Buitenland. Den Hoorn, 5 Juni. Verleden jaar October werd door den watermolenaar W. Boon Az. zijn horloge verloren en nu, na ruim zeven maanden werd het door genoemden persoon zelf op het bouwland teruggevonden en men kon niet merken dat het al dien tijd onder de aarde had gelegen. Het ging weer loopen heen, toen men het opdraaide. Zaterdagmorgen had de looper van een firma te Amsterdam aan de Twentsche Bank een som van f 750 aan bankpapier geinden het pakje biljetten in den binnenzak van zijn jas gestoken. In de Paleisstraat, op den hoek van het Koninklijk Paleis, bij het wachthuisje van de tram, werd hij opgeduwd door een drietal personen, die in dat nauwe gedeelte schenen uit te wijken voor een naderenden tramwagen. Eenige oogenblikken later toe- yaliig de hand in zijn borstzak stekende, bemerkte de man tot zijn grooten schrik, dat het pakje bankpapier verdwenen was. Handige zakkenrollers, die hem waarschijnlijk reeds van de Twentsche Bank af gevolgd waren, en die geen andere kunnen geweest zijn dan het sluwe drietal, hadden het hem in dat ondeelbare oogenblik afhandig gemaakt. („N. v d. D.") De drie te Amsterdam aangehoudenen in zake de nagemaakte bankbiljetten van f 40 en f 100 hebben nu allen bekend betrokken te zijn bij het uitgeven van de biljetten, die, naar zij beweren, zijn vervaardigd door den lithograaf v.' 3., die nog steeds voortvluchtig is. Door de justitie is Zaterdag een tweede huiszoeking gedaan in perceel 106, aan het Damrak. Een aantal voorwerpen zijn nog in beslag genomen, om door de heeren Yan Lédden Hulsebos en dr. Ankersmit, schei kundigen, te worden onderzocht. Een spoorwegongeluk had te Venloo plaats met den spoortrein van Venloo, die Zondagmiddag halfdrie liep op de wisselende locomotief van den trein van Gladbach, die met tegenstoom terugliep op haar trein. Door een paar omstanders gewaarschuwd, redden zich snel de passagiers. Een waggon werd verbrijzeld, een andere ingeschoven. Geen persoonlijke ongelukken hadden plaats. Boven Bergen-op-Zoom woedde een hevig onweder. De luitenant der infanterie v. d. R. was juist met eenige manschappen aan het schijfschieten op het militair terrein „Kijk in de Pas". Toen een der manschappen wilde aanleggen, sloeg de bliksem op den knop van het geweer en werden drie manschappen en de luitenant tegen den grond geslagen. De bliksem hulde alles in een dikke stofwolk, rolde voort over den grond tot tegen een boom, waarvan een stuk word afgescheurd. Luitenant noch manschappen hebben eenig letsel bekomen. Zondagnacht ontstond een hevige brand in een perceel te Amsterdam, waarin drie gezinnen gevestigd waren. De brandweer slaagde er in alle bewoners te redden, uitge zonderd een zuigeling van vier maanden, welke eerst gemist werd toen alle mogelijk heid om zich in het brandende perceel te begeven was afgesneden. Eerst later werd het lijkje op de eerste verdieping gevonden. Het contingent suppletietroepen dat in 1901 naar Oost-Indië moet worden uitgezonden, is nader bepaald op 1425 man, waaronder zich moeten bevinden 15 militaire schrijvers, 60 onderoff. der inf., zoo min mogelijk korpo raals, 100 cavaleristen, 200 artilleristen en 20 geniesoldaten. Naar de „Zw. Ct." meldt hoeft dr. P. H. Ritter, hoofdredacteur van het „Nieuws van den Dag", als zoodanig bedankt, om ge plaatst te worden op de nominatie van Re- monstrantscli predikant te Haarlem. Te Horst (Gelderland) werd Maandag de 17jarige H. Ooms door een hond al spelende gebeten. Daar de wond aanvankelijk niet belangrijk was, sloeg hij er verder geen acht meer op, doch den volgenden dag was zijn arm zoodanig gezwollen, dat toen geneeskun dige hulp werd ingeroepen, die niet meer mocht baten en hij Woensdag onder vreese- lijke pijnen is bezweken aan bloedvergiftiging. Vermoedelijk als antwoord op een vraag of, zooals thans plaats had, rijkskantoren, enz. recht hebben bankbilletten in betaling te weigeren, lezen we in de correspondentie van het „Rott. Nieuwsbl." De bankbilletten van de Nederlandsche Bank genieten hier te lande zooveel vertrouwen dat velen die eenvoudig als geld beschouwen maar feitelijk is niemand verplicht om deze aan te nemen, men kan betaling eischen in Nederlandsche muntspeciën of muntpapier. Het is van de Nederlandsche Bank zeer slecht gezien dat dit lichaam tegenover het ver trouwen, dat het publiek