Buitenland. De heer L. Doeleman te Zierikzee heeft onlangs aan de krijgsgevangenen op St. Helena, waaronder zich een broeder van den schenker bevindt, 192 in carton verpakte ontbijtkoeken gezonden. De Afrikaners onder de gevange nen, die over 't algemeen groote liefhebbers van „lekkergoed" zijn, waren blijkens een brief van kapitein Witt Hamer niet de minst dankbaren voor deze Hollandsche versnapering. Op 86-jarigen leeftijd is te Vlaardingen overleden de oud-strijder M. van der Kruyt. Als tamboer maakte lij) 16 jaar oud den Tiendaagschen veldtocht mede. Te Zandvoort zijn reeds 91 bad gasten aangekomen Men meldt van Anna Paulowna aan de „Schager Crt" Een vreeselijke ontsteltenis heerschte plot seling hier vrijdagavond, op het noodlottig bericht dat onze jeugdige en hooggeachte predikant Ds. Dubbeld, als 't ware in de uit oefening van zijn beroep, eensklaps werd weggerukt. Van zijne catechisatie op't Bree- zand huiswaarts willrnde keeren, stortte hij eensklaps van zijn rijwiel. In huis gedragen bij den heer J. A. Schonk, gaf hij weldra den geest. Geneeskundige hulp, terstond inge roepen, mocht niet meer baten, 't Schijnt, dat eene beroerte een eind aan zijn leven maakte In de twee jaren, dat Ds. Dubbeld hier werkzaam is geweest, had hij ieders achting weten te winnen, door zijn ware humaniteit en zijn liefde voor zijn werk. Is de slag tref fend voor de gemeente, zwaar is die voor zijn ouders en verdere familie, bovenal ook voor haar, met wie hij weldra hoopte vereenigd te worden. Men verzekert, dat het nieuwe feit, dat door den wegens den moord op het knaapje Boogaard veroordeelden de Jongh zal worden bijgebracht om tot herziening van het ver- oordeelend arrest te geraken, hierin bestaan moet, dat hij niet den moord heeft gepleegd, doch een ander persoon, dien de veroordeelde wegens de betrekking waarin bedoelde per soon tot zijne zuster stond, niet wilde verra den. Thans echter, nu die zuster sinds jaren overleden is, zou de aanleiding verdwenen zijn om langer het stilzwijgen te bewaren. In verband hiermede wordt herinnerd, dat de Jongh, bij de behandeling zijner zaak, aan vankelijk heeft volgehouden onschuldig te zijn en ook na zijne bekentenis heeft doen door-, schemeren, dat er omstandigheden waren die hem dwongen de volledige waarheid te verzwijgen. De zoon van den schilder P. Engelen, te Heusden, kocht een konijn, dat zich kort daarop in het bezit van tien jonge konijn tjes verheugde. Moeder konijn ging dood en wat nu te doen met de kleine diertjes? Met een zuigflesch met melk werd de proef genomen en dat zaakje marcheert zóó goed, dat de konijutjes groeien als kool. De Commissaris van Politie in de éde sectie bureau Noordermarkt, te Amsterdam waarschuwt het publiek daar zoowel als elders dat in den laatsten tijd aan verschillende gegoede ingezetenen hier te lande per post een brief is toegezonden, waarin o. a. voor een persoon, gehuwd en vader van talrijke kinderen, die de tering zou hebben gekregen bij het redden van eene zwangere vrouw uit het water financieele hulp wordt ingeroe pen om eene zaak in brandstoffen, groenten enz. over te nemen, daar hij tot werken met meer in staat is. De brief is vergezeld van een aanbevelingvan zijn gewezen patroon en eene geneeskundige verklaring van een dokter. Al deze brieven zijn gebleken valsch en met gefingeerde namen onderteekend te zijn, terwijl als adressen zijn opgegeven meestal bierhuizen, waar de brieven door de bedriegers worden afgehaald, na te voren den bierhuis houder te hebben verzocht, brieven voor hen in ontvangst te nemen. Op die wijze zijn reeds verscheidene geachte burgers de dupe geworden van hun woidadigheidszin. Tegelijkertijd een afschaffer on een tap per te behagen is een der moeiefijkste vraag stukken, die wij ons kunnen denken. En toch zullen sommige Kamercandidaten, die met het oog op de a s. verkiezingen liefst beiden te vriend houden, dit kunststuk hebben te volbrengen Pas toch is melding gemaakt van eenige vragen, die op voorstel van het hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcohol-houdende dranken aan candidaten voor lid der Tweede Kamer ter beantwoording zullen worden voorgelegd, of daar komt in Utrecht een groot aantal bierbrouwers, distil lateurs en likeurstokers bijeen, die een motie aannemen, waarbij verklaard wordt, dat aan die candidaten, wier meening in dezen nog niet bekend is, de volgende vragen moeten worden gesteld lo. Hoe is uw oordeel over hot maximum der drankwet? 