KIEZERS! BAKKER Kz, W. KONING Pz., S. ROEPER Jz. Sr., Jb. ZIJM Tz., C. VOLKSHARMONIUMS. i MUZIEKINSTRUMENTEN Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid i«iS Eente adres: JOH. DE Feuilleton. In eer hersteld. Het Bestuur der Vrijzinnige Kiesvereeniging a. d. BURG noodigt U dringend uit U van uw kiesplicht te kwijten en a.s. ZATERDAG uw stem uit te brengen op de aftredende leden y. d. Raad der Gemeente: Gevraagd een Timmerman en een Metselaar. KIEZERS STEMMING voor den GEMEENTERAAD. Kiezers van Texel! J. H. MOOJEH. Voor één dubbeltje daags. sasm ORGELS CHER. NIESSINK, Secretaris. voor den Gemeenteraad. Komt a.s. Zaterdag 6 Juli allen trouw op en brengt met ons uwe stem uit op de volgende Candidaten J. E. WINKLER, W. Az. EELMAN, C. Rz. KEIJSER en C. Tz. ZIJM. JOH. HE HEER, W. BAKKER Kz., S. P. KONING, Jb. J. ROEPER Sr. en C. ZIJM Tz., De vertegenwoordiger voor Texel en Helder w. - •■va.a-a' f «mi# - - Vraag uitvoerig Prospectus en prijzen gratis. Termijnbetaling van af f 3 's maands. voor het werk op de Haven te OUDESCHILD Adres: J. DUIXKER, aannemer, Breewater- straat 69, HELDER. Van zulke mannen hebben wij groote verwach ting. Vooral nu de gemeenteraad als te behou dend bekend staat, om voor onze Gemeente nog van ingrijpende beteekenis te kunnen zijn. Aan liberalen, die het slechts in naam zijn, heeft het volk niets. Vele Hervormden. die WEINIG geld, weinig' geduld en weinig tijd kosten. SDie van 1 tot 10 kan tellen IONSHARP. is in 5 minut. harpspeler! Prijs compleet f 12,50. YDie lezen kan is on- IOOLZITHER. betwist in ééne avond violist! Prijs compl. f 12,50. WDoor middel ONDERHARMONIKA. van cartons is iedereen in staat gesteld direct te spelen. Prijs compl. f 5, M Effectvol ONDHARMONIKAHARP Instrument, mondharmonika met daaraan verbon den harp met 3 accoorden; gemakkelijk voor iedereen teleeren. Prijs compl. f 4,—. Verzending geschiedt na toezending van postwissel. Vraag gratis Prospectus. ROTTEBDAM. Xoordinolenstr. 71. Op termijnbetaling alléén bij de Agenten en Filialen. Tegen a. s. Zaterdag wordt ge opgeroepen, om 4 leden te kiezen in het Bestuur Uwer Gemeente. Ge zult dan immers niet voorbijgaan de af tredende leden, die allen jaren lang hunne plaatsen met eei'e hebben bekleed! Waarom zoudt ge in hunne plaats nemen mannen, die nog nimmer zitting hadden in den Gemeenteraad, en zich dus niet op de hoogte hebben kunnen stellen van de zaken der Gemeente, zooals de aftredende leden dat hebben kunnen doen Neen, dat kunt en moogt ge niet willen! Daarom roepen ondergeteekenden U toe Gaat Zaterdag a. s. getrouw ter stembus, en kiest eerlijk alle vier de aftredende leden, de heeren die allen hebben verklaard eene eventueele herbenoeming te zullen aanvaarden. P. DEKKER Az. C. G. KUIJPER. S. WUIS. Jb. Jb. BRUIN. KI. KUITER Az. J. W. BAKKER. J. DAALDER Dz. J. K. BROUWER en vele andere kiezers te Oostereud en omstreken. gevestigd te AMSTERDAM. Jv ARITAA L f 2.500.000, „waarvan volgestort f 500,000''. De BANK geeft voorschotten aan den Land bouw en de Nijverheid op hypothecaire zekerheid, borgstelling, onderpand van fondsen of andere deugdelijke zekerheidsstelling. Zij belast zich met het nemen van gelden a deposito, waarvoor de rentevergoeding bedraagt vanaf 18 Juni 1901 met 5 dagen opzeggen 2l/,°/0 met 10 dagen opzeggen voor één maand vast 2»/4» 0 voor 3 maanden vast met 4 weken opzeggen 3% voor 6 maanden vast met 4 weken opzeggen 3»/,% voor 1 jaar vast met 6 weken opzeggen 4°/0 Behalve mijne bekende duur dere fabrikaten, heb ik nu de gelijke ontvangen, in eenvoudige sier lijke kasten, degelijk van con structie en verrassend van toon, in 20 verschillende soorten, van af f 40.