MAAIMACHINE Een beste jonge Stier jTlïps eene WONING. 4e Groote Verloting TEXEL - PURMEREND. Marktberichten. Apeldoornsche Loten. Openbare Vergaderingen MEUBELHANDEL Houtverkooping. GORDIJNKNOPPEN, P. J. ZOETELIEF, een flinke HUISHOUDSTER, OPRUIMING Pre dikbeu r t e n, ADYERTENTIËN. F. N. W. HUGENHOLTZ van Haarlem Stoelen, Tafels, Linnenkasten, lllilll Spiegels, Kinderwagens GEBR. RAB. Beschikbaar: maakt gareelen op maat. Deurwaarder C. DE WIJH Eene aanzienlijke partij HOUTWAREN, Direct gevraagd een fatsoenlijke bejaarde HUISHOUDSTER Voorhanden ruime keuze TK HUUR Gevraagd van VEETEELT, LAND- en TUINBOUW te Prijs per Lot 50 ct., 11 Loten f 5.-. J. KOOL, Burg-Texel. "Zaterdag 11 Mei ligt de veeboot gereed tot vervoer van vee naar PURMEREHD, At vaart 's morgens 8 uur. Aanstaande Maandag en vervolgens eiken Maandag, waarop alhier markt gehouden wordt, liggen de veebooten gereed tot vervoer van vee naar PURMEREELD en tusschengelegen plaatsen. Afvaart omstreeks 2 uur namiddags. commandant der brandweer waanzinnig gewor den is wegens de onmogelijkheid om den brand te stuiten. Voor zoover bekend is zijn geen menschenlevens te betreuren. Een nader bericht meldt: De brand te Jacksonville is bedwongen, nadat 130 blokken huizen in de asch gelegd waren. Tien tot vijftien duizend menschen zijn dakloos. De schade wordt op acht tot negen millioen dollars geschat. Het gerechtshof, de gevange nis, een aantal scholen, kerken en kloosters ziin een prooi der vlammen geworden. - De Spaansche stierenbevechters hebben het werk gestaakt. De lust om te staken, aldus schrijft men uit Madrid, is hiei zoo algemeen, dat nu zelfs de toieadois daai door aangegrepen zijn. Voor eenige dagen ver klaarden de picadores de strike, Zondag nu ook de banderilleros. Zij beweren dat de Espada's verbazend groote honorario_ ontvan gen, terwijl hunne ondergeschikten, wier werk bijna even gevaarlijk is, maar zeer kleine loonen ontvangen. Daarom verlangen zij, dat genen hen een gedeelte hunner honoraria zullen afstaan. De espadas bedanken daar hartelijk voor, zoodat reeds vele horrible dictu - stierengevechten niet hebben kunnen doorgaan. In de kringen der stierengevechten fanatici is men geheel buiten zichzelf! Zoo iets is nog nooit voorgekomenEr zijn geen idealisten meer - ook onder de stierenbe- vechters Het perskantoor van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft inzage gekregen van een schrijven van iemand die gewoon lijk zeer goed ingelicht is. In dit schijven, dat gericht was aan een zeer bekende en hooggeplaatste persoonlijkheid, komt o. m. het volgende voor Ik heb zooeven weer een aantal brieven van officieren gezien. Zij bevatten de bitter ste klachten over het voortduren van den oorlog. De officieren walgen van het misse lijke verwoestingswerk. Vol staan de brieven met verschrikkelijke verhalen over de ver woestingen die door verschillende ziekten in het Engelsche leger worden aangericht. Er zijn vijfendertigduizend zieke soldaten in de verschillende hospitalen van Zuid-Afrika. Van het derde regiment der dragonders-garde wor den 135 man van de 400 verpleegd. Amsterdam 6 Mei. Aangevoerd 434 Run deren, le kwal. 63 a 67 ct., 2de kwal. 58 ct. 3de kwal. 54 ct. per KG. 50 Melk- en Kalf- koeien t 120 k f 240; Graskalveren f ft 86nucht. Kalveren f7 A f 10; 163 Schapen 1 17 k f 24; 308 Lammeren f 6 a 9 570 vette Varkens 42 45 ct. per KG. Purmerend, 7 Mei. Aangevoerd 298 vette Kalveren 70 k 85 ct. per KG.281 nucht. Kalveren f8 a f 19; 157 vette Varkens 45 k 49 ct. per KG.; 156 magere Varkens f 12 k 26 362 Biggen f7 af 12.; 3621 Schapen en Lammeren 805 Runderen en 28 Stieren Kip-Eieren f 2.50 k f 3.