2o. Zijt gij geneigd tot een milde en recht vaardige wijziging van de drankwet mede te werken Van het antwoord, dat de candidaten geven, zal het dan afhangen of de heeren distillateurs enz. hen zullen steunen of tegenwerken. Ook heeft deze vergadering als haar meening uitgesproken, dat de leden der Tweede Kamer, ongeacht tot welke partij zij behooren, die tot aanneming van het wetsontwerp tot aanvul ling der drankwet hebben medegewerkt, bij de a. s. verkiezingen ten felste moeten wor den bestreden en hun verkiezing onmogelijk worden gemaakt. Tevens betreurde de ver gadering het, dat bij de behandeling van dit ontwerp zooveel Kamerleden afwezig waren. Een merkwaardig geval van schoolver zuim doet zich te Eerbeek voor, De vader is niet onwillig zijn kind naai de school te zenden, maar kan dit niet doen. omdat zijn schoonmoeder haar kleinkind bij zich in huis heeft géhomen en weigert het af te staan- De vader moet er de politie bij te hulp roepen. Men meldt aan de O. H. C., dat het nagenoeg zeker is, dat president Kruger in het begin van de volgende maand per Neder- landsch-Amerikaansch stoomschip over Rotter dam naar Amerika zal gaan. De Transvaalsehe consul generaal White en de Vrijstaatsche consul Pierce beiden in de Vereenigde Staten, hebben opdracht, zoodra tot het vertrek defi nitief is besloten, de desbetreffende mede- deelingen te doen. Fantasio stelt in het sportblad „de Fiets" ook zijn „verkiezingseisch." Hij verlangt invoering van „sportplicht" en rijmt Ja sportplichtLeer ze om hun lijf Te oef'nen. 't Is toch buiten kijf, Dat dat den geest moet bergen. Wat heb j' aan kinders o zoo knap Met vleesch als pap, de spieren slap, Aan sukkelende dwergen? Subsidie wil ik voor de sport Belooning voor een mooi record, Dat geeft het land soldaten Wat heb j' aan mannen in 't gelid, Die, van geleerdheid krom en wit, Tien talen kunnen praten Een „weerbaar" volk behoeft verstand, Da's ongetwijfeld. -Maar de hand Moet niet om 't hoofd verslappen. Wat heb je er aan, tof je al weet, Hoe d' eerste graaf Van Holland heet, Wanneer je een bosch moet kappen? Wat doe je met je algebra Of met je mathematica, Wanneer je moet gaan mikken? Wat heb je er aan, of Schaftelaar Den toren uitsprong, als zoo waar Je eigen knieën knikken Om kort te gaan het wordt te laat Mijn meening is, dat ied're staat Wèl voor verstand moet zorgen, Maai- dat hij ook steeds denken moet Om kerngezond en krachtig bloed, Dfit moet zijn vrijheid borgen. Wij lezen in het „Maandbl. tegen de vervalschingen" Wat is gezondheidsk -ffin Een schandelijke knoeierij. Wij hadden dezer dagen gelegenheid ons te overtuigen van een schandelijk bedrog, dat vooral in de zuidelijke provinciën ongestraft met een artikel genaamd „gezondheids-koffie" gepleegd wordt. Het bleek een product te zijn bestaande uit afval van cichorei, en daarbij eon aschge- lialte (zand enz.) van 35.79'/o te bezitten. Deze in de bekende blauwe zakjes verpakte en zeer schadelijk voor de gezondheid zijnde gezondheids-koffie draagt tot opschrift op de etiketten: Deze koffie (»ic) maakt de gewone koffie k achtiger, aangenamer van smaak en geur." De fabrikant van dit wonder-artikel heeft voorzichtigheidshalve zijn naam niet op de zakjes vermeld wij vernemen dat vooral in Brabant deze „koffie" grif verkocht wordt. Wij achten het gepast, ten ernstigste tegen het gebruik van dergelijke nietswaardige en schadelijke artikelen te waarschuwen, en gelooven dat het op den weg van Gezond- heidscommissiën en andere autoriteiten ligt, om den verkoop er van in het publiek belang ten strengste te doen weren. Een waar woord De „Residentie-bode" schrijft „Zoo er onzerzijds, en niet zonder reden, wordt geklaagd over het niet-stemmen op onze candidaten door andersdenkenden, er moet toch van den anderen kant worden toegegeven, dat wij daaraan zelf ook wel wat schuld hebben. Wat doen wij feitelijk om niet katholieke kiezers voor ons te winnen? Van de vergaderingen onzer