W inter-Schcenwerk, Belangrijke Houtveiling. G. J. 0. D. DIKKERS^ KACHELS. STEENKOLEN. Gemeenteraad te Texel. Ingezonden Stukken. Pre dikbeur ten, ADYERTENTIEN. Aanbesteding*. Noord-Brabantsche Schoenwinkel. J. J. KUIJPER. sr Claudius Henricus de Boer, Betaling 1 Januari 1902. Een huis met erf Claudius Henricus de Boer, Een HUIS en ERF, Prima Haver, INLAND8GHE VOERCAPUCIJNDErS. Blanke tjarde Paardebooqei], en Turf- en Kolenbakken, TEGELPLATEN, KOLENLEPELS, enz. Zie het vervolg Gemeenteraads-verslag in het Bijblaadje. Het graven van greppels in het 4e blok, gelegen aan den dwarsweg bij Klein Zeeland Prezen sterk concurreerend. A.. C. RAB. CO zal op Vrijdag 18 October 1901, Publiek verkoopen publiek verkoopen: TIMMERMANSWINKEL, Aanvaarding i Mei 1902. publiek verkoopen: Wachtende in den loop der volgende week YOERTARWE, R. P. KEIJSER Cz. Wed. S. C. PONGER. B, 0. LAP Sz., Cookadorp,. paar honderd meter verder in 5 Ireef, niet ver van het strand. Die sloep t 1 gehaald, wadend door 't water werd ze be it en toen werd door enkelo stoutmoedig! het plan volvoerd, daarin een tocht naar t schip te beproeven en de bemanning te Iden. De tocht was riet ver en aanval jlijk ging alles goed, het gelukte bij het scl te komen en reeds waren drie man daa in in de sloep overgegaan, toen door d geweldige golven die daar liepen, het daai det tegen bestand zijnde bootje, eensklaps c isloeg. On- zettend oogenblik van schrik en ngst voor de toeschouwers op het strand en toen zagen ze hoe, na oogenblikken j m moeie- lijken kamp, allen zich konden va klemmen aan het schip en 't leven hadde) behouden. En zoo waren van redders die zey in moedige zielen zeiven schipbreukelingen geworden, met de anderen mee hopend op adding uit zoo groot gevaar. De reddingsboot was van verre zichtbaar geworden en allen, die haar vrgezelden, hadden het vreeselijke ongeluk jezien van het omslaan der boot en ze dahten niet anders dan dat de redders allen ofers waren geworden van hun edel pogen— tot ook zij zagen hoe ze op het in noodverkee»nde schip voor 't oogenblik een wijkplaats vonden. Toen werd in korten tijd de plaats bereikt, waar velen, te velen zelfs, gereedstonden om in de reddingboot nu,den tocht onder nemen. Op bevel van den President der Reddingscommissie, mocht de schipper alléén ervaren zeelui meenemen in de boot en zoo gelukte het deze bemanning, ondercomman do van K. Visser, Matroos bij het Loodswezen de redding te volbrengen en in eén tocht werden allen te zamen aan land gebracht. Een woord van oprechte hulde aan de moedige redders mag hier niet ontbreken en bovenal moet hun gelden, die bij hun edele poging tot spoedige redding bijna zelve het leven verloren, ik meende bemanning de r sloep, hun namen volgen hier: J. List, A. List, C. Zeijlemaker, K. Molenaar, C. Cupido, K. Bruin, en F. Bakker. De Reddingboot was bemand door K. Visser, (schipei,) L. Timmerman, J. Zeijlemaker, IJ. Jonkman, Tj. Ree, G. den Hai tog, G. Bak ker, G Rab, C. Visser, W. Molenaar, F. Dekker en G, Bakker. Het gestrande schip is de Noorsche Bark „Schadberg" kapitein Jensen, van Frederik- stad naar Southamton, geladen met stuw- hout en planken. Men is reeds druk bezig de lading, waar van veel door 't breken van 't schip op 't strand wordt geworpen, in veiligheid te brengen, Het op de Hors gestrande schip bleek een Zweedsche bard te zijn, de bemanning redde zich zelve (of werd wellicht gered door Tesselsche visschers daar aanwezig?) en kwam behouden op Tessel aan. Vrijdag 11 Oct., voormiddaga 10 uur. Voorz. de heer H. W. de Joncheere, Burgemeester. Tegenwoordig alle leden. Secretaris de Lerr Hajenius. Na opening der vergadering worden da notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. Hierna d et de Voorz. mededeeling dat naar aanlei ding van een in eene vorige vergadering genomen besluit de portretten zun aangekocht van H. Al. de K<*;uj*in en Z. K, H. Hertog Hendrik, welkeuortret- ten zcrer naast dat van H. M. de KoninginMoeder een waardige plaats in den Raadzaal zullen innemen. De heer C Keijser Pz. dankt den Voorz., naar