Hulde aan Texel's Tienjarige. Ingezonden Stukken. Marktberichten. ite BRANDSTOFFEN. A. ff Texel. Pre dikbeur ten, ADVERTENTIËN. J. E. WINKLER. Pi a 1 Als een bewijs van de veranderde om standigheden, tengevolge van het optreden van het Ministerie-Kuyper, wordt ons mede gedeeld, dat thans vele jongelieden uit z.g. christelijke gezinnen wenschen opgeleid te worden tot burgemeester. Een burgemeester in de provincie Utrecht kon vroeger nimmer dergelijke jongelui krijgen, thans boden zich reeds een zevental bij hem aan. (U. D.) In verschillende dorpen van Noord- Brabant en Limburg worden in den laatsten tijd bijna eiken nacht paarden uit de weide gestolen en vermoedelijk over de grenzen gebracht. Van deze diefstallen worden ver dacht een paar landloopers, die de vorige week te Heumen, Mook, Afferden en nog andere dorpen gezien zijn. De levensduur der bijen is voorname lijk afhankelijk van de hoeveelheid werk, die zij verrichten. Een werkbij, in het najaar geboren, kan wellicht 5 a, 7 maanden oud worden maar een die in den tijd van drukke werkzaamheid het levenslicht aanschouwt, wordt waarschijnlijk niet ouder dan 8 10 weken. Een koningin of moederbij daarentegen kan verscheidene jaren bestaan. Aan de rozenstruiken kan men thans 't optreden van de roest waarnemenvooral worden de remontantrozen aangetast. De bladeren krijgen roode of oranje roode vlekken aan den onderkant en deze vlekken stuiven stof af. Roest is een zwamziekte, die zich buitengewoon snel uitbreidt en veel kwaad aan de rozen doet. 't Beste verdelgingsmiddel is afsnijden en verbranden der aangetaste bladeren. (R. N.) Vegetal iërs-kaarsen De Vegetariërs-Bode deelt mede, dat een firma thans in den handel brengt vegetariërs kaarsen, waarin geen vetstoffen van dier lijken oorsprong voorkomen. De koetsiers van de postkarren te Amsterdam, die de posten van het hoofd kantoor naar het centraal-station vice-versa rijden, hebben nog steeds diensten van 15 tot 20 uur daags, waar afgaat des morgens en des middags, twee keer, drie kwartier schafttijd. De dag van 15 uur is de kortste dienst. Ze moeten eiken morgen ten 3.45 of wel vijf uur 's morgens aan den stal zijn, en gaan op zijn vroegst des avonds om 10 uur naar huis. Om beurten doen zij dienst tot 11.30 's avonds of 1 uur 's nachts. Om de vijf weken een vrije Zondag. Verlof is hun onbekend, tenzij zij een plaatsver vanger stellen voor eigen rekening Het loon bedraagt per week f 12, bij ziekte wordt dat niet uitbetaald. Verzekering bij ongelukken bestaat niet, evenzoo staat het met het pensioen. Zij zijn in dienst van een particulier, die bij inschrijving dat vervoer heeft aangenomen. („Volksblad"). Tienjarige, wij groeten U, Bij uw geboortefeest; Erkentelijk voor wat gij steeds Voor Texel zijt geweest. Van al het schoone, dat gij boodt, Genoot steeds ieder mee Nu eens in 't vriend lijk groene park, Dan weer aan 't strand der zee. Tienjarige, gegroet! gegroet! Door Texels burgerij. Waar gij uw tonen hooren deedt, Werd veler harte blij. Geen zeetocht zelfs hebt gij geschroomd, Maar hebt, vol liefde en lust, Uw jubelklanken zelfs geschald Onlangs aan Vlieland's kust. Tienjarige, waar dankbaarheid Zich gulweg uiten moog', Doe zij 't vooral in dezen stond; En roeme uw deugden hoog! Voor ieder dorp gaaft gij uw kunst, En waart altijd bereid Om mee te werken in den dienst Van de weldadigheid. Tienjarige, blijf kloek en sterk; Bloei krachtiger dan ooit, En wat op Texel moet vergaan, 't Fanfarecorps liefst nooit! U wijde iedre Texelaar Thans dankbaar 't feestgezang; Elk stemm' dan in met dezen wensch: - 't Fanfarecorps leev' lang! W. M. Tz. (buiten verantwoording van de Redactie.) Aan allen, wier liart warm klopt voor de belangen van het eiland Texel. Bij het lezen van het raadsverslag van Dinsdag jl. voelde ik in mij ontwaken een gevoel van wrevel over de lauwe wijze, waarop eene uiting van vele ingezetenen van Texel door hunne vertegenwoordigers werd ontvangen. Velen, die het streven naar verbetering van de tegenwoordig slechte verbinding van den Burg en Oudeschild met belangstelling hebben gevolgd, hadden voorzeker, evenals ik, een flinke discussie, een warme belangstelling in deze aangelegenheid van den Raad verwacht. Edoch het bijna ongelooflijke gebeurde in plaats van eenigszins de belangrijkheid van deze kwestie te gevoelen, ging men zoove--, om het oplezen van de namen der onaerteekenaars als tijdverlies te beschouwen. Er scheen nogal eenige gedachtenwisse- ling noodig te zijn, eer de voorzitter er toe over kon gaan, om de namen te doen hooren. Moeilijk te vergeven is een dergelijk pogen tot negeeren van eene zoo algemeen gevoelde behoefte. 