N°. 1441. Donderdag 4 Juli. A®. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor ben Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 unr op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel JACHT en VISSCHERIJ. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter kennis van belanghebbenden dat bij bent is ontvangen de navolgende bekendmaking: De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland, Gelezen het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 19 Juni jl. no. 90; Gelet op artikel 11 der „Jagtwet"; Brengt ter kennis van belanghebbenden dat de jacht op waterwild in dit gewest zal worden geopend als volgt: in den kring, begrepen binnen den West- frieschen omring dijk, in de gemeente Petten in de gemeente Callantsoogalsmede in liet gedeelte van den polder het Koegrasgelegen onder de gemeente Helderop Zaterdag 20 Juli 1901, met zonsopgang; op het eiland Texelmet uitzondering van den polder Eijerlandop Zaterdag 17 Augus tus 1901, met zonsopgang, en in de overige deelen der provincie, dus ook in den polder Eijerland op Texel, op Zaterdag 3 Augustus 1901, met zonsopgang. En zal dit besluit in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noordholland worden aangeplakt. Haarlem, 25 Juni 1901. De Commissaris der Koningin voornoemd, VAN TIENHOVEN. Texel, den 2 Juli 1901. De Burgemeester voornoemd, H. \V. DE JONCHEERE. KOSTELOOZE VACCINATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei- Gemeente Texel maken bekend, dat de gele genheid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting en herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe aanmelden. op Zaterdag, den 6 Juli 1901, 's namiddags 4 uur ten huize van de Wed. W. Koppen te Oosterend. Texel, den 2 Juli 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, G. A. Hajenius. H. W. de Joncheere. TEXEL, 29 Juni 1901. Vermeldden wij in ons vorig nummer, dat de opkomst in hotel „Texel" op Donderdag en Vrijdagavond gering was, Zaterdagavond daarentegen waren er velen in de groote zaal van dat hotel vereenigd om de tooneelvoor- stelling aldaar bij te wonen. Zooals bekend werd toen opgevoerd het drama „Nelly". Dit drama naar een roman van Dickens bevat tal van waarlijk treffende scènes, waar onder echter de komische niet zijn vergeten. Ook bij dit drama, evenals in „Eerloos" hangt veel af van het spel. Sommige rollen en in de eerste plaats zeker wel die van den duivel in menschengedaante zouden we kun nen zeggen, van Daniel Quilp, eischen veel van den speler. De heer Bigot toonde zich echter uitstekend voor die taak berekend en werd in de ver vulling er van uitmuntend bijgestaan door de andere heeren van 't gezelschap, in het bijzonder door de heeren De Boer, Kuhn, Delmonte en Stoete Jr. en de dames Courdes, Eggers en Kiehl. Het Theater Princelli trok Zaterdag en Zondag weder velen tot zich. Omtrent die voorstellingen zelf werd door ons reeds in een vorig nummer geschreven en aangezien ze in hoofdzaak alle gelijk waren meenen we te kunnen volstaan daarmee. Iets ongewoons was het dat Zaterdag do kermis, die anders gewoonlijk op dien dag vrij stil is, dit jaar betrekkelijk vrij druk was. Tot nog vrij laat in den avond bewogen velen zich nog over het kermisterrein en in de verschillende danslokalen. Vrijdag, doch. vooral Zondag was het aantal feestvierenden nog al van beteekenis en on danks al dat gewoel en niettegenstaande door menigeen misschien wel wat al te veel gebruik werd gemaakt van spiritualiën liep alles zeer vredig af, voor zoover ons bekend werd de orde geen oogenblik verstoord. Successievelijk werden Maandag de ver schillende tenten en kramen afgebroken om naar elders te worden vervoerd. Ook de draaimolen volgde gister dat voorbeeld, ter wijl de wafelkraam, die eerst laat aankwam nog ter plaatse is en naar men ons verzekert eerst in 't laatst dezer week zal worden af gebroken en weggevoerd. De week van onrust in menig huishouden is weer voorbij. Lang zamerhand komt alles weer in de gewone gang. Maandag waren alhier ter markt aan gevoerd 183 schapen, 364 lammeren, 3 koeien 3 schrammen en 4 biggen. Bij matigen handel kon worden besornd voor schapen f 13 f 19, lammeren f6 ëi f9, koeien f 135 a f 170, schrammen f 16 f 20, en biggen f 10 a f 12. Maandag werd te Arnhem met gunstig gevolg examen afgelegd van apothekersbe diende door Mej. J. M. C. Duinker geboren alhier. Van 26 Juni tot en met 1 Juli werden uitgevoerd 412 lammeren, 224 schapen, 10 koeien, 7 kalveren, 8 paarden en 7 varkens. Koog, 29 Juni. Onder begunstiging van het prachtige zomerweder had heden het jaar- lijksch onderzoek van de reddingsmiddelen der Noord- en Zuidhollandsche reddingsmaat schappij plaats. De proeftochten met de reddingsboot slaag den naar wensch en verschaften aan velen een hoogst aangenaam zeetochtje. Twee vuurpijlen werden