Attentie!! Perkamentpapier, Kimstmesthandel. ledige zakken en kisten Prijsopgave gevraagd wascliniiddel voor schapen Berichten TARWEBLOEM en TARWE voor de bakkerij. R. P. Keijser Cz. Aanbesteding. slachten van varkens. Zij, die hunne horloges, OPRUIMING Ph. Vlessing. G. BEERENTS, Leeuwarden, Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid Schapen houders k Theeverbruik-Vereeniging, Feuilleton. In eer hersteld. Nog zal worden aanbesteed Zwaar Perkamentpapier Flesschenlak, Paklak, Zegellak. GUST. BUHSE, flaiseellen, De Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, J. H. MOOJEK, Alle soorten KUNSTMESTSTOFFEN C. KUIP, Koog. C. Keijser Pz. Wed. J. A. WESSTRA-Bongaardt, J. E. WIKKLER. Groene en Grauwe Voererwten, Voertarwe en Lijnzaadkoeken, enz. le. Het schoonmaken van het kanaal, de Postsloot en de Hoogezandskil in NEGEN perceelen. 2e. Het schoonmaken der wegslooten in VIJF perceelen. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot 't De Cocksdorp. A. SAUËRBORN. VETDICHT de nog voorradige MANUFACTUREN. Ieder doe zijn voordeel! BAAIJEN, DUFFELS, Wollen Bonte DEKENS. Alles in prima kwaliteit. J. P. NOORDIJK. De vertegenwoordiger voor Texel en Helder verkrijgbaar op bestelling. JOH. F. MOKKA. IN. HOLLANDSCHE Weverstraat, DEN BURG. Aan onze cliëntelle verzoeken wij beleefd franco aan de pakhuizen Ruitersplaats en Den Burg te bezorgen, aangezien wij daaraan groote behoefte hebben. dat wij MAANDAG- en DINSDAG en zoo noodig "WOENSDAG in lossing hebben, haven Texel per Mets en bij tijdige aankomst van schipper Talk: RUITERSPLAATS. DEN BURG. voor het VERVOEREN van de op de haven liggende BAZALTSLAG en wel 26 M3 naai den dijk bij de Driesprong en 130 M3 naar den Scbildenveg, te storten op aanwijzing in de hokken en te vervoeren vóór 10 October 1901. Opgaven worden vóór of op den 9 Septem ber a s. ingewacht bij den Burgemeester. ITet Bestuur van den polder E ij er land zal op Dinsdag 10 September aanstaande des avonds ten half zes, ten huize van J. BUIJS te De Cocksdorp, PUBLIEK AANBESTEDEN liet GRAVEN van eenig SLOOTWERK langs den posttveg en de hofsteden Weltevreden" en „Buitenzorg", te beginnen ten lialf vier op het kruis. Informatiën verstrekt de opzichter. Het Bestuur genoemd, H. FLENS, Dijkgraaf. J. P. NOORDIJK, Secretaris. voor liet luchtdicht afsluiten van ininaakflesschen. BOEKIIANDEL PARKSTRAAT. PENDULES of KLOKKEN goed in orde ge maakt wenschen te hebben, worden verzocht zich des MAANDAGS gedurende markttijd te vervoegen in 't Hotel „DE LINDEBOOM", waar ik of een mijner zonen te spreken of te ontbieden is voor den verkoop en reparatie van bovengenoemde uurwerken. Tevens SPECIAAL adres voor verkoop en herstel van Gouden en Zilveren werken. Aanbevelend, GoudsmidHorlogemaker DEN HELDER. per E.G. 40 cent. Bij afname van minstens 1 Riem, 12 K.G.) 37 cent per K.G. contant. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. VAN uit het magazijn onlangs door brand beschadigd. De goederen, welke hiervan nog in mijn winkel voorhanden zijn, worden tot spotprijzen opgeruimd. De voorraad bestaat uit Japonstoffen, Bont, Overhemdengoed. Vitrage, Pilow, Engelschleer, Handdoeken, Zakdoeken, enz. enz. Aanbevelend, Hoogaohtend, TJEd. dw. dienaar bericht bij deze aan zijne geachte begunstigers op Texel, de ontvangst zijner wintergoederen, als: Beleefd aanbevelend. neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 41h 4'/,7o. Geeft pandbrieven uit 4°/. a 99'/,%; 3"s7„ a 93"s7.. De agent voor Texel, gevestigd te AMSTERDAM. KAPITAAL f 2.500.000, „waarvan volgestort f 500,000". De BANK geeft voorschotten aan den Land bouw en de Nijverheid op hypothecaire zekerheid, borgstelling, onderpand van fondsen of andere deugdelijke zekerheidestelling. Zij belast zich met het nemen van gelden d depositowaarvoor de rentevergoeding bedraagt yanaf 18 Juni 1901 met 5 dagen opzeggen 2'/s met 10 dagen opzeggen voor één maand vast 23/.°/o voor 3 maanden vast met 4 weken opzeggen 3% voor 6 maanden vast met 4 weken opzeggen 31/a°/° voor 1 jaar vast met 6 weken opzeggen 4°/0 Alles onder controle van 't Proefstation. Concurreerende prijs. Bestellingen worden ingewacht bij Sedert 20 jaren wordt door ons een in den handel gebracht dat, niettegenstaande de vele ooncurrentie van allerlei surrogaten op dat gebied, een succes en debiet heeft mogen erlangen, dat ons het recht geeft het als het beste der bestaande Waseli-zuiveriugs-middelen aan te bevelen. 