Gemengd Nieuws BIJVOEGSEL bekoorende bij de Texelsche Courant van Zondag 8 September 1901. Wordt Pretoria ontruimd? Deze vraag doet het „Handelsblad van Antwerpen'' naar aanleiding van het volgend telegram uit Pretoria aan de „Morning Post'' „De bestuurders der mijnen en der inboor lingenzaken, de bestuurders der posterijen en van openbaar onderwijs zijn naar Johannes burg vertrokken. Lord Millner is in laatstgenoemde stad. De bevolking vreest dat de regeeringszetel zal overgebracht worden naar Johannesburg" Indien dit nieuws bevestigd wordt, zegt het blad, dan mag men gerust zeggen dat de ramp voor Engeland een begin genomen heeft. Want de ontruiming van Pretoria staat gelijk aan de ontruiming van geheel noorde lijk Transvaal Men mag in alle geval, indien deze ge ruchten loopen, reeds zeggen dat ginder de zaken heel slecht moeten staan voor Enge land. De Ergelschen werfagenten in de Ver. Staten moeten nu reeds uit Nieuw Orleans 115.690 paarden en muildieren hebben ver scheept naar Zuid-Afrika, hetgeen derEngel- sche schatkist 15 millioon dollar kost. De EDgelschen verliezen lij sten ovor de maand Augustus sommen honderd zeven en tachtig 187) plaatsen op waar de Engelschen verliezen hebben geleden. Een goede maatregel is door de regeering van Wisconsin genomen Op straffe van f 60 boete is den logementhouders voorgeschreven in elke slaapkamer een sterk stuk touw ter doorsnede van tenminste 1centimeter en lang genoeg om lot den grond af' te hangen gereed te leggen, opdat gasten bij brand kunnen ontkomen. Er was in lang niets gehoord van Andrée. Nu komt uit Kankakoe in Illinois een bericht, daar verspreid door twee uit het land aan de Hudsonbaai teruggekeerdo reizigeis. Ver leden voorjaar moeten, op meer dan 1(00 K.M. ten noorden van de Moose Rivier, de Indianen lijken gevonden hebben van twee blanken, in een ballonschuitje, en de beschrij ving van eon der lichamen komt overeen met Andrée's signalement. Er schijnt intusschen weer geen onkel overtuigingsstuk meegebracht te zijn. Hot geïllustreerde tijdschrift Satire, te Berlijn verschijnend, is, wegens een teeke- ning, voorstellend generaal veldmaarschalk Von Waldersee, de les lezend aan een school jongen welke laatste wel iets lijkt op keizer Wilhelm (die immers alles weet en niets meer te leeren heeftin beslag genomen in alle kiosken en boekwinkels en een ver volging wegens majesteitsschenuis is onver mijdelijk. - Men schrijft uit Hamburg. De emigratie naar Zuid-Afrika neemt bij voortduring tóe, hoewel het einde van den oorlog nog niet te voorzien is. Het grootste deel der emi granten zijn Joden, afkomstig uit het oosten van Europa, Rusland en de Balkanstaten. De meesten verkeeren in behoeftige oms andig- heden en aller doel is Kaapstad, vanwaar zij meenen de reis in noordelijke richting gemakkelijk te kunnen voortzetten. Een belangrijk bericht komt uit de Kaap. De Ieren, die te Kaapstad vorblijf houden en die tot heden geïsoleerd leefden, zijn in de afgeloopen miand bijeengekomen in St Patricks Hall en hebben een vereeni- ging gevormd, ten einde met al hunne krachten to strijden voor de emancipatie van hun ras. liet meerendeel der sprekers heeft verklaard dat zij verplicht geweest waren uit hun land te gaan om aan de knevelarij van de Engel- sche landheeren en aan de strengheid van het staatsbestuur te ontkomenen zij hebben gezworen om alles in het werk te stellen, ten einde tot „home rule'' in het vaderland te geraken. Het spreekt vanzelf, dat deze Iersche legue zich aan de zijde der Boeren en Hollanders zal scharen en een nieuw, vijandig element zal vormen in Zuid-Afrika tegen Engeland. De „Deutsche Fleischer Ztg zegt dat uit de tegenwoordige toestanden op de varkens- markt blijkt dat de Duitsche boeren niet in staat zijn, Duitschland behoorlijk van vaikens te voorzien. Bij 1-668 varkens, die op de Berlijnsche markt waren aangevoerd, waren ternauwernood 500 dieren die eenigszins aan matige eischen voldeden. Het grootste ge deelte bestond uit vat kens die den naam van gemest niet verdienden, „en deze rommel moet ver boven de waarde betaald worden." Er waren beesten te koop die het geld van het slachten en het onderzoek niet waard waren. Toch blijft de regeering de grens sluiten voor den invoer van varkens, en durven de agrariërs zelfs om hoogere graan rechten schreeuwen. De wachter van een vuurtoren op een eilandje aan de kust van Tunis, heeft dezer dagen aan zijn chefs geschreven, dat het verblijf op het ei)and;e zeer gevaarlijk voor hem geworden is, omdat hij zich heeft moeten opsluiten, ten einde niet te worden verscheurd door de varkens, waarvan