N°. 1483. Donderdag 6 Juni. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag-- en Zaterdag-avond. Advertentiën vóór 10 uur. op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel KADASTER. TEXEL, 5 Juni 1901. De aanvoer ter 3de groote lammerenmarkt Maandag alhier gehouden, ofschoon veel minder dan op de 2e, was toch nog zeer groot. Aangevoerd werden namelijk 5719 lamme ren, benevens 8 schapen, 11 koeien, 2 kalve ren, 13 schrammen en 51 biggen. Bij mati gen handel en lagere prijzen dan op de vorige markt werd gemiddeld besteed voor lammeren f 6.50 a f 10.50, voor enkele partijtjes werd echter f 12.50 besteed, koeien f 110 a f135, kalveren f 10 a f 12, schrammen f 18 a f20 ui biggen f 12 f 14. Den 3 Juni werden uitgevoerd 703 lam meren, uitmakende met de reeds vroeger verzondene 17.043 stuks. Koog, 3 Juni. In de vorige week werden te Purmerend o. a. zes postduiven verkocht, die van hier afkomstig waren, en een paar dagen daarna waren vier bij den vroegeren eigenaar teruggekeerd. De Cocksdorp, 1 Juni. Gisteren werd de aangekondigde politieke lezing door den heer Jaring, candidaat der Centrale Liberale Kies- vereeniging te Helder, in het logement „de Nieuwe Aanleg" alhier gehouden. De heer Noordijk van Den Burg opende en sloot de vergadering, die zeer voltallig was en met aandacht luisterde. Een verslag te geven van het gesprokene is onnoodig, daar dit blad de lezers reeds genoegzaam heeft ingelicht omtrent de politieke denk beelden yan den heer Jaring. Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door de heeren D. C. Dros van Eierland, en Reitsma van Den Helder, waaruit bleek, dat eerstgenoemde met den spreker sympathiseerde en laatstgenoemde in zeer vele opzichten niet met dezen kon medegaan. S Juni. Door den schoenmaker T. de Bie alhier is heden eene postduif opgevangen. Om een derpooten zit een elastieken ringetje, waarop met blauwen inkt gedrukt staat 970 170." Op den eenen vleugel staat met denzelfden inkt gestempeld„SME MARQUE, 480 C. Het overige is onleesbaar. Oosterend, 4 Juni. De vergadering, van Zaterdag jl., waarin de heer C. S. Jaring als candidaat van de C. L. Kiesvereeniging in het district Helder zijne politieke denkbeelden ontwikkelde en die gepraesideerd werd door den heer S. P. Koning, kon flink bezet ge noemd worden. De lezing kwam ongeveer op hetzelfde neer, als die op andere plaatsen gegeven werd. Aan het debat werd deelgenomen door de heeren Reitsma van don Helder en Schoone- veld van hier; de eerste bestreed den heer Jaring op verschillende punten en prees aan den candidaat van de S. D. A. P., terwijl de heer Schooneveld den spreker lof bracht voor zijn kalm en waardig optreden, waai bij de naam van den heer Staalman alleen ge noemd was als zulks pas gaf; verder ver schillende punten besprak, waarin hij met den heer Jaring verschilde om ten slotte als Antirevolutionair de candidatuur van den heer Staalman aan te bevelen. Nadat de Heer C. Mossel van hier den Heer Jaring had gevraagd, hoe hij dacht over den aanleg eener haven bij de Oostkaap, verkreeg de eerste spreker opnieuw het woord tot beantwoording zijner debaters, hetgeen op kranige wijze en onomwonden geschiedde Niettegenstaande het middernachtuur geslagen had, alvorens de vergadering gesloten kon worden met een dankwoord aan spreker, debaters en hoorders, bleef men met onver deelde aandacht de repliek volgen en met beslistheid kan medegedeeld worden, dat de kennismaking met den heer Jaring alhier uit stekende indrukken heeft achtergelaten. Het visschen naar garnalen is thans voor goed geëindigd en de visschers zijn weder ter Noordzeevisscherij uitgezeild. De resul taten der garnalenverzendingen zijn dooreen gerekend beneden het middelmatige gebleven. "Waren de prijzen in den beginne goed, later zijn ze sterk gedaald en in den laatstentijd waren ze slecht te noemen. Oudeschild, 4 Juni. Gesleept door het sleepbootje „De jonge Josefus" werd gisteren de nieuwe baggermachine van den Heer A. Bos binnengebracht. Reeds heden is deze stoom-baggermachine aan het werk gesteld. Men hoopt nu de haven spoedig op de ver- eischte diepte te kunnen brengen. Beroepen te Oudeschild, Ds. H. Bax, te Hypolitushoef, Wieringen, van wien heden bericht werd ontvangen, dat het beroep niet door hem kon worden aangenomen. In de zaal van den Heer Vos trad gisteren avond de Heer Jaring op met een politieke lezing. In denzelfden geest als op andere dorpen werd door den Heer J. gesproken. Aan het debat namen deel de Heeren Hugenholtz en Reitsma, terwijl de Heer Dros een paar vragen stelde. De Heer J. beant woordde een en ander in 't kort, doordien het sluitingsuur van het lokaal niet mocht worden overschreden. Te Scheveningen is telegrafisch bericht ontvangen, dat de logger „Maarten" van