N°. 1448. Zondag 28 Juli. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verliooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadkuize een kruisje, ge vonden in de Weverstraat; bij den gemeente veldwachter te de Waal een ram, gemerkt met rooden streep over den rug en rooden stip boven ien staart. TEXEL, 27 Juli 1901. Van de Vereeniging tot bevordering van Beeldende kunsten ontvingen wij een paar jxemplaren van het prospectus premie-uit- >ave 1901, enz. Deze vereeniging werd opge- •icht in 1845 en verspreidde gedurende haar jestaan onder haar leden ongeveer 2600 kunst verken, bovendien liet ze 45 gravures, waaronder vele etsen, vervaardigen, die telken are als premie zijn uitgereikt. De premie toor 1900 bestond uit een plaatwerk, dat dgemeen zeer gunstig werd beoordeeld en tok dit jaar zal weder een keurig plaatwerk ils premie worden uitgereikt. Met recht nag worden gezegd, dat zij een belangrijk leel heeft gehad in het verspreiden van eeldende kunst. Voor het aankoopen van .unstwerken voor prijzen der verloting werd ereids een bedrag van ruim 1500.000 besteed en 11e aan te koopen en te verloten schilderijen, Bekeningen, enz. zijn door Nederlandsche ïeesters vervaardigd. De belangstelling van het publiek is vooral edurende de laatste jaren zeer gestegen, edert 1892 is het ledental vermeerderd met iet minder dan 2903 en gestegen tot 5503, Srwijl het aantal correspondenten steeg van 45 tot 345. Hoe grooter aantal leden, des 3 beter kan de vereeniging aan haar zoo uttig doel beantwoorden. Het lidmaatschap bedraagt niet meer dan 5 's jaars, waarvoor men behalve de premie Bn lot ontvangt in de einde December te ouden verloting een bedrag van 10 it f 12000 i beschikbaar gesteld voor aankoop van ier verloting. Correspondent voor Texel is de Edelacht- are Heer H. W. de Joncheere alhier, bij 'ien men zich voor het lidmaatschap kan mmelden. Van 22 tot en met 24 Juli zijn van hier itgevoerd439 schapen, 345 lammeren, 4 aarden, 2 veulens en 6 varkens. In het geheel 'erden tot heden 28.619 lammeren naar elders itgevoerd. Oosterend, 25 Juli. De Heer C Vink, roeger onderwijzer aan de bijzondere school hier, deed met gunstig gevolg examen voor oof donder wijzer. De Heer W. Bakker W.Lz., geboren hier, die tijdelijk als onderwijzer werkzaam as te Nederhorst den Burg, is thans benoemd i Ermelo in Gelderland. De Cocesdorp, 26 Juli. Gisterennamiddag itlastte zich boven het Noordelijk deel van axel een kort, maar hevig onweder. De regen, waarvan het vergezeld ging, acht aan mensch, dier en gewas eene ware irkwikking aan. Doch tevens vielen er ukken ijs met zooveel kracht uit den hemel, ■t er ruiten op de hofstede „Zeeburg" ver- Bid en een aantal jonge kippen aldaar en j de hofstede „Fortuin" gedood werden. Oudeschild, 27 Juli. De Heer D. Vos Dz., lier vond in het nest zijner kippen een itengewoon groot ei, dat zwaarder woog a 2 gewone eieren. De Heer Hammond, vischhandelaar te aden, hield heden in het stoombootskofQe ia van den Heer H. Dogger, met eenige visschers eene bespreking over de zending van garnalen in den a. s. herfst. Tijdens het hevige onweer, dat zich ook hier Donderdag even na den middag ontlastte, hagelde 't vreeselijk. De meeste korrels zagen er uit als groote glazen knikkers en konden op sommige plekken, een uur nadat de bui gewoed had, nog worden opgeschept. Onheilen werden er hier gelukkig niet door veroorzaakt. Tot wering van stof! Op de tramlijn Haarlem—Alkmaar, waar het op sommige punten danig kan stuiven, neemt de directie nu een proef met petro- leum-besproeiing. De resultaten zijn bevredigend. Men schrijft uit Enkhuizen: De uitkomsten der ansjovis-visscherij zijn dit jaar voor onze visschers over het geheel zeer bevredigend geweest. Wel was de prijs lager dan men gehoopt en verwacht had, maar de vangst viel mee, en bedroeg bijna het dubbele van die van het vorige jaar. In het geheel werden alhier ingezouten 16,310 ankers ansjovis, tegen 8917 in het vorige jaar. Rekent men dat er 3000 vischjes in een anker gaan tegen f 5.50 per duizend, dan is alhier voor 16,310 maal f 16.50 of ruim f 269,000 aan ansjovis aangevoerd. In het naburige Broekerhaven werden 2702 ankersansjovis ingezouten, tegen 900 ankers in 1900. In de buurtschap Rechteren onder de gemeente Dalfsen heeft een droevig voorval plaats gehad. De oudere kinderen van den landbouwer A. T. waren in een hooiberg op het hooi aan het spelen, toen een hunner een hooivork naar beneden liet vallen met het ongelukkig gevolg, dat deze terecht kwam in het hoofd van een tweejarig broertje, dat onder in den berg zat. De arme kleine was bijna terstond een lijk. („Zw. Ct.") Tegenwoordig vertrekken, naar de „N. R. Ct." meldt, weer vele arbeidersgezinnen uit Zeeuwsch-Ylaanderen naarNoord-Amerika; ongeveer 30 personen zijn dezer dagen ver trokken. Vooral uit de gemeente Schoondijke en ITzendijke is de verhuizing