ijzerhandëlT Openbare Vergadering A. P. STAALMAN, D. NAUTA, Marktberichten. TRÏNITAS. LAATSTE CONCERT Zeegras-, Kapok- en Springveer-Matrassen, Parkstraat. P, J. ZOETELIEF. DEN HOORN" - Texel, Pli. VLESSING, Gravenstraat. Vleeschhouwerij Waalderstraat. MUZIEKINSTRUMENTEN Grootste voorraad. Laagste prijzen. LINIALEN 1 LINIALEN! Voorhanden in den boekhandel Parkstraat Pre dikbeur ten, ADVERTENTIËN, Ka afloop Bal. Verkooping HÖ0IGEWA8 en NAGRAS Al wie een plank heeft genomen STR00MATRAS8EN per paar f 2.50. Lancaster-Gordijnen 1ste soort Engelsche Schapenscharen, Gelegenheid tot debat. Ontvangen versch KOEVLEESCH. K. PEREBOOM. ONTYAKGEK buigzame vernikkelde Staalliniaal. Bresci vermoord. De politie te Napels heeft een individu gearresteerd, dat verklaarde, dat Bresci, de moordenaar van Koning Umberto, in plaats van in zijn cel zelfmoord gepleegd te hebben, door een bewaker van de gevan genis doodgeschoten is. Deze persoon gaf zeer gedetailleerde bij zonderheden. Hij verklaarde deze bijzonder heden van een anderen bewaker van de gevangenis San Stefano, waar Bresci gevangen zat, verkregen te hebben. Een onderzoek wordt ingesteld. Aan de „Standard" wordt uit Pretoria van 30 Mei geseind Meer dan voldoende blijkt, dat de tegenstand van de Boeren nog niet overwonnen is. Officieel wordt het aantal Boeren, die nog in het veld zijn, geschat op 16800. Slechts zeer weinige van deze geven de Engelsche troepen gelegenheid met hen in gevecht te komen. Zij bepalen zich tot beschieting der Engelschen uit schuilhoeken en tot het aan vallen van afgelegen of zwakke posten. De militaire positie is niet erg rooskleurig. Thans is bekend dat Botha nog heeft vijf kanonnen, De Wet minstens twee en De la Rey een of twee. Donna Trancreda, de stierenhypnoteuse. Donna Trancreda, die te Madrid geen toe stemming kon krijgen om „in tricot" in de arena van een piede-stal den stier met haar blikken te temmen, heeft nu te Alicante deze daad volbracht. Een oogenblik waande men haar verloren en de talrijke aanwezigen slaakten een kreet van ontzetting, toen de stier, een buitengewoon sterk beest, met ge bogen kop op de onbeweeglijk staande Donna Tancreda toeliep. Maar plotseling hield hij vlak voor haar stil. Was 't het respect voor deze vrouw, of het kalmeerende oog der schoone? Hoe het ook zij, het dier keerde zich op het laatste oogenblik van haar af, om op waardige man lijke strijders toe te rennen. Een uitbundig gejubel beloonde Donna Tan creda voor haar kranige houding gedurende dien hachelijken toestand. Beieren en Wurtemberg zijn de eenige staten in Duitschland die hun eigen postzegels hebben en waar de rijkspostzegels niet geldig zijn. De Wurtembergsche Kamer heeft nu de wenschelijkheid uitgesproken om aan dezen toestand een einde te maken en de rijkspost zegels als fra-nbeermiddel in lïèt gdheelerijk toe te latenook de Beiersche regeering schijnt gezind te zijn om haar bijzondere rechten op dat stuk prijs te geven. In verband daarmee vertelt men nu in goedingelichte kringen, dat de rijksregeering bezig is met de voorbe reiding van een wetsontwerp in dien geest. Amsterdam 3 Juni. Aangevoerd 383 Run deren, le kwal. 64 k 67 ct., 2de kwal. 60 ct. 3de kwal. 56 ct. per KG. 160 Melk- en Kalf- koeien 1 120 f 240; Graskalveren f a 68nucht. Kalveren f7 k f 11; 104 Schapen f 18 f 22; 780 Lammeren f 7. k 10 479 vette Varkens 39 k 43 ct. per KG. Purmercnd, 4 Juni. Aangevoerd 277 vette Kalveren 60 80 ct. per KG.302 nucht. Kalveren f7 k f 18; 245 vette Varkens 42 A 45 ct. per KG.; 72 magere Varkens f 13 A 23 371 Biggen f9 f 12.; Schapenen 3339 Lammeren578 Runderen en 16 Stieren Kip-Eieren f 2.75 k f 3.25 per 100. Vette Koeien, 148 stuks, prijshoudend h. matig. Melkkoeien prijshoudend, handel stug. Vette Kalveren, handel matig. Nuchtere Kalveren handel matig. Vette Varkens, handel vlug. Magere Varkens h. stug en Biggen h. stug. Vette Schapen, prfjsh., handel stug. O verhouders lager in prijs, handel stug. Lammeren lager prijs, handel stug, Londen, 3 Juni. Ter markt zijn aangevoerd: 1100 Runderen, 8000 Schapen en lammeren, 10 Kalveren, Varkens. Men noteert Runde ren f 0.35 a f 0.67 Schapen en lammeren f 0.47 a f 0.82; Kalveren! 