hij vertrouwt mede namens den Raad, voor de genomen moeite. Verder deelt de Voorz. mede, dat op 25 Sepl. j.l. kasver flcitie plaats had bij den Gemeente-ontvanger en dat boeken en kas sloten. Kassa was f 3487,13 Eveneens waren bij genoemden heer boeken en kas nagezien van de havendirectie De Ontvanhsten bedroegen f 5196,92* Uitgaven - 3912,25 Saldo in kas - 1284,67' Genoemde mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen was: Een schrijven van HH. Ged. Staten behelzende goed keuring voorloopig door den Raad vastgestelden reke ning voor het jaar 1900 tot een bedrag in ontvangsten van f 54224,73' Uitgaven - 53669,15 en batig saldo alzoo - 555,58' Een schrijven van mej. Wed. Bouma,behelzende een dankbetuiging aan den Raad voor de welwillendheid, ha r het salaris van baar echtgenoot voor het geheele kopende kwartaal uit te betalen. 3 brieven van den heer Molenaar te Heer-Hugowaard waaruit blijkt, dat hij zijn benoeming tot Hoofd der School te Midden-Eierland aanneemt, dat hij tegen 1 Nov. as. ontslag heeft aangevraagd en hem dit verleend is, zoodat hjj op dien datum op Texel in functie hoopt te treden. Bovengen, stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Nog wa3 ingekomen een request van P. Dros Az. en 25 anderen te de Cocksdorp om verbetering van het voetpad langs de huizen aldaar. Door B. W- was verleden jaar. zooals door den Voorz. werd medegedeeld reecb een onderzoek naar dat voetpad ingesteld, de toestand was echter toen nog niet zoo dringend, dat verbetering beslist noodig was, thans zal evenwel opnieuw een onderzoek worden in gesteld en zal zoo noodig het pad worden aangepakt. Naar ingewonnen inforaatiBn is het pad namelijk vrjj wat minder geworden. Bedoeld adres hoort echter bjj B. W., zoodat op voorstel van den Vaorz. het wor d gerenvoycerd naar dat College Ier afdoening. Over cenkomstig dit voorstel wordt bcsloton. Nog was ingekomen een verzoek van den heer A. Langeveld, ambtenaar ter Secretarie, om verhooging van zijne jaarwedde, thans groot f 500. Op voorstel van den Voorz. wordt dit stuk ter zijde gelegd om te worden behandeld bij de behandeling der hegrooting. Varacr kwam Donderdag nog in een adres van de beeren H. Plens, A. Wagemaker, Aug. Keijser en S6 anderen om geen concessie te verleenen voor den aan leg van een taambaau, andsfs dan over den verkorten weg [Zie voor de inhoud van bedoeld adres ons num mer van 22 Sept.]. Op voorstel van den Voorz wordt dit adres gevoegd bij dat. van C. Boon c. s, om te behandelen gelijk met punt VII der agenda, Goedkeuring begrooting Algem. Armbestuur Deze begrooiing was zooals bekend in de vorige vergadering gesteld in handen van een commissie van onderzoek. De Voorz. brengt dank aan bedoelde com missie en deelt verder mede, dat volgens het inge leverde rapport geen op of aanmerkingen door de com missie werden gemaakt en wordt voorgesteld de begroo iing goed te keuren en de er in gevraagde subsidie van f 2500 te verleenen. Met algemeene stemmen wordt overeenkomstig dit voorstel besloten, en de rekening vastgesteld tot een bedrag in ontvangsten en uitgaven van f3808,2S'. De heer C. Keijser Pz. onthield zich van stemming. Vaststelling Kohier Schoolgeld 3e Kwartaal. Met algemeene stemmen wordt dit kohier vastgesteld tot een bedrag van f 671,55. Begeling jaarwedden onderwijzers. Volgens de wet van 24 Juni 1901 op het lager on derwijs is er verandering gebracht iu do minimums der jaarwedden voor onderwijzers en zijn die bepaald voor hoofden van scholen met minder dan 5 jaar dienst f 750 van 5 tot 10 h S00 n 10 n 15 n ii - 850 a 15 ii 20 n ii - 900 meer dan 20 n n - 950 voor andere onderwijzers met minder dan 5 jaar dienst f 500 van 5 tot 10 n - 550 n 10 e 15 h n - 600 n 15 h 20 h h - 650 meer dan 20 n n - 700 Bovendien worden deze minimums verhoogd met f 100 voor onderwijzers, die de hoofdakte bezitten eu mat f 200 indien zij 23 jaar oud zijn en tevens de hoofd- acle voor hen vereischt wordt. Hoofden van scholen genieten vrije woning, zoo mogelijk met tuin of vergoeding daarvoor ten bedrage van f 150 's jaars