2de Groote Culemborgsche GeMverloting, Centrale Credietbank. (Koninkl. Goedgekeurd). Bericht van DROS Co. heëréFveehoüders! -*a den heer C. S. KEIJSER Czn., Brakenstein. Groote Verloting Loten 70 ct. per stuk 300 L. ZOETE MELK per dag, Zij, die hunne horloges, Yoor het a.s. Saison! DAMES- en KIN DERM AI^T ELS PRIJSCOURANT van A. DROS Albzn. den Burg. SCHOUW. SCHOUW. HERSCHOUW. Prima LEKHONIG, II. H. Veehouders een lading prima Russische LIJNZAADKOEKEN. Texas Katoenzaadmeel. R. P. KEIJSER Cz„ Melasse Melk- en Mestvoer zetmeel en 16.8%' suiker, èet" is IMAN J. VAN DER HAVE, Zierikzee en Dordrecht. Theeverbruik-Vereeniging, Geld verkrijgbaar Noordhoilandsch Landbouwcrediet te Alkmaar. Onderneming „De Toekomst. Wordt gevraagd, GUST. BUHSE, Verkrijgbaar: HONIGRAAT, WAS en MEE. bij J. SCHUMAKER. 1ste soort Spoeling Maatsch. van Grondbezit en Grondcrediet S. C. EELMAN Sz, Wed. J. A. WESSTRA-Bongaardt, Trekking 30 October 1901. JOHs. BOOGAARD, tegen 6 cent per Liter, franco aan do haven te OüDESCHILD. Aanbiedingen bij J. GOUWENBERG, Achterbinnenhaven 4, HELDER. PENDULES of KLOKKEN goed in orde ge maakt wenschen te hebben, worden verzocht zich des MAANDAGS gedurende markttijd te vervoegen in 't Hotel „DE LINDEBOOM", waar ik of een mijner zonen te spreken of te ontbieden is voor den verkoop en reparatie van bovengenoemde uurwerken. Tevens SPECIAAL adres voor verkoop en herstel van Gouden en Zilveren werken. Aanbevelend, GoudsmidHorlogemaker DEN HELDER. ONTVANGEN do nieuwste modellen en KEEPEN". Ruime keuze in KINDERKEEPEN, JON GENSJASSEN in alle modellen, alsook PELLERIEN J ASSEN. Prijzen beneden elke concurrentie, a contant 5«/o korting. Aanbevelend, Hoogachtend, UEd. dw. dienaar Ph. YLESSING. 12 October. per pond. Hollandsche Witte Suiker per 5 Puik smakende Koffie Zout Soda Zachte Zeep geel of groen Rundvet Reuzel Krenten (nieuwe) Matvijgen Holl. Spek Tarwebloem prima Tarwemeel grof Gruttemeel Boekweit pond Brandspiritus 8S pet Raapolie Gek. Lijnolie Ongek. idem Patent olie Petroleum Salade olie Boter olie Zout per zakje f Zeep per vaatje 80 pond f 2,60 Uil sluitend 1ste soort. 5 I f 0,22 0,37 - 0,03» 0,02 - 0,09 0,24 - 0,34 - 0,16 - 0,08 - 0,34 - 0,07 - 0,05» - 0,08 - 0,09» ter per liter - 0,17 - 0,35 - 0,38 - 0,36 - 0,36 - 0,07' - 0,48 - 0,48 1,60 De Schouw op het schoonmaaijen en zuiveren der TOGTSLOOT in den polder het Burger Nieuwland, is bepaald op Dingsdag 15 October 1901. Texel, 23 September 1901. Namens het Bestuur, S. KEIJSER Pz., Secret. Dijkgraaf en Heemraden van den Polder Waal en Burg op Texel brengen ter kennisse van de Ingelanden, dat naar aanleiding van art. 10 der Keur en Verordening voor den Polder, de schouw op het schoonmaaijen en zuiveren der TOQTSLOOTEN van bobbels, kroos, riet en flab is bepaald op Woensdag den 16 Oc tober 1901. De nalatigen verbeuren eene boete van fl. en bij herschouw f 3. Texel, 23 September 1901. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. J. ROEPER, Dijkgraaf. Sd. KEIJSER PzSecretaris. Het Bestuur van den polder Eijerland maakt door deze belanghebbenden bekend, dat de HERSCHOUW over de wateringen en slootcn in den polder zal worden gehouden op Dinsdag 22 October aanstaande. Het Bestuur voornoemd, H. FLENS, Dijkgraaf. J. P. NOORDIJK, Secretaris. Texel, 12 October 1901. Begin volgende week in lossing HAVEN, schipper P. VOS Met 14 dagen een partij prima dubbel gezeefd Met 14 dagen wachtende een ladisg Onder een gewaarborgd gehalte van 26,5% Eiwit, 11.8% zuiver vet. Prijs per 100 K.G. bruto voor netto f7,75. Origineel analyse van proefstation Hoorn van 1 Oct. 1901 bij mij voor een ieder ter inzage. Directe bestelling. BurgRuitersplaats. bestaande uit 5 