druk. Gevaarlijk spelletje Te Stolwijk speelde een 13-jarige jongen met een buurjongen var 11 jaar een spel letje, waarbij de laatste opgehangen moest worden. Zoo gebeurde het en wel met een touw, dat aan een boomtak bevestigd werd. Ge lukkig kwam een buurman, door zijn zoontje gewaarschuwd, juist bijtijds om den gehan gene af te snijden. Het bestuur der Nederl. Zuid-Afrik. Vereeniging publiceert een kort overzicht haren verrichtingen en van den stand der middelen tot 20 Juli 1901. Ingekomen was f 1.314.410 en uitgegeven f626.314, rest kassaldo f688.096. De commissie van beheer van het Neder landsche bijstandsfonds voor Zuid-Afrika te Pretoria heeft een crediet dat telkens wordt vergroot. Bestellingen van kleederen ten behoeve der kampen zijn gedaan te Durban ad ongeveer f30.000, benevens f17.000 voor 6000 dekens, waarvoor spoedig weder f 26 000 noodig is. De kampen in Transvaal bevat ten ongeveer 4000 zielen; ongeveer 1600 personen konden geholpen worden met in Natal aangekochte goederen. Men meldt uit Nieuw-Buinen Gisteravond is een 36-jarig arbeider, vader van zes kinderen, door zijn kameraden achter: gelaten om zijn roes uit te slapen, bij 't ont waken in 't water geraakt en verdronken. In de „Larensche Courant*' kwam ver leden week een brief voor, gericht aan den Gemeenteraad van Laren door een eervol ontslagen onderwijzeres. Zij had haar ontslag gevraagd, omdat zij or >stig ziek geworden was door de 's winters in haar schoollokaal heersehende koude. H it lokaal was zoo door luchtig, dat het niet te vei warmen wasde thermometer stond daar bij het begin der lessen soms op 18 Fahr. en trots haar herhaalde klachten was in dien toestand geen verandering gebracht. „Het Vaderland" vestigt op dien brief de aandacht, vooral omdat deze geschiedenis speelt gedeeltelijk reeds onder de leerplichtwet die 1 Januari 1901 in werking trad. De zaak ligt dus zoo, dat ouders, voogden en andere met de verzorging van kinderen belaste personen in de gemeente Laren ver plicht waren hun kinderen naar een school te zenden, waar hun gezondheid, misschien zelfs hun leven, gevaar liep want welk kind zat straffeloos dag aan dag uren lang in een lokaal, waar het stevig vriest? tenzij zij zich wiiden blootstellen aan de straf, waarmee de leerplichtwet dreigt. De vorige week arriveerde te Rotterdam op het stations-emplacement D. P. een die rentemmer met zes leeuwende man dacht te Rotterdam voorstellingen te gevenmaar door omstandigheden vond hij geen plaatsing, waardoor hij in nood geraakte en zijn beesten niet kon voederen door gebrek aan middelen. De dieren bleven drie dagen zonder eten, waardoor zij zeer woest werden. Met het oog op de veiligheid is er thans op de roof dieren beslag gelegd en worden zij van ge meentewege gevoed. Bij de militaire autoriteit te Amster dam vervoegde zich dezer dagen een persoon, die vooraf zijn korps, de koloniale reserve te Nijmegen, te hebben verlaten. Onder geleide werd hij naar Nijmegen ge bracht, waar bleek dat de man nooit soldaat bij de koloniale reserve was geweest. Hij had zich daarvoor uitgegeven om een gratis reisje naar Nijmegen te maken, en is nu ter beschikking van de politie te Amsterdam gesteld, om wegens oplichterij vervolgd te worden. Men schrijft aan het „Hbld.": „Deze week wordt te Oud-Beierland op grondgebied van Nieuw-Beierland een ten toonstelling gehouden. Een ondernemend man vroeg den buigemeester van Nieuw- Beierland om op de aangrenzende terreinen een kermis te mogen houden, door aldaar te doen plaatsen kramen, draaimolen, paarden spel, enz. maar kreeg ondanks zjjn aanbod van f 250 voor de algemeene armen een afwijzend antwoord, zelfs wat hij ook zou bieden, de toestemming was niet te ver krijgen. Nu werd een bekwaam advocaat geraadpleegd, en deze was van meening, dat de aanvrager gerust zijn gang kon gaan en geen toestemming van den burgemeester noodig heeft, omdat de politie-verordening allen rechtsgrond mist, en dus niemand het hem kan beletten. Daarop is terstond met den bouw van spellen, kramen en draaimolen begonnen." Men meldt uit Zomeren aan de „N. R. Ct.": Dinsdagmiddag is in de buurtschap de Hoeven, onder deze gemeente, brand ontstaan in een boerderij. Het gebouw werd geheel in asch gelegdook de geheele inboedel verbrandde. Het vee is gered, uitgenomen een paar varkens. De brandweer, hoewel spoedig ter plaatse, kon, bjj gebrek aan genoeg water, weinig uitrichten. De brand is ont staan door toedoen van een negenjarig krank zinnig dochtertje, dat eenige ruigte by de woning met lucifers in brand had gestoken. De vlammen deelden zich mede aan een schuurtje en sloegen van daar over naar het hoofdgebouw. Het gebouw was voor brand schade verzekerd, doch de inboedel niet. Toen het kind de vlammen zag, kroop het van schrik in het brandend schuurtje en is met moeite gered. ir TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1