BRILLEN MANUFACTUREN 8^^ ■w Heden opnieuw VERLAAGD, De Altaaarfie Stom-Steenhouwerij een uitstekend loopend BILL ARD FIETSSCHOENEN, Prachtige NAAIMACHINES steeds voortanden. Theeverbruik-Vereeniging, Hypotheekgelden. Prima zachte zeep p. vaatje van 30 pond f 2.40 A. DROS Albzn. De Makelaar Keijser Het HOOIGEWAS vaq: C. DE WIJN, G. J. 0. D. DIKKERS, J. H. MOOJEN, Claudius Heuricus de Boer, De rentmeester J. E. WINKLER D'. BORGESIUS, Oogaxts, De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk. Te koop Heeren-, Dames- en Kinderschoenwerk. Wed. J. A. WESSTRA-Bongaardt, OPRUIMING Koffie, Suiker, Zeep, Zout Spiritus, De Makelaar KEIJSER De Makelaar KEIJSER, Hooigewas en Hagras. VERHURING Hooigewas en Nagras. Spreekuur 12—2. J. P. NOORDIJK. W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Ontvangen een groote partij JOH. KIKKERT. J. E. WINKLER. HOLLANDSCHE Weverstraat, DEN BERG. G. D. KIKKERT, Bij gunstig weer worden de goederen op straat gedeeltelijk uitgestald. verkoopen en verhuren: nog verkoopen: zal VERKOOPEN: het Hooigewas van: publiek verkoopen en verhuren: Het HOOIGEWAS en NAGRAS van: de Rentmeester J. E. WINKLER verhuren, bij inschrijving verhuren: neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 4 M U, Geeft pandbrieven uit 4% k 99VS%; 3l/j°/o 93Vs°/o. De agent voor Texel, levert alle soorten 6 geheel compleet met SO keujen, 3 standaards, ballen en potballen, raam niet lei. Een en ander te bezichtigen in de Sociëteit „Harmonie" Ankerpark te HELDER. Inlichtingen bij den kastelein aldaar. in elfce grootte. Tevens overvloedig voorzien van alle soorten Men zie met de kermis de uitstallingen. Alles extra goedkoop deze week Beleefd aanbevelend, De ondergeteekende belast zieh gaarne met het publiek verkoopen van roerende en vaste goederen, waarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. A MSTERDAM. PRIJSNOTEERING per 5 ons. China Congo Stof thee, 50 en 55 Ct. Grof 55 en 60 Lekkere China Congo Grof thee 65 Souchon 75 Geurige Congo 90 100 Ontbijt-Thee 65 Namiddag-Thee 75 Extra-fijne China Congo-Thee 100 Alleen verkrijgbaar voor het eiland TEXEL bij Mejuffrouw De Makelaar KEIJSER heelt in JULI a.s. van een particulier, GELD beschikbaar op hypotheek voor landvoor langen termijn en billijke rente. van af de goedkoopste tot de fijnste soorten, voorhanden bij Goud- en Zilversmid. van een groote partij uit een geliquideerd magazijn, gedurende de Kermisweek, bestaande in een partij Japonstof, Voeringj Ongebleekt katoen, Pilow, Engelsch leer, Vitrages, "Witte katoen, Bonten, Over- hemdengoed, Theedoeken, Servetten, Tafel- lakens, enz. enz. enz. Deze goederen worden alle tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD. Die met de kermis Den Burg komt bezoeken, noodig ik tot een bezoek uit, ten einde zijn voordeel te doen. Aanbevelend, UEd. dw. dnr. J?h. VlaESSESTG. waarvan de prijs thans is als volgt: Prima zuiver smakende KOFFIE No. 1 per pond f 0,38. n 5 B - 0,37. 10 - 0,36. lste soort HOLL. WITTE SUIKER merk VV. S. R. No. 1 per 5 pond per pond f 0.22. ZOUT per zakje f 1,55. BRANDSPIRITUS per 5 Liter per L. f 0.17 DEN BURG, Steenenplaats. P.S. STl lVERSZEEI» en STIJIVERSZEEP- POEDER per kist, franco alhier tegen f abri eksprij zen. zal Zaterdag 39 Juni 1901, 's avonds 7'/, ure, in het Café den Burg alhier "Voor den Hooggeb. Heer S. G. Everts. Hooigewas en Nagras van De Zuidelijkste helft in bet Groote stuk, in 2 perceelen. 3,59,70 Kaarsemaker, in 2 perceelen. 6,77,80 Waardstuk, in 2 perceelen. Alles in Waal en Burg. Mevrouw de Wed. Dijksen. De Noordelijkste helft in het Groote stuk, in 2 perceelen. 3,50,90 Waardstuk, beiden in Waal en Burg. Mevrouw de Wed. S. Kuijper. 6,86,60 Jan Reisland, in Waal en Burg in 2 perceelen. Den Heer P. A. Dijksen. 