N°. 1460. Zondag 8 September. A®. 1901 Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBuro op Texel GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een roodbonte ceintuur, gevonden in de Weverstraat en een elastieken bal, gevonden op den Koogerweg. SCHIETOEFENINGEN. De BURGEMEESTER van TEXEL Gelet op de circulaire van den Heer Com missaris der Koningin in de provincie Noord- Holland, dd. 2 September 1901,4o afd. no. 2129 2697 m. 8., maakt bekend: dat op de gemeente-secretarie ter inzage is nedergelegd, eene handleiding tot het gebruik van patronen tot verkleinde afstanden. Texel, 6 September 1901. De Burgemeester voornoemd, C. KEIJSER Pz., loco-Burgem. BOUWEN EN SLOOPEN. TEXEL, 4 September 1901. Een der meest bekende en zeker ook door het meerendeel der ingezetenen dezer gemeen te meest geachte vereenigingen nl. het fanfare corps werd heden voor 10 jaren opgericht. Hoewel aanvankelijk het plan bestond dat gedenkwaardige feit ook heden feestelijk te herdenken moest daarvan, zooals in ons vorig nummer werd vermeld, voorloopig worden afgezien en werd de feestviering uitgesteld. Al gaat de feestviering op heden echter niet door, toch vertrouwen we, dat door menigeen sedert den laatsten tijd en ook heden nog eens zal zijn gedacht over de geschiedenis van het corps en dat men zich zal hebben herinnerd hoe voor en door den heer Boonacker van de Waal "in Café „Parkzicht" eene vergadering was belegd met het doel zulk eene vereeniging in het leven te roepen waardoor de eerste stoot was gegeven. Niet lang daarna werd opnieuw eene ver gadering belegd, thans door de heeren Dikkers, Stam en De Rooij, en werd de vereeniging opgericht.. Over de vroegere directeuren Borstlap en Gijswijt zoowel als de heer Groenewold, die gedurende een reeks van jaren nu reeds de dirigeerstaf zwaait, zal met dankbaarheid worden gedacht, terwijl menig gezellig avondje en menig prettig zomerconcert nog eens zal worden besproken. Vergeten zullen zeker ook niet wordende verschillende bestuursleden, die het hunne er toe bijdroegen om het corps tot bloei te doen geraken. Enkelen van hen, die zich spe ciaal op den voorgrond hebben gesteld zullen misschien met name worden genoemd, doch ook onder hen die zich niet zoo zeer voorop stelden, schuilt ongetwijfeld nog menigeen aan wie het corps en daardoor bet algemeen veel verschuldigd is. Wij voor ons willen dus ons onthouden van het noemen van na men. Dat de vereeniging nog lang zal mogei' blijven bestaan en zoo mogelijk eenmaal haar zilveren en gouden jubileum zal mogen vieren zullen zeker velen met ons haar van harte toewenschen. Van 3 tot en met 6 Sept. zijn van hier verzonden 437 schapen, 142 lammeren, 5 koeien en 3 varkens. De Cocksdorp, 5 Sept. De post van De Cocksdorp ondervond hedenmorgen ruim een half uur vertraging Door het schrikken van het paard nl. ge raakte de postwagen ter hoogte van de hofstede Wageningen in eene sloot. De postillon en eene passagier kwamen er geluk kig met den schrik af. Het rijtuig was beschadigd. Oosterend, 6 Sept. In het begin dezer week werd in „het Noorden" en langs den zeedijk gejaagd door de Heeren Dr. Frey en den Oberförster Carl Buhner, met het doel verschillende vogelsoorten te bemachtigen voor eene natuurwetenschappelijke vereeniging te Keulen. Van vele soorten werden twee of drie exemplaren bemachtigd en eiken dag tot balgen gepraepareerd, om ze bij thuiskomst in den verlangden stand op te zetten. Vooraj Strandloopers, Kluiten, Plevieren, Meeuwen, Sterns en Grutto's konden geschoten worden. Gaarne had men ook exemplaren van de meeste Eenden- en Duikersoorten medege nomen, doch hiervoor was de goede tijd nog niet gekomen. Beter is het, om in November of December op deze soorten uit te gaan. Om ook vogelsoorten te kunnen bemach tigen, die bij de Wet beschermd zijn, was aan genoemde Heeren eene Koninklijke ver gunning uitgereikt. oudeschild, 6 Sept. In de afgeloopen week zijn langs de kust verbazend groote hoeveel heden wier opgehaald. Door sommige gezinnen werden 100 pakken zeegras opgevischt. Natuurlijk moet daaraan nog heel wat werk geschieden voor de arbeid beloond wordt, doch ook hier geldt 't„hebben is hebben en krijgen de kunst." Vlieland, 4 Sept. Het nieuw gekozen lid van den Raad, de heer K. Raap, en de her kozen leden, de heeren H. Meyer en J. Zey- lemaker, werden heden geïnstalleerd. De heeren Meyer en Zeylemaker werden tevens als wethouders herkozen. Tot lid der Commissie van toezicht op het zeevaartkundig onderwijs werd gekozen de heer A. van der Ree, hoofd der school. De heer C. Visser, havenmeester alhier, herdacht den lsten September den dag, waarop hjj vijf-en-twintig jaar geleden als zoodanig in dienst trad. Hot ontbrak den jubilaris niet aan bewijzen van belangstelling in zijn feest, het Fanfarecorps bracht hem een serenade. Te Leeuwarden is door Barnum en Bailey f66,000 aan intréss ontvangen. Een welwillende hand zendt aan de „Zw. Ct." een staaltje van hetgeen Barnum en Bailey c. s. gedurende hun verblijf daar ver orberd en verbruikt hebben, althans voor zoo ver de kwartiermaker dit vooruit te bestellen had Een os, 200 kg. varkensvleesch, 50 kg. lever, 6 hammen, 150 kg. wittebrood, 1200 stuks broodjes, 