Expediteurs, ROTTERDAM, VischGarnalen en Oesters Wederverkoopers gevraagd KACHELS. STEENKOLEN. LIJNZAADKOEKEN STUIVERSZEEP STUIVERSZEEPPOEDER I i l i Kachels. Kachels. Meid-Huishoudster. Kunstmesthandel. BRILLEN Woerdensche Loten, Enkhuizer Loten, Goud en Zilverwerk, 1000 Fraaie Prijzen. vestigen speciaal de aandacht van H.H. Handelaars en Yisscliers op hunne hij zon der voordeelige tarieven en uiterst prompte verzending van naar Engeland. Doet uw voordeel en neemt proef. Telegram-adres „DELPHI" ROTTERDAM. voor de groote Rijnlandsche Verloting te Alfen aan den Rijn, tegen hooge provisie. Voorhanden: Kachels, Kolenbakken, Kolenlepels, enz. Parkstraat. ZOETELIEF. Ma DIENSTBODE, IIORLOGlëN, REGULATEURS, WEKKERS enz. WESSAÏTE1T LAAFT, Zendt uw strookjes vóór 1 December a. s. BEST EN GOEDKOOP, Probeert Neemt de proef. Nederl. Verlotingsmaatschappij „FORTUNA." Een geheel NIKKEL THEESERVIES Een geheel lot kost slechts 65 ct. 11 millioen 202,000 Mark Bonwmanswoniog met pl.m. 12 HA land K. G. BROUWER, G. D. Kikkert. Alle soorten KUNSTMESTSTOFFEN C. KUIP, Koog-. J. H. MOOJEH. Januari aanstaande verloting- van 2000 prijzen (minste prijs één gulden, hoogste prijs Honderd Gulden. De namen der prijswinners worden gratis en franco eiken deelnemer toegezonden. Voorradig: Parkstraat. J. J. KUIJPER. Terstond gevraagd De Kederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, Aantal Loten slechts 3000. J. v. d. Poll en Adr. Nieuwenhuizen. Men biede het SAMUEL HECKSCHER Senr, J. E. WINKLER. fs-Gravenhaagsche Verloting LANGEVELD DE ROOIJ en J. KOOL, TREKKING DECEMBER 1901 te BODEGRAVEN", Conditiën en plannen verkrijgbaar bij den Administrateur: A. WERE- MÈUS BUNING, Hotel „Toor", te Alfen a.d. Rijn. (Interc. Telefoon No. 37.) Aanbevelend, Maandag 14, Dinsdag 15 October in lossing: Prima EXGELSCHE IvOLEX ii f 1.05. ROERKOLEX k - 1,15. COKES k - 0,80. k CONTANT. OUDESCHILD. In Hotel „TEXEL" gevraagd Eene flinke =cftgg=r^, loon f 1,75, veel verval. Voorhanden een ruime sorteering Photographiëu van pendules ter inzage. Alle uurwerken w .rden onder garantie ge leverd. "W ORMERYEER, merk vsy, verkrijgbaar op bestelling. JOH. F. MORRA. KAPITAAL f 2.500.000, „waarvan volgestort f 500,000". De vertegenwoordiger voor Texel en Helder OOK öUDLÜ. VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN J. P. NOORDIJK. Trekking onherroepelijk 5 November a.s. Een geheel KAMERAMEUBLEMENT, Een compleet Veeren Bed, Peluw, Kussens en Dekens. Een fraaie groote SPIEGEL met 2 daarbij passende SCHILDERIJEN. Hoofdprijs ev. De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd. Uitnoodiging tot deelneming in de kansen De uitbetaling en verzending van prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding. G. D. KIKKERT, 22000 Gulden in oont&nten. Prijs per Lot f 1.Trekking 5 Dec. a.s. van 7 HUIZEN. HOOFDPRIJS: net koffiehuis „net Park" met Inventaris te Enkhulzcn of f 33.000 in contanten. Brijs per Eot f 1. DE LEEUW PHILIPPSEN, ten overstaan van Notaris DE FAYAUGE, aldaar n. j__i. n. 1. 1. jlxi::... 1 j Opgericht 1765. FAMmVTTT VP V A R I? Tl? ITT?. TM Voedert uw Vee met de zuivere Murwe uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA. Parijs 1900. ZEVEN GOUDEN MEDAILLES. Alles onder controle van 't Proefstation. Concurreerende prijs. Bestellingen worden ingewacht bij gevestigd te AMSTERDAM. De BANK geelt voorschotten aan den Land bouw en de Nijverheid op hypothecaire zekerheid, borgstelling, onderpand van fondsen of andere deugdelijke zekerheidsstelling. Zij belast zich met het nemen van gelden d depositowaarvoor de rentevergoeding bedraagt yanaf 18 Juni 1901 met 5 dagen opzeggen 2'/,% met 10 dagen opzeggen voor één maand vast 2®///. voor 3 maanden vast met 4 weken opzeggen 3% voor 6 maanden vast met 4 weken opzeggen 3'/,°/° voor 1 jaar vast met 6 weken opzeggen 4°/0 - NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Geëmailleerde, fijn gelakte, sterk eigenge maakte en gegoten KACHELS, gegoten en geslagen FORNUIZEN, TURF- en 8TEEN- KÖLENBAKKEN, KACHELBEUNEN, KACHELZEIL, gegoten PIJPEN van 6 voet lang, voor