Seriën uit te wijzen door de 368ste Ned. Staatsloterij, iedere Serie is een verloting op zichzelf en geldig voor alle klassen. SERIE EEN. 1 Nummer voor 60 cent 512 geldprijzen van duizend gulden, f 400, f 200, f 180, f 150, f 120, f 100, enz, SERIE TWEE. 2 Nummers voor 60 cent, 1 Nummer voor 25 cent, prijzen van vijf honderd gulden, f 200, f 150, f 100, f 40, f 30, enz. SERIE DRIE. 4 Nummers voor 50 oent, 2 Nummers voor 25 cent, prijzen van f 250, f 120, f 100, f 75, f 50, f 25, f 20, enz. SERIE VIER. 10 Nummers voor 50 cent, 5 Nummers voor 25 cent, prijzen van f 120, f 60, f 40, f 30, f 25, f 20, enz. SERIE VIJF. 20 Nummers voor 50 cent, 10 Nummers voor 25 cent, prijzen van f 100, f 50, f 25, f 20, f 10, enz. Trekkingslijst ontvangt iedere deelnemer na afloop der geheele Loterij gratis en franoo, alle prijzen worden franco aan de winners gezonden, bij elke bestelling van Loten wordt een breedvoerige uitslag der vorige Loterij gevoegd. Een ieder beproeve zijn geluk, zij, die alle 5 Series koopen voor f 2.50 ontvangen 37 nos. en hebben bijna zeker een of meer prijzen. Postzegels worden ook in betaling aangenomen, alle verzendingen van bovenstaande Loten geschieden franco. A.. EL "VAJST DAM, BoekhandelCulemborg. Oo alle 'plaatsen, waar nog niet vertegenwoordigd, worden tegen hooge provisie soliede en werkzame AGENTEN gevraagd. ]N"A.AlML. VENNOOT8CH. Hoofdkantoor'. Maliesingel 60 "Utrecht, BijkantoorHoutstraat 1 "Venloo, verstrekt GELDEN van af 100— tot ieder bedrag zonder verplichte Levensverzekering, tegen waarborg van le en 2e Hypotheken, 1 2 solide Borgen, Erfenissen, Vruchtgebruiken, Fondsen, etc. etc. Belast zich met het in exploitatie brengen van Bouwterreinen en verschaft «tan solide Bouwondernemers op voordeelige voorwaarden Bouwcredieten. Binnenkort wachtende haven Oudeschild: Blanke GRON. HAVER, natura minstens 50 K.G. f HARDE PAARDEBOONEN 53 3,55 50 K.G. netto 3,70 6,90 80 K.G. 6,60 4,40 65 K,G. 3,90 3,70 HARDE GRON. VOERCAPUCIJNERS Verschillende partijen gezonde BUITENLANDSCHE GERST DONAUGERST natura 66-67 K.G ODESSA GERST 60-61 Lichtere GERST DUBBELGEZEEFD KATOENMEEL (le soort) 58-62eiwit en yet 8,50 100 K.G. SAMUELSONS „S P F" prima COMPOUNDKOEKEN ait de krach tigste voedingstoffen in de meest geschikte verhouding, samen gesteld, voldoende zuiverheid, 20 a 24% eiwit, 10 a 12% vet, 38 a 42% zetmeel9,50 100 K.G. COMPOÜNDMEEL, hetzelfde gehalte9,25 MAISKOEKEN (M. K. H.) 22% eiwit en 10% vet, dus 18% eiwit en vet meer als mais8,75 104 stuks. ZAANSCHE MURWE LIJNZAADKOEKEN (W. L.) 12,75 GEBROKEN AMERIK. LLUZAADKOEK (S. K.) 9,75 100 K.G. Alles uitsluitend gezonde kwaliteit. Bekende conditiën. Op directe bestelling. Met wordt beleefd verzocht, zakken en koekkisten ten spoedigst terug te bezorgen. Hiermede wensch ik uw aandacht te vestigen op verschillende VOEDERARTIKELEN, welke gebleken zijn goed, gezond en voordeelig te wezen, zoodat ieder in zijn eigen belang aangeraden wordt eene proef daarmede te nemen. Molticco Pnnprlrnifncr bevat 12% Eiwit, 4% vet, 53/, zetmeel en ■yiGI3SS© raaraenvoer 24% suiker. Men verstrekt dagelijks 2 K.G. aan ieder paard en late een gelijke hoeveelheid haver achterwege. Paarden welke dit voeder geregeld krijgen zijn gezonder, moediger en sterker, terwijl koliek en andere buikziekten niet voorkomen. Het MELASSE PAARDEN VOER werkt genezend door zijn hoog suikergehalte indien de paarden verkouden zijn. samengesteld .uit die grondstoffen, welke op de melkafscheiding, het vetgehalte der melk en den vleeschgroei inwerken. Zij vullen elkander aan en daardoor zijn de uitkomsten met dit voeder beter dan die welke met eenig ander krachtvoeder te verkrijgen zijn, terwijl de