in haar stelt, niet de schade wil dragen van die enkele valsche bankbilletten, die zoo nu en dan hier te lande voorkomen en dit te meer daar de Bank de fraude in de hand werkt door haar echte billetten zoo goedkoop en eenvoudig te laten drukken met gedrukte handteekeningen, enz., dat een photo-zincograaf met medewerking van een goed drukker alle billetten kan na maken zoodanig, dat een leek zeker geen verschil daarin zien kan alleen de ambtenaren van de Bank kunnen, opmerkzaam gemaakt door het nummer, namaak coustateoren. Wanneer de vervalsching op groote schaal door vakkundigen geschiedde, dan was op eenmaal het bankpapier als circulatiemiddel onmogelijk geworden en de moeite die de binnenlandsche handel daarmede zou hebben, zou onbegrijpelijk groot zijn. Het blijft dus zaak dat ieder, naar in zijn vermogen is, het vertrouwen in de billetten van de Bank hoog houde maar zeker verdient het ernstig overwogen of men niet bij de regeering een luide stem moet laten hooren om aan te dringen om haar invloed te doen gelden bij de directie der Bank om tot een bepaald bedrag valsch bankpapier voor haar rekening te nemen, indien de klanten van de Bank daarmede te goeder trouw aankomen en tevens te zorgen voor een betere bewerking van de billetten, die meer waarborg geeft tegen ver valsching dan de tegenwoordige stukken. In de „Prov. Friesche Ct." leest men Een vader te Oosterzee, die wegens her haald schoolverzuim van zijn kind voor de commissie tot wering van schoolverzuim al daar verscheen, gaf genoemde commissie op de hem toegediende vermaning ten antwoord „jullie kunnen allemaal verrekken." Zeldzaam 1 Den 7en Juni hoopt een echtpaar Opster- land zijn 72-jarig huwelijksfeest te vieren. De man is 94, de vrouw is 89 jaar oud. Van de 11 kinderen zijn nog 9 in leven, terwijl het aantal klein- en achterkleinkinderen zeer groot is. Als een bijzonderheid dient vermelding, dat sedert twee maanden geen enkele aan gifte van overlijden te Zuid-Beierland is ge schied. De gemeente telt ruim 2000 zielen. In het noodweer, dat Zaterdagavond halfacht boven Drongelen woedde, liepen 3 personen, die naar het hooigras waren gaan zien, van het Drongelsche veer boven op den dijk in de richting Waalwijk. Plotseling werden zij ailen tegelijk door een bliksemstraal bewusteloos voorover ter aarde geworpen. V Na eenige minuten kwamen twee hunner bij, één gewond in 't gezichtmaar de. derde, een oppassend jongeling van 19 jaar, zoon van J. K., uit Besooien, was dood. Brandbriefschrijver gesnapt Bij een bekend Amsterdammer, den heer v. werd een dreigbrief bezorgd, waarin medegedeeld werd, dat, zoo niet op 'n bepaalde plaats, en op onbepaalden tijd f 10.000 werden bezorgd, niemand van de familie in leven zou worden gelaten. De heer v. E. stelde de politie met het geval in kennis. Door de recherche werd op de plaats, die was bepaald gesurveilleerd. De huisknecht van de familie ging er naar toe en overhandigde een pakket aan den persoon, die het in den dreigbrief afgesproken teeken gaf. Daarop werd deze man gearres teerd. Het bleek zekere Boonstra te zijn. Hij is zonder middelen van bestaan en werd vroeger reeds, als verdacht van een dergelijk feit, in hechtenis genomen, maar wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Boonstra werd ter beschikking van den officier van justitie gesteld Een onderzoek naar zijn geestvermogens zou worden ingesteld. Hoender cholera j De hoender-cholera, waaraan op vele plaat sen van ons land, tien- en honderdtallen kippen sterven is zéér besmettelijk. Voeder de dieren, die u verdacht toeschijnen, alleen wat ochtendvoeder met warm water bevochtigd, niets meer, on doe een paar drup pels zoutzuur in het drinkwater. Ze mogen volstrekt geen groen hebben en moeten af gezonderd blijven. Gestoryen dieren moeten diep begraven, beter nogverbrand worden, ook de mest. De geheele grond, weide, tuin, hokken, deel, kortom alle plaatsen waar de hoenders geloopen hebben, zijn besmet en behonden dit besmettingsvermogen minstens 6 maanden. 