Getrouwde onderwijzers genieten eene tegemoetkoming in de huishuur van minstens f 50. Deze Bepalingen treden 1 Januari 1902 in werking. Naar aanleiding van die wet was door B. W. eene nieuwe regeling voor de jaarwedden voorgesteld. Werd alhier het minimum tarief ingevoerd, dan zou de ge meente, aangezien het lijk oen hoogere subsidieer voor verleend dan vroeger, eenig voordeel er bij hebben nl. ongeveer f 300. Dit noemen B. W. echter niet billijk. Indien de bedoelde f 300 onder de verschil lende onderwijzers werd verdeeld zou men zeer vreemde bedrageu krijgen als jaarwedden. B. W. stellen voor de verschillende minimums met f 50 te verhoo- gen en dus te brengen voar hoofden van gewone lagere scholen lespectievelijk op 800, 850, 900 en f 950 naar het aantal dienstjaren en voor onderwijzers op 550, 600, 650, 700 en 750. Voor het hoofd der school te den Burg, wiens jaarwedde thans ook reeds hooger is dan die der hoofden op de andere dorpen respectievelijk op 900, 950, 1000, 1050 en f 1100 en voor het hoofd der school met meer uitgebreid leerplan om dezelfde reden op f 1000, 1050, 1100, 1150 en 1200 naar dienst jaren. Onderwijzers geen hoofden van scholen met hoofd, actef 100 en indien die acte verplicht is f 200 meer- Voor 1 verplichte bijacte f 50 en voor 2 of meer ver plichte bijacten f 100 meer. Onderwijzeres met ver plichte acte handwerken f 150 meer. (buiten verantwoording van de Redactie.) VERITAS Ii\ VERBAZING. Dat pleit niet voor zijn scherpzinnigheid, immers, van den boerenbond kan men ver wachten dat zij de verbetering der buurtwegen op den voorgrond plaatst, en vandaar adhaesie- betuiging aan den Raad om dit werk te be spoedigen. Heeft Veritas er wel aan ge lacht? dat Texel meer gebaat is met een tram van f 7 of 8000, ook als vervoermiddel van kunstmeststoffen, met het oog op de snelheid, dan met een klin kerweg van f 30,000, aan te leggjn door poel en moeras? tevens het land van twee plaatsen van één te scheiden, zonder er zelf de naastbij- gelegen plaatsen bij aan te sluiten, en dan een opgewerkte weg, die de eerste jaren enorme onderhoudskosten zou veroorzaken, en tevens kiest de tram niet den Burg, maar de Waal als eindstation. Sommige monschen schijnen den Burg als einddoel van alles te beschouwen. Heeft Veritas er wel aan gedacht? dat, een goed begrepen eigenbelang, zonder het algemeen belang te schaden, als men tracht door verbe tering der buurtwegen, de aangevoerde kunst- meat op de thans ontoegankelijke perceelen te kunnen brengen En Veritas ziet er geen bezwaar in, anderen langs grind- en nieuw aan te leggen klinker wegen te laten rijden, ook laat Veritas buiten bespreking dat de tram het onderhoud der grind wegen veel zal verligten. Is Veritas handelaar in breekbare artikelen? en zoo ja, dan komt hem de tram goed te pas. Heeft Veritas er wel aan gedaoht? dat, de gemeente in zekeren zin armlastig ist eerst moet Aai naar den Haag om het noodige, en de Minister zou één en al verbazing zijn. als men voor een bedrag van f 80,000 subsidie vroeg, en 77ij evengoed, zoo niet beter, geholpen zijn met t 8000, Heeft Veritas er wel aan gedaoht? dat, elke gemeento die een tram verlangt, behalve sub sidie, ook vaak nog een renteloos voorschot geeft en voor gemeenterekening aandeelen neemt, en dan deelt in de risieo Heelt Veritas er wel aan gedacht? dat de gemeente zich het recht voorbehoudt, om de drie ot zes jaar de tram te naasten en dat niet de concessionarissen, maar het gemeente bestuur, in overleg met nen, die zaken regelt. De bezorgdheid van Veritas over het beleid van den Raad, is waarlijk aandoenlijk, en de herhaalde bewijzen van vertrouwen door de boerenbond uitgesproken, hoewel pas uit den dop, schijnen bem blijkbaar meer te hinderen dan te verbazen Amica Manu. OVER EIGENBELANG. M. d. B. Vergun mij voor onderstaand een plaatsje in uw blad, gelieve de taalfouten er uit te halen. In antwoord op Veritas. Eigenbelangvindt zich niet geplaatst in den Boerenbond, noch bij den boer, maar wel in mooie steden of dorpen, waar schoone straten liggen en op plaatsen waar harde wegen zijn. Eigenbelang! stel ik gelijk aan een worm die van weelde uit vleesch of spek kruipt, welke een boer vreest, maar geen worm, die in 't slijk of het land voorden boer zoo nuttig maakt. Eigenbelang! is een heer, die voor den zon in don schaduw gaat, en niet gelijk een boer die in de zon of bar weer voortloopt, of gezeten op een driewiel zich over modder- of heideweg door elkander laat husschen. Dankend voor do plaatsruimte. S. Dz. BAKKER, Westen. 