Buitenland. Gemeenteraad te Texel. Bij al het kwaad dat men zoo vaak van de werking der wet op den leerplicht te hooren krijgt, zal het zeker den voorstanders daarvan goed doen iets gunstigs to verne men. Gewoonlijk werden op Zuid Beveland knapen van 9 tot 11 jaar als kersen wachters gebruikt tegen een loon van hoogstens fl per week. Nu dezen de schoolbanken met de vrije natuur hebben moeten verwisselen, is dit jaar het kersenwachten aan knapen van 13 tot 14 jaren opgedragen, die daarmee elke week een rijksdaalder verdienen. Te Wageningen is een huisje, staande in een boomgaard, en waarin kruit gebor gen was, in de lucht gevlogen, doordat drie jongens met lucifers in het kruit kwamen. Bet zoontje van den heer O. de Leeuw werd zóó ernsig gewond, dat zijn gezicht zwart en onkenbaar was, terwijl hij aan de annen ook ernstig werd gewond. Men vreest voor zijn leven. Een 54-jarige werkman, zekere v. d. H., die Dinsdagavond omstreeks 9 uur door de Raamsteeg te 's-Qravenhage liep, werd daar plotseling aangehouden door een ander werk man, met wien hij reeds vroeger ongenoegen had gehad. Na een korte woordenwisseling bracht de laatste hem plotseling een slag op het hoofd toe, vermoedelijk met een scherp voorwerp of een stuk hout. De aangerande viel terstond neer. Binnengedragen in een kruidenierswinkel door zijn zuster gedreven, bleek hij te zijn overleden ten gevolge van een schedelbreuk. Het lijk werd per brancard overgebracht naar het politiebureau op de Groenmarkt. De verslagene was ongehuwd. Na het plegen van het feit maakte de dader zich uit de voeten. Wat zijn onze Nederlandsche aardrijks kundigen toch weinig op de hoogte omtrent het eigenaardige van hun eigen land. Nu moeten wij uit een buitenlandsch blad (Le Journal) weder een bijzonderheid omtrent Nederland te weten komen, welk nog in geen enkel aardrijkskundig werk voorkomt. Zij is deze „In Holland, land van rivieren en kanalen, leeft het grootste gedeelte der werklieden- bevolking het geheele jaar door op schuiten, die tot vervoer van goederen dienen. Allen, zonder uitzondering, zijn opgesierd door ware tuinen, bestaande uit hoog opgaand groen, bloemenperken, zelfs geheele boschjes, waar het gezin zijn maaltijden gebruikt, terwijl het achtergedeelte van de schuit ingericht is als groententuin waar allerlei soort van groen ten in overvloed worden gekweekt." Te Koewacht ging een drietal knapen van 16 17 jaar gezamenlijk zwemmen. Plotseling verdween één hunner in de diepte. Bij de pogingen, die zijn makkers in't werk stelden om hem te redden, verdween ook de tweede. De derde, van schrik verbijsterd, wist nu niet wat te beginnen. Hij beproefde den drenkelingen nog een stok toe te steken, doch te vergeefs. Daar het water langs een eenzamen weg en ver van monsclielijke woningen gelegen is, duurde het geiuimen tijd, eer er andere hulp kwam opdagen. Eerst na een uur wer den de drenkelingen uit het water gehaald en toen was natuurlijk alle leven geweken. Leerplicht- geplaag 1 Uit 's Grevelduin Capelle meldt men, dat ook daar de beide openbare scholen (2^0 en 145 leerlingen tellende een ganschen dag gesloten moeten blijven, omdat de gezamen lijke onderwijzers en de onderwijzeressen gedagvaard zijn-wegens leerplichtovertredingen van een 4-tal vaders En tegen 8 Aug. a s. is hetzelfde reeds aangezegd door den deurwaarder voor derge lijke overtredingen van weer anderen Men meldt uit Dordrecht dd. 24 Juli aan het „RotDrd. Nbld.' Gisteravond te halfnegen uur werd uit Alblasserdam om assistentie verzocht bij den garnizoenscommandant alhier ter beteugeling van ongeregeldheden, die aldaar heerschten. Een aantal manschappen werd onmiddellijk gealarmeerd en per sleepboot Snelvaart ver trok het detachem., sterk 50 onderofficieren en minderen, onder commando van den len luitenant Iris Stefhason, naar .Alblasserdam. Circa 9 uur kwam het detachement aldaar aan en kon dadelijk aan den slag om de opgepropte menschenmassa uit elkaar te drij ven,. hetgeen natuurlijk met verzet gepaard ging- Op last van den burgemeester moesten te 10 uur de herbergen gesloten worden, hetgeen echter gemakkelijker gezegd dan gedaan was, daar zij stampvol waren en de bezoekers niet genegen waren haar te verlaten. Ook hier aan kwamen de pontoniers te pas, die in korten tijd de herbergen schoon veegden, hier en daar gebruik makend van hun wapens. Te middernacht was de rust