N°. 1440. Zondag 30 Juni. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel TEXEL, 29 Juni 1901. Bij Kon. Besluit werd benoemd tot Heemraad van den polder Eierland de heer B. C. Lap Dz. aldaar. Zooals we in ons vorig nummer reeds schreven, begon eerst Woensdag het kermis terrein iets meer bezet te zijn. Dien avond en ook den volgenden avond, werden door den heer Keijzer, stadszendeling te Amsterdam, in het kerkgebouw der hervormden, voorstel lingen gegeven met sciopticon en bioscoop, welke ook nu weder wel in den smaak vielen bij de toeschouwers, terwijl de woorden bij die gelegenheid gesproken, zeker bij velen een geopend oor vonden. Dat deze voorstel lingen tevens dienstbaar werden gemaakt om de aanwezigen te waarschuwen tegen de gevaren van de kermis is zeer verklaarbaar. Jammer voor den heer K., dat de opkomst niet zoo groot was als zulks vroeger bij der gelijke voorstellingen door ZEd. alhier gegeven het geval was. Was het aantal bezoekers aldaar niet groot, ook op het kermisterrein was het Woensdag en Donderdag niet druk. De voorstellingen in Theater Nationaal gegeven op die dagen, waren ook niet zoo goed bezocht, als de directie zulks zeker wel had gehoopt. Gister avond daarentegen was de groote tent stamp vol. In genoemd theater biedt men „elk wat wils", zoowel liefhebbers van gymnastiek, enz. als van tooneeluitvoeringen kunnen er genieten. De gymnastische toeren worden uiterst net ten uitvoer gebracht en getuigen van buitengewone spierkracht, zoowel als van groote lenigheid en vlugheid. De toeren op het slappe koord zijn waarlijk zeer beziens waard. De costumes en standen in de voor stellingen van levende beelden maken een allerkeurigst effect, terwijl de uitvoering der drama's, tot slot der voorstellingen, zeker de algemeene goedkeuring kunnen wegdragen. Het zou ons te ver voeren, indien we alle acteurs en actrices die optraden afzonderlijk wilden bespreken, we meenen te kunnen volstaan met de mededeeling, dat de hoofd rollen op uitstekende wijze werden vertolkt, terwijl ook""Wfoindere rollen in goede handen bleken te zijn. Donderdag en ook gisteren trad in 't hotel „Texel" op het Nederlandsch Tooneelgezel- schap „Het vrije Tooneel". Genoemd gezel schap was alhier reeds geen onbekende meer en de verwachting was bij velen daardoor hoog gespannen. Ook hier was de opkomst Donderdag niet groot en jammer genoeg voor den ondernemer kon ook gisteren niet over flinke opkomst worden gesproken. Donderdag werd gegeven het blijspel naar Justus van Mauriks „Baddoktoren". Van Maurik is als schrijver algemeen door het Rzend publiek bemind, een stuk naar iets van hem vervaardigd en dan door een acteur als de heer Bigot, kan niet anders dan in den smaak vallen, vooral als het wordt weergegeven als dit Donderdag het geval was. De heer Bigot vooral, die er do hoofdrol in vervulde, was eenig in zijn spel, doch ook de andere rollen, ofschoon van minder groote beteekenis, werden op uitstekende wijze vertolkt en wonder is zulks zeker niet, wanneer men nagaat, dat met den heer Bigot o. a optraden de heer Delmonte en de dames Kiehl, Eggers, Coerdes, enz. Door luid en lang applaus, vooral na afloop van elk bedrijf, gaven de aanwezigen blijk van hunne groote tevredenheid over het spel. Werd Donderdag een uitstekend blijspel opgevoerd, gisteren was het een niet minder schoon drama, dat werd weergegeven. Even min als „Baddoctoren", behoort „Eerloos" tot die stukken, welke uit een andere taal vertaald, somwijlen toestanden weergeven voor een Hollander min of meer ongewoon. „Eerloos" geeft niet dan toestanden, die zeer goed mogelijk zijn, het behoort tot die stukken waarin veel wordt vereischt van het spel van acteurs en actrices, die het wil len vertolken en het ware schoone, dat er in ligt opgesloten, geheel tot zijn recht te doen komen. Dat men daarin ook gisteren volkomen slaagde was duidelijk merkbaar aan de stilte die er heerschte gedurende het spelen en het daverend applaus na afloop van elk bedrijf. Alle lof ook bij deze voorstelling aan de spelers in het algemeen, die toonden hun rol te begrijpen, doch in het bizonder aan de heeren Delmonte en Bigot en de dames Kiehl en Coerdes. Hun taak was zwaar, doch mee sterlijk werd die door hen vervuld. Hedenavond zal door genoemd gezelschap worden gegeven het zoo bij uitstek schoone drama „Nelly". Ieder die waarlijk iets schoons wil zien, meenen we te mogen aanraden deze voorstelling alsnog bij te- wonen, niet twijfelende of men zal hoogst voldaan na afloop er van weder huiswaarts keeren. Oudeschild, 27 Juni. Door den Heer J. Jz. Backer alhier is nabij de haven een postduif gevangen, voorzien van de volgende merken. Op den rechtervleugel: 91—86—85", en op een ringetje om den rechterpoot„N—U 99 A. 6-9-5-8." Reeds heden was men bezig