BIJVOEGSEL N°. 1430. Zondag 26 Mei. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. TEXELSCHE COURAHT ABONNEMENTEN en AD VERTEN TIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBusa op Texel Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave behoorendo bij de van ZONDAG 25 MEI 1901. TEXEL, 25 Mei 1901. Naar wij vernemen werd heden morgen het bericht ontvangen dat de heer N. Drijver van den Hoorn geslaagd is voor klerk bij de Post- en telegraaf. De afdeeling „Texel" v/h N. O. G. hield heden eene vergadering in het logement „De Oranjeboom", De meeste leden waren tegen woordig. De Voorzitter, de heer C. A. de Braai opent de bijeenkomst met een waardeerend woord voor de overleden Heeren Ve9nhoven, school opziener in het Arr. Texel, en Bouma, Hoofd der school te Oosterend. Werd de heer Veen- hoven geschetst als waardig schoolopziener en vriend der onderwijzers, van den heer Bouma werd een beeld gegeven als waardig openbaar onderwijzer, ook aan de vroegere Rijksnormaalschool, en als vriend en lid der afdeeling „Texel" van het N. O. G. Na er op gewezen te hebben, dat zeker alle onderwij zers met genoegen zullen hebben vernomen, dat de onderwijswet bij de Tweede kamer is aangenomen, werd de vergadering voor geopend verklaard. Na het lezen der notulen en het voorlezen van enkele ingekomen stukken wordt als Af gevaardigde naar de Algem. Vergadering aangewezen de Heer T. Roeper en als plaats vervangster mej. R Roeper. De heer Haremaker gaf eene uitvoerige lezing over het onderwerp„Tets over de wording der Nederlandsche Republiek." Na de pauze verlangde niemand het woord over het gehoorde van den Heer Haremaker, die den dank ontving van den Voorzitter «voor zijne keurig uitgewerkte lezing. Hierna had eene uitvoerige discussie plaats over het Programma van do Piattelandsch- fractie. Besloten werd om hierop in de Septembervergadoring terug te komen. Ten slotte werd door den Heer J. de Jongh als bijdrage gegeven: „Weerzien" door Barkeij. Als altijd was deze bijdrage keurig te noemen en het dankwoord van den Voorzitter was zeer verdiend. De volgende vergadering zal gehouden worden op den 14den September in hötel „Texel." Alsdan zal de Heer Heeroma van de Koog een onderwerp inleiden en de Heer J. Daalder Dz. eene bijdrage geven. Hierna werd de vergadering gesloten. Vlieland, 24 Mei. De heer G. Gorter alhier heeft met gunstig gevolg examen afgelegd als klerk bij de Posterijen en Telegraph.o. Gisteravond trad alhier voor een vrij talrijke vergadering op de heer C. 8. Jaring, ten einde zijn standpunt op politiek gebied aan de kiezers bekend te maken. Spreker verklaarde te zijn een man uit het volk en tevens volksman. Als candidaat van de „Centrale Liberale Kiesver- eeniging" in het hoofdkiesdistrict Helder deelde hij mede, het program der „Liberale Unie" van 1897 geheel te onderschrijven, terwijl hij boven dien erkende de Urgentie eener grondwetsher ziening. Echter zou hij, bij een eventueele verkiezing tot lid van de 2e Kamer deze kwestie niet telkens op den voorgrond willen stellen, wijl hiervan alleen vertraging in de afdoening van gewichtige aangelegenheden het gevolg zou kunnen zijn. Voorts bracht spreker hulde aan het huidige ministerie, dat een verbazende werkkracht heeft ontwikkeld, getuige o. a. het feitj dat niet minder dan 28 belangrijke ontwerpen bij het uiteengaan der Tweede Kamer in portefeuille zijn geblevent Spreker ging in 't kort deze ontwerpen na en kwam naar aanleiding daarvan tot de ver klaring, dat hij sterk tegen den overdreven nachtarbeid der bakkersgezellen was, dat hij evenwel vóór verzekering tegen invaliditeit en den ouden dag van den werkman was evenals voor een verbetering der wet op bet arbeids contract, waardoor een einde gemaakt zou worden aan de gedwongen winkelnering. Ten slotte besprak de heer J. de drooglegging van een deel der -Zuiderzee. Ook hiervan ver klaarde spr. een voorstander te zijn, onder voorwaarde evenwel, dat een voldoende Schade loosstelling zou worden verleend aan hen, die door deze droogmaking ernstig in hunne belan gen geschaad zouden worden. Spr. was van meening, dat de Staat hier eenerzijds een schoone gelegenheid had voor werkverschaffing, ander zijds een proef kon nemen met land-nationalisatie. De bezadigde wijze, waarop de heer Jaring sprak, heeft zeker niet nagelaten een goeden indruk te maken. Wij hopen dan ook van ganscher harte, dat de liberale kiezers ditmaal alle lauwheid op zij zullen zetten en trouw ter stembus zullen gaan, opdat de scheeve toestand, dat een voor het meerendeel liberaal kiesdistrict door een anti-revolutionair vertegenwoordigd wordt, niet langer voortdure. Men bedenke voorts, dat de kerkelijke partijen meer dan ooit zich inspannen, om bij deaanstaande verkiezingen de zege te behalen en dat, wanneer dit gelukt voorshands van sociale hervormingen, die zoo dringend noodig zijn, zoo goed als niets zal komen. Wij roepen daarom allen liberalen en vooruitstrevenden toe: - „Brengt als óón man uwe stem uit op den heer Jaring!" Dinsdagmiddag zijn van den personen trein van Vlissingen naar Utrecht nabij Ro- zendaal de locomotief en eenige rijtuigen gederailleerd. Er zijn