N°. 1426 Zondag 12 Mei. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBusa op Texel GEVONDEN VOORWERPEN. AANVOER VAN VEE TER MARKT. Aangiften, hetzij mondeling of schriftelijk door den marktmeester na dat tijdstip ont vangen worden niet meer ten uitvoer gebracht. Texel, den 11 Mei 1901. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 11 Mei 1901. Waren we Woensdag in de gelegenheid onzen lezers mede te deolen, dat bij het fanfarecorps het plan bestond Zondag a.s. eene uitvoering in het park te geven, thans werd ons welwillend medegedeeld, dat het concert 's namiddags half 4 zou aanvangen, terwijl ons tevens het programma voor die uitvoering werd verstrekt, hetwelk we hier onder laten volgen. Indien prachtig weder Zondag ons deel is, zullen zonder twijfel velen zich gedrongen gevoelen eenigen tijd te vertoeven in ons weder zoo schoon park, om te luisteren naar de opwekkende tonen der muziek en zeker allen zullen het toe juichen, dat het corps weder een aanvang wil maken met het geven van zomerconcerten in het park, dat zich daartoe zoo bij uitstek leent. PROGRAMMA. 1. Maas en Waal. Marsch. M J. H. Kessels. 2. Gloria Yictis. Ouverture. Bernard. 3. En Familie. Mazurka. Jos. Kessels. 4. Lucretia Borgia. Fantaisie sur l'opéra. Donizetti 5. A cheval. Galop. Jos. Kessels. Pauze. 6. Les Amourettes. Schottisch. Torelli. 7. La Gitana. Fantaisie. Balfe. 8. Doux Souvenir. Wals. Bedouin. 9. La Fille du Régiment. Fantaisie. Donizetti. 10. Souvenir de Brambrugge. Marsch. Laroux, Het aantal kiezers voor de 2de Kamer bedraagt volgens de kiezerslijst voor dit jaar voor deze gemeente 1008, d. i. 71 meer dan verleden jaar. Ongetwijfeld is deze aanwinst grootendeels het gevolg van de omstandigheid dat dit jaar voor de kiezers naar alle waar schijnlijkheid meermalen gelegenheid zal zijn, van hun recht gebruik te maken. Terwijl verleden jaar geen enkele verkiezing, wat deze gemeente aangaat, plaats bad voor 2de Kamer, Prov. Staten of Gemeenteraad, moeten dit jaar zoowel voor Kamer en Staten als voor Gemeenteraad verkiezingen plaats hebben. Evenals vorige jaren is ook nu de Gemeente weder verdeeld in stemdistricten. Voor het stemdistrict Den Burg bedraagt het aantal kiezers 466, voor Eierland 78, voor Den Hoorn 107, voor Oostorend 226 en voor Oudeschild 130 kiezers. Van bovengenoemde kiezers zijn er 41 niet kiesgerechtigd voor de keuze van gemeente raadsleden en 2 die dit ook niet zijn voor de leden van de Prov. Staten. Het aantal kie zers voor de Gemeenteraad bedraagt alhier dus 966 en voor de Prov. Staten 1005. Van hier zijn uitgevoerd van 3 tot en met 9 Mei165 koeien, 33 kalveren, 1 paard en 18 varkens. De Cocksdorp, 10 Mei. Gisteren avond hield' de beer F N. W. Ilugenholtz van Haar lem, candidaat voor de Tweede Kamer van de S. 1). Arbeiderspartij, afd. Helder, eene politieke lezing in het logement van Mej. de Wed. K. Thomassen. Een lid van genoemde partij leidde den spreker in. Deze sprak over „Wat gedaan is en gedaan moet worden", of „De strijd in Juni". Spreker begint met te zeggen, dat de regeering vroeger was verdeeld in twee par tijen de liberalen en de kerkelijken. De S. D. willen strijd voeren voor de practische belangen, dus den godsdienst buiten de poli tiek laten. Het politiek terrein moet derhalve bewerkt worden. Een begin is hiermede reeds gemaakt door de uitbreiding van het kiesrecht. Spr. treedt in hoofdzaak op voor de arbeiders. De toestand der maatschappij is niet zooals hij moet zijn. Er is een groote „revolutie maker", die de oorzaak is van den achter uitgang, n.l. de stoommachine. De arbeiders en den middenstand hebben hierdoor het meest te lijden. Door de stoom ontstaat groote concurrentie, worden de loonen laag en de arbeidstijd lang. Er ontstaat overproductie en opeenhooping van kapitaal. Dit nu willen de S. D. veranderd zien. Er moet een strijd gevoerd worden tusschen twee partijende kapitalisten en de niet-bezitters. Ook te De Cocksdorp is de stoom de oorzaak van den achteruitgang der schelpen visscherij. De machines zijn het eigendom van enkelen dit moest anders zijn. Spr. deelt mede, hoe het met den wier- handel op Wieringen gaat en hoe uitstekend de visschers daarbij varen. Coöperatie acht spr. voor de arbeiders van zeer groot belang. De achteruitgang van den landbouw vindt ook zijn oorzaak in de stoommachine. Vele granen worden uit den vreemde tegen lage prijzen in ons land ingevoerdzoodoende kan de landbouwer hier voor zijne producten slechts geringe prijzen maken. De S. D. willen ook belasting voor uitwo nende eigenaars. Door den slechten toestand van den landbouw kunnen de veldarbeiders gemiddeld slechts 85 ct. per dag verdienen. Om tot een beteren toestand te geraken willen de S. D.1. Herziening van het pachtcontract en dit zoodanig inrichten, dat de landbouwers percentsgewijze van de zuivere opbrengst moeten betalen. 