MARGARINE. SIGAREN eene WONING. 4e Groote Verloting "BRILLEN Stuifkalk. 2e Groote Oudewatersciie Verloting Geld verkrijgbaar De Stuifkalkfabriek vijf en twintig duizend gulden in contanten, STALSCHELPEH Noordhollandsch Landbouwcrcdiet te Alkmaar. lste soort Holl. Witte Suiker Prima Zachte Zeep, Prima Texelsche Roomkaasjes A. DROS Albzn. J. LIPS LANGEVELD DE ROOIJ. en de heer J. van der POLL. Feuilleton. In eer hersteld. Mooie gele Alkmaarsche Rijwielhandel H. STIKKEL. De nieuwste modellen voor 1901. lste soort KOFFIE (zuiver smakend) GEURIGE DROGE maakt gareelen opmaat. TE HUUR van VEETEELT, LAND- en TUINBOUW te Prijs per Lot 50 ct., 11 Loten f 5.-. J. KOOL, Burg-Texel. in 't Hotel „de Lindeboom" te spreken of te ontbieden zijn GUST. BUHSE, W. F. STOEL ZOON, te ALKMAAR, van eene kapitale HOFSTEDE met daarbij behoorende LANDERIJEN, ter gezamenlijke grootte van ruim 15 Hectaren. zonder eenige korting. Totaal 1000 prijzen. Trekking Dinsdag 18 Juni 1901. zijn weder voorhanden aan de Steenkooperij van W. F. STOEL ZOON, te ALKMAAR. Voorhanden: Tevens RIJWIELEN vanaf f 55 met Dunlob binnen- on buitenbanden, rolketting en "Westwood velgen. Gebruikte Rijwielen voor f 30 en hooger. Iv. KOELEMEIJ. op driemaandelijksche accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid, met voldoende overwaarde. Agentschap van het J. E. WINKLER. De kwaliteit van bet bekende merk No. 3 is in verhouding van prijs uitstekend; j rijs per pond 37 ct., per tubje van 10 pond f 3.60. Dit merk wordt steeds meer en meer gevraagd. Verder diverse ssorten verkrijgbaar. per 5 pend 221/, ct. per pond. per 5 pond 41 ct. per pond, V! 10 40„ u per vaatje van 30 pond f 2.40, 5 pond 87» ct. per pond, uit de fabriek ,,de Hoop" f 1.15 per stuk. zijn de volgende merken: LA LUZ per kistje f 3, EXCEPCIONELES - 3,— (nieuw merk) MOKA (Havanna uitschot) - 2,50. ERNA - 2,50. MODERN - 2,50. voor goed werk wordt ingestaan. Te bevragen bij K. SARIS. VEREENIGING WATERGR AA FSMEER. Ter Bevordering der Heide-ontginning in Nederland. (Trekking beslist 28 Mei 1901.) van VEE, RIJTUIGEN, FIETSEN, NAAIMACHI NES, Luxe en andere artikelen, waaronder: 20 vette Ossen, verdeeld in vier hoofdprijzen, elke hoofdprijs 5 vette Ossen of f 800 h contant, een elegant Omnibusbrik of f 400 in contanten een Utrechts Wagentje of f 300 in contanten 4 Boerenwagens. Verder Paarden, Ponny's, vette Koeien, Melkkoeien, vette Varkens, 15 Fietsen beeren of dames naar keus, 10 Naaimachines en vele andere fraaie prijzen. Verder een aanzien lijke partij Pluimvee benevens fraaie Tuigen geheel compleet. Voor franco toezending 5 cent meer. LOTEN verkrijgbaar bij Ten gerieve mijner uitgebreide Clientèle op TEXEL zal ik of een mijner zonen eiken MA ANRAG voor den VERKOOP en de REPARATIE van Horloges, Klokken, Goud- en Zilverwerken. Aanbevelend, Goudsmid, Horlogemaker, DEN HELDER. van af de goedkoopste tot de fijnste soorten, voorhanden bij G. D. KIKKERT, Goud- en Zilversmid. van levert tegen concurreerenden prijs zeer fijne en witte gjflf De Hofstede met Landerijen wordt desverkiezende teruggenomen voor Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN, als: 6 compleet bespannen EQUIPAGE'S met 1 en 2 Paarden, 15 Paarden, 2 Ameublementen, 40 Rijwielen, 4 compleete Eetserviezen van minstens 67 stuks, 50 Gouden Horloges, 10 Vulkachels, 40 Naaimachines, 20 Pendules, 20 groote Spiegels, 10 étui's met 12 zilveren Lepeltjes, 10 étui's met 6 zilveren Messen, 10 zilveren Servetringen, 20 zilveren Horloges, 20 Theetafels, 10 notenbouten Kantoorstoelen, 40 Regulateurklokken, enz. LOTEN k f 1.per stuk, fr. p. p. f 1.05, verkrijgbaar bij C. J. VAN EIJK, Boekdrukker te Woerden, belast met de exploitatie der loten, (10 ct. meer toezending der Trekkingslijst) en bij de Heeren D. W. vast Beusekom, J. Boek, H. Reneman en D. Boer Dz., allen te Oudewater. Bij de op den 16 Januari j.l. plaats gehad hebbende Verloting viel de hoofdprijs ten deel aan de Heeren M. D. Spijer, Amstel 27, M. A. Cohen, Commelinstraat 19, M. Kalf, Swammerdamstraat 5, allen te Amsterdam en J. J. de Leeuw, Lagezijde, te Alfen a/d. Rijn. Te Texel verkrijgbaar bij: Uit het Fransch door