Een DAGMEISJE, Kunstmesthandel. Attentie!!! Vermist 8 Schapen, waschmidcLel voor schapen Marktberichten. Theeverbruik-Vereeniging, Zij, die hunne horloges, Schapenhouders ROMEIN OUDENHOVEN. Pre dikbeur ten, ADY ERTENTIËN. De Hofphotograaf C. VAN DER AA, Sijbr. C. Eelman Szn. KALK- en KUNSTMESTSTOFFEN. HH. Veehouders! MIXED MAIS. R. P. KEIJSER Czn, Gevraagd Wed. J. A. WESSTRA-Bongaardt, J. E. WIKKLER. Verkrijgbaar in de spekslagerij „de Beurs" prima harde Voertarwe, GUST. BUHSE, C. Keijser Pz. suMtis- Maandag 28 Juli, na 2 uur, H0LLANDSCHE Weverstraat, DEN BURG. SAUCIS DE BOULOGNE 70 ct. BOTERHAMWORST 50 MAGERE GEROOKTE HAM 55 ROOKWORST 45 GEROOKT SPEK 35 LEVERWORST 20 Alles per 5 ons. Slijters flink rabat. C. VISSER, Slager. R. P. KEIJSER Czn. J. E. WINKLER. De heer Dros, als voorzitter dier commissie, zegt, dat hij eerst er nog wel eens goed over zou moeten nadenken voor en aleer hij zou kunnen beslissen of hij aan dat verzoek zou voldoen. Spr. stelt voor om de besteding vol gens het verbeterde bestek te doen plaats hebben en voor de wijdte der buizen de meest nabij komende maten zoo mogelijk toe te staan. Dit voorstel in stemming gebracht, wordt met 6 tegen 4 stemmen aangenomen. De Yoorz. merkt op, dat het bestek nu door een deskundige, b. v. een architect, zal moeten worden nagegaan, of het geschikt is voor open bare aanbesteding. De uitvoering zal echter nu wel niet voor het volgend jaar kunnen plaats hebben; tevens maakt spr. de opmerking, dat als nu moeilijkheden zich voordoen bij de uit voering, die komen voor den Raad en niet voor B. en W. De agenda was thans afgehandeld. De V oorz. deelt thans nog mede, dat op de herhaalde oproeping voor vroedvrouw te Oudeschild zich 2 sollicitanten hebben aangemeld, terwijl door nog 2 anderen inlichtingen waren gevraagd zonder evenwel te solliciteeren. Indien de Raad er niets tegen had, wenschte spr. nog in deze vergadering over te gaan tot benoeming, waartoe B. en W. de volgende alphabetiscne voordracht hadden opgemaakt Mej. Z. Kloek oud 26 jaar te Soest Mej. N. M. Vallentgoed 24 Ylst. Beiden kwamen zoo van de kweekschool en hadden dus nog geen praktijk gehad. Het oor deel over hen ingewonnen was voor beiden Aangezien niemand er bezwaar tegen naa, werd tot stemming overgegaan en met 6 tegen 4 stemmen benoemd tot vroedvrouw te Oudeschild mejuffrouw Kloek. Nog was ingekomen een request van eenige petroleumverkoopers aan den Burg. Ook dit request werd nog in behandeling genomen. In bedoeld request wordt gewezen op de omstan digheid, dat het volgens de op 1 Aug. a. s. in werking tredende politieverordening verboden is 's winters meer dan 5 vaten petroleum op te slaan aan den Burg. Dat een opslagplaats nabij den Burg zeer kostbaar is, zoodat onwille keurig door deze bepaling de petroleumprijzen sterk zullen moeten rijzen. Verzocht wordt om dit artikel niet te handhaven. De Voorz. wijst er op dat dit artikel reeds breedvoerig werd behandeld en toen gemaakt zooals het nu is. Het gevaar bij het hebben van een groote hoeveelheid petroleum binnen den kom der dorpen is niet gering te achten. Spr. wijst verder nog op de hinderwet, volgens welke een opslagplaats kan worden verkregen. Zulk een opslagplaats zou dan desnoods voor gezamenlijke rekening kunnen worden gemaakt. Op voorstel van don Yoorz. wordt met alge- meene stemmen besloten op het adres afwijzend te beschikken- Bij de rondvraag wijst de heer Dros er op dat