N°. 1440. Zondag 30 Juni. A0. 1901 Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. BIJVOEGSEL. Dit blad verschijnt Woensdag1- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag; der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel Men meldt uit Nieuwer-Amstel 17 Juni werd op den steiger aan den Amstel, vóór de villa Wester-Amstel, het lijk van een tot nog toe onbekend gebleven manspersoon gevonden, met een schot dooi de rechterslaap terwijl bleek dat uit de naast hem liggende revolver twee schoten waren gedaan. Uit de op het lijk gevonden aanwij zingen bleek, dat er aan zelfmoord gedacht moest worden. Zaterdagochtend werd in den Amstel in de onmiddelijke nabijheid van genoemde plaats drijvende gevonden het lijk van eene netge- kleede vrouw, oud pl. m. 30 jaar, met een schot door de linkerslaap. Wellicht zullen deze beide feiten met elkaar in verband staan. Het vermoeden ligt voor de hand, dat in den nacht van Zondag op Maandag, der vorige week, alhier een treurig drama is afgespeeld. De „Haagsche Ct." bevat de volgende waarschuwing voor ouders „Laat men toch zorgen, kinderen niet zon der vertrouwbaar geleide naar Scheveningen te sturen 1 „Woensdag trachtte een elegante dame, in 't wit gekleed, kinderen, beneden 10 jaar mede te lokken naar. zooals ze zeide, een mooie villa, waar ze dan veel lekkers zou den krijgen. Wat die dame met die kin deren voor had, is niet duidelijkmaar veel goeds toch denkelijk niet. Want toen een der twee kinderen, het oudste, van 9 iaar, zóó bij de hand was om naar een politieagent te loopen, om te zeg gen dat de dame ze mede wilde nemen, en de agent haar aansprak, beweerde ze vol komen onwaar dat 't nichtjes van baai- waren. „Deze week is er ook nog een meisje van 12 jaar meegetroond door een elegant ge- kleeden „beer". Deze „heer" werd door do politie geboeid in verzekerde bewaring ge bracht. Door de politie te Amersfoort is Vrij dagavond op den openbaren weg aangehouden en naar het bureau geleid Gerardus Cornelis Tadema Wielandt, geboren te I iaarlemmer- meer, thans zonder beroep te 's Graveland, de bekende jonkheer, baron, graaf, enz. die laastelijk te Amsterdam en te Baarn, enz. enz. „werkte" met inteekenlijsten voor de gevangen Boeren of de vrouwenkampen in Zuid-Afrika. Zijn opsporing en aanhouding was verzocht zoowel door den hoofdcommissaris van politie te Amsterdam als door den burgemeester van Baarn, die beiden den elegant gekleeden en van geld welvoorzienen jonkman snoodelijk verdenken van oplichting en hem zelfs ten laste leggen, althans ervan verdenken, dat hij zijn liefdewerk onder bedriegelijke voor- gevens vervult en zich daarbij bedient van valsche aanbevelingen en dan ook zijn op sporing en aanhouding verzochten. Toen de agent J. Brits hem herkende en vroeg of hij niet Tadema was en hem dan naar het politiebureau wilde volgen, werd mijnheer erg boos, verklaarde dat hij „mijnheor Tadema" was en zeide op hoogen toon „ik ga niet met jou mee, maar jij gaat met mij meeik wil den commissaris eens over jou spreken, over zijn agent die mij durft aan houden." De agent haastte zich hem te verzoeken, hem toch vooral niet te willen bezwaren, hetgeen „mijnheer" Tadema voor goede munt opnam, waarna hij zijn hoogo protectie too- zeide. Zaterdagochtend, toen dezelfde agent hem gevankelijk naar Baarn geleidde, had T. heel wat minder hoogen toon. - Een voor Scheveningen geankerde boeier, genaamd „Havik", van den heer Haantjes, te Rotterdam, geraakte Zondagmiddag van het anker los. De opvarenden (twee in getal) durfden het scheepje niet door de branding naar zee brengen en landden met een roei bootje aan het Wandelhoofd. Het aan de golven prijsgegeven vaartuigje werd later nabij het artilleriekamp op het strand ge worpen en daarna door een span paarden op het droge getrokken, terwijl de politie inmid dels had gezorgd, dat