ZEEVAARTSCHOOL Goede raad. W. EELMAN Az. mr ORGELS, Claudius Henricus de Boer, Marktberichten. Liberale Kiezers van Texel. Kiezers v, d. Gemeenteraad. Echt Amerikaansche Orgels A. TIMMERS, Polderweg. C. DE WIJN, J. H. MOOJEN, De rentmeester J. E. WINKLER De rentmeester J. E. WINKLER Predikbeurten, AD VERTENTIEN te HELDER. Beschikbaar een ÉÉNJARIGE STIER (premiewaardig). W. Bakker Kz. S. Koning Pz. J. Roeper Jz. C. Zijm Tz. WINKLER, LIJM en C. KEIJSER Rz. Keurige Volksharmoniums De Makelaar KEIJSER, Hooigewas en Nagras. Hooigewas en Nagras. VERHURING Amsterdm 1 Juli. Aangevoerd 220 Run- deren le kwal. 62 a 66 ct., 2de kwal. 58 ct. Sde k'waL 54 ct. pet Ktt 150 Melk- en K.lf- koeien t 120 a f 2402 Graskalveren f a 70 nucht. Kalveren f 9 a 1 12; 2d Schapen i 18 a f 22; Lammeren f a 462 vette Varkens 40 k 45 ct. per KG. Punnereml, 2 Juli. Aangevoerd 306 vette Kalveren 60 a 75 ct. per KG.230 nucht. Kalveren f8 a f 18; 320 vette Varkens 41 a 45 ct per KG.; 38 magere Varkens f 16 a 22 257 Biggen f 7 a f 11.—; 1321 Schapenen 250 Lammeren 502 Runderen en 26 Stieren Kip-Eieren f 3.— a f 3.50 per 100. Vette Koeien, 354 stuks, prijsh. h. stug. Melkkoeien prijshoudend handel stug. Vette Kalveren, handel matig. Nuchtere Kalveren handel vlug. Vette Varkens, handel matig. Magere Varkens h. stug en Biggen h. matig. Vette Schapen, prijsh., handel stug. Overhouders lager in prijs, handel stug. Lammeren lager prijs, handel stug, Londen, 1 Juli. Ter markt zijn aangevoerd: 1000 Runderen, 9000 Schapen en lammeren, Kalveren, Varkens. Men noteert Runde ren f 0.35 a 1 0.67 Schapen en lammeren f 0.45 a f 0.80Kalveren f 0.a 1 0.Varkens f 0.— a f 0.— rijkspostspaar bank. Aan het postkantoor Texel en de, daaronder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand Juni 1901 Ingelegd f 13350.08 Terugbetaald - 4760.95 Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 2286. Zondag 7 Juli. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur ds. Smits. Ben Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Lettel. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Nam. 3 uur ds. Schröder. (H. Doop). Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barenas. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Ben Hoorn. Nam. 2 uur de Ds. Heep. Geboren: JACOBzoon van C. KOORN Mz. en R. KOORN—Lap. Westermient, 29 Juni 1901. Hartelijk dank aan de edele bur gers van Texel voor de begunstiging mij aangedaan gedurende de kermis. D. KAREL, palingkraam, van KAMPEN. De inschrijving van leerlingen voor den tweej. Cursus aan bovengen. School is geopend tot 20 Juli a. s. Aangifte en inlichtingen bij den Directeur. üekgeld f 1.mits hij wordt afgehaald. Hoeve Bemlrandt. K. D. MAATJE. Bij de STEMMING op Zaterdag 6 Juli a.s. ter vervulling van vier plaatsen in den Gemeenteraad wor den de aftredende leden, de heeren ten zeerste aanbevolen door vr.l.F. KATHOLIEKE KIEZERS. De ondergeteekende raadt den heer VISSER aan om voortaan niet zoo bespottelijk te waar schuwen voor een gevaar dat niet bestaat; iedereen zal toch wel begrijpen dat hij niet 't recht heelt mij te bevelen waar en tegen welken prijs ik eieren zal inkoopen. R. J. DAALDER. Zooals we in de „Nieuwe Texelsche Courant" zagen hebben onze politieke tegenstanders po gingen aangewend, om, even als bij de ver kiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer, zamen te spannen, om zoodoende ook in den gemeenteraad, zij het dan geen meer derheid, toch meerdere macht te krijgen. De jongste verkiezingen hebben ons doen zien, welke gevolgen onze lauwheid tegenover den ijver van onze tegenstanders heeft. Toonen we ook thans weder zoo weinig ijver voor ons beginsel en blijven we weder bij tientallen van do stembus weg, dan zullen de candidaten, door onze partij liever niet in den raad gezien, veel kans van slagen hebben. Komen we evenwel allen trouw op, dan zal hun pogen een wanhopig pogen blijken en blijven zij ver in de minderheid. Daarom partijgenooten allen op ter stembus, allen onzen plicht gedaan, 't is slechts een kleine moeite welke wij ons getroosten en de gevolgen kunnen groot zijn. Er staan ernstige belangen op het spel, de strijd zal hevig zijn, doch bij slechts eenige opoffering is de zege ons. Nogmaals komt allen trouw op en kiest met ons niemand anders dan de