den reeder A. den Duik Gz., schipper Jac. den Heyer, bij Storno way 9'/, ton haring heeft gevangen en die per stoomboot heeft verzonden. Te Scheveningen zou dus gister de eerste nieuwe Hollandsche haring aan de markt komen. Blijkens bericht van den Nederlandschen gezant te Brussel komen de beperkende be palingen op den invoer van schapen uit Ne derland in België met ingang van 5 dezer te vervallen. Schrikkelijk De smid Mols, te Bussum, schoot weieens op musschen en had het geladen geweer op een vogelkooi gelegd, toen hij zijn woning verliet. Zijn kinderen, die niet wisten dat het was geladen, wilden nn ook eens schieten. Het jongste knaapje, 4 jaar oud, zou dan het vogeltje zijnzij hadden reeds meermalen dat spelltje met een ongeladen geweer gespeeld. Het knaapje werd nu door het schot ge troffen en is in de R. K. Ziekenverpleging te Hilversum, waarheen het terstond werd overgebracht, ben volgenden avond overleden. Met de Leerplichtwet schijnt het te Delft nog niet te willen gaan. De school hoofden klagen over de niet-navolging der wet door den schoolopziener, 't Komt voor dat kinderen met meer dan honderd school verzuimen gewoon weer ter school komen en op de vraag waar zij geweest zijn, heel gemoedelijk antwoorden „thuis". En als de schoolhoofden hun plicht doen, struikelen zjj over den schoolopziener, die geen notitie neemt van de klachteD. Enkele schoolhoofden maken ook geen duplo van den weekstaat meer, andere schoolhoofden laten het bijhoud m van staat C eenvoudig schieten, overtuigd als zij zijn, dat het toch niets geeft. Laatst moest een vergadering der commissie tot wering van schoolverzuim afgezegd worden, omdat er niets te behandelen viel. Dat is toch wel wat erg. („Hbl.") Om de spreeuwen van de kersen af te houden I Koopt in een boekwinkel eenige rolletjes serpentines, waarmee op kei-missen en andeie volksfeesten de jongelui zich zoo kunnen amuseeren. Werpt deze kris-kras als een netwerk over uw kerseboomen en ge zult zien, dat de gevleugelde kersendieven zich daardoor laten afschrikken en uw kersen met rust laten. Weest echter niet zuinig op een rolletje. Tegen dreigend pestgevaar! Te Amsterdam zijn reeds duizenden ratten gedood. Te IJmuiden ontmoet het vangen groote bezwaren, omdat de ratten wegkruipen tus- schen de spleten van het bazalt van de glooiing die bezet is met mosselen, waarop de ratten azen. Op de jaarlijksche verhuring van zit plaatsen in de Hervormde kerk te Oldelamer werden 60 zitplaatsen aangeooden. Op 46 daarvan kwam geen bod, terwjjl de andere verhuurd werden voor een dubbeltje. TEXELSGHE COURANT, Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bdrg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertmtièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 'Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. De BURGEMEESTER van TEXEL doet te weten, dat de landmeter van het kadaster in het begin der volgende week deze Gemeente zal bezoeken tot het doen van opmetingen van kadastrale veranderingen. Zij die opmeting van perceelen verlangen, worden verzocht daarvan zoo spoedig mogelijk, met opgave van sectienummer, kennis te geven ter Secretarie. Texel, den 4 Juni 1901. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JON CHEERE. STEMMING ter verkiezing- van een Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De BURGEMEESTER der gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat op Vrijdag, den 14 Juni aanstaande, van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervulling van eene plaats in de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het Kiesdistrict Helder, waartoe deze gemeente behoort. De candidateii, in alphahetische tSgarde, zijn r HUGENHOLTZ, F. W. N. JARING, C. S. STAALMAN, A. P. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Welhoek rem Strafrechtluidende „Hij die opzettelijk zich voor een ander uit gevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift ■uitgeschreven, verkiezing deelneemtwordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Texel, den 5 Juni 1901. De Burgemeester voornoemd, H. V. DE JONCHEERE. STEMMING ter verkiezing van EEN LID van de PROVINCIALE STATEN. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat op Dinsdag, den 11 Juni aanstaande, van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervulling van een plaats in de Provinciale Staten van N. Holland voor het kiesdistrict Helder, waartoe deze Gemeente behoort. De candidaten, in alphabetische volgorde, zijn 'PASTOORS W. C. J. ZUR MUHLEN C. D. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende „Hij die opzettelijk zich voor een ander uit gevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Texel, den 5 Juni 1901. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1