3,49,40 Waardstuk, in Waal en Burg WelEerw. Heer Stutyoet. 1,88,10 Groote Langwaal, polder de Waal. Voor hemzelven. 6,11,90 Lammerweid, in 2 perceelen. 3,52,90 Molenstuk, in 2 perceelen. in Waal en Burg. Deurwaarder C. DE WIJN. zal ZATERDAG 29 JUNI, 's avonds 7uur, in het Café „Den Burg Voor den Heer Augs. C. Keijser. 1.75.10 „Besakker". 89.80 „Advocaatje". 1.32.10 „Jacob Bakker". 1.88.50 „Groote". Alles in de LANGWALEN. zal Vrijdag 5 Juli 1901, 's avonds 7'/, uur, in het Loodsmansivelvaren aan den Hoorn verkoopen en verhuren: Voor den Heer S. VISSER. Hooigewas en Nagras van: 2,58,50 Zandige stuk in het Hoornder Nieuw land, in 2 perceelen. Voor Mevrouw de Wed. GOLLARDS. 1,14,30 Zamenstuk in de Kuil. Deurwaarder DE WIJL Deurwaarder te Texel, Op Vrijdag 5 Juli 1901, ;s avonds 7 uur, in het Loodsmanswelvaren a/d Hoorn A. Voor H.H. Kerkv. der Ned. Herv. Gem. a/d Hoorn 1,26,„Kostersland." 1,25,„Heeren Jans Akker." 1,52,30 „de Groote Haling." 1,52,30 „de Outerskoog." 2,06,50 „het Boterstuk van Slijboom", in 2 perc B. Voor H.H. Diac. der Ned. Herv. Gem. aid Hoorn. 2,10,20 „het Boterstuk", in 2 perc. 0,82,„het Kuiltje." 2,67,80 „de Buitendijk", in 2 perc. 0,82,60 „Metselaarslandje." En de nagrassen van gemelde perceelen worden verhuurd door Makelaar KEIJSER, Notaris te Texel, zal publiek verkoopen en verhuren; Hooigewas en Nagras: A. Op Maandag Juli 1901,'s middags 12 uur in het hotel Texel aan den Burg. Voor Mejuffr. W. KEIJSER. 1,56,50 VoorsteritDijkmanshuizen. 2,29,70 Achtersterit, id. daarna 2,56,10 Burger Nieuwland, afkomstig van M. Maas (in 3 perc.) B. Op Maandag 1 Juli 1901, 's avonds 7 uur in het Wapen van Amsterdam te Oosterend. Voor Mevr. M. G. Dijksen, Wed. D. Goli.ards. 3,38,50 Geertes (in 2 perc.) 0,79,00 Lageveld A. Keijzer 1,93,50 Dukoog. 3,75,50 Alders koog. 0,95,30 Onder de fan. 0,85,20 Ootjes Lageveld. 1,68,70 Dijkstal Hoog fan. Voor Mevr. de Wed S. P. KUIJPER. 3,93,80 Langeriet (in 2 perc.) Voor den Heer P. K. Bremer. 1,75,00 Oo8tel. gedeelte perceel ih Noorden van Sloot tot Sloot, bij den greppel af- loopende naar de Kolk. 5,00,00 Achterste annex vorig perceel. C. Op Vrijdag 5 Juli 1901, 's avonds 7V. uur in het Loodsmanswelvaren a/d Hoorn. Voor den HoogEd.G. Heer J. F. VAN DUNNÉ. 1,85,00 Joppeland, Hoornder Nieuwland. Voor Mevr. de Wed. S. P. KUIJPER. 2,64,00 BenedenstrookHoornder Nieuwland. Makelaar te Texel, zal op Vrijdag 5 Juli 1901, 's avonds 71/, ure, in het Loodsmanswelvaren a/d Hoorn, ten overstaan van den Notaris G. J. O. D. DIKKERS a. Voor Mejuffrouw Wed. P. REMMERS. 2,22,30 de Strook in 't Hoornder Nieuwland. b. Voor den Heer Jb. D. KOOIMAN. 1,36,20 Buitendijk in de Buitendijk. Notaris te Texel, zal VERKOOPEN, op Vrydag 5 Juli a. s. 's avonds 8 ure in het Loodsmanswelvaren aan den Hoorn, Het HOOIGEWAS van: a. Voor Mevrouw Wed. G. H. Brakke. 2,15,00 Hoekstuk in 't Hournder Nieuwland. b. Voor den Heer J. E. Wiukler qq. 1,51,Nieuwland in 't Hoornder Nieuwland. Daarna zal Het NAGRAS van beide perceelen en van 1,51 H.A. land van den Heer D. Bz. Lap gecom bineerd met het bovengenoemde „Nieuwland." zal Zaterdag 6 Juli a. s. 's avonds 7ure in de Rijzende Maan a/d Waal VERKOOPEN, ten overstaan van den Notaris C. H. DE BOER: Voor den Heer Cs. BREMER: Het HOOIGEWAS van: h.a. a. c.a. 2,15,00 Hogt 1,00,00 Plassendaalsland bij de Waal. ,56,Weersland Voorts zal dau verhuurd worden het NAGRAS dier perceelen. Het Bestuur van de 30 Gemeensch. polders zal op Maandag' 8 Juli 1901, 's middags 12 ure, in bet Caté „DEN BURG" de Spangerweg, N'ieuweschilderweg, Nieuwe weg, Halderweg en de Wegen in het Noorden. DINSDAG 9 JULI, 's avonds 8 uur, in het hotel de Lindeboom aan den Burg op Texel. Notaris Cl. H. DE BOER. NIEUWEDIEP, Binnenhaven 48

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3