— per 100. Vette Koeien, 153 stuks, prijsh. h. matig. Melkkoeien prijshoudend handel vlug. Vette Kalveren, handel matig. Nuchtere Kalveren handel vlug. Vette Varkens, handel vlug. Magere Varkens en Biggen handel vlug. Vette Schapen, prijsh., handel vlug. Londen, 6 Mei. Ter markt zijn aangevoerd: 1200 Runderen, 10000 Schapen en lammeren, 15 Kalveren, Varkens. Men noteert Rundo ren f 0.35 a i 0.67 Schapen en lammeren f 0.47 a f 0.85; Kalveren f 0.47 a f 0.85 Varkens 10. afO. Zondag 13 Mei. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schröder. Waal. Geen dienst. Den Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Room. Nam. 2 uur de Ds. Heep. Geboren JANNETJE dochter van W. METS Cz. en G. R. METS—Kikkert. Burg6 Mei 1901. Voor de vele blijken van belangstelling, zoowel van elders als van hier onder vonden, bij gelegenheid van ons 25-jarig huwe lijksfeest, betuigen wij onzen liartelijken dank. J. DUINKER—de Boer. C. DUINKER Jz. Oosterend op Texel, 8 Mei 1901. Heden overleed op het onverwachtst onze geliefde Echtgenoot, Vader enBehuwd- vader, de Heer P. J. B O U M A, Hoofd der o l. School te Oosterend, in den ouderdom van ruim 68 jaren. Wed. P. J. BOUMA, Kinderen en Behuwdkinderen. Oosterend op Texel, 7 Mei 1901. DANKBETUIGING. Door dezen betuigen wij onzen oprechten dank aan allen, die blijken van belangstelling gaven bij ons 25-jarig huwelijksfeest. D. A. EELMAN en Echtgenoote. Harkebüurt, Texel. Bij de op 2 Mei te Amsterdam gehouden trekking, viel op No. ^205, een der weinige door ons van die loten geplaatste nummers, een lot Amsterdam van f 100. LANGEVELD DE ROOIJ. De trekkiiigslijst dier verloting is aan ons bureau ter inzage. te DE COCKSDORP op Donderdag 9 Mei in 't lokaal van de Wed. Thomassen. OOSTEREND op Vrijdag 10 Mei in het Wapen van Amsterdam". OUDESCHILD op Zaterdag 11 Mei in „de Zeven Provinciën". DEN BURG op Maandag 13 Mei in „Hotel Texel". Op al deze vergaderingen spreekt: overM at gedaan is en wat gedaan moet worden, of DE STRIJD IN JUNI. ENTBÉE 10, Arbeiders 5 cent. DEBAT GEWENSCHT. Aanvang overal 8 uur. Het Bestuur der S. D. Arbeiders partij Afd. Helder. N.B. De tegencandidaten zijn tot debat uit- genoodigd. Vooral de visschers zullen belangrijke ïuededcelingen vernemen. WEVERSTRAAT, De ondergeteekenden zijn ruim gesorteerd in en verder alles wat tot het vak behoort. Achtend, TE KOOP, gebruikt, doch goed onderhouden. Adres te bevragen bureau van dit blad. bij K. EELMAN Jz. OOSTEREND. voor goed werk wordt ingestaan. zal op Zaterdag 11 Mei 1901, 's morgens 10 uur, op het Haventerrein te Oudeschild publiek verkoopen: bestaande inAmerk. grenen planken, lang 10 tot 20 voet, Schrooten, Riggels en Latten van verschillende lengten. VOORTS: Eene groote partij Schaaldelen van 15 tot 25 voet, en 2 Amerik Masten, lang 40 en 45 voet. liefst ongeveer 40 a 50 jaar, uit den boerenstand. Brieven of persoonlijk zich te vervoegen bij H. STENNEBERG te Schoorl, nabij Alkmaar. van af 30 cent per paar. JALOUZIEN KOORD, BAND, ENZ. Aanbevelend, Te bevragen bij K. SARIS. om direct in dienst te treden. G. BOON, Burg, Texel. van p.m. 2000 ROL BEHANGSEL en ROODE WEIJFWA8. J. L. LEEN, Molenstraat. VEREENIGING WATERGRAAFSMEER. Ter Bevordering der Heide-ontg inning in Nederland. (Trekking beslist 28 Mei 1901.) van VEE, RIJTUIGEN, FIETSEN, NAAIMACHI NES, Luxe en andere artikelen, waaronder: 20 vette Ossen, verdeeld in vier hoofdprijzen, elke hoofdprijs 5 vette Ossen of f 800 h contant, een elegant Omnibusbrik of f 400 in contanten, eeu Utrechts Wagentje of f 300 in contanten 4 Boerenwagens. Verder Paarden, Ponuy's, vette Koeien, Melkkoeien, vette Varkens, 15 Fietsen heeren of dames naar keus, 10 Naaimachines en vele andere fraaie prijzen. Verder een aanzien lijke partij Pluimvee benevens fraaie Tuigen geheel compleet. Voor franco toezending 5 cent meer. LOTEN verkrijgbaar bij C. KUIJPER Cz. Aangiften verzoent dij de Commissarisseng HAAKMAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3