1871. Dertig jaar in gebruik. 1901. LEMKES TÏÏYN'S verbeterd WA8CHMIDDEL voor wolvee. Y olksliarmonika's VÖLKSHARMONÏÏÏMS Alle soorten Drukwerk ilE! Op TEXEL bij D. KEIJSER Sz., BURG No. 134. f 3,75. Han del in puik beste aardappelen S Eenig adres: JOH. DE HEER, Noordmolenstr. 71. Feuilleton. In eer hersteld. m JOH. DE HEEH, Rotterdam, Noordmolenstraat 71. Langeveld de Rooij. voor één dubbeltje daags. ORGELS Verkrijgbaar door geheel Nederland bij de bekende Agenten en Depöthouders. Om misleiding door nabootsing der verpakking afdoend te voorkomen is het fabrieksmerk waarvan elke pot is voorzien, voorstellende een gestyleerden omranden Schapenkop, waarboven de namen en het teeken LEMKES en TUYN, en er onder het jaartal 1871. onder No. 12325, aan het Bureau voor den Industriëelen Eigendom wettig gedeponeerd. Yolgens nevenstaande teekening lever ik een soliede HARUONIKA boog 35 cM., 10 kleppen, dubbeltoonig (48 tongen) 2 registers, open nikkel klavier met patent spiraalveoren, driedubbele balk met nikkel beslag, sluiting en hoekbeschermers. Schoone volle toon. In cartonnen doos, goed verpakt, franco door geheel Nederland Hetzelfde Instrument, 3-koorige Orgelmuziek (octaaf en tremolo) f 4,50idem 4-koorig (octaaf, terts en tremolo) f 5,50. Degelijke Harmonika's, 1 register, 10 kleppen van af f 2,franco. Uitgebreide Catalogus gratis. Bestelt niet in bet buitenland, vara' u geen verhaalj of garantie hebt; en bovendien nog vracht en recht betalen moet, dcch zendt Post- wissel aan prijs sterk concurreerend. SLIJTERS GENIETEN RABAT. J. Ph. BAKKER, Beurtschipper. worden geleverd door Behalve mijne bekende duur dere fabrikaten, heb ik nu de- gelijke i ontvangen, in eenvoudige sier lijke kasten, degelijk van con structie en verrassend van toon, in 20 verschillende soorten, van af f 40.— en hoogcr. Geen draaiorgels of automaten, doch daar er een Handleiding voor zelfonderricht gratis wordt bijgevoegd, is elkeen in staat om het te leeren. Levering franco Station, met 5 jaar garantie en fraai geborduurde toetsenlooper. Termijnbetaling van af f 3 's maands. Dus voor een dubbeltje daags een geheel gezin gelukkig. II Vraag uitvoerig Prospectus bd en prijzen gratis. Uit het Fransch door P. L. 18. XI Belizarus. Eenige minuten later verscheen Gontran. Valentine maakte eene beweging van weerzin. Jacques was bewogen. De vorstin zelf scheen niet op uaar gemak zij zag den vicomte onder zoekend aan. Ongelukkig kon dit onderzoek slechts gunstig uitvallen. Hij had de gewoonten der groote wereld, een ingetogenheid, die op goeden smaak geleek en droeg eon mooien naam. Het was bepaald een man, geschikt voor Valentine. Maar nauwelijks had hij een groet gewisseld of een derden naam werd aan gekondigd een heel burgerlijke naam, van Jean Baptiste Humbert. De oogen van Valentine hadden geschitterd Jacques hief het hoofd op. „Moeder, legde het jonge meisje uit, de vorst heeft mijnheer Humbert verzocht ons portret te komen zien en hem zijn oordeel te zeggen. Hij teekent en schildert zelf ook. Het is, geloof ik, de vriend van mijnheer Sterner," „Zeker, hernam de artist en als mevrouw de vorstin het toestaat i „Dat hij binnenkome !j' sprak zij. Daar het onderhoud, dat de graaf met zijnen neef gehad had, al diens plannen veranderd had, had hij Jean Baptiste weer weggezonden. Jean Baptiste wist welk huwelijk Valentine bedreigde. Hij wilde haar voor de terugkomst van Gontran waarschuwenhij herinnerde zich het verzoek van den vorst en ging daaraan voldoen. Na het verlaten der school van kun sten en wetenschappen had hij door onvermoeide inspanning zijne lessen voltooid. Hij was één van die mannen, die overal op hunne plaats zijnhij was meer dan meesterknecht, hij was een ingenieur. Hij trad dus heel kalm bij Mas Sterner binnen, hij naderde bedeesd, doch met waardig heid. De artist was hem daarenboven tegemoet gegaan en drukte hem de hand. De vicomte en de ridder keken hem aan, nauwelijks een minachtenden glimlach bedwin gende; hij deed hun de oogen neerslaan voor de eerlijke en kalme trotseh van zijnen blik. Toen ging