N°. 1465. Donderdag 26 September. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel TEXEL, 25 September 1901. Evenals op de vorige markten was ook Maandag jl. de handel ter markt alhier weder stug te noemen. Ofschoon de aanvoer niet onbeteekenend mag worden genoemd, was die minder dan de vorige week. Aangevoerd toch waren5 paarden, 2 veulens, 6 koeien, 397 schapen, 309 lammeren, 26 rammen, 4 biggen en 5 korven kippen. Besomd kon worden voor veulens f 50 a f 60, koeien f 110 a f 150, schapen f 10 a f 15, lammeren f 6 a f 8, rammen f 16 a f 18, biggen f 8 a f 10, kippon 70 a 80 cent. Hoe gevaarlijk het is, dat kinderen achter op in beweging zijnde rijtuigen klim men, bleek voor de zooveelste maal weer Maandag op het Schildereind. Terwijl nl. een voerman met twee ledige wagens, getrokken door 2 paarden, aldaar reed, wilde het 9jarig zoontje van den heer J. H. Moojen, op de achterste wagen klimmen, doch geraakte on gelukkigerwijze met het been tusschen de wagen en het achterwiel beklemd. Gelukkig reden de wagens langzaam en warer. ze on- middelijk na het hulpgeroep van den knaap tot stilstand gebracht, zoodat nu het beer zwaar beschadigd, doch niet gebroken moet zijn, zooals volgens ooggetuigen onvoorwaarlijk het geval geweest zou zijn, indien do wagens waren doorgereden. Hoewel eerst nog te voet zich naar huis willende begeven, bleek het den knaap spoedig dat dit hem onmoge lijk was, zoodat men hem op een sportkar naar huis moest vervoeren. Oosterend, 24 Sept. Aan het hulppost kantoor alhier wordt kennis gegeven, dat vanaf 1 October ook des morgens te 4 uur 30 min. postpakketten zullen worden ver zonden, wat voor de bewoners van deze plaats eene uitstekende verbetering mag genoemd worden. Wat tot heden na half een uur des middags wordt aangeboden, blijft staan tot den volgenden dag half een, wanneer de verzending per deligence plaats heeft. Brieven, enz. worden reeds sedert lang des morgens verzonden, waarvoor de buslichting des avonds te 10 uur plaats heeft. Vlieland, 23 Sept. Bij de reeks droevige sterfgevallen, die in den loop van dit jaar velen in deze gemeente in diepen rouw dompelden, hebben zich de laatste dagen weder twee gevoegd. De heer P. Daalder, sinds kort hier woon achtig, werd zwaar getroffen door het over lijden zijner echtgenoote in den ouderdom van ruim 22 jaar. Even verpletterend als den echtgenoot, moet dit verlies de ouders treffen, wier eenig kind de overledene was en hoe aandoenlijk is de gedachte aan de twee kinderen, die zij achterlaat en van welker geboorte zij geheel onbewust is ge bleven. Nog onder den indruk van dit treurig sterfgeval, bereikte ons heden de tijding van het overlijden van den heer G. van Westen, eenige zoon van den heer R. van Westen, Gemeente-veldwachter alhier. De overledene was klerk der posterijen en telegrafie 1ste klasse te Harlingen. De deelneming in de zware verliezen der beide families is zeer groot en algemeen. De politie in verschillende gemeenten in den omtrek heeft het in de laatste dagen tamelijk volhandig gehad met het verwijderen van een zigeuner troep, die zich tusschen Rotterdam en Den Haag ophield. De burge meester van Overschie en zijn beide veld wachters bleken zelfs onmachtig om met eenig succes tegen deze brutale nomaden op te treden. Hij schafte echter spoedig raad, door vrijwilligers op te roepen tegen een kwartje per uur, die de ongenoode gasten naar Rotterdam moesten geleiden. Onmiddel lijk had hij nu volk genoeg en de last voor de ingezetenen was afgewend. Want lastig zijn deze lieden in groote mate. („D. Ct.") De „Standaard" schrijft omtrent de niet-toelating van mr. Schokking als lid der Kamer: Gevolg daarvan zal nu zijn, dat voor Har lingen een nieuwe verkiezing zal worden uitgeschreven. En dit door een zonderlinge handelwijze van den burgemeester van Har lingen. Voor den heer Schokking, die Dinsdag voormiddag door de Koningin reeds was beëedigd en die ook in galacostuum met steek bij de plechtigheid der opening was, zeker niet aangenaam. Uit Zeeland meldt men dat de flesschen- trekkers het in den laatsten tijd gemunt hebben op landbouwers, die aardappelen te koop hebbenflinke bestellingen worden ge daan, maar betaling blijft achterwege. De bedriegers schijnen te Noord-Brabant, o.a. te Vucht, te huizen. Mede wordt melding ge maakt van een geval uit Overijsel waar een landbouwer op Tolen de dupe van werd. Wonderdieren. Volgens een der bladen is te Meppel aangekomen een schip met 10: 0 bijen, waaronder er waren ter zwaarte van meer dan 50 kilo. Twee politie-agenten, die een veldartil lerist wegens mishandeling naar de militaire wacht in de Frederikskazerne te 's-Gravenhage brachten, rapporteerden dat zij aldaar, terwijl ze door hun arrestant gedreigd werden, andere militairen hoorden roepen„willen we die klabakken eens doodslaan" en dat eenige soldaten hierop naar hun sabels grepen. Onder bedreiging met de revolver gelukte het den politiemannen ruim baan te maken en weg te komen. De verklaringen der agenten werden nog door twee getuigen bevestigd. Een en ander is aan de militaire autoriteiten medegedeeld. In Alkmaar is het de laatste