N°. 1446 Zondag 21 Juli. A°. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verliooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Croote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel GEVONDEN V O O R W E R 1» E N. Gedeponeerd ten Raadhuizo een paardendek gevonden op den Schilderweg. HERHALING S-OEFENINGEN. De BURGEMEESTER van Texel, als daartoe de noodige aanschrijvingen ontvangen hebbende, roept bij deze op de miliciens Klaas Roll- man, behoorende tot het Regiment Grenadiers en Jagers van de lichting 1897, om op 5 Augustus a.s., Cornelis Bakker en Jan Witvliet, behoorende tot bet korps Topedisten, van de lichting 1898, om op 6 Augustus a s.,Sjoerd Blauw, behoorende tot het le Regiment Infan terie, van de lichting 1896, om op 12 Augustus a.s., Maarten van Delft en Adrianus Lommerde, behoorende tot het 4e Regiment Infanterie, van de lichting 1898, om op 16 Au gustus a.s., des namidags vóór 4 ure. bij hun korps aanwezig te zijn, voorzien van hun kleeding, uitrusting, zakboekje en verlofpas, bij hun ver trek met groot verlof medegenomen, ten einde in werkelij ken dienst te worden gesteld. Texel, den 17 Juli 1901. De Burgemeester voornoemd, C. KEIJSER Pz., L.-B. TEXEL, 20 Juli 1901. Naar men ons mededeelt, ontstond gisteren morgen door onbekenden oorzaak een begin van brand in eene hoeveelheid houtwol, die bij den heer K. op den zolder was geborgen. In den aanvang liet de brand zich naar men ons verzekert, nog al ernstig aanzien, dank echter zij het flink optreden van den heer K. en een paar helpers, die hem ijverig hierin bijstonden, slaagde men er in den brand in den aanvang te stuiten, zoodat men voor grooter onheil werd behoed. Gedurende de afgeloopen week zijn van hier naar elders uitgevoerd 885 lammeren, 294 schapen, 11 koeien, 7 kalveren, 2 paarden en 12 varkens. Oudeschild, 19 Juli. Door de aankomst van elf pleizierjachten, welke werden geëscor teerd door de sleepboot „Heemskerk" heerschte hier in de haven van Woensdag op Donderdag heel wat bedrijvigheid. Reeds Donderdag zeil den de vaartuigjes weer uit en koersten naar Terschelling. Even als verleden jaar kost het weer groote moeite om de havenkom vrij te houden van drijfwier. Eenige personen zijn met een boot en netten werkzaam om 't onwelkom zeeproduct zooveel mogelijk te verwijderen. Bij eenigszins druk verkeer, als het in- en uitvaren der vaartuigen bijna onophoudelijk geschiedt, is 't een werk dat niet is vol te houden. Vlieland, 17 Juli. Heden arriveerde alhier de Leeuwarder Gezondheids-kolonie. Voor de vierde maal werd onze badplaats door het bestuur dier 'vereeniging uitgekozen om er de vacantie door te brengen. De vorige jaren behielp men zich met een of andere gehuurde woning, doch ditmaal betrekt de vacantie- kolonie haar eigen huis, een flink, ruim gebouw, midden in het dorp, een tuin er bij. Reeds dagen te voren is alles even keurig en doel matig voor de kinderen ingericht, de arme kleinen, die hun leven wellicht doorbrengen in kleine, bedompte kamers, zuilen hier tijdelijk een paradijs op aarde vinden. De vriendelijke dame, die zoo zelfopofferend haar eigen vacantie der kolonie wijdt en voor ons, Vlielanders, reeds een goede bekende is ge worden, zullen we morgen weer moedig met haar troepje naar het strand zien trekken. De wandeling daarheen is zeker voor velen een wel wat zware tocht, het duinklimmen valt eerst moeilijk, al is de weg ook veel verbeterd, maar er zijn. plekjes genoeg in de groene valleien die tot rust noodigen. Op 't strand wordt de morgen spelende doorge bracht, men moet wel kracht en gezondheid opdoen in de zuivere, frissche zeelucht, 's Mid dags worden de kinderen prettig bezig gehouden in den tuin en worden hun hand werkjes geleerd, waarvan ze na de vacantie in hun gewone leventje, nut kunnen hebben. Er wordt gewoonlijk in den namiddag nog eens een wandeling gemaakt en om acht uur is voor allen het uurtje van rust geslagen. Ook deze kinderen zullen zeker, evenals de vorigen, een heerlijke herinnering behouden aan deze, voor hen zoo genotvolle zomer- vacantie. Mogen ze bovendien met een hart vol dankbaarheid blijven denken aan hen, die met zooveel liefde voor hen werken. Van H. M. de Koningin Moeder is bij de Inrichting tot Weezenverpleging te Huis duinen, een gift ingekomen van f' 100. Dinsdagmorgen deed zich op het bureel van den burgerlijken stand te Deventer het bijzonder geval voor, dat een nieuwe wereld burger werd aangegeven door den vader, daarin bijgestaan doorj^m grootvaderenden overgrootvaderlaatstgenoemde is een nog krasse man van 81 jaren. („Zutf. Crt.' Het derde kind van den Urker visscher te Velzen, die daar Vrijdag te water ge raakte, is ook overleden. De den redder ontvreemde portemonnaie is terecht gekomen. Hij was ontvreemd door een 11-jarige jongen, die reeds f 2 ver snoept had. De schade is vergoed door de leden der sociëteit „Ontspanning", te Velzen. Woensdag had in het atelier der inschietplaats voor vischtorpedo's aan zijka- naai F te Amsterdam