijkduin verboden is, behalve aan het personeel, dat daartoe aangewezen is, met vaartuigen te ankeren of te gaan liggen vdér het werk waaruit gevuurd wordt, of zich te bevinden op de plaat Onrust 2. het oprapen van verschoten projectielen of scher ven daarvan alleen mag geschieden door personeel, dat daartoe gemachtigd is door den Commandant van het 4de Regiment Vesting-Artillerie, die het personeel van vergunninsbewijzen voorziet, terwijl dit personeel ver plicht is, het gevondene te leveren aan het magazijn van Ooriog tegen de daarvoor vastgestelde prijzen. 3. zij, die tijdens het vuren zich bewegen over de wegen of vaarwaters, gelegen vóór het werk, vanwaar en in de richting waarin gevuurd wordt, binnen een strook, welke rechts en links van die richting eene breedte heeft gelijk aan den afstand waarop zij zich bevinden van Eet werk, waaruit gevuurd wordt, zich blootstellen aan mogelijk gevaar. Texel, den 6 Mei 1901. De Burgemeester voornoemd, H. IV. DE JONCHEERE. ———B—I O—— I I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1