N°. 1472. Zondag 20 October. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel GEVONDEN VOORWERPEN. TEXEL, 16 October 1901. Volgens achterst, annonce zal morgen in het hotel „Texel" optreden de illusionist Mr. Chambly. Hetgeen door dezen heer en diens gezelschap wordt vertoond is volgens de recensies der verschillende bladen alles zins bezienswaardig en meermalen zou men volgens die berichten bijna gaan gelooven aan spoken en geesten werk in plaats van aan menschenwerk. Deze week gaf genoemd gezelschap een voorstelling aan d6n Helder in lokaal „Tivoli" voor een goed bezette zaal Omtrent deze voorstelling schrijft det „Dag blad voor Helder" o.m. dat het publiek ten hoogste voldaan was en door luide toejui chingen na elk nummer zijn goedkeuring te kennen gaf. Naar wij vernamen werd het gezelschap als gevolg van het zoo groote succes, verzocht in de volgende week weder aldaar een voor stelling te geven en wordt van die gelegen heid gebruik gemaakt, om ook deze gemeente te bezoeken en er eene uitvoering te geven, hetgeen nu met minder groote kosten gepaard kan gaan Aan 't succes aan den Helder behaald, moet het dus te danken zijn dat ook wij alhier in de gelegenheid worden gesteld de waarlijk verrassende toeren te zien en te bewonderen Moge eene ruime opkomst van het publiek bewijzen, dat men het streven van den heer Flens, om alhier iets goeds te doen vertoonen, waarlijk op prijs stelt. Van 16 tot en met 18 October werden uitgevoerd103 lammeren, 58 schapen, 4 varkens en 4 koeien. Oosterend, 18 Oct. Op uitnooJiging van Mevrouw De Joncheere zijn ook hier eenige dames werkzaam, om, gehoor gevende aan de roepstem van het Internationaal Dames- Comité „Alcmaria", bijdragen te verzamelen voor de ongelukkige vrouwen en kinderen in de Concentratie-kampen in Zuid-Afrika. De sympathie voor de Boeren en hunne recht vaardige zaak blijft hier onverdeeld, zoodat ook thans zeker milde bijdragen geschonken zullen worden voor de on gelukkigen in het verre Zuiden, die van zoo veel beroofd zijn geworden. Stormen brengen nogal eens zeldzame vogels naar onze kusten. Ook het ruwe weder van de vorige week heeft zulks gedaan. Een papegaai duiker werd gevonden, helaas in te verren staat van ontbinding, om nog voor behandeling in aanmerking te kunnen komen. Geschoten werden eenige exempla ren van de Ascbgrauwe Franjepoot, die tot de zeer zeldzame vogels van ons land gere kend moet worden. Ook in het vorige jaar werden hiervan twee voorwerpen bemachtigd. Waal, 18 October. Onze plaatsgenoot B. J. de Jongh, kweekehng aan de Bijz Nor maallessen te Den Burg, deed heden te Haar lem met gunstig gevolg examen in de vrije- en orde-oefeniDgen der gymnastiek. Oudesohild, 18 Oct. In de Bewaarschool alhier had gisteren eene vergadering plaats ter bespreking van de mogelijkheid om op dit dorp een onderling leesgezelschop op te richten. Ofschoon het bezoek niet talrijk was, lieten zich alle aanwezigen als lid inschrijven. Het doel is 50 ct. contributie per jaar te heffen, waarvoor den leden dan elke week een boek ter lezing aan huis zal worden be zorgd Bepaald werd alsnog een lijst te laten circuleeren om meer leden aan te winnen, waarna op nader te bepalen avond een bestuur zal worden gekozen en nadere besprekingen zullen plaats hebben. De Cocksdorp, 18 Oct. Een jager en rob- benjager, zekere De Yries van het eiland Vlie land, had dezer dagen een zeldzaam avon tuur. Toen hij zich met zijn schuitje nabij de Texelsche kust bevond en uit het vooronder kwam om te zien, of er iets voor hem viel te verdienen, ontdekte hij den kop van een rob b oven water. In een oogwenk legde hij zijn geweer aan en was zoo gelukkig het dier te treffen. Toen hij het daarop binnen boord haalde, kwam hij tot de ontdekking, dat hij nog een levende buit had gevangen, n.l. eene bot, welke uit den bek van den rob op het dek spartelde. De onlangs opgerichte zangvereeniging heeft den naam „Crescendo" ontvangen. Het aantal werkende leden is thans .tot 40 ge klommen, wel een bewijs, dat ze in eene behoefte voorziet. De oefeningen worden des Zaterdagsavonds in de O. L. school gehouden. Het plan bestaat nog in den aanstaanden winter eene uitvoering te geven. Vlieland, 17 Oct. Naar men verneemt is met de berging der lading van de gestrande bark „Schadberg opgehouden, aangezien de daarbij betrokken Assurantie Maatschappij de verdere afdoening van zaken heeft opgedra gen aan de firmaDuinker, Vuurhaerd en Comp. Door den Commissaris der Koningin in Gelderland zijn dit jaar reeds 8000 bewijzen van Nederlanderschap afgegeven, ten behoeve van naar Duitschland vertrokken Nederlanders. Een millioenen-erfenis. Men schrijft aan „De Residentiebode" uit Alkmaar: Ruim 100 jaren geleden stierf te Broek-in- Waterland een zonderlinge vrouw, Neeltje Pater volgens anderen Antje Pater die in baar leven heel wat wederwaardigheden en avonturen had beleefd, waarvan zij ten slotte op het nette dorpje uitrustte. Zij had een vrij aanzienlijk vermogen vergaard en haar erfgenamen dachten een aardig somme tje