zoo goed als teruggekeerd, voor alle zekerheid patrouil leerden de militairen tot half drie in het dorp. Daarna werd het detachement per sleepboot „Snelvaart" naar de kazerne alhier terugge bracht, waar de onverbruikte patronen afge dragen werden en ieder een welverdiende rust mocht genieten. De oorzaak der ongeregeldheden in het genoemde dorp is te wijten aan den aandrang van het gemeentebestuur tot afschaffing der jaarmarkt (kermis). Om dit te bereiken, wor den de standplaatsen, naar men ons zegt, zoo duur mogelijk verpacht, zoodat zich daarvoor bijna geen liefhebbers aanmelden. Daarvan daan ontstond gisting onder het publiek, dat in de burgemeesterswoning en bij anderen ruiten stukgooide en dreigementen uitte, zoo dat het niet geraden was zich op straat te begeven. De rust is thans hersteld. (Rotterd. Nbl.) Generaal French heeft het bevel over een nieuwe colonne, die nu gevormd wordt, opgedragen aan kolonel Hunter Weston. French ondervindt ook, dat de midden-Kaap kolonie lang zoo'n pleizierig jachtterrein niet is als de Vrijstaat en oostelijk Transvaal. Uit Tanger wordt aan de „Liberal" geseind, dat een Spaansch meisje met haar broertje, die sedert twee maanden door Mooren in de bergen werden gevangen gehouden, vermoord zijn na eerst vreeselijk te zijn gemarteld. De „Liberal" dringt er op aan, dat de schuldigen zullen worden gestraft en ee'ne schadeloosstelling van den sultan zal worden geëischt. De Amerikanen schijnen reden te heb ben over Aguinaldo ontevreden te zijn en hebben het toezicht op zijne handelingen weer verscherpt. In 't Noorden van het eiland Luzon staat nog altijd de aanvoerder Malvar tegen de Amerikanen in het veld. Generaal Shafter, die thans het bevel op de Philippijnen voert, verzocht Aguinaldo, wiens verkeer met Malvar aan de Amerikanen bekend was. den laatsten tot toegeven te bepraten. Aguinaldo weigerde dat en verklaarde aan den generaal, dat hij zijn eed van trouw jegens de Ameri kanen als afgedwongen en daarom nietig beschouwde. t De Italiaansche regeering heeft nu het stellig bewijs, dat Bresci, de moordenaar van Koning Humbert, medeplichtigen had. Zij kent hun namen en adressen. Zij heeft in derdaad het verslag ontvangen van een detec tive Segura, in dienst van het Italiaansche consulaat te New-York, welke zich deed door gaan voor anarchist en er aldus in slaagde de geheime vergaderingen te Paterson bij te wonen, waar hij al de bijzondorheden vernam van de samenzwering. Segura heeft de Ver. Staten verlaten, waar hij niet meer veilig was. Hij is naar Italië vertrokken. Zal hij daar veiliger zijn Het complot werd gesmeed in Bartlioldi- Hall te Paterson. Bresci werd door het lot aangeduid, en zoo de koning van Italië werd uitgekozen, is zulks te wijten aan de omstan digheid, dat meest al de aanwezigen Itali anen waren. De samenzweerders zaten rond een tafel. Een hoed mot opgevouwen papiertjes werd rondgageven. Op een der papiertjes stond dood. Hij die het nam zou de terechtstellen moeten zijn Aldus moest Bresci zich naar Italië in schepen en het zonderlingste van alles was dat, hoewel meer dan honderd personen het wisten en hem aan boord vergezelden, geen woord er van bij de politie ter oore gekomen is. De stad Zurich is bekend om het groot aantal moorden, waarvan de daders onbekend bleven. Nu hebben de politie-autoriteiten besloten bloedhonden aan te schaffen, na eerst in Londen adviezen te hebben gevraagd. Mevrouw Kruger was in haar jonge jaren een aardig, knap meisje, en had tal rijke aanbidders. Men vertelt, dat indertijd Paul Kruger met een zijner medeminnaars, een jongen Kaapschen Hollander, onder de warande van haar ouderlijk huis een hef tige woordenwisseling had. Het jonge meis je maakte zich beangst, dat het tot een bloe dige botsing zou komen en liet Kruger, die, wegens zijn geweldige lichaamskracht be kend stond, beloven, dat hij zijn medemin naar niet te lijf zou gaan. Hoewel tegen stribbelend, voldeed Kruger aan haar ver zoek. De ander werd ondertusschen nog uitdagender en beleedigender, maar Kruger scheen zich van dat alles niets aan te trek ken. Toen de ander echter te paard steeg om weg te rijden, gaf Kruger het dier zulk een forschen slag met zijn ijzeren vuist achter het oor, dat het als door den bliksem getroffen dood ter aarde stortte. De ruiter brak daarbij een zijner beenen. Suzanna Du Plessis verweet Kruger deze handelwijze, doch