I HH. Veehouders!!! BRILLEN grafmonumenten: Centrale Credietbank UTRECHT kan een flinke JONGEN Marktberichten. Dienstbode, P. Gr. Openbare Verkooping Geld verkrijgbaar h OPRUIMING DIENSTBODE Noordhollandsch Landbouwcrediet te Alkmaar. Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. verstrekt GELDEN tegen persoonlijke en zakelijke zekerheid. ADVERTENTIEN. Itl' In een soliede Kruidenierszaak Pre dikbeur ten, Het ruime en goed ingerichte HUIS. Ph. Vlessing Verkrijgbaar in de spekslagerij „de Beurs MIXED MAIS. R. P. Keijser Cz., J. H. MOOJEK. Dagelijks verkrijgbaar plan tot betaling der schadevergoeding. Welk dit verschil is, wordt niet medegedeeld, maar de gezanten moeten ten volle overtuigd zijn, dat een van beide rijken belangrijke concessies zal moeten doen, willen de onderhandelingen vorderen. Yan deze moeilijkheid maakt de slimme Li Hung Chang een ruim gebruik. Hij zendt nota op nota, waarin hij aandringt op de overlegging van een afgerond plan. China zou zich vereenigen met alle redelijke voorwaar den, maar zou zoo gaarne precies weten, wat de Mogendheden willen. En zoo zet de slimme Chinees het Europeesch concert en de Euro- peesche diplomaten aardig in het zonnetje. De tweede prijs, ter groote van 100.000 francs, van de loterij van de „^ociété des artistes dramatiques is gewonnen door de bekende bankiersfirma Rothschld te Parijs, die hot bedrag heeft geschonken aan een liefdadigheidsinstelling voor bejaarde kunste naars. Bij Edinburg is een kruitfabriek in de lucht gevlogen de schade aan gebouwen is zeer groot en 13 personen werden gewond, van wie enkelen ernstig. Een grap is een boekverkooper te Han nover duur te staan gekomen. Kort vóór Hemelvaartsdag kreeg de voorzitter der Harzvereeniging te Barzburg een briefkaart, waaronder de handteekeningProf. Arnold, van de veeartsenijschool te Hannover, hou- dendende verzoek op Hemelvaartsdag een voldoend getal rijtuigen voor 70 a 80heeren gereed te houden en vooi dezen kamers en diner in Juliushall te bespreken. Een gelijke briefkaart kreeg de houder van een hotel in Glausthall. Aan het verzoek werd voldaan, maar niemand verscheen echter op dien dag. De briefkaarten droegen valsche handteeke- ningen. De justitie liet een afdruk in een der bladen opnemen, en dit leidde tot de ontdekking van den vermoedelijken dader. Deze ontkende, maar de schriftkundigen waren zóó in hun verklaringen, dat de recht bank den beklaagde wegens het maken van een valsch stuk, waardoor anderen groot geldelijk nadeel was berokkend, tot één jaar gevangenisstraf veroordeelde. W 27 JULI hopen onze geliefde ouders, C. VEEN, Slager, en O. BEETS, hun 12'/2-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare kinderen, JAN en CORNELIA. Midden-B eemster. Iïwïwï» Heden overleed onze waarde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, den Heer G. LAN HERS, in leven gep. opzichter van 's Rijks kusiverlichting te EierlancL, in den ouderdom van 91 jaar en 4 maanden. P. H. Polder, 18 Juli 1901. Namens de familie, J. THOMASSEN. Aroor de vele bewijzen van hulp en deel neming, ondervonden bij de kortstondige ziekte en het overlijden onzer geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betuigen wij onzen liartelijken dank. C. MOOJEN Cz. buiten Texel als LEERLING geplaatst worden, tegen genot van kost en inwoning Adres: Bureau dezer Courant. Mejuffrouw SPRUIT—Govers, Kanaal weg 161, te HELDER vraagt eeiie fatsoenlijke Scliagen, 18 Juli. Aangevoerd: 4 paarden f 80 a 1 180, 8 Stieren f 70 a f 110; 10 Gelde- koeien f 80 a 1 14030 Kalfkoeien f 120 a f 220; Vaarzen i af 28 Nuchtere Kalveren f7 af 16; 100 Schapen 16 af 18. 100 Lammeren f 6 a f 8 Bokken en Geiten f 0,a f 0.19 Varkens f 15.a f 18. 24 Vette Varkens 44 a 46 cent per kilo 41 Vette Koeien f 150 a f' 235; 26 Biggen f 8. a f 10.50 Kipeieren, f 2.50 a f 3.Eenden a ct. Boter per half k.g. f 0.50 a f0.55. Leiden, 19 Juli. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 123 a f 250; 100 Stieren f 112 a f 315 Veulens stuks af 1 86 kalfkoeien f 92 a f 182 Melkkoeien f 92 a f182 148 Varekoeien; f 118 a 1255 10 Vette koeien f 123 a f 250 58 Vette kalveren f 6 a f 24.; Magere kalveren f 0.af 98 Graskalveren f 30 a f 75; 516 Vette schapen f 15 a f 25.295 schapen (weide) f 10 a f 21.1 Paarden f 65 af 261 Magere Varkens fl4a f'39. Vette Varkens a ct. 484 Biggen f6.50 a f 13. 729 Lammeren f 6.a f 11. Londen, 18 Juli. Ter markt zijn aangevoerd: 1000 Runderen, 8000 Schapen en lammeren, 20 Kalveren, Varkens. Men noteert Runde ren f 0.35 a f 0.70; Schapen en lammeren f 0.45 a f 0.80; Kalveren f 0.a f 0.Varkens 0.— a f 0.— Zondag 31 Juli. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink Oosterend. "Voorm. half 10 de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur de Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 13 Juli tot 19 Juli 1901. ONDERTROUWD:! GETROUWD: Ueene" GEBOREN: Elisabeth Maria, dochter van Jan Flens en Trijntje Keijser (den Burg). OVERLEDEN: Hendrikje Vlas, 64 jaar, we duwe Kasse Zegel (P. H. Polder). Gerrit Lammers, 91 jaren, weduwnaar van Helena Bolle (P. H. Polder). LOON f 90.Gr. wasch buitenshuis. op Woensdag 31 Juli 1901, 's avonds na 8 uur, in Tivolite HELDER van waarin sedert jaren den handel in Wijn en Gedistilleerd, enz. wordt uitgeoefend met Mineraalwater-fabriek aan de BINNENHA VEN No. 4te HELDER, uitkomende aan de Achterbinnenhaven, groot 1 are en 37 centiaren. Dit perceel met deszelfs volledigen inventaris en de machines der mineraalwaterfabriek zijn inmiddels UIT DE HAND TE KOOP, te bevragen bij den eigenaar-bewoner. Te bezichtigen Dinsdags en Vrijdags. Inlichtingen geeft de Notaris STAMMES te Helder. de nog voorradige MANUFACTUREN. uit het magazijn onlangs door brand beschadigd. De goederen, welke hiervan nog in mijn winkel voorhanden zijn, worden tot spotprijzen opgeruimd. De voorraad bestaat uit Japonstoffen, Bont, Overhemdengoed. Vitrage, Pilow, Engelschleer, Handdoeken, Zakdoeken, enz. enz. Ieder doe zijn voordeel! Aanbevelend, Hoogachtend, UEd. dw. dienaar Een flinke GEVRAAGD. Fr. Brieven letter G N aan den Boekh. A. J. MAAS te Helder. SAUCIS DE BOULOGNE 70 ct. BOTERHAMWORST50 MAGERE GEROOKTE HAM 55 ROOKWORST45 GEROOKT SPEK35 LEVERWORST20 t Alles per 5 ons. Slijters flink rabat. Beleefd aanbevelend, C. VISSER, Slager. A.s. MAANDAG en DINSDAG in lossing per Beurtschipper Jb. D. Keijser prima gezonde Scherp concurreerende prijzen. Burg.—Ruitersplaats. op driemaandelijksche accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid, met voldoende overwaarde. Agentschap van het J. E. WINKLER. gevestigd te AMSTERDAM. KARITAAE f 2.500.000, „waarvan volgestort f 500,00»". De BANK geeft voorschotten aan den Land bouw en de Nijverheid op hypothecaire zekerheid, borgstelling, onderpand van fondsen of andere deugdelijke zekerheidsstelling. Zij belast zich met het nemen van gelden d deposito, waarvoor de rentevergoeding bedraagt vanaf 18 Juni 1901 met 5 dagen opzeggen met 10 dagen opzeggen voor één maand vast 23/4° voor 3 maanden vast met 4 weken opzeggen 3"/0 voor 6 maanden vast mot 4 wekon opzeggen 3 voor 1 jaar vast met 6 weken opzeggen 4°/0ijj De vertegenwoordiger voor Texel en Helder van af de goedkoopste tot de fijnste soorten, voorhanden bij G. D. KIKKERT, Goud- en Zilversmid. Groote keuze. Nette bewerking. Teekeningen op aanvraag. Stoomsteenhouwerij 1 aan molens A. P. Langeveld en pakhuizen Burg: Prima gemalen Groene Erwtenmeel 75 K.G. Grauwe 75 Gerstenmeel 65 Maïsmeel 75 Tarwemeel 80 V raagt monsters en scherp concurreerende prijzen. R. 3?. KEIJSER Cz., Ruitersplaats.Burg. W" VAN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3