geon persoonlijke ongelukken bij gebeurd. Drie hoofdsporen, richting Breda en Oudenbosch, raakten ver sperd, zoodat de treinon naar Amsterdam over Rotterdam met veel vertraging over vorkeerd spoor vertrokken, waardoor te Am sterdam tweemaal de aansluiting naar Fries land en Groningen is gemist. Onmiddeüjk na het ongeval konden de rei zigers over Breda naar Brabant, Limburg, enz. slechts over Lage Zwaluwe vertrekken, terwijl die voor Hoeven, enz. tot Oudenbosch konden gaan en vei der loopen. De dienst werd met veel vertraging, doch zeer voorzichtig vervuld en hoewel met spoed werd gewertk, was de baan eerst Woensdag vrij en hersteld. De materieele schade is zeer aanzienlijk. - Men schrijft uit Randwijk aan het „Hbl." Een ontzettende brand heeft het grootste deel van Randwijk bij Wageningen, in de asch gelegd. Hij ontstond in het huis van en bewoond door j. Goedvriend, vermoedelijk door een gebrek in den schoorsteen. Voor er aan blusschen te denken viel, was het geheele huis een prooi der vlammen. 't Bleef even wol niet tot dit perceel bepaald. Aangewakkerd door den sterker. Oostenwind, die de vonken overal deed neerkomen, ge raakten ook andere huizen in vlam. Er was geen houden meer aan. In minder dan geen tijd had het vernielende element zich over een lengte van duizenden meters verspreid. Te II uur waren 6 woningen verbrand en in het volgende uur kwamen er nog 15 bij. Het eene oogenblik zagen we een huis nog geheel ongeschonden staan en eenige oogenblikken daarna was het één vlammenzee. Voor zoover bekend is, waren alle huizen en inboedels verzekerd, behalve de inboedels van Gerritsen en de wed. Besseling. Hiervan werd evenwel bijtijds het grootste gedeelte in veiligheid gebracht. De brandspuit van Randwijk was defect. Op het terrein werkten de spuiten van Heteren, gem. Valbrug (Zetten) en Wagenin gen spuit 4 en 6 Er was evenwel niet de minste kans op blusschen. Alles, tot het laatste huisje, dat voor den wind lag, werd opgenomen in de ontzettende vuurzee. De Dorpsstraat is zoo goed als geheel uit gebrand. In het geheel zijn, behalve de Gereformeerde kerk en pastorie, 18 huizen, bewoond door 22 gezinnen, vernield. De twee Duitschers, die wegens poging tot ontvoering van twee kinderen te Velp (Arnhem) gearresteerd werden, zijn op last van den officier van justitie op vrije voeten gesteld. Dezer dagen werd aan de conducteurs van de H. IJ. S. M. medegedeeld, dat voort aan de gewone vrije dag als verlof moest beschouwd woiden, waardoor dan het jaar- lijksch verlof verviel. Toen de conducteurs Woensnagmorgen in hun lokaal aan het station te Amsterdam kwamen, vonden zij een order opgehangen, waarin de directie mededeelt, dat die order weder is ingetrokken. Te Maassluis geraakten twee kinderen in een kinderwagen aan den Noordvliet te water en zonken bijna onmiddelijk. Op het hulpgeroep der moeder snelde de vader, die ziek thuis was, naar buiten Gelukkig oyer- zag hij terstond het gevaar en sprong te wa ter, dook en mocht er in slagen oogenblikke- lijk zijn 3 jarig zoontje te grijpen en boven te brengen. Het jongste kindje, dat nog in het water lag, werd gelukkig ook gered on hoewel het bewusteloos was, werden de levens geesten weder spoedig opgewekt. De Ned. fabriek van stoomwerktuigen en spoorwegmateriaal aan de Oosterburger- gracht te Amsterdam heeft ongeveer 600 werklieden ontslagen wegens slapte in de zaken. Dezer dagen ontving een onderwijzer van een vader, wiens zoontje de school ver zuimd had, het volgende briefje Meester lief, Wordt maar niet kwaad Dat Mijn Zoon De school Verlaat Want het Zijnne raarre Grappe Want ik moet Zijn Schoene lappo. (get).... Nog altijd loopen er in Een winkelierster te Utrecht, kreeg dins dagavond twee vrouwen in haar winkel een jonge en een meer bejaarde die naar haar uiterlijk en taal te oordeelen tot de zoogenaamde zigeuners behoorden. Beiden deden flinke inkoopen die contant wei den betaalden beloofden bovendien nog wel eens te zullen terugkomen voor zij we der verder trokken. De winklierstur was natuurlijk geducht in haar schik, geenszins vermoedende dat het blaadje weldra zou kee- ren. En toch geschiedde zulks. Bij het ver laten van den winkel herinnerde de jonge vrouw zich nameljjk toevallig dat haar man haar had opgedragen te beproeven door in wisseling eenige nieuwe of gave dubbeltjes met de beeltenis der Koningin te bekomen, ten einde daarvan een collier of iets dergelijks te maken. Het gevolg was dat de winke lierster zeer bereidwillig al haar klein zilver geld doorzocht niet alleen, maar zelfs gedoog de dat de beide vrouwen haar daarbj] hielpen. Nadat de laatsten zeer voldaan waren ver trokken, bleek al spoedig dat aan het geld ongeveer f7 ontbrak, zoodat de bedriegsters niet alleen het gekochte vry hadden maar bovendien nog een duitje overhielden. 't Is nu juist de tijd om kruis- en aal- besseboompjes na te zien, of er ook bastaard rupsen op voorkomen. Door schudden kan men meestal de meeste op doeken opvangen en dooden. Is dit onmogelijk, dan kan men 's morgens voor het optrekken van den dauw Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der- Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1