't Is mij niet bekend, of het dagelijksch bestuur al eenige becijfering gemaakt heeft omtrent de eventueele kosten en voordeelen van den nieuw te maken weg. De zaak dunkt mij evenwel van te groot belang voor Texel, dan dat ik zou aarzelen mijn inzichten hier omtrent bekend te maken. Het zij mij dus vergund, uw aller aandacht voor het volgende te- vragen Nemen wij eens aan, dat de lengte van den te maken weg vanaf Burgzicht linea recta naar de haven ongeveer 2500 M. is en stellen we ons voor den weg 20 M. breed te maken met aan weerszijden een sloot van 3 M. op vol zee, 1 M. diep en een bodem van 1 M. breed. Dan krijgt men te onteigenen 26 maal 2500 M*. is 65000 M*. De kosten van het onteigenen rekenen wij f 1000 per H.A. Zoodat wij komen tot 65000 een bedrag van ^qqqq maal f 1000 is f 6500 Voor het graven der slooten, het slechten van den weg kunnen we per strekkenden meter een gulden stellen Dit geeft over den geheelen weg berekend, een bedragvan - 2500 Een straatweg van 4 M. breed dunkt mij nu voldoende. De voor de bestrating vereischte klinkers kosten aan de fabriek f 17 per 1000. Voor scheepsvracht en lossing kunnen wij f 3 en voor wagenvracht gemiddeld f 1.50 per 1000 rekenen. Nu kunnen we met pi. m. 82 steenen 1 M2. bestraten, dus we rekenen niet te krap, wanneer we met 1000 steenen 12 M2. denken te bestraten. Het maken van 1 M!. straatweg met bijlevering van het noodige zand, komt op 25 cent. Derhalve bedragen de kosten van 12 H2. bestrating 17 en 3 en 1.50 en (12 maal 0.25) is f 24.50, dus de bestrating van den geheelen weg 2500 maal 4 maal f 24.50, is 12 De geheele weg komt op Dus ongeveer f 30,000. Naar ik gehoord heb, schijnt een nieuw aangelegde straatweg in de eerste tien jaren weinig of geen kosten aan onderhoud te vorderen. Wij kunnen vrijwel aannemen, dat, wanneer Provincie en Rijk ieder subsidie toestaan, dat dan de rente van het door de gemeente te storten kapitaal plus de kosten van onder houd, weinig verschilt van het onderhoud van den bestaanden weg. En iedereen zal moeten toestemmen, dat de voordeelen van een nieuwen weg legio zijn. Wanneer we per jaar 300 werkdagen stellen met 40 wagenvrachten per dag, dan komen wij tot een aantal van 12000 wagenvrachten, leder vrachtwagen langs den nieuwen weg zal minstens heen en weer 25 minuten besparen. Dit geeft dus in 't geheel een 1200O besparing van ggmaal 25 is 5000 uur per jaar. Wanneer men nu per uur per wagen f 0.40 rekent, dan zien we dus, dat er een bedrag van 5000 maal f 0.40 is f 2000 wordt gewonnen. Het is onnoodigte zeggen, dat deze f 2000 den ingezetenen ten goede komen. En hoeveel andere voordeelen zijn er nog niet op te sommen Wat zal het niet heerlijk zijn, wanneer men voortaan de Hoogte kan vermijden, en men ook den gevaarlijken rijweg over den dijk niet meer noodig heeft, om nog niet eens te spreken over het gemak voor voetgangers en alle mogelijke middelen van vervoer. Hoe sterk zal ook niet de verbetering gevoeld worden bij het vervoeren van duizende stuks veeEn zou ook het vreemdelingenverkeer er niet door bevorderd worden? Wanneer de nieuwe weg totstandgekomen is, zal men hoogstwaarschijnlijk spoedig het nut inzien, om ook het verdere gedeelte, van Burgzicht tot den Burg, te bestraten. Practische voerlieden kunnen zich dan van sterkere voertuigen op veeren voorzien, wat tengevolge zal hebben, dat men vrachten tot 2500 KG. zal kunnen vervoeren. Dit zijn altemaal niet te gering te schatten voor deelen. Natuurlijk heb ik slechts een globale bereke ning gegeven, omdat het ondoenlijk is alle factoren op ae juiste waarde te schatten, Wanneer er evenwel