aftredende leden de Heeren BAKKER, KONING, ROEPER en ZIJM. Eenige kiezers. De Antirevolutionaire Kiesv. „Neerland en Oranje" te OOSTEREND noodigt alle kiezers dringend uit bij de a. s. stemming van vier leden voor den Gemeente raad, hunne stemmen uit te brengen op karen candidaat en verder op de H.H. HET BESTUUR. Kiest met ons op Zaterdag 6 Juli a.s. de vier aftredende leden n.m. de Heeren AV. BAKKER Kz. S. KONING Pz. Jb. HOEKER Jbz. en O. ZIJTNdl Tz., die door 92 kiezers van Burö, Oudeschild, Waal en Oosterend bij vernieuwing zijn Candidaat gesteld. Ter aanbeveling van genoemde candidaten behoeft zeker wel niet veel gezegd te worden. Door hun langdurig lidmaatschap van den Raad zijn zij genoegzaam bekend als mannen, die het wel meenen met Texel's belang, nog onlangs gebleken door hunne volle instemming met de plannen tot rioleering van den Burgwal en het verharden van verschillende wegen op Texel. Komt dus allen trouw ter stembus en her kiest de aftredende leden. Zij hebben volstrekt niet verdiend door de tegenovergestelde candi daten te worden vervangen. De onderteekenaars der Candidatenlysten. Steeds voorhanden groote sorteering _A.merikaansehe en LDuitsche ORGELS. Hoofdagent der Hamilton Orgels. Verder ruime keuze der bekende merken Lakeside, Miller, Weaver, Wick, Putnam, Peer less enz. enz. in 20 Nos. 4 Octaafs van af f 45. 5 -60.- in notenhout, 8 Reg. en koppeling vanaf f 105, Alle soorten m. 5 jaar degel, garantie. Gratis handleiding en toetsenlooper. Dagelijksche verzending door geheel Nederland. Vraagt gratis Catalogus en conditie. Hoofdmagazijn JOH. DE HEER, Rotterdam, Noordmolenstr. 71. Termijnbetaling vanaf f 3 per maand. Agent te Helder: Deurwaarder te Texel, zal VERKOOPEN: Op Vrijdag 5 Juli 1901, ^s avonds 7 uur, in het Loodsmanswelvaren a/d Hoorn het Hooigewas van: A. Voor H.H. Kerkv. der Bied. Herv. Gem. a/d Hoorn 1,26,„Kostersland." 1,25,„Heeren Jans Akker." 1,52,30 „de Groote Haling." 1,52,30 „de Outerskoog." 2,06,50 „het Boterstuk van Slijboom", in 2 perc B. Voor H.H. Iliac, der Ned. Herv. Gem. a/d Hoorn. 2,10,20 „het Boterstuk", in 2 perc. 0,82,„het Kuiltje." 2,67,80 „de Buitendijk", in 2 perc. 0,82,60 „Metselaarslandje." Eu de nagrassen vau gemelde perceelen worden verhuurd door Makelaar KEIJSER. Makelaar te Texel, zal op Vrijdag 5 Juli 1901, 's avonds 71/, ure, in het Loodsmansivelvaren a/d Hoorn, ten overstaan van den Notaris G. J. O. D. DIKKERS publiek verkoopen en verhuren: Het HOOIGEWAS en NAGRAS van: a. Voor Mejuffrouw Wed. P. REMMERS. 2,22,30 de Strook in 't Hoornder Nieuwland. b. Voor den Heer Jb. D. KOOIMAN. 1,36,20 Buitendijk in de Buitendijk. zal Vrijdag 5 Juli 1901, 's avonds 7'/, uur, in het Loodsmanswelvaren aan den Hoorn verkoopen en verhuren: Voor den Heer S. VISSER. Hooigewas en Nagras van: 2,58,50 Zandige stuk in het Hoornder Nieuw land, in 2 perceelen. Voor Mevrouw de Wed. GOLLARDS. 1,14,30 Zamenstuk in de Kuil. Deurwaarder DE WIJN. Notaris te Texel, zal VERKOOPEN, op Vrijdag 6 Juli a. s. 's avonds 8 ure in het Loodsmanswelvaren aan den Hoorn, Het HOOIGEWAS van: a. Voor Mevrouw Wed. G. H. Brakke. 2,15,00 Hoekstuk in 't Hoornder Nieuwland. b. Voor den Heer J. E. Winkler qq. 1,51,Nieuwland in 't Hoornder Nieuwland. c. 2 Heet. land in den Prins Hendrik polder. Daarna zal de Rentmeester J. E. WINKLER verhuren, Het NAGRAS van beide perceelen en van 1,51 H.A. land van den Heer D. Bz. Lap gecom bineerd met het bovengenoemde „Nieuwland." zal Zaterdag 6 Juli a. s. 's avonds 71/» ure in de Rijzende Maan a/d Waal VERKOOPEN, ten overstaan van den Notaris C. H. DE BOER: Voor den Heer Cs. BREMER: Het HOOIGKE WAAS van: h.a. a. e.a. 2,15,00 Hogt 1,00,00 Plassendaalsland bij de Waal. ,56,Weersland 1 Voorts zal dan verhuurd worden hat NAGRAS dier perceeleu. zal Zaterdag 6 Juli a.s., 's avonds 7'/« ure, in de Rijzende Maan a/d. Waal VERKOOPEN, ten overstaan van den Notaris C. H. DE BOER Voor den heer D. MANTJE Hz.: Het HOOIGEWAS van: 90 A. land genaamd „Hooiland", gelegen bij de boet nabij De Waal. Het Bestuur van de 30 Gemeensch. polders zal op Maandag 8 Juli 1901, 's middags 12 ure, in het Café „DEN BURG" bij inschrijving verhuren: de Spangerweg, Nieuweschilderweg, Nieuwe weg, Halderweg en de Wegen la Let Noordeik (H. Doop).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3