door de provincie voor verbetering van den Schilderweg eene subsidie is toegezegd van f 1200 en geeft den Raad iu overweging eens na te gaan, of het niet goed was de kosten eens te doen opnemen van een weg door de Laagte van café „Burgzicht" naar Oudeschild, en tevens welke voordeden er aan zoo'n weg zijn ver bonden. Verder wijst spr. op hetgeen verteld wordt omtrent de plannen van iemand, die, als er zoo'n weg was, een paardetram zou willen aanleggen. Met het berekenen der kosten van onteigening enz. dient men daar eenigszins rekening mede te houden. Spr. twijfelt er niet aan of de beloofde subsidie zal ook wel daarvoor mogen worden gebruikt. De heer Dikkers wijst er op, dat toch in ieder geval de Schilderweg moet worden hersteld en dit niet kan worden uitgesteld en voegt eraan toe, dat naar ZEd. vertrouwt evengoed zoo noodig voor dien weg subsidie zou kunnen worden verkregen. De Voorz. antwoordt dat juist op advies van den heer Dros pogingen werden aangewend ter verkrijging der subsidie voor de verbetering van den Schilderweg, terwijl de heer D. nu men eindelijk na veel moeiten er in geslaagd is toezegging er voor te krijgen, maar weer zou willen voorstellen, die subsidie niet er voor aan te nemen. Spreker vreest, dat het veel geld zal kosten en vervolgt hij, we zijn op 't oogenblik op Texel in een stadium, dat ik meen ook in 't openbaar er op te moeten wijzen, dat men de financieels toestand eens goed onder de oogen moet zien. Men vergete niet, dat Texel een eiland is en geen bijzondere inkomsten bezit, terwijl de Hoofdelijke Omslag ook moeielijk kan worden verhoogd. Laat ons voorzichtig zijn. Spr. ziet de vervulling van de tramplan nen nog zoo na niet in 't verschiet. De heer Dros zegt de welvaart van Texel te beoogen en volstrekt niet er voor te zijn dadelijk belangrijke uitgaven te doen. Spr. acht het bedrag voor herstel van den Schilderweg van f 3500 wel wat hoog. De Yoorz. wijst er ten slotte nog op, dat wel eens wat al te veel de belangen van den Burg op den voorgrond worden gesteld. Aangezien niemand verder het woord ver langt, wordt hierop de vergadering gesloten. Scliagen, 25 Juli. Aangevoerd: 60 paarden f 100 a f 250,20 Stieren f 70 a f 175; 10 Gelde- koeien f 100 a f 15040 Kalikoeien f 120 a 1 225; Vaarzen t af 25 Nuohtere Kalveren f7 af 18; 40 Schapen f 11 af 17. 100 Lammeren f6 a f 9 Bokken en Geiten f (L— a f 0.23 Varkens f 13.a f 16. 25 Vette Varkens 42 a 44 cent per kilo 56 Vette Koeien f 160 a f 240; 49 Biggen f 7. a f 9.Kipeieren, f 2.75 a f 3.25Eenden a ct. Boter per half k.g. f 0.55 a f 0.60_ Leiden, 26 Juli. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 115 a f 252; 73 Stieren f 44 a f 310 Veulens stuks af i 126 kalfkoeien f 112 a f 237 Melkkoeien f 112 a f237 97 Varekoeien f 91 a f 187 156 Vette koeien f 115 a f 252 76 Vette kalveren f 32 a f 75.; 48 Magere kalveren f 6.— a f 19.Graskalveren f a f 725 Vette schapen f 15 a f 27.—; 267 schapen (weide) f 11 a f 20.Paarden f af 283 Magere Varkens f'13a f 35.— Vette Varkens a ct. 308 Biggen f'6. a f 12. 334 Lammeren f 5.10 a f 11. ril W— Zondag 28 Juli. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur ds. Smits. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink Oostermd. "Voorm. half 10 de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. 