MEÜBELHANDEL ORGELS. THANSVAALLEZma Pakketten A Boekwerken ongeregelde Goederen, Marktberichten. Uitslag gehouden verkoopii]gen. 20 mooie SCHRAMMEN, Hyacinten, Tulpen, Crocussen en andere bloembollen, verkrijgbaar bij GEBRs. KALIS te TEXEL. Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid I DOET ÜW VOORDEEL. »*- OPRUIMING "W& K. ZEGEL Fz. Pre dikbeur ten, ADVERTENTIEN. Commandant AUCAMP en J. A. BREED, Waarschuwing. Te koop TEXEL. ALLE dat is 10 cent daags. Amsterdam 23 Sept. Aangevoerd 188 Run deren, le kwal. 60 k 63 ct., 2de kwal. 56 ct. 3de kwal. 52 ct. per KG. 210 Melk- en Kalf- koeien i 120 a 1' 240; Graskalveren f a i' 29 nuclit. Ka veren f 9,a 112,2 Schapen f a f Lammeren f a 504 vette Varkens 44 47 ct. per K.G. Purmercnd, 24 Sept. Aangevoerd 225 vette Kalveren 60 a 80 ct. per KG.181 nucht. Kalveren f8 a f 18; 262 vette Varkens 45 a 50 ct. per KG.81 magere Varkens f 15 25; 165 Biggen f 6 110.2789 Schapen en 300 Lammeren 749 Runderen en 41 Stieren; Kip-Bieren f 3.75 k f 4.50 per 100. Veile Koeien, 563 stuks, prijsh. handel matig. Gelde Koeien, stuks, prijsh. handel stug. Melkkoeion, prijsh., handel matig. Vette Kalveren, handel stug. Nuchtere Kalveren handel vlug. Vette Varkens, handel matig. Magere Varkens h. matig en Biggen h. matig. Vette Schapen, hooger in prijs, handel stug. O verhouders lager in prijs, handel stug. Lammeren hooger in prijs, handel matig. Londen, 23 Sept. Ter markt zijn aangevoerd 1600 Runderen, 6000 Schapen en LammereD, Kalveren 10 Varkens. Men noteert Run deren f 0.35 a f 0.70Schapen en Lammeren f 0.47 a f 0.85Kalveren f 0.a f 0. Varkens f 0.41 a f 0.71 Dinsdag 17 September 1901, te Vlieland. Notaris. Cl. H. de Boer, te Texel. 9 Aren 55 c.A. Huis, Erf en Tuin teVlieland. Kooper J. de Boer voor f 630. POSTERIJEN. Uitbreiding en beperking in den postdienst. Met ingang van 1 October a. s. zullen voortaan ook met de eerste post van Oosterend, ('s morgens vroeg per bode naar Oudeschild) postpakketten vervoerd worden. Vroeger had met deze post alleen brievenvervoer plaats. De openstelling van het liulppostkantoor Oude schild wordt met ingang van 29 September a. s. des Zondags met één uur verminderd. Dit hulpkantoor is voortaan op Zon- en feest dagen alleen geopend van 12,301,30 n.m. (Greenwichtijd). Zondag 29 September. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur de Ds. Smits. Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Nam. half 3 Ds. Smits. (Doop.) Oosterend. "Voorm. half 10 de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. 0osterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. BurgVoorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. Bevallen van een Zoon, D. KEIJSERKooiman. Brakenstein, 22, 9, 1901. Y Geboren: DUWERTJE, dochter van J. MANTJE en A. MANTJE—Brans. Oostemid, 24 Sept. 1901. Na een langdurige ongesteldheid is op 20 Sept. te Doorn overleden onze geliefde Echtgenoote en Moeder, ALIDA HENDRINA PONG ER, in den ouderdom van 36 jaar en 2 maanden. A. LANGEVELD Pz. en kinderen. Texel25 Sept. 1901. Tot onze diepe droefheid overleed heden te Doorn onze geliefde dochter, zuster en behuwdzuster, ALIDA HENDR1NA PONGER, Uit aller naam Wed. S. C. PONGER. Texel, 20 Sept. 1901. Heden trof ons een zware slag door het overlijden van onze geliefde Echtge noote en Dochter, MARIA DORATHEA DRINKER, in den ouderdom van 22 jaren en 10 maanden. Mij nalatende twee pasgeboren kinderen. Namens wederzijdsche familie, P. DAALDER. Vlieland, 21 September 1901. De ondergeteekenden betuigen bunnen liarte- lijken dank aan den WelEd. Zeer Geleerden Heer VAN DER VEGT, voor de hulp, bewezen aan hun zoontje, dat van een zeer vergiftigen plant had gebruikt en dat door die hulp van een wissen dood werd gered. J. SCHAAP en Echtgenoote. Eierland, 23 September 1901. Bij ons vertrek naar Noord-Amerika roepen wij aan familie, vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel en tot weerzien toe. M. DOB en Echtgenoote. W. SMIT. Eierland, Sept. 1901. De Heeren deelnemers aan den Landbouw- Winter-Cursus worden uit- genoodigd Zaterdag 5 October a.s., 's avonds 7 uur, samen te komen in de o. I. s. te Zuid-Eierland. Z. E. 