kalm gaf hij ten antwoord, dat hij wel het paard geslagen maar den man niet aan geraakt had Donderdag 25 Juli, voormiddags 10 uur. Voorz. de heer H. W. de Joncheere, Burgem. Tegenwoordig de heeren C. KeijserPz., Keesom, Bakker, Koning, Mets, Lap, Roeper, Zijm, Dros en Dikkers. Afwezig met kennisgeving de heer F. Keijser. De Voorz. opent de vergadering en benoemd daarop een commissie tot onderzoek der geloofs brieven der nieuw benoemde raadsleden, de heeren Bakker, Koning, Roeper en Zijm, die de zaal verlaten. Tot lpden dier commissie werden benoemd de heeren C. Keijser Pz., Dikkers en Dros. De openbare vergadering wordt hierop voor eenige oogenblikken geschorst. Na heropening doet de heer Dikkers verslag van het onderzoek der geloofsbrieven, welke kforde zijn bevonden, zoodat wordt geadviseerd tot toelating. Met algemeene stemmen wordt overeenkom stig dit advies besloten. De heeren Bakker, Koning, Roeper en Zijm verschijnen hierop weder ter vergadering. De Voorz. deelt met een enkel woord den benoemden den uitslag mede. De notulen der vorige vergadering hierop voorgelezen, worden onveranderd goedgekeurd. Hierop doet de Voorz. mededeeling, dat is ingekomen een schrijven van den heer M. Kikkert, be helzende dankbetuiging aan den Raad voor het besluit hem naar Oosterend over te plaatsen- idem van mej. Zoetelief—Graaf, behelzende het bericht dat zij haar benoeming tot regentes Algemeen Armbestuur aanneemt; idem van mej. De Ruyter—Kooger van ge lijke strekking idem van mej. Visser—Bruin van gelijke strekking; idem van de Comm. d. Koningin, waarbij aan den Burgemeester verlof wordt verleend zich van 1 tot 31 Aug. a. s. buiten de gemeente op te houden; een missive van H.H. Ged. Staten dezer pro vincie, waarbij wordt bericht, dat door de Staten aan de gemeente Texel een subsidie is toege staan van 13 der kosten van de verbetering voor den weg Burg—Oudeschild, hoogstens tot een bedrag van f 1200 en op voorwaarde dat door het Rijk een gelijk bedrag als subsidie wordt toegekend. Door B. W. werd bereids reeds een request ingezonden om bedoelde Rijks-subsidie. een missive van HH. Ged. Staten, waarbij goedgekeurd wordt teruggezonden het kohier schoolgeld 3e kwartaal 1901. Al het bovengenoemde wordt voor kennis geving aangenomen. Voorloopige vaststelling gemeente-rekening. De voorz. zegt de commissie van onderzoek dank voor de genomen moeite en leest het rapport der commissie voor, waaruit blijkt, dat geen aanleiding tot op- of aanmerking was ge vonden, zoodat werd voorgesteld de rekening voorloopig vast te stellen tot een totaal bedrag in ontvangsten van f 54224,73s uitgaven - 53669,15 Batig saldo f 555.58s Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten met algemeene stemmen. Vaststelling rekening Alg. Armbestuur. Ook de commissie van onderzoek dezer reke ning wordt dank gebracht door den voorz. en ook hier was geen aanleiding gevonden tot op- of aanmerking, zoodat werd voorgesteld de rekening goed te keuren. Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten. Totaal der ontvangsten was f 3870.22 uitgaven - 3541.934 Batig saldo f 328.28' De heer C. Keijser Pz. had zich gedurende de behandeling van dit onderwerp overeen komstig de gemeentewet verwijderd. Bespreking rioleering Burgwal. Door de commissie tot verbetering van het bestek was een rapport ingeleverd, hetwelk door den voorz. wordt voorgelezen. Enkele wijzigingen in het bestek worden voorgesteld en gaven weinig aanleiding tot discussie. Raar aanleiling van een vraag echter ten slotte er nog in vermeld en eene opmerking dat de buizen van de opgegeven maten niet te krijgen waren in den handel, ontspon zich een langdurige discussie. Het voorstel van den voorz. om in het bestek dan op te nemen, dat de buizen minstens de opgegeven maat moesten hebben, werd door den Raad verworpen, terwijl men blijkbaar ook niet kon opgaan met het voorstel van don heer Dros om er in op te nemen dat de meest bijkomende maten ook konden dienen als de opgegeven maat niet was te krijgen, hetgeen dan bij de inschrijving moest worden opgegeven. Men zag wel min ot meer bezwaar in de mogelijkheid, dat te nauwe buizen zouden kun nen worden gebezigd. Door den Voorz. werd in overweging gegeven de commissie te verzoeken de zaak nog eens rijpelijk te overwegen en opnieuw rapport uit te brengen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2