in de haven een tjalkschip met nieuw hooi te beladen, met bestemming naar Vlieland. De kwaliteit van het hooi scheen uitnemend te zijn. Voor 't jonge volkje blijft 't eene groote aantrekkelijkheid, zoo met elkaar, onder leiding der onderwijzers, eene voorstelling te mogen bijwonen in de Paradetent van Princelli- Schentke. Ook Vrijdag werd van de aangeboden gelegenheid een ruim en dankbaar gebruik gemaakt. De verdachte inzake de Tilburgsche misdaad, de schilder Mutsaers, is gisteren door de rechtbank te Breda vrijgesproken en onmiddelijk in vrijheid gesteld. Neeltje Pater I In de „Staats-Courant" van 26 Juni zijn geplaatst de Koninklijk goedgekeurde statu ten der vereeniging „Neeltje Pater", te Am sterdam. Deze vereeniging stelt zich ten doel da behartiging der belangen van de leden der vereeniging, die meenen gerechtigd te zijn tot de boedels en nalatenschappen van Neeltje en Gerrit Pater, beiden in de 18e eeuw te Broek, in Waterland, overleden en de daarbij betrokken nalatenschappen van Claes Pater en Lijsje van Vuure, beiden ook te Broek overleden, 17 Nov 1744 en 16 Nov. 1847 en te trachten die boedels en nalatenschap pen door scheiding en deeling tot effenheid te brengen. Dir.sdag brandde te Nuland (N.-Brabant) het huis van J. van Nistelrooij af, waarbij ongelukkigerwijze de grootmoeder met twee kinderen van 37» en 5 jaar in de vlammen omkwamen. De brand ontstond door onbekende oorzaak, omstreeks 12 uur 's middags. Ondanks alle genomen maatregelen waaronder de overal aangeplakte waarschu wing „Past op de zakkenrollers" hebben die heeren, ter gelegenheid van de te Utrecht gehouden maskerade der studenten, toch nog hun slag weten te slaan. Verscheidene hor loges, waaronder enkele gouden met ketting zijn op die wijze van eigenaar verwisseld, terwijl ook andere sieraden door hen niet zijn versmaad. Slechts één zakkenroller nog een nieuweling misschien in het vhk die aan een buitenman zijn horloge met ketting trachtte te ontfutselen, werd door dezen ge snapt. Bij de daarop ontstane worsteling wist hij toch te ontsnappen na vooraf van den boer ais souvenir een steek in den arm te hebben ontvangen. Te Haaften is het eenig kind van J. S. een dochtertje van 14 maanden, levenloos uit eenen sloot nabij de woning opgehaald, waarin het al spelende was gevallen. Velen, zoowel hier te lande als in Duitschland, hebben den heer H. F. R. Brandts Buys ruimschoots in staat gesteld de krijgs gevangen Boeren van muziek te voorzien. Door bemiddeling der firma De Vries Co. en het Middelburgsche Comité konden door hem naar Sint-Helena twee zendingen wor den gezonden. Behalve verschillende pakken pianomuziek kon een groote collectie muziek voor solo's en viool, piano en zang, trio's, kwartetten, mannenkoren, muziekpapier en tijdschriften gezonden worden, terwijl den heer Brandts Buys ook een citer en een viool werden toegezonden Dinsdag is te Hilversum een ernstig ongeluk gebeurd bij den heer G. Kroon, kruidenier op de Groest. Twee zijner knechts De Boer en Helderman, waren bezig in den kelder een vat spiritus af te tappen, waarbij een brandende kaars hen van licht voorzag. Plotseling vatte de spiritus vlam. Door het geroep der mannen en door het zien der vlammen, die naar buiten drongen, bemerkte de heer K. het ongeval en sloot direct de kelderdeur, waardoor de vlam smoorde. De beide knechts bekwamen ernstige brand wonden aan gelaat en armen. De Boer werd naar het ziekenhuis vervoerd en daar ver bonden, terwijl dr. Nieumeijer de eerste hulp verleende aan Helderman. De toestand van beide patiënten is tamelijk bevredigend. Te Veenendaal vond men den 30jarigen landbouwer, R. van Eden, dood in den stal. Men vermoedt dat hij door een der koeien is getrapt. Een man mag voetstappen achterlaten in den grond van zijn tijd, maar als hij dat zou willen doen in een pas geschrobden gang zal hem dit minder in dank worden afgenomen TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadtiuize een zwarte vrou wenzak en een zwarte ceintuur. STEMMING VOOR DEN GEMEENTERAAD. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat op Zaterdag, den 6 Juli aanstaande, van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervuiling van vier plaatsen in den Gemeenteraad, ontstaan door periodieke aftreding van de Heeren S. Koning Pz., W. Bakker Kz C. Zijm Tz. en Jb. Roeper Jz. Sr. De candidaten,in alphabetische volgorde, zijn BAKKER Kz., W. EELMAN Az., W. KEIJSER Rz., C. KONING Pz., S. ROEPER Jz. Sr., Jb. WINKLER, J. E. ZIJM Tz., C. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: „Hij die opzettelijk zich voor een ander uit gevende aan eene krachtens wettelijk voorschriit uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Texel, den 28 Juni 1901. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1