op te strijken, doch de zonderlinge had in haar testament bepaald, dat eerst na honderd jaren haar vermogen onder de af stammelingen der te dien tijde levende erfge namen zou worden verdeeld. Reeds 20 jaren geleden hoorde men in verschillende dorpen van Noord-Holland over, de millioenen erfenis van Neeltje Pater spreken. Vereenigingen van erfgenamen werden opge richt, die stappen deden om in het bezit van het vermogen te komendoch tevergeefs. Een achttal jaren geleden is met denzelfden ongunstigen uitslag een poging beproefd Vóór een jaar werd te Alkmaar door een drietal rechthebbenden op de erfenis weder een vereeniging opgericht die met beteren uitslag schijnt te zullen werken. De zaak is in handen gegeven van een advocaat te Haarlem die de verschillende stukken onder zocht. Maai- het hoofddocument, het testa ment zelf, ontbrak. Men wist dat het zich zou moeten bevinden t6 De Goorne, op het raadhuis van Berkhout, niet ver van Hoorn, en verzocht aan den betrokken minister verlof het stuk in bezit te nemen. Dit verlof werd, naar een der betrokken personen ons mede deelde, verleend en verleden Dinsdag begaf men zich naar De Goorne, waar werkelijk het bedoelde stuk werd gevonden. Het leek op een oud boek, waarvan de bladen door ouderdom los waren geraakt; de inhoud was in het „Latijn", aldus onze zegsman. Van alle zijden duiken nu de erfgenamen op. Bijna geen dorp in Kennemerland, boven het T, en in West-Friesland of het heeft erfgenamen van Neeltje Pater, die maar niet uitgepraat raken over de millioenen-erfenis die weldra zal los komen. De bezittingen zouden bestaan uit landerijen onder Broek- in-Waterland, huizen en pakhuizen te Amster dam en millioenen op de Bank of England. En de 100 jaren zijn verstreken, want Neeltje Pater stierf in 1796 of '98. Iets voor Barnum en Bailey! Een bekende persoonlijkheid te Osch, een reus, nam 1.1. Zaterdag deel aan de loting voor de nationale militie. Op 't oogenblik dat hij het nummer ging trekken, monsterde de voorzitter van den militieraad hem met welgevallen„Man, wat een kerelHij alleen zou in staat zijn een heel regiment in de pan te hakken, een belegerde vesting onge deerd in en uit te sluipen." Maar het mocht niet zijn, ons Michelke Wittenberg trok op 3na het hoogste nummer. Onder de maat geplaatst, bleek hij de ko lossale lengte te bereiken van 102 centimeter. Zijn zwaarte bedraagt 37 pond. Hij is zonder gebreken en alle lichaams- deelen zijn goed geproportioneerd. Deze wondermensch heeft reeds, naar de Noord-Brab. meldt, de aandacht getrokken van Barnum Bailey doch de kolossale hooge som, die hij eischte, moet de onderhandelingen hebben doen afspringen. Een te Amsterdam vertoevend Ameri kaan zou zegt men, den open brief, dien de heer Ch. Boissevain tot president Roosevelt heeft gericht, (16 kollommen van het „Hbl.") aan een blad, waarvan hij medewerker is, in zijn geheel overgeseind hebben. Het tele gram kostte de kleinigheid van f 9000. Een droevig bericht Dezer dagen ontleenden wij aan de Dailey News een schrijven een daarvoor afgegeven bewijs van toegang door de Britsche militaire autoriteiten. Onder de namen der gefusileerden heeft men dien van Hendrik J. Veenstra en wij kunnen ons levendig voorstellen, welk een verschrikkelijken indruk het lezen van dezen naam gemaakt moet hebben op zijn te Am sterdam wonende moider, de wed. Veenstra welke sedert Januari j.l. niets meer van haar zoon gehoord en nu zon plotseling onvoor bereid door eeu courantenbericht van diens dood onderricht wordt. De heer Veenstra vertrok ruim 2 jaar ge leden Daar een oom te Rietfontein, waar hy in betrekking zou komen. Onmiddellijk na zijn aankomst brak de oorlog uit, en sloot hij zich aan bij de Boerencommando s. De heer Veenstra kon bijgevolg niet als een rebel beschouwd worden, aan welk misdrijf hij zich dan, altijd van Engelsch standpunt gezien, heeft schuldig gemaakt, is ons onbe kend. Eén troost blijft de arme moeder haar zoon stierf voor 'n rechtvaardige zaak en z'n naam zal eenmaal in marmer gegrift prijken naast die van zoovele martelaren voor de heilige zaak van vrijheid en van recht. De jonge man was pas 25 jaar. „Echo" In Bovenkarspel en Broekerhaven heerscht te typhus epidemisch en heeft reeds enkele slachtoffers geëicht. De faecaliënder dorpsbewoners, ook der typhuslijders, komen gewoonlijk terecht in de sloten bij de woon huizen. Het slootwater wordt somtijds gebruikt tot het reinigen van vaatwerk enkleeren en bijna steeds voor melkemmers en tobben. Geen wonder dat de ziekte welig voortwoekert. Persoonlijke dienstplicht! Als een gevolg van den persoonlijken dienst plicht werd dezer dagen te Leiden het brood, zoogenaamd „commiesje", dat dagelijks bi) de gehuwde mindere militairen moet worden gebracht, per rijtuig thuisbezorgd, daartoe door den soldaat expres gebuurd. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Gedeponeerd ten Raadhuize een oliespuitje, een beurs met eenig geld, een koperen dop van een wagenrad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1