VOLKSHARMONIUMS Y olksharmonika's SA Cl. H. DE BOES te Texel Zeegras-, Kapok- en Springveer-Matrassen, f 3,75. #5 Feuilleton. In eer hersteld. ORGELS Eeniff adres: JOH. ÜE HEER, Handel in puik beste AARDAPPELEN. STROOMATRASSEN per paar f 2.50. Ijzerhandel. FORNUIZEN vanaf 9 Dulden en hooger. Gëemailleerde Pannen en Ketels, P. J. Loetelief. JOH. DE HEER, Rotterdam, Noordmolenstraat 71. voor één dubbeltje daags. i iii Ten kantore van Notaris is geld beschikbaar op hypotheek. Ontvangen EindeSsjk gevonden! JOH. DE HEER, IliBPl Termijnbetaling van af f 3 's maands. Vraag uitvoerig Prospectus en prijzen gratis J. Ph. BAKKER, Beurtschipper. de nieuwste zwarte en gekleurde Zomer-Jaquets, Capes en Pelleriens. J. P. DALMEIJER, Geëmailleerde Fornuizen. Piam^tebruiktrgGl VerKOOp worden. /j] eCJerl_ Qll KolOllieil Vraag' Prospectus gratis en franco. Behalve mijne bekende duur dere fabrikaten, beb ik nu de gelijke ontvangen, in eenvoudige sier lijke kasten, degelijk van con structie en verrassend van toon, in 20 verschillende soorten, yan af f £0.— en hooger. Geen draaiorgels of automaten, doch daar er een Handleiding voor zelfonderricht gratis wordt bijgevoegd, is elkeen in staat om het te leeren. Levering franco Station, met 5 jaar garantie en fraai geborduurde toetsenlooper. Dus voor een dubbeltje daags j een geheel gezin gelukkig. nVuiaia li V. SLIJTERS GENIETEN RABAT. Tevenr verkrijgbaar prima oliedunne gezui verde Stockholiuer TEER, prima KOGLTEER. Prijs sterk concurreer end. Ruim gesorteerd in Wollen en Hercules- Karpetten, Vloerkleedjes, Sport- en Cocos- matten, Vloerzeilen in alle breedten, gebloemde Tapijten enz. Lage prijzen. Contant 5"/» korting. WSÊÊÈ^* Ondergeteekende vervaardigt so- lied en goedkoop en verder alles wat tot het beddenvak behoort "Vraag prijscourant s. v. p. Steeds in voorraad BEHANGSELPAPIER en RANDEN. Aanbevelend, Gravenstraat. GEHEEL GIFT VRIJ. Alles tegen sterk cancurreerende prijzen. Aanbevelend, Uit het Fransch door P. L. 11. Angstkreten schrikten mij eensklaps op. Op eenige passen afstand op den grooten weg werd een rijtuig door hollende paarden voortgesleept. Denk niet dat ik een romanheld ben. Maar ik zag niets dan het gevaar. Ik liep er instinct matig op toe en zelfs zoo onhandig mogelijk, want ik werd omgeworpen en in het stof gegooid. „Maar" vroeg Jacques. „De paarden waren tot staan gebracht „Ja. Toen ik tot mij zelve kwam, bevond ik mij in eene salon van het kasteel. De burchtvrouw bewees mij hare zorgen terwijl op eenige schreden afstand een groote grijsaard, van vreugde weenende, een meisje in de armen sloot dat was Valentine." „Ha!" riep de oude zwerver, „zij was in het rijtuig en gij hebt haar gered „Ik weet er niets van," antwoordde de jonge man, maar ieder om mij heen gelooide het ten minste. De moeder, de vader, die een prins is..." Ja, mompelde Jacques bitter, een prins! „Hoe gij weet „Ga voort." „In hunne dankbaarheid, vervolgde nu Jean Baptiste, wilden zij mij altijd bij zich houden. Het zijn vreemdelingen, Russenik had alle mogelijke moeite hun te doen begrijpen, dat ik naar school terug moest koeren. Den volgen den Zondag kwam het rijtuig mij daar halen. En zoo ging het voort, tot na beëindiging mijner studiën. De prins, een goede, doch bijna kindsche grijsaard, en bijna blind, noemde mij zijn zoon. Ik had het portret der prinses, die nog jong en zeer schoon is, gemaakt. Ik gaf teekenlessen aan hunne dochter, een aanbidde lijk meisjenooit had ik nog zoo iets liefs, zoo volmaakt gezien." Zonder iets te zeggen nam Jacques de hand van Jean Baptiste en drukte die in de zijne. De volgende herfst, hernam de meesterknecht kwam ik bij mijnheer Dalmivare en reeds ver gat ik mijne vrienden van Chalons toen eene ontmoeting en nieuwe verzoeken hunnerzijds mij de deuren van hun hotel te Parijs openden. Het was dagelijks