rook- en waterleiding, „Enameline" Amerikaan8ch Kachelpoots, enz. Mooie Kachelpijpen en reparation worden sterk en billik door mij gemaakt. Met aanbeveling, ROTTERDAM. in een klein gezin aan DEN BURG, een Adres Bureau van dit blad. neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 4' 4 h 41A°/0. Geeft pandbrieven uit 4% 99V,7o 5 3'k 93' De agent voor Texel, Directie M. v. d. LEEST, ÜAARLEM. HOOFDPRIJS: bestaande uit: 1 Mahoniehouten ronde Tafel, 6 fraaie Stoelen, 1 Soliede Mahoniehouten Lin nenkast, 1 fraaie groote Rogulatour, 1 paar Schilderstukken op doek met broed vergulde lijsten en 1 fraai Schoorsteengarnituur bestaande uit Pendule met Candelabres. 2de PRIJS: bestaande uit: Theepot, Koffiekan, Theestoofje, Melkkan en Suikerpot, alles gegarandeerd prima kwaliteit; benevens een fraai blauw Theeservies en JapanBche Theetafel. 3e PRIJS: 4e PRIJS: Voorts zullen beslist als prijzen uitkomen: Gouden en Zilveren Heeren- en Damos-remon- toirs. Bamboe Vogelkooien op Standaards, fraaie Sobilderijen en Spiegels, Nikkel Klokjes met Muziek, Jap. Theetafels. Salon- en Penanttafel tjes, Acooord Citers, Sonilderstukken met breed vergulden lijsten, Rieten Fauteuls, Serviezen, Regulateurs en honderden anderen Huishoude lijke en Luxe Artikelen. De minste prijs, welke wordt uitgereikt, heeft een werkelijke winkelwaarde van 1 Gulden. en zijn verkrijgbaar te DEN BURG bij 500,000 Mk. van de door den Staat Hamburg gewaar borgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. Dc prijzen vaa deze veel voordcel biedende Geld loterij die volgens hot plan slechts 118,000 loton bevat, zijn de volgende: De hoogste prijs is eventueel 500,000 Mark. 10 prijzen a 10,000 Mark Premie van 300,000 Mark 1 prijs a 200,000 Mark 1 prijs a 100,000 Mark 1 prijs a 2 prijzen a 1 prijs a prijs a prijs a prijzen a prijs a prijs a 1 prijs a 75,000 Mark 70,000 Mark G5,000 Mark 60,000 Mark 55,000 Mark 50,000 Mark 10,000 Mark 30,000 Mark 20,000 Mark 5G prijzen a 5000 Mark 102 prijzen a 3000 Mark 156 prijzen a 2000Mark 1 prijzen a 1500 Mark G12 prijzen a 1000 Mark 1030prijzena 300 Mark 20 prijzen a 250 Mark 77 prijzen a 200 Mark 36053 prijzen a 169 Mark 9989 prijzen a 150,148, 115, 100 Mrk 108S2 prijzen a 78,45,21M. Totaal 59,010 prijzen. De hoofdprijs in dc le klasse bedraagt Mark 50,000 stijgt in de 2c kl. tot 55000 M.. in de 3e tot 60000 M. in de 4e tot 65,000 M., in de 5e tot 70,000 M, in de 6e tot 75.000 M., in de 7e tot 200,000 M. en met de premie van 30,0000 event, tot 500,000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, die officieel is vast gesteld, kost een geheel origineel lot slechts Guld. 3,50 een half origineel lot slechts Guld. 1,75 een kwart origineel lot slechts Guld. 0,90 De inleggclden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieel trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Slaat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedeic deelnemer in de loterij ontvangt onge vraagd onmiddrllijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst. Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. Men wende zich dus met de aanvraag om toe zending van loten voor de spoedig plaats nebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e. k. met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG. Duitsckland. van af de goedkoopste tot de fijnste soorten, voorhanden bij Goud- en Zilversmid. f HOOFDPRIJS: of Verder: Landauer bespaution met 4 paarden. Utrechtsch Wagentje 2 Rijtuig 1 paard. Dogcart 1 Arreslede 1 Paarden, Koeien, Meubelen, enz. Verder: Pianino's, Orgels, Naaimachines, Rij wielen, Gouden en Zilveren Horloges enz. Pr(Js per Lot f 1.10. Trekking 15 Jan. 1902. Van de 's Gravkniiaaoschk Verloting IPV werd ons de alleenverkoop voor Texel opgedragen en kunnen door ons op de ver- sohillende dorpen WEDERVERKOOPERS aan gesteld worden togen flinke provisie. Verder: Een Gouden Kapstel, Meubileering voor een huis, Koeien, enz. enz. Trekking 3 Maart 1902. LOTEN verkrijgbaar bij Gadr&kt btf UlNOBVBLD Dl ROOIJ, Tm*)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4