de losse goederen er uit kwamen. - De commissie tot wering van school verzuim te Sliedrecht, ontving de afgeloopen week van den schoolopziener de kennisgeving dat een 70 tal kinderen, die zich schuldig maken aan absoluut schoolverzuim niet aan de eerste aanmaning hadden voldaan, zoodat de aansprakelijke personen zich voor de com missie zullen moeten verantwoorden. De commissie en vooral de secretaris zal in de eerstvolgende weken niet over te weinig werk te klagen te hebben 1 - Te Franeker was Donderdag gedurende eenigen tijd de toevloed van kiezers aan het gemeentehuis van Franekeradeel zoo groot, dat er niemand meer uit kon en men ten slotto besloot een der ramen als uitgang te gebruiken. Eerst deed men het zonder trap, doch daarna werd er eone tegen den muur gezet, zoodat het vrij gemakkelijk en gere geld ging. Een jeugdig en vurig kiezer echter, die te haastig er uit wilde, rolde er bij neer en kwam juist terecht op den gebogen rug van een bejaarden boer, die, van ernstige ver kiezingsgedachten vervuld, bedachtzaam zijn voeten van de onderste trede op den grond dacht te plaatsen. Tengevolge van dit onge val, dat overigens goed afliep, hield de boer een pijnlijke rug over. De turf zal het a.s. najaar duur worden. Waren verleden najaar in de Drentsche venen de prijzen hoog, in het voorjaar werd de over gebleven voorraad voor nog veel hooger prij zen opgeruimd. Ook thans, nu de nieuwe turf bijna droog is, worden reeds extra-prijzen bedongen. Baggelaar, welke gewoonlijk'f 17 kost, wordt nu met f 25 betaald. Om boter lang te bewaren geeft de heer J. J. van Weydom Claterbos het volgende middel aan de hand. Men zet ongezouten boter, goed gewasschen boter zonder water op het vuur, in een zeer zuivere pan en laat de boter koken, tot alle waterdeelen verdampt zijn en de vloeistor volkomen doorschijnend is. De pan wordt dan van het vuur genomen, de gesmolten boter goed afgeschuimd en daarna in een nat gemaakton pot of aarden schotel gegoten onder zacht roeren, tot zij stijf wordt. Wordt de boter dan op e^n droge, frissche plaats gezet, dan kan zij een paar jaar goed blijven. In Oostenrijk is zulke opgekookte boter in alle kruidenierswinkels verkrijgbaar. Door het koken verliest de boter ongeveer een vierde aan gewicht. Een kiezer, die op het stembureau in een der dorpen in den omtrek van Leiden zijn gansche verzameling strooibiljetten uit den zak haalde, vraagt aan den voorzitter „Waar mot ik ze nou indouwen „Heb je geen stembiljet, man luidt do wedervraag. „Een stembiljet, wat is dat?" vraagt de kiezer. „Zoo'n kaart met die zwarte vierkantjes," krijgt hij tot antwoord. De man had er geen en krijgt een nieuwe. Nadat hem den weg naar het stemhokje is gewezen en daar eenige oogenblikken heeft vertoefd, komt hij naar de tafel terug. Op do vraag, of hij nu gestemd heeft, zegt do kiezer„Neen, ik ben veel te bed zo moeten maar zelf uitzoeken, wien ze hebben willen 1" en werpt te gelijkertijd zjjn kaart in de bus. - Zuivelconsulent Noordholland. Wij ves tigen de aandacht van belanghebbenden op het volgende Volgens de instructie van den zuivelcon sulent in deze provincie, wien als standplaats is aangewezen Hoorn, zal bij zich zoo algemeen mogelijk te wijden hebben aan de belangen der zuivelbereiding. Hij zal zich ten allen tijde beschikbaar moeten stellen, om zuivel- bereiders, bij voorkomende moeilijkheden of bedrijfsstoringen en bij het invoeren van verbeteringen met raad en daad ten dienste te zijn. Wanneer men derhalve van zijn hulp gediend wil zijn, heeft men deze slechts schriftelijk of mondeling in te roepen On kosten zijn er geenszins aan verbonden ook voor de gemaakte reis- en verblijfkosten wordt geene vergoeding gevraagd. Slechts TEXELSCHE COURANT Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. („Hblad").

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1