prijs lager is dan eenig ander artikel. Wilt u veel melk en voordeelig mesten, gebruik dan in uw eigen belang mijn MELASSE MELK- en MESTVOER. MoIocca Qphnn^n\/ADn bevat ca. 17% Eiwit, 4Vz% vet, o3% zetmeel IVieiaooe ÖGII«penvoer en 16.8% suiker. Eerst na veelvuldige en nauwkeurige proeven, heb ik dit voeder kunnen samenstellen en ieder zal nk eene proefneming erkennen, dat dit voer het beste cn voordeeligste is, dat men tot heden kende. Laat u niets wijsmaken door lui, welke deze artikelen niet kunnen leveren en beschouw hunne beweringen en verdachtmakingen als voortspruitend uit eoncurrentienijd. Neem slechts eene kleine proef en oordeel zelfU zult zien dat de Melasse voederartikelen niet genoeg aanbevolen kunnen worden "KTcnvc q ci 1 vVon qvt-PiQ-u X 16 is in alle opzichten aanbevelens- V aliXclioVUtil. waardig. De varkens eten het voer gaarne, als zij het kennen, zij zijn gezonder en groeien beter. IKTToIpcqo "N/Ton rrwnorl or> bevat 33% suiker en dient half om half met katoen- iVlotdobe J.vxeiig v ueuex meel, eigen graan, grondnotenmeel en gruis, lijnkoeken- meel enz. gemengd, gevoederd te worden. Gebruikt voor al uw vee MELASSE, als u er het hoogst profijt van wilt trekken en spreekt met Uwe familie en kennissen over de Melasse- producten, opdat ieder hiervan gebruik kan maken. Indien U reeds Uw krachtvoeder voor dezen winter hebt gekocht, verzuim dan niet gebruik te maken van het Melasse-mengvoer. Mijn DUBBEL GEZEEFD KATOE.VMEEL 58/62% Eiwit en vet is in Texel alom bekend en 't is onnoodig dit voeder aan te bevelen. Zulks is ook het geval met mijne GEDROOGDE SPOE- LIIV'G 32/35en 45/50% Eiwit en vet. GRONDNOTENKOEK bevat minstens 48% Eiwit en 7% vet en is zeer aanbevelenswaardig als voeder voor schapen en Melkvee, vermengd met Mei. mengvoer. Ik bericht verder aan heeren Veehouders in Texel, dat mijne MELASSE VOEDERPRODUC TEN en mijne andere VOERARTIKELEN slechts geleverd kunnen worden onder waarborg voor kwaliteit en echtheid door mijnen Agent voor 't eiland Texel: Men gelieve hiervan goede nota te nemen, daar geen ander mijne artikelen gerechtigd is te verkoopen of verkoopen kan, Het zal mfi genoegen doen u met monsters en prijzen te dienen, welke ook bij den Heer C. S. KEIJSER Czn. te bezichtigen zijn. Terwijl ik verzoek uwe orders den Heer C. S. KEIJSER Czn., Brakenstein te willen toezenden, beveel ik mijne artikelen met aandrang, ook in uw eigen belang, beleefd aan. biedt tegen zeer lage prijzen aan prima onge- blusclite en landbouwkalk. Verder alle soorten KUNSTMEST tegen concurreerende prijzen. Voederkalk in iedere hoeveelheid aan huis verkrijgbaar; voor ieder veehouder onmisbaar. fMMt. De ondergeteekende belast zich gaarne met net publiek verkoopen van roerende en vaste goederenwaarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. J. E. WINKLER. HOLLANDSCHE AMSTERDAM. PRIJSNOTEERING China Congo Letkere bh Geurige Stof thee, Grof ma Congo Grof thee Souchon per 5 ons. 50 en 55 Ct. 55 en 60 Congo 65 75 90 100 65 75 100 Ontbjjt-Thee Namiddag-Thee Extra-fijne China Congo-Thee Alleen verkrijgbaar voor het eiland TEXEL bij Mejuffrouw Weverstraat, DEN BURG. op driem.iandelijkscho accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid,met voldoende overwaarde. Agentschap van het J. E. WINKLER. te ZEVENB UIZEN (Z.-BL) le PRIJS: eene nieuw te stichten Bouwmanswoning met vijf hectaren weiland of f 7000 in contanten. 2e Prijs: eene UTRECHTSCHE WAGEN be spannen met TWEE PAARDEN. 3e Prijs: een TILBURY bespannen meteen paard; voorts paarden, koeien, tuigen, landbouw gereedschappen enz. te zamen 400 prijzen. verkrijgbaar bij Burg op Texel. bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3