't Hoofd v. d. Cursus, W. H. HOUWEN. op Zaterdag 28 Sept., 's avonds 8 uur, in het hotel „Texel". Sprekers de heeren (AFRIKANERS). ENTREE 10 ct. Kinderen beneden 16 jaar worden NIET toegelaten. VERBODEN om den tuin of het erf van Hotel „TEXEL" tot speelplaats te maken. Jn. FLENS. bij S. C. KEIJSER Sz., Gasthuisstraat. extra kwaliteit en uiterst billijke prijzen, Prijslijst op aanvrage franco Voorradig ruime keuze in STOELEN, TA FELS, KASTEN, RIETEN en KINDER STOELEN, BLOEM- en WASCHTAFELS Eiken en gewone STOVEN, SCHILDERIJEN' HUISTRAPPEN en SPIEGELS. Eenige groote Spiegels worden voor den winter met 10% korting opgeruimd. ONTVANGEN een partij beste AMERIKAANSCHE KLOKKEN, REGULATEURS en WEKKERS, de prijzen zijn laag en worden op Texel op proef geleverd. Met aanbeveling, J. J. KTJIJHER. gevestigd te AMSTERDAM. KAPITAAL f 2.500.000, „waarvan volgestort f 500,000". De BANK geeft voorschotten aan den Land bouw en de Nijverheid op hypothecaire zekerheid, borgstelling, onderpand van fondsen of andere deugdelijke zekerheidsstelling. Zij belast zich met het nemen van gelden d depositowaarvoor de rentevergoeding bedraagt yanaf 18 Juni 1901 met 5 dagen opzeggen 2'/s0/o met 10 dagen opzeggen voor één maand vast 2%% voor 3 maanden vast met 4 weken opzeggen 3% voor 6 maanden vast met 4 weken opzeggen 31/30/» voor 1 jaar vast met 6 weken opzeggen 4% De vertegenwoordiger voor Texel en Helder J. H. MOOJEH. aangeboden door BOLLE, COHEN, SMIT, KOSTER, QUERIDO, enz., worden zonder verliooging van prijs geleverd door den BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Soliede notenhouten Orgels in bovenstaande kast van af 60 gulden. Zending- en Baby-Orgels van af 40 gulden. Deze Órgels worden door geheel Neder land aan soliede personen geleverd op termijn betaling van f 3 's maands, Bij elk Orgel gratis handleiding voor zelf onderricht en toetsenlooper. Levering franco Station. 5 jaar garantie. De beste aanbeveling is, dat in één jaar 650 Orgels uitsluitend aan particulieren in alle ooid 'ii van Nederland en ook daarbuiten ge leverd werden. E e n i g adres JOH. DE HEER, Rotterdam. Vraagt gratis Prijscourant en conditie. van eene groote partij afkomstig uit een geliquideerd magazijn, bestaande in: Prima zwarte en gekleurde Sajet, Rokkenwol, Boezels in alle grootten, Blokjesgoed, Damast, Tafelkleeden, lEngelschleer, Pilow, Piqé, Dames- laken, Katoenen Japonnen, |Katoentjes, Prima blauwe en roode Baai, Zwarte Kousen, Kinder- costumes, enz. enz. Een ieder doe zijn voordeel, daar de goederen door zeer voordeeligeu inkoop voor SPOTPRIJZEN zullen worden OPGERUIMD. Aanbevelend, Hoogachtend, wordt, teruggenomen, hoewel mij dit zeer zou spijten is toch volgens mijn oordeel het meest gewensohte dat er besloten wordt tot het maken van den weg. Bestaat er eenmaal een tlinken breeden weg en dan liefst een straatweg, dan zou bij gebrek aan tram de communicatie reeds veel verbeterd kunnen worden door b.v. moderne vervoermiddelen, als b.v. tramomni bussen zooals in alle groote steden bij massa's worden gebruikt. Ik ben echter overtuigd, dat als een weg bestaat er vroeg of laai een tram zal komen bestaat er echter eenmaal een tramweg, dan is de kans op een beteren rijweg voor eeuwig verkeken. Den voorstanders van den weg wordt nog ten laste gelegd, dat zij door hunne aanvrage op het oogenblik op het tapijt te brengen een groote hinderpaal in 't leven roepen voor de aan hangige plannen om verschillende bestaande wegen te verharden. Waarom met de aanvrage niet gewacht tot deze plan nen zijn verwezenlijkt? Ik geloof echter dat deze beschuldiging ten onrechte wordt uitgesproken. De urgentie van den nieuwen weg toch is het gevolg van de tramconeessie-aanvrage, daar deze zeer waar schijnlijk binnen eenige weken in den gemeenteraad zal behandeld worden. Was deze concessie-aanvrage niet ingekomen, dan zou er niet zooveel haast bij zijn en kon gevoegelijk nog wel eenigen tijd worden ge wacht. Voor het oogenblik is het alleen om de toezegging van den weg te doen. Het is volstrekt niet noodza kelijk dat er dadelijk een verharding van den weg plaats vindt, dit kan zeer geschikt worden uitgesteld tot het oogenblik, dat iedereen overtuigd is, dat de weg aan eene dringende behoefte voldoet. De meerdere uitgaven van de gemeente zouden dus voorloopig alleen daarin bestaan dat zij een breed stuk grond moet onteigenen en dit kan, dunkt mij, geen Eezwaar zijn, waar het eene verbetering geldt, die min stens voor een derde gedeelte van Texel van het grootste belang is. Hiermede, mijnheer de redacteur, hoop ik iets te kunnen bijdragen om de tegenstanders van den nieuwen weg tot een ander inzicht te brengen. Na U mijn beleefden dank te hebben betuigd voor de verleende plaatsruimte, heb ik de eer te zijn Uw dienstw. W. Echtgenoote van A. Langeveld Pz. in den ouderdom van ruim 36 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3