0.a f 0.Varkens f 0. a f 0. RIJRSPOSTSPAARB A X K. Aan het postkantoor Texel en de, daaronder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand Mei Ingelegd f 6603.77'. Terugbetaald 4859.97. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 2276. Aan het postkantoor Vlieland en de daar onder ressorteerende, hulpkantoren werd ge durende de maand Mei Ingelegd f 1235. Terugbetaald 395. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 109, Zondag 9 Juni. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur ds. Smits. Den Hoorn. Nam. 2 uur ds. Smits. Oudeschild. Voorm, 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Getrouwd: J. BUIJS en M. KALIS, die namens wederzijdsche familie hunnen harte- lijken dank betuigen voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. De Cocksdorp, 30 Mei 1901. DANKBETUIGING. De ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun 25-jarig huwelijksfeest ondervonden. H. C. MAAS en Echtgenoote. Koog, 5 Juni 1901. onder leiding van den Directeur S. VLESSING Phz. op ZONDAG 9 JUNI a. s. in hötel „TEXEL" 's avonds half negen. Entrée per persoon 50 ct. Heer en Dame 75 Plaatsen te bespreken op den dag der uit voering van 12 ure A 10 cents per plaats. op Dinsdag 11 Juni 1901, 's avonds 8 uur, in „de Zwaan" a/d Burg, voor de H.H. J. de Ruyter en Joh. Kikkert, van 2.13.40 Heet. land gen. „Maarten Blomsland", liggende achter Hoogenberg, in 2 perceelen. Deurwaarder C. DE WIJN. Makelaar S. KEIJSER Pz. van 't land van den ondergeteekende in de MARS, wordt in zijn eigen belang verzocht die weer terug te bezorgen. A. LAXGEVELD Pz. Ondergeteekende vervaardigt so- lied en goedkoop en verder alles wat tot het beddenvak behoort. Vraag prijscourant s. v. p. in elke maat verkrijgbaar. Steeds in voorraad BEHANGSELPAPIER en RANDEN. Aanbevelend, J. P. DALMEIJER, Gravenstraat. Gegalvaniseerd en Geëmailleerd. SCHAPENMELKEMMERS, MELKEMMERS, MERKMAATJES, MELKZEEFTEN, MELKKOMMEN, HALSJUKKEN, HEININGDRAAD, PUNTDRAAD, KRAMMEN, DRAADNAGELS. ENZ. ENZ. Aanbevelend, TE op DONDERDAG a.s. 6 JUNI, des avonds te half acht uur, in het lokaal van den Heer D. LAP. SPREKERS: De Heeren Licl van de Tweede Kamer der Statm-G ener aal, en van Amsterdam. D®n Candidaten der Liberale en Sociaal-Democratische partijen, de heeren JARING en HUGENHOLTZ is van deze vergadering kennis gegeven. de nieuwste zwarte en gekleurde Zomer-Jacquets, Capes en Pelleriens. Ruim gesorteerd in Wollen en Hercules- Karpetten, Vloerkleedjes, Sport- en Cocos- matten, Vloerzeilen in alle breedten, gebloemde Tapijten enz. Lage prijzen. Contant 5% korting. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR Prijzen als volgt: Lap, Soepvleesch en Gehakt 40 ct., Stukjes Rol en Lende 45 ct., Biefstuk 50 ct. per 5 ons. Varkensvleesch concurreerenden prijs. ROOKWORST 40 Ct., LEVERWORST 35 ct. en puik GEROOKT VLEESCH 40 ct. per 5 ons. die WEINIG geld, weinig geduld en weinig tijd kosten. S Die van 1 tot 10 kan tellen lONSHARP, is in 5 minut. harpspeler! Prijs compleet f 13,50. Die lezen kan is on- IOOLZ1THER. betwist in ééne avond violist I Prijs compl. f 13,50. WDoor middel ONDERHARHONIKA. van cartons is iedereen in staat gesteld direct te spelen. Prijs compl. f 5, M Effectvol ONDHARMONIKAHARP Instrument, mondharmonika met daaraan verbon den harp met 3 accoorden; gemakkelijk voor iedereen teleeren. Prijs compl. f4, Verzending geschiedt na toezending van postwissel. Vraag gratis Prospectus. JOH. DE HEER, ROTTERDAM. Noordmolenstr. 71. Op termijnbetaling alléén bij de Agenten en Filialen. een nieuwe zending fijne Croomlederen en Kamgaren Dameslaarzen, Bottines, Rijg-, Knoop- en Riemschoenen, alsmede een prachtige partij dames- en kinder- bruin Schoenwerk in uitsluitend prima kwaliteit. Meest gesorteerd adres voor alle soorten solved Schoenwerk en aanverwante artikelen. Beleefd aanbevelend, JOH. KIKKERT. Ruime keuze, zoowel platte als vierkante (carletten). Hoogst practiscb en elegant en uitstekend geschikt voor geschenk voor heeren is de ONVERSLIJTBAAR. (Avondmaal). Den Hoorn. Nam. 2 uur de Ds. Heep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3