SÉ J N°. 1470. Zondag 13 October. A5. 901. Nieuws- en Advertentiebla Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verkooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag de nitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel m 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar pl^ itsrumite berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBvta op Texel KOSTELOOZE VACCINATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel maken bekend, dat de gelegen heid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting en heriuenting van de ingezetenen, die zich daartoe aanmelden: op Woensdag, den 16 October 1901, 's middags 12 uur in de O. L. School te den Burg, 's namiddags 2 uur in de O. L. School te den Hoorn, 's namiddags 4 uur in de O. L. School te Oudeschild, of op Donderdag, den 17 October 1901, 's namiddags 4 uur ten huize van Wed. W. Koppen te Oosterend. Texel, den 11 October 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris. De Burgemeester, Hajenivs. H. W. de Joncheere. GEMEENTE-BEGROOTIXG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat de Begrooting van de inkomsten en uit gaven der Gemeente, voor het dienstjaar 1902, den Raad is aangeboden, en gedurende veertien dagen, van den twaalfden October tot en met den 25sten October aanstaande, ter Gemeente- Secretarie voor een ieder ter lezing ligt en, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijg baar is gesteld. Texel, den lien October 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, Do Burgemeester, G. A. Hajenius. H. W. de Joncheere. Toezicht op uitvoer van ruudvee naar België. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter kennis, de navolgende circulaire van den Heer Commissaris der Koningin: Volgens ontvangen mededeeling van den Mi nister van Waterstrat, Handel en Nijverheid, beeft de overweging, dat het belang van den Nederlandschen uitvoerhandel in vee versoher- ping vordert van het toezicht op voor België bestemde runderen, Zijne Excellentie geleid tot vaststelling zijner in de Nederlandsche Staats courant van 5 September jl. No. 207 opgenomen beschikking van 2 September te voren. Daarbij wordt, met intrekking der beschikking van Zijner Excellence's ambtsvoorganger van 11 Maart 1899 (Nederlandsche Staatsoourant van 12 en 13 Maart d. a. v. No. 61) bepaald, dat op alle spoorwegstations in Nederland ruudvee sfeohts ten vervoer mag worden aangenomen, onder voorwaarde, dat het niet bestemd is naar spoorwegstations in België of naar de volgende Nederlandsche stations: Sas van Gent, Hulst, Ylake, Bergen op Zoom, Rozendaal, Baarle- Nassau, Yalkenswaard, Budel, Roermond, Maas- bracht, Echt, Susteren, Sittard, Geleen, Beek- Elsloo, Bunde, Maastricht, Grons veld en Eijsden, tenzij voldaan is en wordt aan do navolgende voorschriften. Het vee mag eerst ten vervoer worden aan genomen, nadat voor elk stuk aan den betrokkon beambte of bediende van den spoorwegdienst zijn ter hand gesteld twee door een geëxami- neerden veearts ingevulde en onderteekende gelijkluidende oertifioaten van het bij de be- sohikking gevoegde model, welke, blijkens het daarop vermelde tijdstip van afgifte, niet langer dan 12 uren vóór het tijdstip der aanbieding ten vervoer zijn afgegeven. Van deze certificaten zal het eene exemplaar aan het station van verzending bewaard moeten blijven, terwijl het andero met de overige papieren welke de zending rundvee begeleiden, tot liet laatste Nederlandsche spoorwegstation zal moeten worden medegezonden. ten einde aldaar bewaard te blijven en desverlangd aan den districts veearts ter inzage te worden gegeven. Vorenstaande opnem.ng van de zuidelijke grensstations alsmede van eenige in do buurt daarvan gelegen Nederlandsohe gemeenten be doelt te voorkomen, dat voor export naar België bestemd vee ongekeurd per spoor naar eeno der genoemde plaatsen vervoerd en vervolgens op fjoidere wijze over de grens gebraoht zal worden. Om misbruiken v an anderen aard tegen te jgaan, ia voorts met betrekking tot het oertifioaat de bepaling toegevoegd, dat het stuk ongeldig is, wanneer daarin één of meer wijzigingen of doorhalingen voorkomen, welke niet door den betrokken veearts zijn gewaarmerkt. Van dat certificaat wordt een exemplaar als model hierbij gevoegd. Namens den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid noodig ik U uit om binnen Uwe gsmeente op de wijze, welke U het doelmatigst voorkomt, onverwijld het vorenstaande bekend te maken en er tevens de aandacht der inge zetenen op te vestigen, dat hun eigen belang medebrengt niet anders dan gezonde en onbe smette dieren naar België uit te voeren. De Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland, (Get.) VAN TIENHOVEN. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 9 October 1901. Hedenmorgen had alhier in een der lokalen van de openbare lagere school de loting plaats voor de nationale militie, waarvoor 68 jongelingen waren aangegeven. De uitslag was als volgt: woonpl. no. Phillippus Bagge S. 45 Klaas Bakker E.z. O. 49 Pieter Hendrik Bakker B. 24 Jitze Barends E. 14 Jan Blom B.d. S. 43 Klaas Brouwer O. 13 Gerrit Bruin 3. 39 Hendrik Reijer Daalder K. 58 Pieter Dalenberg B.d. E. 38 Albertus Regnerus Dikkers B. 11 Hendrik Dop W. 21 Nicolaas Drijver H. 54 Jacob Eelman B.d. O. 16 Adriaan Garritsen E. 34 Martinus de Graaf E. 40 Jakob Tjebbe Hillenius S 55 Cornelis Johannes Hin B.d. S. 8 Willem Sijbrand Keijser B.d. W. 9 Auke Knol E. 23 Jan Kooger S. 48 Pieter Jan Koorn B. 10 Gerrit Kuip B.d. K. 33 Jacobus liendricus Kuyper lich gebr. S. 27 Arnoud Langeveld E.z. B. 6 Ai ie Lap H. 52 Arie Maas K. 5 Jacob Plaatsman O. 57 Simon Plaatsman O. 44 Jan van der Poll lich. gebr. B. 2 Cornelis Roeper B. 50 Johan Roeper O. 7 Kors Willem Roeper Ez. W. 36 Petrus Sauerborn E z. E. 28 Arie Schaatsenberg EJ 3 Pieter Jan Schaatsenberg B. 47 Albertus van der Schans Bd. S. 26 Jan Slot E. 32 Reijer Simon Smit S. 12 Cornelis Tuinder O. 29 Kasper Tuinder S. 22 Willem Verhoeve E.z. B. 53 Cornelis Johannes Vinken B. 19 Pieter van der Vis E.z. O. 18 Cornelis Visser E.z. O. 41 Jacob Vlaming B.d. O. 46 Klaas Vlaming B.d. O. 36 Willem Vlas S. 4 Paulus Vos S. 20 Johannes van der Werf K. 51 Gerardus Johannes Witte lich. gebr. H. 17 Gerrit Witte B. 37 Jan Witte H. 66 Johannes Cornelis Witte B.d. W. 25 Reijer Cornelis Witte E. 30 Maarten Zuidewind W. 31 Robbert Willem Zuidewind E.z. O. 15 Pieter Zijm B.d. H. 1 Willem Zijm H. 42 In bovenstaande opgave beteekent B. Burg W. WaalO. OosterendS. OudeschildE. EierlandB.d. broederdienst en E.z. eenige, wettige zoon. Naar wij uit goede bron vernemen zullen ook alhier evenals zulks op verschil lende andere plaatsen geschiedde, pogingen worden aangewend om eenige geld m te ver zamelen voor steun der vrouwen en weezen in de Vrouwenkampen in Zuid-Afrika. Zijn we wel ingelicht, dan gaat die beweging uit van Mevr. de Joncheere en hebben eenige dames zeer bereidwillig op zich genomen eene collecte daarvoor te houden. Naar we vertrouwen zal door niemand in deze worden geweigerd naar zijn krachten, voor het zoo bij uitstek goede doel, iets bij te dragen, waardoor een aardig sommetje zal kunnen worden bijeengebracht. Door den Raad dezer Gemeente werd in zijDe vergadering, gisteren alhier gehouden, met algemeene stemmen besloten voor hoog stens 6 maanden vooiloopige concessie te verleenen voor het aanleggen van een tram weg van Oudeschild naar Burg en Waal, aan den heer D. de Leeuw. De Cocksdorp, 10 Oct. Tengevolge van het stormachtige weder kon men gisteren niet naar het wrak der „Agda". Vandaag evenwel zijn eenige schuiten derwaarts ver trokken en vonden een en ander in ontred derden toestand. De tuigage, welke met de masten overboord raakte, was reeds gedeel telijk onder het zand bedolven. Voor de vei ligheid heeft de heer H. Flens, gevolmachtigde, eene wacht op het schip aangesteld. De equipage, op den kapitein na, is reeds vertrokken. De stuurman, die bij de stranding zijn arm kneusde, werd hier nog door d9n plaatselijken geneesheer verbonden. De duinen en het strand nabij het Horntje zijn weer merkelijk afgenomen. Een paal, die des voormiddags nog stevig in het strand stond, was des namiddags reeds ver dwenen. Door de strandvonderij zijn 40 50 battings geborgen, welke op het strand waren gespoeld. Oudeschild 11 Oct. Gisteren is alhier een zwartgeverfde bakenton aangebracht, door blazerschuiten op Texelstroom opgevischt. Aan de ton, die veimoedelijk met het storm weer van haar ligplaats is weggeslagen, was een steen on ketting bevestigd. Gedurende deze week was de vangst van paling langs de kust iets beter. De oestervisschers hadden evenzeer een bevredi gende vaDgst. De vertegenwoordigers van de voormalige firma Borleffs, expéditeors te Rotterdam, werd heden avond in de „Zeven Provinciën", eene bespreking gehouden met farnalen- v.'sschors over het vervoer der garnalen in het a. s. vischseisoen. Een der verbeteringen door den ondernemer van den stuombootdienst tusschen hier en den Helder, de heer C. Bosman te Alkmaar, ten gerieve van het reizend publiek bij duisternis, is het aanbrengen van électrische verlichting op de „Ada van Holland." De booglamp, die 's morgens