het op het eiland wemelt. Eenigen tijd geleden had een koopman uit Tunis eenige paren varkens op het eiland e gebracht. Zij vermenigvuldigden zich zoo sterk, dat zij, nadat zij alle planten en al het wild hadden opgegeten, zijn begonnen elkaar te verslinden en zóó bloeddorstig zijn geworden, dat de vuurtorenwachter niet durft uitgaan. Enquête naar de tuberculose. Bij konink lijk besluit is in Engeland een commissie benoemd tot het instellen van een enquête naar en het uitbrengen van een verslag over de volgende punten 1. Is de tuberculose bij de dieren en die bij den mensch dezelfde en identiek 2. Is de overbrenging van de tuberculose van mensch op dier en omgekeerd mogelijk 8 Zoo ia, in welke omstandigheden kan de overbrenging plaats hebben van dieren op den mensch en welke omstandigheden zijn daartoe bevorderlijk of nadeelig Men leest in de «N. lt. Ct." Wij Lebben kennis gemaakt met een zeer wonder lijken, doch niet minder gevaarlijken lieer: een Amerikaan alle phenomenen zijn Amerikanen, en als ze Engelsehen zijn, noemen ze zich toch Amerikanen tegenwoordig buiten hun land. En 't gebeurde bij Pflaging in een speciale voorstelling voor politie, slotenmakers en pers. De staf van de politie, met den hoofdcommissaris, vulde de stalles, totdat een heer in rok van 't tooneel af een redevoering ging houden, uitdagend. Hij noodigde de beschermers van de veilig heid uit, om hem heen te komen staan om te zien hoe hij zijn zoon geleerd had alle middelen te- be scherming van de wereld tegen het. geboefte te trot- seeren, met een Jartistieken giimlach op de lippen. En aldus geschiedde. Op een tafel lag uitgestald al wat er in deze moderne wereld is uitgevonden om boosdoeners onschadelijk te makenboeien, van de eenvoudige, oersterke af tot de vernuftigste toe, met veeren en schroeven en sleutels en kettingen. Maar de politie had ook haar eigen, doeltreffend bevonden materiaal meegebracht, en daarmee schroefde een politieman zelf hem de beide handen te zamen op den rug vast. En de zoon dankte allerhoffelijkst, en zijn pa zette de dankbetuiging nog voort, toen de jongen achter een gordijn zich in een paar seconden al los gewerkt had. En de onrust van de politie nam toe, al naar mate, met steeds inniger hoffelijkheid, de zoon de geweldigste sluitboeien zonder hulp van tweeden de beeren voor de voeten wist te leggen. Zoo kreeg hij een stel van de stugste braceletten aan, wel vier over elkaar, nauw om de polsen gesloten, zoodat de armen als geklonken tegen elkaar stonden. En ook de voeten geboeid, en die hand- en voetboeien verbonden door een ketting met een slot. Pa bracht den zoon achter 't gordijn; 't staal en 'tijzer rinkelde neer op den grond, en hij kwam weer zoo vrij als een vogeltje te voorschijn, en al de sloten waren ongeschonden. Een leerstoel voor boeven werd voor dezen losbrcek- kunstenaar geëisebt. De politie stond geslagen. Maar dat was nog maar kinderspel. De zoon werdweerge- boeid om alle ledematen, de boeien werden verbonden en zoo werden de armen, in kettingen gesloten, hoog hoven zijn hoofd, waarombeen ook een boei lag, opge hangen achter het gordijn. Dc slimste inspecteur van de recherche mocht gcblindoekt daarachter mee, en na een paar minuten hing de zoon nog onbeweegelijk in de boeien, maar hij had den inspecteur zijn jas uitgetrokken, die omgekeerd en 'm hem met dc roering naar buiten weer aangedaan Direct kwam de zoon zelf uit het ijzeren samenstel gekropen, dat daar nog ongeschonden met al zijn sloten hing En dc vader boeide zijn zoon, stopte hem in een koffer, dien hjj afsloot en met louwen bond, en hij sjouwde den koffer achter het gordijn, waar do zoon meteen ongeboeid achter uit te voorschijn kwam om zijn geboeiden vader uit don gesloten koffer te redden. Vanmorgen, toen de heeren de politie aan het hoofd bureau kwamen uitnoodigen, hadden zij verzocht in het hechtste cachot te mogen worden opgesloten. Cel- sloten kraakten, grendels werden geschoven op de ijzeren deur, een moment, en 't vrijheidlievend paar stond weer buiten, 0111 'n geldkist te openen zonder het slot te verbreken. De vader vertelde - wat velen geruststelde dat zijn zoon toch heuseh niet betooverd is. Hijzelf was instrumentmaker geweest in Amerika, en had daar de truc uitgevonden die Hermandad met beschaamde kaken laat staan. En hij vertelde ook heel geheim zinnig van hccrcn, die onder valsche namen, na alloop van de voorstellingen, hem duizenden waren komen bieden voor de kennis van zijn kunst, en die dan later bleken te zijn groote dieven en inbrekers in Amerika.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3