10 uur ds. Leffef. (Doop.) GEREFORMEERDE KERK. Uosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur de Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 20 Juli tot 26 Juli 1901. ONDERTROUWD:) GETROUWD: j ueene' GEBORENMaarfje, dochter van Maarten Boon en Jannetje Stark (De Cocksdorp). Pieter, zoon van Nicolaas Dros en Trijntje Eelman (Eierland). OVERLEDENAlbert Boersen, 57 jaren (Oosterend). Cornelis Barhorst, 32 jaren, gehuwd met Betje Hopman (De Cocksdorp). Levenloos aangegeven dochter van Pieter Willem Jan Logman en Jannetje Kiljan (Everstekoog). Geboren: PIETEB, zoon van NIC. DROS. T. DROS—Eelman. Eierland25 Juli 1901. Heden overleed tot onze diepe droef heid ons innig geliefd dochtertje ANNE in den aanvalligen leeftijd van ruim 4 jaar. Mede namens woderzijdsche familie, L. SIKKELEÊ. M. C. SIKKELEÊ—Van Doorn. Paterson N. J. (Noord-Amerika), 9 Juli. De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen liartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling op hun 25-jarig huwelijks feest ondervonden. W. BOON Az. en Echtgenoote. Den Hoorn, Texel, 27 Juli 1901. te ALKMAAR, bericht, dat de door hem in de Kcrniiswcek vervaardigde PORTRETTEN in het Hotel „DE ZWAANvan den Heer J. N. I. PERRIN ter afhaling gereed liggen. PIIOTOGRAFIËN met gezichten van Texel zijn aan bovengenoemd Hotel verkrijgbaar a 15 cents per stuk. C. VAN DER AA. gemerkt roode stip op den schoft, roode stip op het kruis en zwarte stip op den rug. Inlichtingen worden beleefd verzocht door M. LANGEVELD Az., Koogerveld. beveelt zich voortdurend aan voor de levering van alle soorten Begin dezer week per beurtschipper en begin volgende week per P. Vos in lossing: PRIMA GEZONDE Vraag scherp concurreerende prijzen. tegen goed loon. Zich te vervoegen bij Mej. de Wed. MENTZ. AMSTERDAM. PRIJSNOTEERING per 5 ons. China Congo Stof thee, 50 en 55 Ct. Grof 55 en 60 Lekkere China Congo Grof thee 65 Souchon 75 Geurige 90 a Congo 100 Ontbijt-Thee 65 Namiddag-Thee 75 Extra-fijne China Congo-Thee 100 Alleen verkrijgbaar voor het eiland TEXEL bij Mejuffrouw Beleefd aanbevelend, Door de nogal merkelijke verhooging der maisprijzen heb ik vanaf pakhuis Burg als zeer billijk aan te bieden eene partij per H.L. f 6.00, zoolang de voorraad strekt. Burg.Ruitersplaats. PENDULES of KLOKKEN goed in orde ge maakt wenschen te hebben, worden verzocht zich des MAANDAGS gedurende inarkttijd te vervoegen in 't Hotel „DE LINDEBOOM", waar ik of een mijner zonen te spreken of te ontbieden is voor den verkoop en reparatie van bovengenoemde uurwerken. Tevens SPECIAAL adres voor verkoop en herstel van Gouden en Zilveren werken. Aanbevelend, GoudsmidHorlogemaker DEN HELDER. |Mg<k De ondergeteekende belast zieh gaarne met bet publiek verkoopen van roerende en vaste goederenwaarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. Sedert 20 jaren wordt door ons een in den handel gebracht dat, niettegenstaande de vele concurrentie van allerlei surrogaten op dat gebied, een succes en debiet heeft mogen erlangen, dat ons het recht geeft het als het beste der bestaande Wasch-zulverlugs-middelen aan te bevelen. 't Heeft, om geen der andere mindere en Engelsche soorten te noemen, boven dat van alle andere dit vóór, dat het na de Wassching door het anti-septisch (bederfwerend) vermogen oorzaak is, dat de vliegen een veel langeren tijd van het schaap verwijderd blijven. Verkrijgbaar in potten voor 10 schapen b. 70 cent en voor 20 schapen f 1.40 per pot, bij den heer BURG OP TEXEL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3