een ernstig ongeluk plaats. Door nog onbekende oorzaak sprong de seperator der luchtpompen de sergeant- torpedomaker, alleen in de werkplaats, werd op een afstand van ruim 7 meter zoodanig door do stukken getroffen, dat hij zwaar, vooral aan het hoofd, verwond in bedenke lijken toestand naar Amsterdam werd ver voerd. Meerder personeel was niet in het atelier, waarvan alle ruiten zijn gesprongen, aanwezig. Kippen en ander gevogelte worden me nigmaal zoozeer door ongedierte gekweld, dat zij er zichtbaar door vermageren. Een der werkzaamste middelen, om ze daarvan te bevrijden, is. ze van een badgelegenheid te voorzien, die echter niet uit water bestaat. Het beste is, dat men in den loop een ze kere ruimte, ongeveer twee decimeters diep, uitgraaft en de holte aanvult met een meng sel, dat bestaat uit drie deelen gezeefde aar de en één deel kalk, Deze ruimte wordt met een schuin dak overdekt, om ze droog te houden. De vogels ploeteren en „baden" zich hier naar hartelust en raken er hun kwelgeesten kwijt. Men schrijft uit het arrondissement Neuzen Men leeft hier, alsof de leerplichtwet er niet was,. Zij, die van Januari af steeds verzuimden, hebben aanmaning noch waar schuwing ontvangen. Op dorpsscholen wor den wekelijks soms 40 der leerlingen op gegeven voor doorloopend verzuim wegens veldarbeid. En dat zal nog erger worden nu het „rapen" of lezen der korenaren voor de deur staat. Aan den Barnum-Baily-circus, welke van 17 tot 28 Sept. in den Haag zijn ver tooningen komt geven, is een corps van 500 personen verbonden, dat gezamenlijk den circus opstelt en afbreekt en zelfs uitstekend geoefend is in het blusschingswerk. TeRati- bor, in Silezië, hielp het een belangrijken brand daar ter plaatse blusschen. Het gebruik van paardenvleesch neemt in Amsterdam sterk toe. Het vorige jaar werden er 3628 paarden geslacht Het paardenslachtkuis moet noodzakelijk vergroot worden. Burgem. en Wetli. vragen daarvoor f 16,500. Dat enkele menschen een bepaald han dige manier er op na houden om anderen te bedriegen, blijkt uit het volgende Bij een bakker in de buurt van Kollum komt een schippersvrouw om inkoopen te deen. Zij bestelde heel wat en deed alles in een grooten trommel, welken zij in haren boezelaar droeg. Toen zij alles in den grooten trommel gepakt had zou de betaling geschie den, doch er kwam eenig oponthoud, daar zij bemerkte haar beurs vergeten te hebben. Handig als zij was, en om wantrouwen te voorkomen, greep zij haar grooten trommel en plaatste dien achter den toonbank en zei tegen den bakker met een half uur terug te zijn, om het geld te brengen en dat zij dan ook den trommel met eetbare waren wel kon meenemen. Doch met 2 uren was zij nog niet terug. De bakker, bezorgd, greep in zijn woede eens naar den trommel, en ontdekte dat hij zonder boom was. De vrouw had al haar inkoopen dus door den trommel laten zakken en den bakker als waarborg een trommel zonder bodem achter gelaten. Als curiosum kan gemeld worden, dat te Enschedé een lid der commissie tot wering van schoolverzuim wegens overtreding is opgeroepen voor die commissie te verschijnen. De kuipers in Friesland hadden vroeger toen er van zuivelfabrieken nog geen sprake was en de boerinnen zelf de boter maakten, volop werk. Sommige maakten in één jaar 800 ii 1000 vaten. Nu is 't geheel anders, daar de zuivelfabrieken de vaten zoo goed als gereed ontvangen, daar de staven slechts in elkaar gezet behoeven te worden. Dit heeft tengevolge, dat vele kuipers weinig of niets meer te doen hebben. Het Staatsspoor geeft vacanfiekaarten uit met het recht om op de gemeenschappe lijke lijn Esschen Rotterdam ook gebruikte maken van de treinen der Holl. Sp. Mij. Deze weigert echter zulke reizigers toe te laten, hetgeen reeds veel verwarring heeft veroorzaakt. Als merkwaardigheid deelt de „Zandv. Crt." mede, dat een der beroemdste course- paarden te Zandvoort vertoeft om van de zeebaden gebruik te maken, nl. „Spufford", eigenaar de heer A. A. van den Berg te Haarlem. „Spofford' was in 1897 de cham- piondraver te Weenen, hij maakte 11 Aug. van dat jaar op de renbaan te Baden, bij WeeneD, een toentertijd wereldrecord van 1 min. 25 sec. over 1000 M. Twee jaar daarna won hij o. a. te Clingendaal den loterij- prijs, zijnde toen het eigendom van den heer W. A. Ockhorst te Rotterdam, die hom in Nederland invoerdezijn nieuwe eigenaar werd jhr. L. Boreel te Vogelenzang, die hem verkocht aan den heer D. A. van Stralen te Haarlem. Deze won met hem een prijs te Beverwijk op de korte baan. Daarna werd hij het eigendom van den heer v. d. Berg. De ouderdomsgebreken lieten zich wel eenigs zins gevoelen bij dit fiere paardhet zee water schijnt echter een merkwaardigen en heilzamen invloed op peezen en spieren van een paard te hebben. Het is een feit dat de heer de Neuter, een bekend eigenaar van een grooten stal renpaarden in België, steeds zjjne paarden aan de Belgische kust laat verblijven. TEXELSCHE COURMT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1