hij. na de vorstin en hare dochter gegroet te hebben, hun portret beschouwen. De artist soheen veel gewioht aan de meening van den ingenieur te hechten. Zij wisselden halfluid eenige woorden. In dien tijd had de vorstin haren mantel, die Capriola droeg, daar de zitting geëindigd was, weer aangetrokken. Zij vormde met Gontran de eerste groep. Aan het andere einde der zaal zocht Valentine hare sjaal. De artist had het op een sofa gelegd, niet ver van de plaats waar Jacques zich bevond. Hij zag haar komen, terwijl hij zich achter de gordijnen verborg. Het gelaat van den grijs aard stroomde van tranen. Hij strekte naar het meisje smeekend beide handen uit. Door eene opwelling van haar hart voortge dreven stak zij hem snel haar hand toe. Jacques greep haar ter sluiks, en drukte er zijne lippen op. Maar dat was te veel aandoening, te veel vreugdehij kon een snik niet bedwingen. Om hem voor aller blik te verbergen keerde Valentine zich levendig om. Een enkel persoon had alles gezien, alles begrepen: Jean Baptiste. Hij keek Valentine aaD. De vorst wacht u zeide hij halfluid. Ga hem dadelijk opzoeken, gij zult mij bij hem vinden. XII Een Russische vorst. Treden wij het hotel Lubanoff binnen. Op het eiland St.-Louis gelegen nam dit hotel eene groote plaats in. De gebouwen dagteekenden uit de eeuw van Lode wijk den veertienden en de boomeninden tuin hadden denzelfden leeftijd. In de hooge en groote vertrekken heerschte eene trotsche weeldehet was met recht eene vorstelijke woning. Sedert vijftien jaren werd het door vorst Dimitri bewoond; Als betman der kozakken in Frankrijk strij dende leerde hij beminnen. Zijne veldtochten hadden hem echter treurige herinneringen nagelaten een houten been, den linker arm afgezet en nog verschillende andere wonden. De laatste was van den slag voor Parijs, als door een wonder had hij dien overleefd. Dit wonder was het werk eener vrouw, de weduwe van kolonel Bernard. Zij was bewon derenswaardig schoon. LTit liefde, meer nog uit dankbaarheid, huwde hij haar. De vorst was reeds een grijsaard. De vorstin, die tot nog toe in den engen kring van een burger bestaan had geleefd, vatte eensklaps een hartstocht op voor den grooten wereld en zijne genoegens. Zij was gemaakt om er te schitteren. Hare overwinningen werden eerst door den ouden betman toegejuicht, aangemoedigd. Maar de ouderdom, het lijden stonden hem weldra niet meer toe er toeschouwer van te zijn. Gedwongen in zijn hotel te blijven, vastge ketend in zijnen fauteuil, eischte hij niettemin dat zijne vrouw voortging één der koninginnen der Parijsche samenleving te blijven. Zij nam dien zachten dwang aan en weldra liet zij, door den dwaalstroom meegesleept, den grijsaard, die haar aanbad al weer en meer alleen. De hemel schonk hem echter een vergoeding. Valentine begon groot te worden. Zij werd de troost, de vreugde van haren stiefvader, of liever van haren vader, want zij noemde hem zoo en hij noemde haar zijn dochter. Nu nog en nu vooral was zij de gezellin, de vriendin van den ouden hetman. Hij was gelukkig, vroolijk, wanneer zij bij hem wasnauwelijks was zij weg of hij werd treurig en somber. Het is in dien geestestoestand dat wij den prins Lubanoff gaan opzoeken. Valentine is nog niet terughij wacht haar. Om de verzwakte oogen van den grijsaard te sparen, laten de half gesloten gordijnen het daglicht slechts gedeeltelijk door. De hoeken der groote kamer blijven in schaduw gehuld het ameublement is van oud eikenhout, door den tijd zwart geworden. Hier en daar hingen wapens, kostumes, een vlag die herinnerde aan het ijerwijderd vaderland. Onder de voeten bij wijze van tapijt, rijke bontwerken. In een grooten leunstoel van Russisch leer zit de bojaar onbeweeglijk. Zijne trekken, zijn kaal en vooruitstekend voorhoofd, zijn langen knevel, lange haren en zijn als sneeuw zoo witte wenkbrauwen, geven duidelijk het slavisch type te kennen. De Lubanoffs waren dan ook van de Poolsche grens. (wordt vervolgd.) Gedrukt by LANGEVELD DE KOOIJ, Teze| ■■■■BH

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4