't Heeft, om geen der andere mindere en Engelsche soorten te noemen, boven dat van alle andere dit vóór, dat het na de Wassching door het anti-septisch (bederfwerend) vermogen oorzaak is, dat de vliegen een veel langeren tijd van het schaap verwijderd blijven. Verkrijgbaar in potten voor 10 schapen k 70 cent en voor 20 schapen 1 1.40 per pot, bij den heer BURG OP TEXEL. A MSTERDA M. PRIJSNOTEERING per 5 ons. China Congo Stof thee, 50 en 65 Ct. - Grof 55 en 00 Lekkere China Congo Grof thee 65 Souchon 75 Geurige Congo 90 100 Ontbijt-Thee 65 Namiddag-Thee 75 Extra-fijne China Congo-Thee 100 Alleen verkrijgbaar voor het eiland TEXEL bij Mejuffrouw Uit het Fransch door P. L. 40. XXV De vluchtelingen. „Moeder, zei Jean Baptiste trachtende haar op de scheiding voor te bereiden, „goede moe der, beloof mij redelijk te zijn. Gij zijt nu al veel beter. Ik moet weer naar de fabriek. Gij kunt dus niet verwachten, mij als gij ontwaakt, telkens bij u te zien. Het is zelfs mogelijk dat ik eens een klein reisje moet maken. Maar dat zal niet lang zijn. Nu zeg ik: tot morgen. Slaap weer in en wees kalm. Tot weerziens! Goeden nacht." Hij vertrok, het gelaat naar de gekwetste gekeerd, haar door blik en lach bemoedigend. Maar zoodra de deur achter hem gesloten was stroomden hem de tranen uit de oogen. „Laten wij ons haasten, smeekte Barnabin, zij zullen komen en als zij ons hier vinden, als moeder hoorde, vermoedde O, ik beef als ik er aan denk." Jean nam een pen, papier en inkt en schreef snel de volgende woorden„Op mijn eer en voer God, verbind ik mij, mij binnen 24 uur gevangen te geven. Ik smeek er om, dat men niet bij mijne moeder binnengaat; die aandoe ning zou haar dooden." Toen teekende hij. Geef hier! zeide de oude dokter, die juist binnentrad, laat mij ook teekenen. Hoe dokter. „Het attest van een dokter, dat is regel. Ter zelfder tijd bevestig ik uw woord. En ik blijf hier, om hen te verwijderen, die hier niet binnen moeten komen. Geen dank. Ga zonder vrees." Jean kuste de handen van den grijsaard en verwijderde zich. Mariol en Barnabin vergezelden hem. Eenige schreden achter hem vormde de groote schaduw van Polydore de achterhoede. Maar toen men de eerste kromming van het voetpad bereikt had, dat door de heuvels liep zeide Jean Baptiste: „Het is overbodig, dat gij mij verder volgt ik ken den weg en Jacques wacht mij. Tot morgen, broeder! Zoodra het dag is, komt ge mij tijding brengen. Onze moeder heeft slechts u. Denk dat het tijd is een man te worden „Daar denk ik aan," antwoordde Barnabin terwijl hij Jean Baptiste omhelsde. Toen be! reikte deze, terwijl hij zich met groote schreden verwijderde, een loopgraaf, onder welks aarden boog hij verdween. Barnabin was, als onder den indruk van de woorden zijns broeders, nadenkend blijven staan. Eensklaps sloeg hij zich tegen 't voorhoofd „Wat scheelt er aan vroeg Polydore. „Ik heb een idee." „Welk P" „Het is daar, in mijn hoofd ik ben er" „Gebruik het warm," zeide de bas. „Dat is goed," zeido de straatjongen; „maar gij moet mij zweren, mij overal te volgen, mij overal in te gehoorzamen In 'i kort, mnn luitenant zijn en Mariol ook. Wilt gii Mariol P" „Ja, als het mij gelegenheid geeft mijne dank baarheid aan Jean Baptiste te bewijzen." „Dus, wilt gij zweren „Ik zweer." „En gij, Polydore P" „Fa! ia!" Die manier van zweren was evengoed als een andere. De beide luitenants vroegen echter om eene verklaring. „Hier niet," weigerde Barnabin, „ik heb mnn plan, volg mij." Hij beklom eene hoogte, van waar men het huisje van Mariol kon zien. Toen zeide hfj na zich te hebben georiënteerd. „Hier moet het zijn, hier was de man met de pijp verborgen, de man met de drie lichtjes." „Wie kan die man toch zijn P" vroeg Mariol. „Dat zullen we gauw weten," hernam Barnabin! „De drie vlammetjes, die hem tot telegrafisohê signalen hebben gediend, waren van die blauw kop lucifers van vier stuiver het pak, die wjj toen wij kinderen waren, zoo dikwijls hebben gebrand. Zoodra de kop vlam gevat heeft laat men het houtje vallen. Ldat ons zoeken.'' „Wacht," zeide Polydore, „ik heb een dieven lantaarn en lucifers in mijn zak. Men liet het lampje, dat dadelijk aangestoken was geworden, eenige oogenblikken op den grond sohijnen. Men vond weldra het eerste, toen het tweede en eindelijk ook het derde houtje. „Ik bedroog mij niet," riep Barnabin uit. „En nu P" vroeg Stanislas Mariol. „Begrijpt gij mij nog niet?" „Neen," zeiden de beide luitenants. „Laat ik u dan twee vragen mogen doen," hernam de jonge chef. „Ten eerste: Wat weder is 't op 't oogenblik „Het regent," antwoordde de tenor. „Heel goed. Ten tweede: Uit welke grond soort bestaat hier het terrein „Klei," antwoordde de werkman; „Bijgevolg," onderrichtte de broeder van Jean Baptiste, „behoudt deze grond als hij voohtig is alle mogelijke indrukken. Geef mij je lantaarntje vriend Fa, fa, en laat ons zoeken, altijd zoeken.'' (wordt vervolgd.) Gedrukt by LANGEYELD ft DE BOOIJ, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 5