BKILLEN Centrale Credietbank UTRECHT Geld verkrijgbaar Aaabrenggeld: TWINTIG GULDEN. Noordhollandsch Landbouwcrediet te Alkmaar. OPRUIMING Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid Groote FRIESCHE VERLOTING verstrekt GELDEN tegen persoonlijke en zakelijke zekerheid. AANBESTEDING. bij inschrijving aanbesteden: De Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, Feuilletoru In eer hersteld. Ph. Vlessingk J. H. MOOJEH. Prijs per lot f 1.—. Hoofdprijs 20000 Gulden in contanten. 2de prijs 5000 Gulden in contanten. Handgeld f 200.— Het vergraven en verwijden van den Waterboezem in den Prins Hendrik-polder bij Ceresvolgens het daarvan opgemaakte bestek. Het vergraven en verdiepen van een gedeelte der Molenvliet aldaar. J. P. NOORDIJK. MOTORVAARTUIGEN. Agentschap van het J. E. WINKLER. G. D. KIKKERT, de nog voorradige MANUFACTUREN. Ieder doe zijn voordeel! De vertegenwoordiger voor Texel en Helder te FRANEKER. Langeveld de Rooij. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel, zal op Dingsdag 30 Juli 1901, 's avonds 7 ure, in het Calé „Den Burg" De aanwijzing zal geschieden MAANDAG 29 JULI bevorens, 's avonds 5 ure. De Inschrijvingsbiljetten moeten op den dag der aanbesteding vóór 's avonds 7 ure bij den Secretaris worden ingeleverd. Op Woensdag' 31 Juli 1901, 's morgens 11 ure, bij den Watermolen in den polder het Noorden neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 4% Geeft pandbrieven uit 4°/o a 99'2 7„3S'/, a 931.'/.. De agent voor Texel, W. F. STOEL ZOON, ALKMAAR. 2 op driemaandelij ksche accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid; met voldoende overwaarde. u van af de goedkoopste tot de fijnste soorten, voorhanden bij Goud- en Zilversmid. Uit het Fransch door P. L. 29. XVIII Een drietal schelmen. Een brand werd door onze handen aangesto ken, Martin de Eenoog trof de gravin en ik had mij van het kind meestergemaakt; ik wilde het het in de vlammen werpen „Ja, maar ik heb niet gewild riep Gontran uit; ik heb het niet toegestaan." „Juist, stemde Jacobus toe. Ja, gij hadt reeds een wil. De duivel geve dat het ons niet moge berouwen, het kind gespaard te hebben. Alleen de dooden komen niet meer terug, Die genen, die men eens zoude kunnen vreezen, moet men dooden." VAN uit het magazijn onlangs door brand beschadigd. De goederen, welke hiervan nog in mijn winkel voorhanden zijn, worden tot s p O t p r ij z e n opgeruimd. De voorraad bestaat uit Japonstoffen, Bont, Overhemdengoed. Vitrage, Pilow, Engelschleer, Handdoeken, Zakdoeken, enz. enz. Aanbevelend, Hoogachtend, TJEd. dw. dienaar gevestigd te AMSTERDAM. KAPITAAL f 2.500.000, „waarvan volgestort f 500,000". De BANK geelt voorschotten aan den Land bouw en de Nijverheid op hypothecaire zekerheid, borgstelling, onderpand van fondsen of andere deugdelijke zekerheidsstelling. Zij belast zich met het nemen van gelden a depositowaarvoor de rentevergoeding bedraagt vanaf IS Juni 1901 met 5 dagen opzeggen 2V2°/0 met 10 dagen opzeggen voor één maand vast 23/.i0 o voor 3 maanden vast met 4 weken opzeggen 3% voor 6 maanden vast met 4 weken opzeggen 3»/,% voor 1 jaar vast met 6 weken opzeggen 4°/0 Verder 50 Rijwielen, 10 Pianino's, 10 Harmonium-Orgels en extra voor deze Ver loting aangeboden; 25 Trap- en 25 Hand- Naaimachines met ronde afsluitkast, fabrikaat Singer; 25 Gouden en 25 Zilveren Remontoir- Horloges, voor Dames en Heeren, van extra solide kwaliteit. LOTEN dezer door hare soliditeit alom gunstig bekende Verloting zijn f 1.per stuk, franco per post f 1,05 verkrijgbaar bij Gontran stond eensklaps op, nam de pistolen, richtte ze op Jaoobus en riep met snijdende stem „Ellendeling, als ik je aan je woord hield, als ik je doodschoot!" Jooobus schaterde van lachen en antwoordde „Halt wat, Karl Smück, in dat geval is voor zien. Kijk." Hij opende een der laden aan het bureau liet er een verborgen veer spelen en zer volgde hem een verzegeld pakket toonend „Al, wat ik u juist herinnerd heb, is daarin opgeteekend Het adres is aan mijnheer de procureur des konings. Maar dit is niets dan een copie, begrijpt u. Het echte is in zekerheid en als ik gedurende acht dagen geen bericht van mij geef, zal men het openen. Ga dus gerust wéér zitten mijnheer de vicomte en laat ons goede vrienden blijven, geloof mij, Uw ex-onderwijzer is nog uw mees ter." Gontran had de pistolen weer op de bureau geworpen, doch niet overwonnen, wandelde hij met groote schreden heen en weer. Vreezende te ver gegaan te zijn, hernam Jacobus op zachtmoediger toon Luister tot het einde. Laat ons zien; hebt gij tot nu toe, niet het beste deel gehad. Door uwen oom aangenomen speeldet gij den vicomte, wat werden wij„Martin de Eenoog en ik Heel gelukkig, door Pierre Humbert te beschul digen aan de guillotine ontsnapt te zijn, leidden wij hier een plantenleven en wachtten kalm uw meerderjarigheid, dat is te zeggen de erfenis af. Wij waren