opnieuw feestde prinses hield van leven en beweging. Zij bracht er ook reeds hare dochter, waarmee zij als met een nieuw kleinood schitterde. Arm kindHoe dikwijls heb ik haar gezien geheel verbleekt en gebroken door al die genietingen. Hoe veel malen heb ik de prins lioorcn zeggen ofliever hooren mompelen: „Hot is te veelZij behoeft rust, slaapZij zal haar dooden „Is het waar!" zei Jacques verwonderd, „be mint hij haar dan „Zeker!" zei Jean Baptiste, „wie zou haar niet beminnen? Ik zelf, een vreemdeling, begon mij ongerust te maken, mij over haar te be droeven, toen er na afloop van den winter eensklaps een zonderlinge ommekeer bij de prinses plaats greep. Zij was op eenen leeftijd gekomen, waarop men alles hetwelk daarop wijst, van zich verwijdert. Zij wilde jong blij ven, altijd jong schijnen, en haar dochter maak te haar oud. "Valentine was geen kind meer, het was een jong meisje geworden in al den glans van haar schoonheid. Haar moeder werd jaloersch." „Een moeder!" mompelde Jacques. „Zij verwijderde haar dochter, vervolgde Jean Baptiste, „zij zette haar in de schaduw. Valen tine bekommerde het weinig te schitteren, maar zij geloofde dat haar moeder haar niet meer beminde. De liefde harer moeder was haar ge luk, baar leven. Zij werd bleek, ontmoedigd, en terneergeslagen. Eens eindelijk verraste ik haar in bare stilzwijgende smart met tranen in de oogen. Ik durfde haar ondervragen. Ja, als een geheim vriend, als een broeder vroeg ik haar de oorzaak van haar verdriet. Zij stel de vertrouwen in mij. Een diepe treurigheid, eene bittere weerzin in het leven, vervulde geheel hare ziel. Zij voelde zich sterven. Zij wilde sterven." „StervenZijriep Jacques, bevend van schrik. Ik was gelukkig genoeg haar te doen begrij pen, antwoordde Jean Baptiste. dat als men nog jong, rijk en christin is, men leven moet voor de armen, om wol te doen. Ik vertelde haar de geschiedenis van Mariol. Vrouw Mariol heeft u het overige verteld. Toen de dochter van den prins dezen morgen de vrouw van den werkman verliet, was zij getroost, geheel opge beurd. De hoop heeft in haar hart wortel ge schoten. Zij gevoelt zich nuttig, zij kan goed doen. Het is een redding voor dit beminnelijk en edelmoedig meisje. Men behoeft haar slechts haren plicht te toonen en zij zal niet aarzelen. Gij wildet alles weten Jacques Nu weet gij alles. Ten tweede male drukte de zwerver de hand van Jian Baptiste. Toen zeide hij met eene uitdrukking van vrees in zijn stem: „Bemint gij haar „Indien ik haar beminde, hernam de meester knecht vrijmoedig, „indien ik het ongeluk had, haar te beminnen, zou ik met mijne moeder en broeder vertrekken en wij zouden zoo ver gaan, dat men ons nooit meer terug zou zien (wordt vervolgd.) Gedrukt bjj LANGEVELD DE B.OOIJ, Text! Volgens nevenstaande teekening lever ik een soliede HARMONIKA hoog' 35 cM., 10 kleppen, dubbeltoonig (48 tongen) 2 registers, open nikkel klavier met patent spiraalveeren, driedubbele balk met nikkel beslag, sluitiDg cu hoekbeschermers. Schoone volle toon. Iu cartonnen doos, goed verpakt, franco (looi' geheel Nederland Hetzelfde Instrument, 3-koorige Orgelmuziek (octaaf en trémolo) f 4,50; idem 4-koorig (octaaf, terts en trémolo) f 5,50. Degelijke Harmonika's, 1 register, 10 kleppen van af f 2,franco. L'itg'ebreide Catalogus gratis. Bestelt niet in het buitenland, waar u geen verhaal j of garantie hebt en bovendien nog vracht en recht betalen moet, doen zendt Post- wissel aan Zonder eenige muziekkennis kan m e met be hulp van dit "Woudcrklavier alle Psalmen en. Gezangen volgens het bijgevoegde Koraal-^ boek in volle accoordenzelfs in zeven 1 verschillende toonaarden spelen. Onmiddellijk op het eerste gezicht^, Geen letter- of cijferaccoord- methode, geen automaat. A ■v-y F^Ciuuiiiuvi, iiimviuwm,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4