't Is dus zaak bij hoender-cholera in den omtrek de hoenders vast te zetten en te houden, geen groen te voederen, alleen ochtend- voer te geven en twee a drie droppels zout zuur in elke apotheek verkrijgbaar op 1 L. water als drank te geven. Verdachte hoenders worden terstond verwijderd en af zonderlijk opgosloten. Alle soorten van pluimgedierte, ook kamer vogels, kunnen deze ziekte krijgen. Aan de haringvisscherij wordt dit jaar deelgenomen door 644 Nederlandsche schepen. Bovenaan staat Scheveningen met 123 log gers, 203 bommen en 1 loggerbom, dan volgen Vlaardingen met 117, Maassluis met 75, Katwijk met 89, Noordwijk met 16, 's Gra- venhage met 10, IJmuiden met 5, Schiedam met 4 en Amsterdam met 1. Vegetariër Vleeschvoeding is in ieder opzicht verwerpelijk. Alleen het planten- voedsel is goed voor den mensch en geeft hem een voeding zijner waardig. Planten- voedsel is voor den reine. Anti-vegitariër Luister nu ook eens naar mij De rijst wordt vervalscht, het meel wordt vervalscht. Maar van een vervalschte biefstuk of karbonade heb ik nog nooit gehoord. Op eene waarschuwing van den prefect van Marseille zijn op den weg naar Madrid een Spaansch en een Italiaansch anarchist aangehouden, die voornemens waren een aan. slag te doen op het leven van de Regentes, De „Daily Mail" verneemt uit Kaapstad, dat de Boeren in de oostelijke Kaapkolonie geweldig roerig zijn. Verschillende kleine Boerencorpsen rukken verder zuidwaarts. Kitchener concentreert alle beschikbare troepen in de Kaapkolonie. De Kaapsche Regeering heeft vernomen, dat de Boeren vijfhonderd paarden in het district Colesberg hebben bemachligd. De „Labour Leader" zegt in zijn jongste nummer Zoo zeker als ik deze regels schrijf, zoo zeker zal eenmaal de geschiedschrijver den Boerenoorlog aanteekenen als het begin van den achteruitgang en den val van het Britsche keizerrijk. Wij zijn in den val geloopen dank aan den slimmen Chamber lain en den Koning, den Duitschen Keizer en do ellendige groep geldmannen, aange voerd door den ex-journalist Milner. Geen zes, zelfs geen zestig legercorpsen zullen ons uit die val kunnen verlossen. Volgens berichten uit Basoetoland heerscht daar groote opgewondenheid in ver band met het uitbreken van de runderpest. De meest uitgebreide voorzorgsmaatregen zijn genomen en alle gemeenschap met Oranje rivierkolonie is verboden. Vaak worden in Rusland dorpen en steden door branden geteisterd. Zoo ook nu weer het plaatsje Stawaja Oryna, gelegen in het gouvernement Simbirks (Oost-Rusland). Daar werden eergisterennacht door een brand niet minder dan 135 huizen en graanschuren vernietigd Twee vrouwen verbrandden tien personen bekwamen brandwonden. Volgens de „Köln. Volksz worden aan een aantal mijnen bij Herne, Bochum en Dortmund de loonen verlaagd en krijgen de mijnwerkers, die bezwaar maken, hun ontslag, Als reden wordt genoemd dat de kolenmarkt allengs in minder gunstigen staat begint te verkeeren. Het blad acht een beweging onder de werklieden als gevolg dezer verlaging van loonen, niet onwaarschijnlijk. Men heeft in Duitschland de aanwezig heid ontdekt van een bende, vermoedelijk Amerikanen of EngelscheD, die „gastrollen" komen vervullen in Duitschland en die zeer listig to werk gaan. In den nacht plegen zij inbraak in een juwelierswinkel, zetten een panr man op post voor den winkel, die een levendig gesprek voeren en sturen één man naa' binnen. Lue steekt licht aan en in den hel verlichten winkel grasduint hij in de juweelen, zeer stil, maar op zijn dooie gemak. Voorbijgangers denken natuurlijk dat het de eigenaar is, die nog laat in zijn winkel bezig is. Alleen als er politie komt, tikken de pratende heeren tegen 't raam, het licht gaat uit en de eigenaar verdwijnt." Reeds in eenige Duitsche steden hebben de dieven hun slag geslagen. Weiland, die te Bremen een stuk ijzer in het gelaat van don Keizer wierp, en na dien tijd in 't gesticht van zielszieken werd opgesloten gehouden, is nu weer naar de gevangenis overgebracht en zal daar aan een nieuw nauwgezet onderzoek van zes genees- heeren worden onderworpen. Het Hooggerechtshof te Leipzig heeft de nieuwe instructies bevolen. Een ontploffing aan boord. Men meldt uit New-YorkDonderdag had aan boord van het stoomschip „Lauriné", dat op de Missisippi voer, een ernstig ongeluk plaats. Een reser voir van gazoline ontplofte en verscheidene kisten dynamiet, die uiteensprongen, voltooi den het vernielingswerk. Het schip werd geheel vernield. Twee opvarenden werden gedood. Verscheidene huizen aan de oevers der rivier gelegen, werden zwaar beschadigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2