P. L. 12. „Jean Baptiste," besloot Jacques, „ik vraag u vergiffenis u te hebben durven verdenken. Gij zijt een eerlijke kerel Toen verwijderde hij zich, Jean Baptiste in diepe gedachte achterlatend- Hij vroeg zich af, waaruit zooveel angst en nieuwsgierigheid voortsproot; wat was het ge heim van Jacques F VHI De zwarte dame. Des middags van dienzelfden dag had mijn heer Dalmivare op zijn beurt de vrouw van Mariol ondervraagd, 's avonds had hij te midden der heuvels een langdurig gesprek met zijn vriend Robinson. De edelmoedigheid van Jean Baptiste was hiervan het onderwerp. „Het is een hart van goud," besloot Jacques. „Ja," zeide André, „reeds lang merk ik het op en moet hem prijzen. Later zal men er het bewijs van hebben. Dit afwachtende wil ik echter op het oogenblik iets voor dien waardi- gen jongen man doen. Hij is te trotsch om aan te nemen, wat hij niet verdiend denkt te hebben. Maar heeft hjj geen broeder P geen moeder F" Zijn broeder is een deugniet, hernam Jacques, maar het is nog maar een bengelmisschien zal hij zich beteren. Wat zijne moeder betreft, zij heeft aller achting en sympathie weten te winnen." „Heeft zij het nog al goed F" „Werkt zij F" „Wat beroep oefent zij uit F" „Schilderes op porcelein. Zij heeft leerlingen. Het is een handige en werkzame vrouw. Zij heeft in het zweet baars aanschijns het brood weten te verdienen en hare beide zonen eene opvoeding weten te geven." „Maar haar man F" „Sedert lang dood. Zij heeft echter nooit het weduwekleed afgelegd. Hare buren noemen haar „de zwarte dame*" „Ik zal haar bezoeken. Waar woont zjj F" Te Belleville. Jacques gaf het adres. Den volgenden morgen verscheen Dalvimare reeds voor het huis. Hij vroeg naar mevrouw Baptiste. Men kende haar niet. André dacht eerst dat Jacques zich vergist had. Toen, op zijn schreden terugkeerende, zeide hij „Die dame bestuurt oen schildersatelier. Zfj heeft twee zonen. Do oudste, Jean Baptiste is meesterknecht op mijne fabriek." „O! riep men, gij bedoelt mevrouw Humbert." Bij die woorden trilde Dalvimare van het hoofd tot de voeten. Humbert, mompelde bij. Zou het Neen Haar zoon zou niét gedurfd hebben en toeh Oik wil het weten Ik zal het weten. En nog van aandoening bevend, besteeg de grijsaard de trap. In de eerste kamer, waar alles even ordelijk en net was, werkten de leerlingen stil door. Eén van hen stond op, om hem te geleiden. Na eene eenvoudige salon doorgegaan te zijn, opende zij eene deur, liet hem vooruit gaan en sloot do deur achter zich toe. Hij bevond zich in do tegenwoordiheid van mevrouw Humbert. Nauwelijks hadden hunne oogen elkaar ont moet, of een dubbelen kreet weerklonk. Mijnheer Dalvimare I Zij! De grijsaard bleek en wankelend wilde vluchten. De moeder van Jean Baptiste sloot hem den doortocht af. O, mijnheer! omdat gij gekomen zijt zult gij mij aanhooren ik smeek u er om Ik wil het. In de houding, de stem, den blik der zwarte dame, lag zooveel smart, dat de grijsaard zich in den stoel liet vallen, dien zij hem aanwees. Yol verwondering en angst, keek hij haar stil zwijgend aan. Zij had een groote, waardige, indrukwekkende gestalte en haar rouwkleederen deden haar nog bleeker schijnen, dan zij was. Hare haren waren nagenoeg wit, maar meer door verdriet, dan door ouderdom. Het was geen oude vrouw, verre van daar. De uitdrukking van haar ge laat, de blik harer groote zwarte oogen gaven wilskracht te kennen. „Mijnheer Dalvimar", zeide zij, „het ongeluk geeft u niet het recht onrechtvaardig te zijn. Gij zult het misschien tegen mijnen zoon zijn; vroeger waart gij het tegen zijnen vader. Hij wilde haar in de rede vallen. „"Waarom wreede herinneringen op te halen F" zeide hij. Ik bezweer u op mijne beurt Mevrouw Madeleine „Ja", riep zij uit, „zoo noemde mij uwe vrouw. Zij is zoo goed voor ons geweest. Ik hield zoo veel van haar." -Dat is waar", hernam hij, „dat is waar, dat heb ik u altijd moeten na zeggen." „Maar niet aan mijnen man, die het evenzeer als ik, verdiendeGij hebt geduld, dat men hem beschuldigde. Gij hebt hem zelve ook beschuldigd," (wordt vervolgd.) Gedrukt bjj LANGEYELD DE B.OOU, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4