— en hooger. Geen draaiorgels of automaten, doch daar er een Handleiding voor zelfonderricht gratis wordt bijgevoegd, is elkeen in staat om het te leeren. Levering franoo Station, met 5 jaar garantie en fraai geborduurde toetsenlooper. Dus voor een dubbeltje daags een geheel gezin gelukkig. Uit het Fransch door P. L. 22. XIV De wees van de Kerstnacht. Zoo hij weigert of wanneer hij verdwenen is, moet gij u tot de justitie wenden. Een ander geschrift van onzen pastoor, mijne door hem onderteekende bekentenis, zal u tot een bewijs dienen. Geef' het slechts in handen van eenen magistraat af. Gij bemint Noël, is het niet? Het is tot zijn geluk, dat gij het zult doen, mijne dochter. Zij knielde voor hem neder, legde hare han den in die haars vader en hare groote oogen ten hemel richttende, zeide zij „Reken op mij." Eenige dagen later gingen de beide weezen op weg. Men weet, hoe zij waren aangekomen, hoe de brief' door Martin verscheurd was geworden, hoe de bekentenis zich nu in de handen van Jacques bevond. Reeds bij de eerste woorden van dit verhaal had Jacques zich zonderling bewogen gevoeld. Naar mate Pépita vorderde was die aandoening grooter geworden, maar door zijn wilskracht nog onderdrukt. Eindelijk gaf zij zich lucht in vreugdetranen. Ogoeden god, riep de grijsaard stralende van geluk uit, goeden god, gij hebt mij op den weg dier beide kinderen geplaatst! Gij hebt mij uitgekozen om den zoon, waarover hij sedert vijftien jaar rouw draagt in de armen van eenen vader terug te voeren. Toen nam hij het hoofd van Noël in beide handen, draaide het gelaat naar het maanlicht en zeide „Hij is hetOhij is het wel "Wat gelijkt hij op zijne moeder!" „Zijne moeder! zeide Pépita, maar hebt gij haar dan gekend Weet gij „Komt! viel Jacques haar in de rede. Volg mij, kinderen, volg mij En in de verte wees zijn hand in de vlakte naar de groote fabriek. Die beweging scheen Martin de Eenoog te begrijpen. De woorden had hij zonder twijfel geraden, want eensklaps uit den kuil kruipende waarin hij verborgen had gezeten, zeide hij „Ik zal er voor hen zijn." Hij kroop en rolde zonder gezien te worden tot aan den voet des heuvels, hij liep in de schaduw voort tot op zijde der fabriek, tot aan het kleine poortje, waaruit de graaf d'Alvimare gekomen was, vond in zijn zak de sleutel dier deur en drong zonder geruisch, het eerst het huis binnen. XV Het weerzien en sterven. Men kan het bestaan van voorgevoelens niet loochenen. Nooit was de graaf' zoo angstig en koortsig geweest bij de herdenking van vroegere gebeurtenissen. Ondanks het vergevorderde nachtelijk uur dacht hij aan geen slaap. Tot een goed begrip, van hetgeen verder zal volgen, moeten wij zijne slaapkamer, waarin hij onrustig op en neêr liep, kennen. Aan de eene zijde was de alkoof'door gordijnen gesloten, aan den anderen kant stond een oude rijk gebeeldhouwden leuningstoel. De zitting werd gedragen door een fantastischen draak met oogen van groen émail. Eene zware tafel met gedraaide pooten stond midden in het vertrekdeze tafel was beladen met papieren, couranten en boeken. De muren waren met Cordova-leer van sombere tint be hangen er hing een Maria-beeld naar Murillo. Tegenover het bed, een Christus-beeld. Tussehen de beide vensters, op dat oogenblik door zware gordijnen gesloten, een groot portret van een bewonderenswaardige schoone vr.ouw, schoon vooral door de uitdrukking van goedheid. Het was zij, die vermoord was geworden, de gravin d'Alvimare. De pendule, eene prachtige bronzen Niobe, sloeg het half uur na middernacht. De grijsaard heeft het hoofd opgerichtzijne oogen ontmoetten het portret, dat door het licht der kaarsen schijnt te herleven. „Arme, lieve vrovwzegt hij, het is weldra zestien jaar geleden Zestien jaar Wanneer zullen wij dan vereend worden Hij beschouwde het beeld van Christus. Na eenige oogenblikken van stilte, waarin hij gebeden had, hernam hij „Leven waar is het goed voor, als men alles verloren heeft, wat men lief heeft. Leef ik echter wel Mijne gedachten zijn bij hen Ik ben slechts een schim, eene Schaduw. Ik ben als die bronzen Niobe, die eeuwigdurend zijne beminden beweent. Hij deed eenige schreden tot voor het doek, waarop de moeder maagd, die tegen het kind Jezus lacht. „Een kind mompelde hij, dat is de vreugde, het geluk, het leven! "Wat is er meer aanbid denswaardig wat goddelijker P Groot en geze gend is de godsdienst, die ons voor een kind doet knielen." Een licht geraas klonk buiten. „Wat is dat? sprak de graaf, het scheen mij toe of men het kleine poortje sloot Ik heb er alleen den sleutel van Onmogelijk!" (wordt vervolgd.) Gedrukt by LANGEVELD DE ROOIJ, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4