afgeschoten, waar van één, door den vrij sterken Noordoosten wind, haar doel miste, doch de andere voldeed geheel aan hare bestemming. Alles werd opgeluisterd door de muziek van het Theater Princelli-Schentke. De Directie ontving daarvoor van den Edelachtbaren Heer Burgemeester dezer ge meente ZEd's bijzonderen dank. Bij monde van den Heer J. II. Moojen werden de talrijk opgekomen toeschouwers uitgenoodigd tot den dans op het strand. Hiervan werd slechts door weinigen gebruik gemaakt. De Cocksdorp, 2 Juli. Op het Noorderstrand nabij den vuurtoren, is een zwemvest gevon den, waarop de naam „Birgaria" staat, hoogst waarschijnlijk de naam van het schip, waar van het afkomstig is. Oudeschild, 2 Juli. Sinds eenigen tijd komen hier nog al eens postduiven aan. Misschien doet de goede verzorging, die de vreemde zwervers hier van de ingezetenen genieten wel de beestjes besluiten om in ons dorp wat rust te zoeken. Nu weer is zulk een postduif aangeland bij den Heer Kaczor. Het diertje was van de volgende merken voorzien: „1384. N. U. 99 E." Zaterdag werden aan de wiermaaiers de consenten uitgereikt om in de waarden zeegras te mogen maaien. Er is thans be paald, dat op twee dagen der week, n.l. 's Woensdags en Zaterdags, niet gemaaid zal worden Deze bepaling heeft ten doel om gelegenheid te geven het aangebrachte wier te verwerken, vóór dit kan broeien. Vele schippers zijn thans naar het wier- veld uitgezeild. Moge zegen hun arbeid kronen! Vlieland, 1 Juli. Tot burgemeester dezer gemeente is benoemd de heer J. Molenaar alhier, oud-gezagvoerder bjj de civiele marine en ridder van de Orde van Oranje-Nassau. Nog steeds is, ondanks het onderzoek van de justitie, Diets aan het licht gekomen omtrent de lijken, aan den Amstel, onder de gemeente Amstelveen, gevonden. Men vermoedt, naar de kleederen te oordeelen, dat de man en de vrouw vreemdelingen, wellicht Amerikanen zijn. In een zak van den man is nog een klein boekje ontdekt, maar het schrift was onleesbaar. Woensdagochtend werd te Zalt-Bommel de weduwe C. K. wegens krankzinnigheid voorloopig naar het ziekenhuis overgebracht. Hare kinderen bleven zonder toezicht in de ouderlijke woning achter. Het jongste, een kind van 13 maanden oud, viel 's middags voorover in een emmer met water. Toen de buren op het angatge- schrei der andere kinderen toeschoten, was de kleine reeds bewusteloos. Alle pogingen om de levensgeesten op te wekkon, mochten niet baten. Dat het te Sittard niet aan liefhebbers ontbreekt om lid van den Gemeenteraad te worden, kan hieruit blijken, dat bij de ver kiezing voor drie aftredende en twee nieuwe leden niet minder dan25 personen zich candidaat lieten stellen Bij het wegbreken van eenige planken vond men in een slaapkamer te ZEngwirden 130 vleermuizen verscholen. Priester Daens, de leider der Katho lieke democraten te België, heeft te Schevenin- gen een bezoek gebracht aan president Kru- ger. De president verklaarde hem, dat hij gaarne België zou bezoeken, maar dat de Belgische regeering dan eerst blijk moet ge ven, dat zij een dergelijk bezoek niet meer vreest. Daens vertelde daarop hoe hij, bij het doortrekken van den president te Char leroi, door zijn partij belast was met de aan bieding van een adres. Aan het station was echter zulk een gedrang, dat de priester zjjn hoed, zijn bef en zijn adres kwijtraakte van welk laatste hij slechts de stukken in zijn hand hield, een geval waar Oom Paul smakelijk om heeft gelachen. Tegen den vaccinedwang. Een adres is aan H. M. de Koningin ge zonden door ingezetenen van Ter Neuzen, Axel, Zaamslag en Hoek, waarin verzocht wordt een wijziging te willen brengen in de wet op de besmettelijke ziekten, opdat voor het bezoeken der school de vaccinatie niet langer verplichtend zij. Dit verzoekschrift is geteekend door 910 personen van allerlei rang en stand. Donderdag, den dag der herstemmingen, vertrok uit Pernis een sleepboot naar zee met stuurman M. van Veelen aan boord, want er was bericht gekomen dat drie Pernisser vischsloepen, te IJmuiden binnengevallen, op de thuisreis waren Het doel was zooveel mannen als mogelijk van die sloepen mede te nemen naar Pernis, opdat zij nog tjjdig hun stem zouden kunnen uitbrengen op den heer H. Ch. Vegtel. Yoor Scheveningen ontmoette men de sloepen, en een schipper was dadelijk bereid twee mannen, van wie bekend was dat zij op V. zouden stemmen, over te doen gaan. Doch nu deed zich het geval voor, dat een andere schipper verklaar de dat, als dit gebeurde, vijf zijner mannen, stemmers voor mr. Goekoop, ook op de boot zouden overgaan. Bij dezen stand van zaken oordeelde de stuurman het maar geraden onverrichterzake de huisreis te aanvaarden. Toen de sloepen met hun bemanning te Pernis aankwamen, was de stembus reeds gesloten. TEXELSGHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1