Boeren en Visschers. Zuivere Zachte Zeep, A. DROS Albz. verstrekt GELDEN onder persoonlijke en zakelijke zekerheid. §ür*Onhe]Toepelijk laatste week!!"f^jj MANUFACTUREN en KLEERECNAAR MAAT. Dames- en Heerenkleeding-stoffen. publiek verkoopen: Puik Holl. Spek, De fir ma W. F. Stoel Zoon De Centrale Credietbank, Geld verkrijgbaar J. KOOL te Burg op Texel AanTerenggeld: TWINTIG GULDEN. G. BEERENTS. De Notaris G. J. 0. D. DIKKERS, Dinsdag 10 en Woensdag 11 September 1901, Hyacinten, Tulpen, Crocussen en andere bloembollen, verkrijgbaar bij GEIIs. KALIS Ie TEXEL. JIOLL. KRISTAL-SUIKER, Mm a MARGARINE. Een Winkelhuis Noordhollandscli Landbouwcrediet te Alkmaar. Nationale Verloting vanLandbouw te 'sHage. Hotel „DE ZWAAN" te DEN BURG. Belangrijke Publieke Verkooping. 10.000 El Vitrages, Crème en witte Over- en Statiegordijnen, prima eigengemaakte OLIEGOEDEREN, 1ste soort KOFFIE EO UT, Prima AM. PETROLEUM Prima GROVE ENGELSCHE KOLEN Te huur tot 20 Maart a.s. 4.25 H.A. LAND bij den Burg. UIT DE HAHD TE KOOP Een Winkelhuis, Zie verder hieronder de overige prijzen Sluiting van den verkoop ZATERDAG e. k. (14 September 1901,) des avonds ten 10 uur. Verloting onherroepelijk zonder eenig uitstel VRIJDAG daaraanvolgende 20 Sept. 1901, Handgeld f 200.— 911! Betaaldag 1 November 1901. K. ZEGEL Fz. ■eurig en zuiver is mijn prima COFFIE No. 1. Uitsluitend in voorraad het bekende merk No. 3. Eenige perceelen NAGRAS op Dijkmanshuizen. Informatiën bij P. BOON, Agentschap van het J. E. WINKLER. iste Hoofdprijs: EHNE BOERDERIJ of f 5000 in contanten. 2de Hoofdprijs: MEUBILEERING van een Huis of f 1200 in contanten en op het laatst uitgekomen nummer met een prijs als premie f 500 in contanten. Prinsestraat 77, 's-Hage. De Directie: J. C. SCHWEITZER Jzn, Co. Bij 't naderen van 't a. s. saizoenfneemt onderget. beleefd de vrijheid UE. attent te maken op zijne geheel nieuwe collectie STALEN in Hopende bij zijn komst op Texel met Uwe waarde orders ver eerd te mogen worden. AanbevelendUE. Dw. Dr. N.B. Tevens wordt er voor netpassende coupe ingestaan. zal op telkens des voormiddags ten 10 uur precies, in het Logement „DE ZWAAN" aan Den Burg op Texel EeDe prachtige partij Axminster-, Eluwcelen-, Brusselsche-, Tapestrij- en Koeharen TAPIJTEN, Fluweelen-, Balmoral-, Sajetten-,Tijger-enandere GANG- en TRAPLOOPERS, OVERLOOPERS Gebloemde Roze- en Blauwe Leidsche Wollen Dekens, Gewatteerde Dekens, Perzische, Oosterscke, Japansche, Axminster, Cambridge,Naturel en gestreepte KARPETTEN, SPREIEN]j KLEEDJES en MA TTEN Engelsche, Fluweelen en andere TAFELKLEE- DEN, benevens hetgeen er verder nog aan wezig is. jggjgK*. CONDITIËN VAN VERKOOP; Alle aanwezige soliede goederen, welke voor een der voornaamste Firma's ver- Kocht moeten worden, zijn op Maandag 9 Sep tember a. S., van des voormiddags 11 tot des namiddags 5 uur, genommerd, te bezichtigen. Begin van den verkoop Dinsdag en Woensdag telkens des voormiddags ten 10 uur precies. Steeds verkrijgbaar tegen scherp concurree- rende prijzen als: JASSEN, BROEKEN, PIJPJES, ENZ. Aanbevelend, Hoogachtend, extra kwaliteit en uiterst billijke prijzen, Prijslijst op aanvrage franco. per vaatje k 30 pond f 2.50 5 pond - 0.45 pond - 0.10 1 CtA CAAl't per 5 pond t 1.10. P r ij s per 10 pond 36 cent j 5 37 per pond. 1 38 I per zakje f 1.60. Per pond f 0.40 tubje, 10 pond, - 3.80 kistje, 20 7.50 Verder worden diverse soorten op verlangen poedig besteld in alle voorkomende merken. per 5 pond 32'/2 cent per pond. /b. OUDESCHILD af te halen binnen eenige lagen; prijs per 100 Ko. f 10.alzoo 68/» cent per Liter. Op directe bestelling. P. S. Denkelijk MAANDAG a.s. lossing. te Alkmaar, 7 belast zich gaarne met het bouwen van MOTOR SCHEPEN en het plaatsen van MOTOREN van verschillend fabrikaat in bestaande vaartuigen. Maliesingel 60 te UTRECHT, Tot 1 DEC. a. s. Adres: R. JOn. KEIJSER. waarin sedert jaren handel in Kruideniers- en Grutterswaren is gedreven, met ruime kamers en tuin, in den Binnenburg te den Burg op Texel. De zaak kan direct worden overgenomen. annex VERGUNNING, van oude datum, thans bewoond door C. Bakker, Zadelmaker, den Burg, Texel. KruidenierIJMUIDEN. op driemaandelijksche accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid, met voldoende overwaarde. in het openlaar onder toezicht, van W. A. COOLENNotaris te Helvoirt (Noord Brabant jajgffrS?**' Indien de gelukkige winner de Boerderij inplaats van contanten verlangt, wordt deze vrij op naam zonder kosten overgeschreven. In deze Yerloting bevindt zich nog onder meerdere pryzen: 10 volwassen Koeien of f 1000 in contanten. Een Dogcar met Paard of f 500 in con tanten. Een compleet massief Zilveren Theeservies of f 200 in contanten. Een prachtige cuivre-poli Pendule niet Candelabres. Tien Fietsen van eerste merken. Tien Gouden Heeren- en Tien Gouden Dames-Remontoirs. Zes prachtige Trap- en Hand-Naaimachines, benevens nog 959 prijzen van kunst en smaak, waarvan de geringste zelts nog een waarde vertegenwoordigd van f 3.—. De ondergeteekende bericht dat bij verkrijgbaar zijn bovenstaande Loten a 60 cents per Lot, met gratis een prospectus bevattende verdere bijzonderheden. De prijzen worden na inzending van bet Lot door ons franco toegezonden. Irekkingslijstcn gratis verkrijgbaar bij den wederverkooper bij wien het Lot gekocht is. Koloniale-W erving. bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren. Men melde zich aan: Vrijwilligers en Militieplichtigcn met onbepaald verlof, bij den Commandant van bet Koloniaal Wtrfdepöt te Harderwijk of bij een der plaatselijke of Gurnizoens- CommandantenMilitieplichtigcn, onder de wapenen, bij hun onmiddcllijken chef. Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vori<r jaar, door bemiddeling der Admini stratie van het Koloniaal iWerldopót en MET GOEDVINDEN der aangenomenen gezonden aan hunne FAMILIËN f 10108.— aan hunne CREDITEUREN f 1542.Totaal f 11650.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4