iemand is die op deze berekeningen gegronde aan merkingen weet te maken, zal het mij zeer aangenaam zijn, zoo hij die in de eeistvolgende courant wil publiceeren. Zijn inzichten zullen met dank aanvaard worden. Wat de aanhangige tramplannen betreft, deze doen, mijns inziens, tot het al of niet wenschelijke van den nieuwen weg niets af. Laten we toch zelf eens de hand aan den ploeg slaan en ons niet altijd af hankelijk van anderen maken, we zijn hier reeds afhankelijk genoeg. Met vereende krachten kan er veel tot stand komen. Laten we ei dus niet tegen opzien, om zelf iets te ondernemen. Laat ons geen moeite te groot zijn, waar voor onze gemeente zulke groote voordeelen te behalen zijn. En tot den Raad ten slotte dit nog Toont, dat gij mannen zijt, bezield met een eigen overtuiging, waarvoor gij met open vizier durft strijden. Toont, niet alleen in bloemrijke speechen, maar vooral in daden, hoezeer gij een hart hebt, dat gloeit voor Texel's belangen. Aan IJ, Mijnheer de Redacteur, mijn beleefden dank voor de verleende plaatsruimte. Hoogachtend, Een ondtrieekenaar van 't Request. f 20416.67 f 29416.67 Sekagen, 5 Sep. Aangevoerd: 16 paarden f 80 a f 200,25 Stieren f 80 a f225; 25 Gelde- koeien f 110 a f 170; 70 Kalfkoeien f 120 a f 220; Vaarzen 1 60 a 1 80; 20 Nuchtere Kalveren f8 af 19; 750 Schapen f 18 af 24.50 200 Lammeren f7 a f 13 Bokken en Geiten f 0,— a f 0.27 Varkens f 13.a f 18. 30 Vette Varkens 48 a 50 cent per kilo 115 Vette Koeien f 160 a f 260; 49 Biggen f 9.— a f 11.50; Kipeieren, f3.— a f 3.50; Eenden a ct. Boter per half k.g. f 0.55 a fO.60 Leiden, 6 Sep. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 116 a f 249- 93 Stieren f 47 a f 390 Veulens stuks af 1 183 kalfkoeien f 100 a f 238 Melkkoeien f 100 a f238 109 Varekoeien f 90 a f 197 242 Vette koeien f 116 a f 249 86 Vette kalveren f 35 a f 93.; 22 Magere kalveren f 6.— a f 20.92 Graskalveren f 19 a f 58; 1123 Vette schapen f 15 af 26.577 schapen (weide) f 10 a f 19.— Paarden f af 153 Magere Varkens fl4a f34.— Vette Varkens a ct. 411 Biggen f5.50 a f 13. 781 Lammeren f 6.a f 11. Zondag 8 September. HERVORMDE GEMEENTF. Burg. Voorm. 10 uur ds. Plaatsman. Pred. te Hooge-Zwaluwe. Waal. Voorm. 10 uur de Hr. Barends. Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink Oosterend. V oorm. half 10 de Hr. Van Zweden, Cocks dorp. Nam. half 3 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom, Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 31 Aug. tot 6 Sept. 1901. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWDIsaak Prins (Alkmaar) en Ro- zette Vlessing (den Burg). GEBOREN: Jantjed. v. Willem Jongeboer en Annaatje Platvoet (P.H. Polder). Albert z. v. Jacob Kooiman en Frouwtje Harretje Dalmeijer (de Waal). Nicolaas, z. v. Jan Kortenhoeven en Harretje Buis (Ongereri) Gerrit, z. v. Gerrit Vlaming en Aafje Koo- ger (Oost). Gerrit, z. v. Remmert Koorn en Tiesje Abbenes (den Burg). Louisa Margaretlia, d. v. Jan Cornelis van der Poll en Hendrika Helm (den Burg). Pieter z. v. Pieter Kuiper (overl.) en Jacoba 'Maria Wijkerheid Bisdom (den Burg). OVERLEDEN: Geeno. Bevallen van een Zoon, J. M. KUIPER—WlJCKERHELD BlSDOH, Den Burg, 6 Sept. 1901. Volstrekt eenige kennisgeving. Heden ontvingen wij de treurige tijding, dat onze geliefde zoon en broeder, JACOBUS ADRIAiVUS DROS, te Repele (Duitschland), op den leeftijd van 22 jaar en 6 maanden is overleden. Mede nametis broeders en zusters P. DROS Gzn. Oosterend, 3 September 1901. Algemeene kennisgeving. Ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hunnen hartelijken dankook namens weder-' zijdsche familie, voor de vele blijken van be langstelling bij hun huwelijk ondervonden. I. PRINS Azn. R. PRINS—Vlessing. De ondergeteekende belast zich gaarne met het publiek verkoopen van roerende en vaste goederen, waarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. )er 910 Sept. in lossing |/u Ruhr-Kachelkolen f l.io per H.L. pag Neutjes 1.15 1617 Sept. in lossing: Eng. Kachelkolen f 1.05 per H.L. Alles contant. Verder alle dagen verkrijgbaar 5 ct. per H.L. meer, bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2