150 liter melk, 10 liter room, 6 kg. visch, 100 kg. suiker, 25 kg koffie, 2V» kg. thee, 25 liter petroleum, 300 kg. kokes, 8 zakken hout, 20i) kg. aardappelen, 4 korf wortelen, 8i 0 roode bieten, 60 kroppen sla, 75 kg. margarine, 1 kg.boter. Een curiositeit 1 Aan de openbare school en de Hijksnor maallessen te Eindhoven is de gewone zomer- vacantie met 8 dagen verlengd omdat de schoolbanken geverfd en nog niet droog zjjn 1 De politie te Delft heeft aangehouden een 75-jarige weduwe die gesignaleerd stond in het Politieblad tot het ondergaan van 3 weken hechtenis wegens openbare dronken schapbij 17e herhaling! Uit Hazerswoude deelt de „Dordr. Crt." mede: Mej. O., woonachtig te 's-Gravenhage, logeerde bij haar familie in de Rijnstreek. Haar oom, een bakker, ging spanen halen voor den oven en nicht voer mee. Wegens de beperkte ruimte in het schuitje, nam zjj plaats boven op den zak met spanen, terwijl oom aan het lintje trok. Ongelukkig pas seerde daar juist een andere schuit, ook aan een lijn, welke laatste met haar sterke spanning, het logeetje van den spanenzak in den Rijn duwde. Haar noodgeschrei werd opgemerkt door onzen burgemeester, die zich juist in zijn tuin onledig hield met het gelijk maken der grasperken. Jas en schoenen uittrekken is het werk van een oogenblik. Onmiddellijk springt hij in het breede en diepe water en zwemt met forsche slagen naar de drenkeling, die zich in haar vertwij feling aan den redder vastklemt en wellicht daardoor nog oorzaak zou zijn geworden van grooter onheil, indien de schuit niet ware toegeschoten, om aan de bange worsteling een einde te maken. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Pr{js der Advertentiin Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. De BURGEMEESTER van TEXEL herinnert be langhebbenden aan de bepalingen der Verordening van Politie voor deze Gemeente vervat in de artikelen 266 t/m. 277, luidende Art. 266. Het is verboden een gebouw te stellen, te herbouwen of te veranderen, zonder voorafgaande vergunning van of te sloopen of uit te breken, zonder voorafgaande kennisgeving aan Burgemeester en "Wethouders. Art. 267. De vergunning bij het voorgaande artikel bedoeld, moet door den eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder worden aangevraagd bij verzoekschrift, inhoudende eene nauwkeurige omschrijving van het betrekkelijk perceel en bij op-, her- of verbouw in de kommen der dorpen, met overlegging in duplo van de ter beoordeeling noodige, door den aanviager onderteekende plattegrond-, doorsnede- en opstandteekeningen op eene schaal van minstens '/too gedeelte der ware grootte. Art. 268. Burgemeester en Wethouders beschikken op het ^verzoekschrift binnen 14 dagen. Van hunne beschikking kan de aanvrager bij ezwaarschrift, binnen dertig dagen daarna, de beslissing inroepen van den Raad, die binnen twee maanden Wna beslist. Indien door Burgemeester en Wethouders niet linnen 14 dagen, of ingeval van beroep, door den d, niet binnen twee maanden eene beslissing is ge- lomen, wordt de gevraagde vergunning geacht te zyn jerleend. Art. 269. Ingeval de vergunning wordt verleend zal dén 'lar der teekening, waarop van de goedkeuring nteekening is gedaan, aan den aanvrager worden ruggegeven. Art. 270. De gebouwen en andere metsel- of timmerwerkon, slke gesteld, herbouwd of veranderd worden, zullen et vóóruit en alle afsluitingen zullen nbcb vóór-, teh achteruit springen, op de richting der naastaan- mzende. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, in londere gevallen toe te staan, dat hiervan wordt leweken. Zij kunnen een behoorlijke afsluiting van werk bevelen. Art. 271. eder tot woning bestemd gebouw zal zooveel mogelijk irzien moeten zjjn van een regenbak, pomp of ander 'del tot aanvoer van water, van een riool of goot afloop van water of van vuilnis en van een privaat, in rechtstreeksche gemeenschap is met de builenlucht. 'e zitting der pnvaten zal voorzien moeten zijn een goed sluitend deksel. e vergaarbak van de faecaliën mag niet onder eene ing liggen of uitloopen op eenig water of eene Art. 272. een gebouw binnen den kom der dorpen of op ider dan 25 Meter afstand daarbuiten mag van riet andere licht ontbrandbare stoffen worden opgericht 'aarmede worden gedekt. Art. 273. feheele of gedeeltelijke vernieuwing van de e rieten of strooien daken der buizen en ge en, behoorende tot de kommen der dorpen, moeten steeds met pannen, leien of ander hard dak en voorzien. Art. 274. et opstoppen met doorbinden van bestaande rieten n in de kommen der dorpen is verboden. Art. 275. e rieten en strooien daken van woningen of n, in de kommen der dorpen staande, zullen den eigenaar vdor den 15 Januari 1910 door pannen, leien of ander hard dak moeten worden vervangen. Art. 276. De gevels van Dieuw te stichten gebouwen in de kommen der dorpen, aan den openbaren weg, mogen niet anders opgetrokken worden dan van steen. Art. 277. Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders stoepen te leggen oi te veranderen of afsluitingen er van te stellen, te veranderen of te verwijderen. Texel, den 6 September 1901. De Burgemeester voornoemd, C. KEIJSER Pz., L.-B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1