dagen roerig. Op den dag van het ontzet (8 Oct.) is men er gewoon onschadelijke vuurwerken af te steken. Ditmaal is men reeds eenige dagen vóór dien victorit dag er mee begonnen, terwijl er eenige baldadigheden mede gepaard gaan. Het publiek belemmert meermalen het verkeer en dwarsboomt de politie in haar pogen om de orde te bewaren of te herstel len, zelfs in die mate, dat van wapenstok en blanke sabel gebruik gemaakt moest worden. Rijkspolitie is er nu aangekomen om het gemeentelijk politiekorps te versterken. De „Zutph. Ct." meldt Doesburg heeft de eer genoten, bezocht te worden door de familie H Scholten (meneer, mevrouw en 2 kinderen), benevens 2 aller liefste hondjes, gespannen voor de equipage van Hunne Edelen. Dit is het gezelschap dat door middel van valsche toevallen en echte brutaliteit, de plaatsen waar het doortrekt tyranniseert. Zij hebben te Wolvega, Heerenveen en Leeuw arden dat spelletje gespeeld. Thans was Doesburg aan de beurt. De vrouw begon met een toeval midden op straat, terwijl zij het kleinste kind op den arm had. Geen van beiden bezeerden zich. De vrouw werd in de Wijkverpleeging opge nomen, daar gedurende een uurtje behandeld, en vervolgens ontslagen met een flinke portie en één gld. aan geld. Het tweede toeval had in de Hoogstraat plaats. De vrouw werd in een schuur gedra gen, en de dokter ontboden, die het in elk geyal noodig achtte, de vrouw niet op den grond te laten liggen. Nu kwam de equipage met de twee hondjes voor, en de vrouw werd naar een logement vervoerd, waar zjj van poli- tiewege van voedsel werd voorzien. Maar inmiddels had de politie verdenking gekregen. De beide personen werden op het bureau ontboden en daar bleek inderdaad, dat zij dezelfde comedie ook elders hadden ver toond. Zij vertrokken nu met een ongemak - kelijken uitbrander, maar kwamen een oogen- blik later terug met de hondenkar. Het voertuig hield stil voor het bureau, een pelnw werd er uitgegooid, de zieke vrouw ging er op liggen en zie nu maar dat je ze weg- krijgt, dachten beiden. Het einde was, dat de man aanbood, het schandaal een einde te doen nomen, als men hem f 2 gaf. De burgemeester liet hem fl ter hand stellen, de vrouw weer opgeladen, en Doesburg was blij toen het dit nobele twee tal weer kwijt was. Intusschen maakte de telefoon hun nade ring bekend aan de gemeentebesturen van Keppel en Doetinchem, die zich dus op de nadering der bende kunnen voorbereiden. Een jongeling uit Opsterland, die werk zaam was te Recklinghausen in Duitschland, werd eenigen tijd geleden wegeDs een ongeval opgenomen in het Ziekenhuis aldaar. Toen hij weder op weg van herstel was, beging hij de onvoorzichtigheid, om op zijn ziekbed uitdrukkingen te bezigen, welke beleedigingen inhielden tegenover den Duitschen Keizer. Eenige personen, die dit hoorden, maakten daarvan meldingen toen nu kort geleden de patient als hersteld het Ziekenhuis zou verlaten en hij naar zijn land dacht terug te keeren, werd hij onverwacht door gendarmen in hechtenis genomen, op grond van de door hem geuite beleedigingen. Hij zal zich du over zijne handelwijze hebben te verantwoor den, en zijne straf zal waarschijnlijk niet gering zijn. Men schrijft uit Wierden 19 Bept. In ons vorig bericht werd medegedeeld, dat de firma Artzenius Jannink Co. Dins dag jl. in haar fabriek had aangeplakt, dat de bontweverij uiterlijk 2 November a.s. zou worden stop gezet naar aanleiding van het optreden van een gedeelte van het werkvolk. Naar wij vernemen bestaat dat optreden o.a. uit betgeen jl. Vrijdagavond is geschied. De gebr. L., arbeiders op de fabriek, tracht ten de vorige week werk te bekomen te Nordborn, wijl op de bontweverij van de firma Artzenius Jannink Co slapte heerschte en zij voor bun gezin gaarne meer wilden verdienen Zij begaven zich derwaarts, maar bevonden het aldaar niet naar hun zin, zoodat zij alhier op de bontweverij hun vroegere werkzaamheden hervatten. Daarmede waren echter hun mede-arbeiders niet tevreden en er werd besloten de gebroeders 's avonds naar „huis te brengen", nadat zij den geheelen voormiddag in de fabriek waren geplaagd. Vrijdagsmiddags was een der gebroeders af wezig en werd de „aardigheid tot Maandag avond uitgesteld. Nu moest echter een der meisjes een „lesje" worden gegeven. Reeds van verre was het geschreeuw en gejoel hoorbaar, dat met der gelijke „eerebewijzen" gepaard gaat. Gebeurde het vroeger dat perssnen in 't water werden geduwd, met zand of steenen werden gegooid of eigendommen werden vernield, het meisje kwam er beter af en werd alleen nageschreeuwd en uitgejouwd. En waarom Omdat zjj bij de patroons had geklaagd over slechte klossen, die zij ontvangen had van andere arbeidsters, die tengevolge daarvan boete hadden opge- loopen. Wordt nu iemand boete opgelegd, dan blijkt toch, dat er een overtreding is begaan. Daarover klagen wordt niet goed gevonden, liever de verkeerde toestanden bestendigd Wij begrijpen de firma volkomen, wanneer zij mededeelt, dat het draven der fabriek op die wjjze haar last veroorzaakt en dergelijk optreden haar tegen de borst stuit. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1