VERPACHTING waschmiddel voor schapen Marktberichten. Advertentiën ADVERTENTIËN. van Jacht en Konijnenvangst Schapenhouders ROMEIN «i OUDENHOVEN. BLAUWE PANNEN en HARDE STEEN (Moppen) Waalvorm. J. JAC. RAB. Pre d i kb e u r t e n, Aanbesteding. De jacht en konijnen vangst op het eiland Vlieland C. Keijser Pz. ATTENTIE s. v. p. Donderdag had in 42 districten de her stemming plaats voor leden van de 2e Kamer. Hiervan was de uitslag, dat werden geko zen18 Liberalen, 6 Vrijzinnig-democraten, 8 Anti-revolutionairen, 2 Katholieken, 1 Christelijk-IIistorische en 7 Soc. democraten. Op 4, 14 en 27 Juni zijn dus totaal ver kozen 27 Liberalen, 8 Vrijz -democraten, 30 Antirevolutionairen, 25 Katholieken, 3 Christ - Historischen en 7 Sociaal-democraten. Een duur kiekje. Twee dames uit New-York zaten Woens dagmiddag in een victoria op het Beursplein te Rotterdam om den intocht van president Kruger te zien Een der dames zou met haar handcamera een fotografische opname doen en legde daar toe de portemonnaie, die zij in haar rechter hand had, op de bank naast zich in het rijtuig neer, toen op het critieke oogenbiik, bij het passeeren van den president, de foto genomen moest worden. Een der omstanders bij het rijtuig maakte hiervan gebruik en kaapte de portemonnaie weg, inhoudende f 6') en enkele kostbaarheden. De dames begaven zich met een rijtuig naar een der politiebureaus om aangifte te doen. In de gemeente Achtkarspelen hadden de sociaal-democraten ter aanbeveling van hun candidaat groote biljetten aangeplakt, waarop onder den naam van mr. P. J. Troelstra te lezen stond„Geen man en geen cent voor 't onzedelijk militairisme." De burgemeester vond dit een minder gepaste uiting en liet de plakkaten naar beneden halen. De soe.-democraten dienden hun beklag in bij den wachtmeester der marechaussee, wat ten ge volge had, dat tegen den burgemeester proces verbaal is opgemaakt. Arbeiders in dienst van den heer Huges, moesten te Gasselte een put graven en von den op eene diepte van twaalf voet een laag grond, die hun vreemd voorkwam. Overal glinsterde een gloed van goud of althans iets dat op goud gelijkt. De heer Huges werd er bij gehaald en heeft eene hoeveelheid naar Assen tot onderzoek opgezonden. Met eene loupe bekeken glinstert het goud in. groote hoeveelheid door het erts. Volgens zeggen is de laag erts bijna een halven meter dik. Op een veld achter het ooglijdersgesticht te Utrecht, in welke wijk vele uit Transvaal verdreven familiën wonen, hebben dè kinderen van deze familiën, door hun ouders daarbij geholpen, een kleine tentoonstelling van Trans- vaalsche curiositeiten geopend. Zeer primitief, in een kleine door hen zeiven opgeslagen loods, versierd met vlaggendoek, heeft deze expositie toch reeds zooveel bezoek getrokken, dat een paar dagen als eerste zending reeds een opbrengst van f 25 aan het comité voor de gevangen vrouwen en kinderen in Afrika kon worden gezonden. Woensdagochtend had aan de ringvaart van de Haarlemmermeer nabij Leimuiden een treffend ongeluk plaats De landbouwer L. Voorthuyzen hield even met het rijtuig stil voor het depot van den heer H. Jungens, om aldaar een bestelling te doen, de leidsel over latende aan een vrouw. Het paard, aan het schrikken geraakt, loopt achteruit en dringt met het rijtuig het kanaal inde vrouw komt het rijtuig nog uit, maar twee kinderen van 5 en 37* jaar gaan mee te water. Door den heer J. werd het oudste nog gered, maar het jongste zonk en werd kort daarna door de bemanning van een motorschuit levenloos opgehaald. Mevrouw C. Suringar de Vlugt te Rot terdam heeft van den heer H. G. C Funke, krijgsgevangene in het kamp