9 j—iw—iraw——mm Zondag 13 October. HERVORMDE GEMEENTF. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Smits. Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudcschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Orsterend. Voorm. half 10 de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barende. GEREFORMEERDE KERK. Uosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Burg. Nam. half 7 ds. Kuporus. Den Hoorn. Nant. 2 uur Ds. Heep. Bnrgerlyken stand der Gemeente Texel van 5 Oct. tot 12 Oct. 1901. GEBORENAnna Klazina d.v. J. Ke(jser en W. Lagerveld (Burg), A af je Pieternella d.v. A. P. F. L. Koning en J. van Heyningen Klinkert (Oudeschild), Pieter Johannes z.v. P. J. Mens en C. E. Dorreman (den Burg) Gerrit Antonie z.v. C. Niessink en J. W. Lam- mers Oudeschild). ONDERTROUWD: 1 GETROUWD: Geene. OVERLEDEN Heden overleed ons geltefd zoontje ALBERT, in den jeugdigen leeftijd van circa zes weken. J KOOIMAN Az. F. M. KOOIMAN—Dalmeijer. Waal op Texel, 11 Oct. 1901. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Ge meenschappelijke Polders, zal op Zaterdag 19 October 1901, 's morgens 10'/> ure, in den polder IIET NOORDEN aanbesteden: Ondergeteekende bericht de ontvangst van een belangrijke partij in alle soorten. Aanbevelend, P.S. Wegene plaatsgebrek oprniming van een partijtje SCHOENWERK, tegen zeer lage prijzen, k contant. Beste stalen Stalsehoppen f 1, Idem zonder steel - 0,60 Beste 4-tands Mestvorken - 1,10 Idem zonder steel - 0,60 Rechte Ballastschoppen Houten Boelschoppen. Roskammen. Halsterkettlngs. Met aanbeveling, CO CD CD nS Notaris te Texel, op het HA VENTEBBEIN aan het Oudeschild op Texel, des voormiddags 10 uur alles afkomstig van do gesloopte Rijks- entrepöt's te Amsterdam, als: Eene partij greenen zolder- en vloerdeelen, van verschillende maten; 19, 23 en 29 voet lengte, alle VU bij 11. Eene partij LATTEN. Eiken en greenen spijkervrije balken, van 11 bij 11 en tot 11 bij 16, lang 5 en 8 voet, zeer geschikt voor drempels. Eiken en greenen krab eels 8 bij 8, 9 bij 9, 10 bij 10, van 4 voet en langer. Eene partij muurplaten en gordings. Eene groote partij eiken en greenen deuren, lang ongeveer 10 voet, breed 4 voet, dikte 21/» bij 3 centimeter. Voorts eene partij LUIKEN, RAMEN, KOZIJNDEUREN. HEK KEN en KLEINE DEUREN, geschikt voor varkenshokken enz. ZEGT HET VOORT. Notaris te Texel, zal op Maandag, den BI October 1901, 's avonds 7'/, uur in het hotel „Z)e Zwaan aan DEN BURG op Texel en staande en gelegen in de Gravenstraat aan Den Burg op Texel, kadaster Sectie K, nom- mers 1485 en 1677, groot 1.97 are. Betaling 18 November 1901. Eigenaar wijlen de Heer C. A. BROEKKAMP. Notaris te Texel, zal op Zaterdag 26 October 1901, des avonds 8 uur, in het koffiehuis het Wapen van Amsterdam" te Oosterend op Texei staande en gelegen te Oosterend op Texel, kadaster Sectie B no. 74, groot 1 are, 10 cen tiaren; behoorende tot de nalatenschap van Mejufvrouw Annaatje Kooger, weduwe den heer S. de Leeuw. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op lo December of eerder. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. per 50 K.G. netto f3,60. 80 K.G. f 6,60. 80 K.G. 16,90. H.L- 75 K.G. f5,90. Directe bestelling. VOORHANDEN: De nog voorhanden zijnde sterke eigenge maakte kachels worden voor veel verminderde prijzen opgeruimd. Aanbevelend, Met eenige dagen in lossing eerste soort ANTHRACITKOLEN, contant f 2 per H.L. Puike grove Engelscke kolen, contant f 1,05 per H.L. Tevens steeds verkrijgbaar eerste kwaliteit RJJstmeel, A contant f 3.60.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2