kiesvereenigingen worden de deuren in den regel met groote zorgvuldigheid toegehouden voor de pers, en van een optreden van onze candidaten voor andere, niet-katholieke kiezers verneemt men schier nooit iets Een enkele maal dat het gebeurde door den heer Pastoors te Bever wijk is de uitslag anders bij lange na niet ongunstig geweest. Nu gaat men echter nog verder en houdt een Friesche-Katholieken- dag, welke voor de pers niet toegankelijk is. Het bestuur zal zelf wel een verslagje maken. Waarom kunnen wij niet zooals anderen de kiezers zien te winnen, door ze met ons doel en ons streven bekend te maken? De commissie uit den Belgischen Senaat, die belast is met het onderzoek van het ontwerp op de hazardspelen heeft een be slissing genomen over de handhaving van het privilege van Spa. en Ostende. Voor Spa is het gewoonweg opgeheven, maar voor Ostende heeft de commissie een overgangsmaatregel aangenomen, die tot 31 October 1903 van kracht zal blijven. Te Ostende zal nog tot dien datum gespeeld mogen wordvn. Wat niet kon uitblijven bij de overant- woordelijke opeenhooping van de reusachtige veekudden in beide Republieken door de groote en kleine Engelsche veedieven in en enkele plaatsen op dikwijls slecht, maar in elk geval spoedig kaal gevreten veld, blijkt nu inder daad het geval te zijn. Deroekelooze en bar- baarsche strooptochten van French en zijn mede- cattle-rangers' hebben een verschrikke lijke sterfte onder groot- en klein-vee tenge volge. Ten einde totale nitroeiing van den veestapel in de republieken te voorkomen, heeft men nu, volgens een correspondent van de „Morning Post", maatregelen moeten ne men om voor het aanfokken en weiden van het vee bizondere voorzieningen te maken. Tengevolge daarvan worden groote troepen vee naar Zoeloeland gezondener moet daar weideveld in overvloed zijn en een zacht klimaat in het nu aanbrekende winterseizoen. De schapen worden op geschikte plekken in Transvaal verzorgd, plekken, die de Boeren echter spoedig zullen weten te ontdekken, gelijk hun tochten naar Zoeloeland ook wel met de groote veeverhuizing daarheen in ver band zullen staan. Petroleumkoorts in Texas. De ont dekking van rijk vloeiende petroleumbronnen onder het dorp Beaumont in genoemden staat hoeft reeds tot de oprichting van 112 maat schappijen aanleiding gegeven. De waarde van den grond is er letterlijk verduizendvou- digd: voorheen betaalde men 100 gulden voor een „acre'thans een ton gouds. Te Niemv-Orleans leest men in de couranten van niets anders dan petroleum. Beaumont wemelt van allerlei ondernemers, gelukzoe kers, koeherders enzdie met kaarten en plans gewapend elkaar aandeelen betwisten. Het rustige plaatsje is nu een soort van reusachtige Beurs of brullende en tierende „effectenhoek" geworden, waar men vele vrouwen als agenten der bedoelde maatschap pijen zich ziet weren. Pas is weer een bron gevonden, waaruit men de olie door buizen naar New Gulf Harbour leiden wil om daar ingescheept te worden. De Nieuw Yorksche kamer van Koophandel heeft eene commissie van onderzoek gezon den en de bent der heeren Rockefeller en Flagler begint voor haar monopolie te beven. Uit Bergen wordt gemeld Op het oogenblik dat een kooi met 12 werklieden in de mijn Flénu naar boven ging, raakte een enorm blok steen los; het viel op de kooi en doodde 9 werklieden, de anderen werden zwaar gekwetst. Een Fransch blad heeft precies uitgere kend, hoeveel het complete costuum van een balletdanseres weegt. Het rose zijden tricot weegt 17 gram, de gazen rokjes, welke men te Parijs gewoonlijk „tutu" noemt, 251/. gram het corsetje 227a gram, het schoeisel 11 gram. Alles en alles weegt dus het costuum eener danseres 76 gram, dat is iets meer dan 3 rijksdaalders. Niet medegerekend zijn na tuurlijk de vele echte of minder echte dia manten, waarmede deze dames zich plegen te tooien. Te Jacksonville in Florida heeft een zeer zware brand gewoed. Ten gevolge van den hevigen storm kon het vuur niet bedwongen worden door de brandweer en zijn 25 blokken huizen een prooi der vlammen geworden. St. Jame's hotel en Windsor hotel, het grootste der stad, zijn in de asch gelegd. Men zegt dat de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2