van Diyataiawa op Ceylon, een brief gekregen, om* haar te bedanken voor de bezending van het dames comité. Aan dezen brief ontleent men wij het volgende Omtrent den ouderdom der gevangenen kan ik u dit melden, dat de jongste onder ons 12 jaar is. Hij werd gevangen genomen terwijl hij zijnen vader in 't lager opzocht. Oude menschen waren hier ook. Ik zeg waren want de autoritoiten hebben de meeste weer naar Afrika teruggezonden. Vijftigers zijn er intusschen nog te vinden Uwe wijze van werken is prachtig en wij kunnen niet gezoeg u en de beide andere dames die u ter zijde staan, danken voor al 't werk, de moeite en zorgen. Vooral die kleinigheden als garen naalden, spelden, wol, enz., zoo licht worden die over 't hoofd gezien, en men zit er soms zoo verlegen om. Kousen stoppen enz. moet door ieder zelf gedaan worden. En door eigen ondervinding kan ik verzekeren dat ik liever een nacht wacht houd, dan een kous of sok te stoppen waarin soms geen kleine, maar erge groote gaten zitten. Toen in het begin der week zich boven Amsterdam een hevige onweersbui ontlastte, die aan een wolkbreuk deed denken, werd aan verschillende perceelen door lekkago ernstige schade toegebracht en in verschillende wijken liepen kelders onder water. Dit was onder meer het geval in een perceel aan den Nieuwendijk, aan de Heerengracht en in eenige pakhuizen aan de Prinsengracht. In het Vondelpark liepen eenige lanen, vooral in de nabijheid van de Vossiusstraat, onder water, en waren gedurende een halven dag afgesloten voor het publiek. Een laantje bleef langer afgesloten. Een schuit met visch in het IJ regende vol en zonk. Gelukkig konden de opvarenden zich op een bootje redden. („T.") Uit het kiesdistrict Oud-Beierland. Terwijl de vrouw aan het wiegetouw trekt komt de verkiezingsagent haastig binnen. Waar is je man In het land, aan het werk Hij gaat toch zeker stemmen? Dat geloof ik niet, want hij heeft zijn kaart niet medegenomen Breng hem dan dadelijken zeg dat hij bepaald Vos moet stemmen Ik kan niet weg van dat schreeuwend jong. O! Laar zal ik wel zoolang oppassen. Terwijl de vrouw de kaart naar het land brengt, schudt de verkiezingsagent aan de wieg, onder het zingen van „trek maar aan het touwtje en de wieg zal gaan Schagen, 27 Juni. Aangevoerd: 11 paarden f 75 a f 175,1 Stieren f 40 af 18 Gelde- koeien f 110 a f 140; 18 Kalikoeien f 140 a f 210; Vaarzen i a f 23 Nuchtere Kalveren f8 ai 19; Schapen! af Lammeren f a f Bokken en Geiten f af 20 Varkens f 13.a f 17. 16 Vette Varkens 47 a 48 cent per kilo 32 Vette Koeien f 170 a f 230; 40 Biggen f 9. a f 12.— Kipeieren, f 2.75 a f 3.25 Eenden a ct. Boter per half k.g. f 0.45 a f' 0.50. Leiden, 28 Juni. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 119 a f 256; 34 Stieren f 61 a f 252 Veulens stuks af 1 80 kalfkoeien f 106 a f 244 Melkkoeien f 106 a 1244 82 Varekoeien i 85 a f 192 173 Vette koeien f 119 a f 256; 108 Vette kalveren f 36 a f 100.; 80 Magere kalveren f 6.a f 20.Graskalveren f a f 507 Vette schapen f 15 a f 25.115 schapen (weide) f 9 a f 17.—10 Paardenf 50 af 140; 273 Magere Varkens f 13a f 32. Vette Varkens a ct. 356 Biggen f5.50 a f 12. 659 Lammeren f 5.a f 12. Zondag 30 Juni. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Nam. 3 uur ds. Schroder. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur de Ds Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 22 Juni tot 28 Juni 1901. ONDERTROUWD l n GETROUWD i Ueene- GEBORENMaartje Cornelia en Cornelia Maartje d.v. Cornelis Brouwer en Neeltje van Lonten (Eierland). Gezina d.v. Jacob Boon en Gerritdina Fronika Willemina Kievit (den Burg). Cornelis en Bregje zoon en dochter van Simon Bremer en Neeltje Mossel (Ooster end). Jan z.v. Lubertus Eelman en Antje Krijnen (den Hoorn). Cornelis z.v. Maarten Roeper en Kaatje Kuijper (de Waal). OVERLEDEN Maarten Cornelis Keja 3 j., z.v. Johannis Hendricus Keja (overl,) en Leentje Eelman (de Waal) Neeltje Eelman 50 j., geh. met Jacob Zuidewind (den Burg). Jannetje Ran 77 j., weduwe van Dirk Bak ker (den Burg). voor TIER achtereenvolgende plaatsingen in de Texelsehe Cou rant in eens opgegeven, worden slechts DRIE- innal in rekening gebracht. V Geborek: CORNELISzoon van M. ROEPER en K. ROEPERKuijper. Waal, 26 Juni 1901, DANKBETUIGING. Aan den WelEd. Zgl. Heer H. Hoyting van der Vegt een woord van dank voor zijne onvermoeide hulp aan mijn Zoontje gedurende zijne ziekte bewezen; aan den WelEerw. Zgl. Heer ds. Smits voor zijn troostvolle woorden, gesproken bij het teraardebestellen, aan allen die mij zoo liefderijk hebben terzijde gestaan gedurende zijn ziekte en overlijden en verder dank aan heeren dragers en kleedoplegsters voor de laatste eer mijn lieveling bewezen. Wed. KEJA, geb. Eelman. Waal, 28 Juni 1901. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Ge meenschappelijke Polders op Texel, zal Maandag 22 Juli 1901, 's middags 12 ure, in het Café den Burg aldaar bij inschrijving aanbesteden: Het leveren van 150 M» Harde brik. 200 le soort Bazaltslag van 2 tot 4 tM. 100 Middelsoort grind. Alles franco voor den Wal in de Haven van Texel. De inschrijvers voor het bovengenoemde moeten van iedere soort bij de inschrijving een monster inzenden. 50 Last Stortsteen van 150 tot 300 Ko. franco voor den Zuiderzeedijk op vlot water. Inlichtingen zijn op franco aanvrage te ver krijgen van Jb. Hillenius te Oudeschild. De inschrij vingsbiljetten moeten op den dag der aanbesteding voor 12 ure bij den Secretaris worden ingeleverd. Texel, 28 Juni 1901. Het Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Dijkgraaf'. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. op VXjIELAJSTID. De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te TEXEL zal op ZATERDAG 13 JULI 1901, des namiddags om 2 uur, te zijnen kantore aan Den Burg publiek bij inschrijving, zonder onraad VERPACHTEN: in vier perceelen, op het terrein uitgebakend, voor één jaar, ingaande 1 Juli 1901. Boekjes, bevattende de voorwaarden en per ceelsbeschrijving zijn tegen betaling van 10 cents verkrijgbaar bij de ontvangers der Registratie en Domeinen te Texel, den Helder en Harlingen. Bij hen en ter Secretarie der gemeenten Vlieland en Terschelling liggen de voorwaarden en pereeelsbeschrijving ter lezing. De Ontvanger voornoemd ROESSINGH. Sedert 20 jaren wordt door ons een in den handel gebracht dat, niettegenstaande de vele concurrentie van allerlei surrogaten op dat gebied, een succes en debiet heeft mogen erlangen, dat ons het recht geeft het als het beste der bestaande Wasch-zuiveriugs-middeleu aan te bevelen. 't Heeft, om geen der andere mindere en Engelsche soorten te noemen, boven dat van alle andere dit vóór, dat het na de Wassching door het anti-septisch (bederfwerend) vermogen oorzaak is, dat de vliegen een veel langeren tijd van het schaap verwijderd blijven. Verkrijgbaar in potten voor 10 schapen a 70 cent en voor 20 schapen h f 1.40 per pot bij den heer BURG OP TEXEL. Ondergeteekende heeft MAANDAG, DINS DAG en WOENSDAG in lossing een lading eerste soort Prijzen billijkbestellingen worden aan DEN BURG ingewacht. Tevens dagelijks verkrijg baar aan Den Burg, opslag einde Wever straat. Aanbevelend, »a—MM—am— —wB—«11—■lliaiWWIItWWBIWI III Hl 'IHIB tmmm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2