2.Pachtcommissiën, die bestaan uit leden van beide belangheb bende partyen. Langs zeer geleidelijke weg willen de S. D. tot een beteren toetand geraken. Ze strijden tegen 't kapitalisme, niet tegen personen, doch tegen het stelsel. Wil de toestand beter worden, dan moet in de eerste plaats het kiesrecht „veroverd" worden, slechts 'A der arbeiders heeft kiesrecht, de groote meerderheid niet. Deze heeft wel plichten, doch geen rechten. De Ongevallenwet, Woningwet, Leerplicht wet keurde spr. goeddoch ze zijn niet, zooals de S. D. dit wenschten. Zij willen pensioen voor den arbeider, uitbreiding der Ongevallenwet, verbetering der loonen en vermindering van den arbeidstijd. Ze hebben den strijd aangebonden tegen het militairisme, hetwelk veel geld verslindt en toch niets helpt. De grootste kracht om ons te verdedigen schuilt volgens spr. in den naijver der groote Mogendheden. Nadat de spr. den kiezers had verzocht bij de a. s verkiezingen hunne stemmen op den candidaat der 3. D. uit te brengen, wordt de vergadering, die vrij voltallig is, met een woord van dank voor de belangstelling ge sloten. Er werd niet gedebatteerd. Oudeschild, 10 Mei. Onze plaatsgenooten, de schippers C. M. Zegel, C. C. Koopman en K. Krijnen, houden zich al sedert eenige jaren bezig om, in den tijd dat het garnalen- visschen niet wordt uitgeoefend, met het sloopen van schepen iets te verdienen Reeds tal van zeeschepen en binnenvaartuigen heb ben zij gesloopt. Nu weer is daartoe door hen aangekocht een Rijnaak te Rotterdam en een groote paviljoentjalk, te Amsterdam. Mogen de ondernemers succes op hun werk hebben 1 Dezer dagen kwam men hier volk aan monsteren voor het ansjovisvisschen op de Zuiderzee Boven voeding werd voor een knecht f 9 uitgeloofd per week. Er schijnen goede vooruitzichten voor de ansjovisvangst te bestaan. Heldersche booten kwamen bereids binnen met aan de kust behaalde vangsten van 125.000-160.000 tot 800.000 stuks per boot. Deze laatste besomde dus in een trek voor ruim f 2500. Wederom worden pogingen gedaan om personen van hier en van de andere dorpen aan te werven, om naar Amsterdam te ver trekken. Nu geschiedt de aanwerving niet voor bootwerkers, maar voor schepelingen, die als reserve matrozen, enz., incompleets bemanningen op vrachtbooten zouden moeten aanvullen. Bij onzen plaatsgenoot J. Bruin Az. is bij een broedsel kippen uit een der eieren een jong voortgekomen, dat van vier pooten was voorzien, 't Ongewoon hoentje was reeds bij de geboorte dood. Oosterend, 11 Mei. De heer Hugenholtz kon gisteren zijne lezing niet houden voor eene groote bijeenkomst. Slechts 26 personen waren aanwezig. De spreker stelde eerst in het licht, dat er nog vele wanbegrippen bestaan omtrent het socialisme, die meer en meer moeten ver dwijnen. Vervolgens werd aangegeven, dat een verkiezingsstrijd nimmer mag zijn een godsdienststrijd, omdat de 2e Kamer niet de plaats is, tot het houden van godsdienstde batten. Daar gaat het om de volksbelangen. Het district Helder heeft voor de a. s. ver kiezingen drie candidaten, die zich allen de mocraten noemen, die allen meenen te hebben een open oog voor de arbeiders en hunne nooden Het verschil bestaat evenwel hierin, dat de hoeren Jaring en Staalman alleen willen verzachten, doch dat ze niet willen zien de oorzaken, waaruit de ellende voort spruit, wat de partij van spreker wel wil. Met vele voorbeelden werd gewezen op de verkeerdheden van het tegenwoordig maat- TEXELSCHE COURAMT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Gedeponeerd ten Raadhuize een bosje sleutels, gevonden op den Hoornderweg. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt in herinnering, dat tijdens de te houden markten de aanvoer van vee ter Markt moet geschieden, uitsluitend door de straatloopende langs het logement De Zivaan." Texel, den 25 April 1901. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. LAM 31 EREN SI ARKTEN. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden dat gedurende de alhier;te houden lammeren- markten op 20 en 28 Mei, 3, 10, 17 en 24 Juni a.s. alléén de Parkstraat is opengesteld voor den toegang met wagens tot het marktplein en dat het verlaten van dat plein zal moeten geschieden langs de andere daarop uitloopende straten, dat met het wegvoeren der lammeren niet dan na elf uur een aanvang mag worden gemaakt, tenzij met toestemming van den marktmeester, terwijl het niet geoorloofd is stroo of ruigte in de lammerenhokken te brengen, daar zulks van Gemeentewege zal worden verstreht, dat zij, die op bovengenoemde dagen lammeren ter markt wenschen te brengen, verplicht zijn, vóóraf hetzij mondeling of schriftelijk de noodige hokken te besprekenwaartoe gelegen heid bestaat op alle werkdagen ter gemeente secretarie in de gewone bureau-uren (92 uur) en bij den marktmeester, die bovendien, daags vóór de markt in een der aan het markt plein gelegen hotels tot dat doel zitting zal houden van 's morgens 9 tot 2 uur 's namiddags.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1