overeengekomen, dat wij dan den oude uit den weg zouden ruimen. Gij hadt het beloofd. Wij rekenden er op. En toch waren die jaren van ellende lang. Men had geduld zeggendeHet uur zal slaan. Toen het sloeg verzette mijnheer de vicomte er zich tegen en zeide onsIk wil niet Gontran, die zijn trotsch en énergie weerge kregen had, naderde Jacobus, die onder zjjnen blik begon te beven en antwoordde „Neen! ik wil niet. Luister op uw beurten gij zult mij leeren kennen. Toen gij mij na den eersten moord hier bracht, wist ik toen, wat ik deed Gij hebt het gezegd ik was een wild beest. Ik heb u de arme moeder laten verwor- gen maar reeds kwam er iets in mij in opstand reden, waarom ik het kind spaarde. Toen de' arme vader mij zijne armen opende, kwamen schaamte en wroeging in mijn hart. Latei- werd mij, met de opvoeding het zedelijk ver stand gegeven. Achals ik geweten had. Nu was het te laatHonderdmaal was ik op het punt, alles te bekennen De moed ontbrak mij Daarenboven zou het voor den grijsaard reeds overstelpt door smart, een verdriet te meer geweest zijn, daar hij zijne laatste hoop op mij gevestigd had. Hij noemde mij zijnen zoon ikzijnen zoon. Deze naam alleen groef eenen afgrond tussehen ons. Ontsteld en gemarteld ontvluchtte ik zijne omarmingen en ik vond u toen terug, mijn kwaden geest, die mij het vermaak en de bandeloosheid aanraad de. Ik gaf mij er hals over kop aan over meenende aldus te vergeten De misdaad vergeet men nooit De herinnering daaraan is everal, zelfs tussehen de beker en de lippen. Gij dacht, dat ik gelukkig was, maar weet dat ik sedert zestien jaar geen gelukkig oogenblik heb gekend, geen rustigen nacht heb gehad. De schim der gravin is altijd daar om mij te ver volgen, mij van angst te doen ijzen. Spraakt gij er niet van mij aan het gerecht over te leveren Het schavot is niets, de hel is niets. De wroeging dat is mijne straf. En zoudt gij willen, dat ik medeplichtig aan eene andere misdaad zou worden En gij wilt dat ik dien grijsaard dood Neen, ik wil nietIk wil niet 1" Het was een biecht, die Gontran gedaan had. Te zeggen, welke bitterheid, wroeging, toorn en wanhoop hij er in gemengd had, zou onmo gelijk geweest zijn. Jacobus durfde niet antwoorden. Een ander antwoordde „Martin de Eenoog". Hij kwam met ontbloote borst, hijgende en doodsbleek aan, hij riep uit „Maar ik, ik heb gewild. De graaf is dood Hij had juist zijn zoon teruggevonden. Hij wilde hem voor ieder erkennen. Wij waren geruïneerd verloren geweest, wanneer ik niet getroffen had. Ik heb getroffen, het werd tijd Toen hernam de moordenaar, terwijl aan Jacobus een kreet van woeste vreugde ontsnapte en terwijl Gontran zich, nog ongeloovig ver stomd het voorhoofd met beide handen bedekte „Als ik heb kunnen ontvluchten, is het niet zonder kleerscheuren geschied, en hij toonde hun zijne in lappen langs het lijf hangende kleeding. Zij hadden hunnen hond op mij los gelaten Ik geloof dat ik dien ook gedood heb. Wat den oude betreft. Hij is dadeljjk, zonder een woord meer te zeggen, neergestort." Gontran twijfelde niet meer. Met een gebrul als van eenen leeuw, wierp hij zich plotseling op den moordenaar. „Hé! maar! zeg eens stamelde deze, moeite doende om den schok te vermijden ze°- eens Karl geen dwaashedenIk' heb mijn mes nog. Het heeft nog dorst pasop!" Doof voor die bedreiging greep Gontran hem bij den keel nam hem van den grond op en zonder twijfel door hem getroffen, liet hij hem naar het andere einde der kamer rollen. De ellendeling viel tegen het stuk gordijm dat den ingang van het laboratorium bedekte. De vouwen, die zich bewogen boden eenen onverwachten tegenstand. Er klonk een gil. Men hoorde geraas van stappen, vluchten. Met heesche stem riep Martin „Er is iemand die ons beluisterd heeft Het is eene vrouw XIX Hoe Mariol heel iets anders mee brengt dan hij is gaan zoeken. Martin de Eenoog was opgestaan en had het gordijn weggetrokken. In de vensteropening had hij eene vrouw bemerkt, dio verschrikt wegvluchtte. Die vrouw was mevrouw Humbert. Reeds was zij van het balkon. „Zij heeft alles gehoord, zeg ik u zij kan ons ten val brengen", herhaalde de Eenoog, haar spoor volgend. Jacobus volgde hem en gaf hem de beide pistolen. (wordt vervolgd.) Gedrukt bjj LANGEVELD DE ROOIJ, Texel Koloniale-Werving. bij liet aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren. Men melde zich aaDVrijwilligers en Militieplichtigen met onbepaald verlof, bij den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bij een der plaatselijke of Garnizoens commandanten; Militieplichtigen, onder de wapenen, bij hun onmiddellijken chef. Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorig jaar, door bemiddeling der Admini stratie van het Koloniaal Wertdepöt en MET GOEDVINDEN der aangenomenen gezonden aan hunne FAMIL1ËN f ÏOIOS.—aan hunne CREDITEUREN f 1542.—. Totaal f 11650.—.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4