bij het vertrek ont stoken wordt, verspreidt zulk een sterk licht, dat men er zelfs aan de overzijde der haven dienst van kan hebben. Den Hoorn 11 Oct. Heden hield „Leering en genoegen" hare huishoudelijke vergadering. Nadat door den voorzitter de vergadering was geopend, werd door den penningmeester rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopen jaar. Daarna werd door den voorzitter de vraag gedaan, of „Leering en genoegen" zou blijven bestaan of zou worden opgeheyen. Aange zien er weinig ambitie voor was werd be sloten tot opheffing. Zulks is zeker wel te betreuren, daar het vrij wel het eenige Is wat in ons dorp's winters wordt aangeboden. Oosterend, 11 Oct. De visscher 1). te Oost, won voor eenigen tijd in de Haarlem mermeer-verloting een karpet, wat aange geven was op de trekkingsljjst. Het nummer werd aan de Commissie opgezonden, doch het karpet verscheen niet. Toen hierover geschreden werd, ontving men bericht, dat de prijs; op den bepaalden tijd was verzonden doch hiermede stelde de winner zich niet tevreden. Na eenige correspondentie werd overeengekomen, dat eene schadevergoeding van f 10 voldoende zou zijn, wolk bedrag bereids is ontvangen. Deze som was bij den winner minstens even welkom als een karpet. Op den kerktoren alhier is deze weok een bliksemafleider geplaatst. Vlieland 8 October. Reeds een paar dagen heeft het duchtig gestormd en daarom ver wonderde het ods niet al vroeg hedenmorgen een zekere eigenaardige beweging in 'tdorp te zien, welbekende drukte van menschen die naar 't strand trokken, van wegrijdende wagens, waaronder eén met de Reddings commissie enz.. Spoedig hoorden we datgene, wat wé reeds vermoedden, dat er een schip was gestrand op de Hors en even later toen er opnieuw veel geloop was naar 't duin, dat er een bark in nood verkeerde in Stortemelk Het was ongeveer negen uur toen we naar 't duin gingen, overal veel menschen, vooral op de hoogste duin achter den Toren was 't vol en daarboven aangekomen en naar 't Westen ziende, hadden we eensklaps het vreeselijke vlak voor ons. Niet meer in Stortemelk, maar dadr vlak tegen 't strand, zoo 't ons toescheen, dat schip, kampend en worstelend temidden der woe dende zee, het boog dan geheel op zij, dan weer werd het door de geweldige water massa omhoog geheven en altijd kwamen weer nieuwe rijen schuimende golven, die het beukten met hun alles vernielende kracht. En bovenal de gedachte aan de menschen- levens daarginder in dat groote gevaar, maakte het velen schier onmogelijk die voorstelling aan te zien. Velen gingen er heen, overal zagen we ze gaan door 'tduin de mannen, bezield door de gedachte aan helpen, aan redden. Het in nood ver koerend schip was een Noorsche bark, zeiden ons enkele loodsen, de vlag herkennend. Van het schip op de Hors gestrand zagen we niets door een hevige hagelbui die voor 't oogenblik alle uitzicht benam, het was anders wel zichtbaar geweest daarboven. Zou de reddingboot bij 't Posthuis gesta- tionneerd dhar hulp verleenen en hier niet kunnen zijn bijtijds? Er kwam niet veel antwoord op die vraag, men wist het niet en de ontzettende strijd werd nog een tijd lang door velen aangezien, in 't besef van volkomen machteloosheid. De gedachte aan het doodsgevaar der opva renden beklemde den ganschen morgen aller hart. Voor wie werkeloos moesten wachten op eenige tijding duurde die morgen lang, zeker niet voor hen, die zooals wij hopen, op de plaats van het onheil het edel werk der redding beproefden. Het was ongeveer elf uur, toen weer buiten gewone drukte begon te komen en we be grepen dat er tijding was van daarginds. En wat al van verre ons werd toegeroepen door enkelen uit de menigte, die den weg van 't strand afkwam, was hot beste nieuws dat we konden hooren: „Allen gered!" 0, dat klonk als muziek en op de gezichten der redders, die de schipbreukelingen in hun midden had den, lag iets van de b'ijde trots van mannen die weten, een goede d ad te hebben verricht. Enkelen van de negen geredden waren gewond allen voorzeker doodelijk vermoeid door de vreeselijke uren van gevaar, die ze nu achter zich hadden, in het logement van mej. Mole naar werd hun terstond een onderkomen verschaft. Bijzonderheden der redding deelde een ooggetuige welwillend mede. Er waren velen op de plaats der stranding aanwezig, wachtend op de reddingsboot die van 't Posthuis moest komen. Dat kon nog geruimen tijd duren, lat wist men en toen viel de aandacht v,m enkelen op de sloep van het schip, die d.iaryan losgeslagen, een TEXELSCHE COUR AN17.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1