Onveranderlijke LIJNZAADKOEKEN KOFFIE. Buitenland. Texelsche Boerenbond. Crayon-Portretten, WESSANE1T LAAN, een DEKBEER. Pre dikbeur ten, ADVERTENTIËN. Vergadering in Café „den Burg" alhier Samuelsons „8. P.F." prima Compoundkoeken en Meel DROS Co. De Nederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, A. Dros Albz. Beschikbaar: Den Hoorn, 18 October; Een ernstig ongeval trof heden Mej. v. N. alhier. Door het struikelen over een aard appel viel genoemde juffrouw en brak haar rechterbeen. Door Dr. Wagemaker werd de eerste hulp verleend. Op ongelukkige wijze is een jong kind te Hilversum gestorven. De ouders, die een feest gingen bijwonen aan de fabriek, waar de vader werkt, gaven bij buren hun kind om op te passen. Daar schijnt het kind om te slapen iets te hebben ingekregen met het gevolg, dat het overleed. De zaak is in handen der politie. Limburgsche steenkolen Uit Hasselt wordt aan de „Petit Bleu" gemeld, dat binnenkort met de exploitatie van het nieuwe steenkolengebied in Limburg zal worden aangevangen. Te Asch en te Opgladbeek heeft men zeven steenkolenlagen ontdekt. Een Duitsche maat schappij uit Westfalen heeft machines opgesteld op twee verschillende plaatsen. De Cockeril- Maatschappij heeft besloten in de buurt een ijzerfabriek op te richten. Drie eigendommen te Asch en vier te Opgladbeek zijn door deze maatschappijen gekocht. Dagelijks komen uit Duitschland en Holland geheele treinen met materiaal. De admini stratie van deze mijnen bouwt reeds huizen voor het personeel. Werd voor eenigen tijd een winkelier te Utrecht het slachtoffer der sluwheid eener Zigeunervrouw, die een bijzondere voorliefde had voor dubbeltjes van een bepaald jaartal, gistermorgen hep een winkelierster aan den Yleutenschen weg aldaar er in voor ruim f 15. Reeds vroegtijdig verscheen namelijk bij deze een vrouw in den winkel, die enkele waren kocht en na alles in een mandje te hebben gepakt, vroeg, haar van een bankbil jet van f 25 te willen teruggeven. Daar de winkelierster echter niet zooveel guldens in de toonbanklade voorhanden had als de vrouw begeerde, telde zij er vijftien op de toonbank uit en begaf zich daarna naar de winkelkamer om de nog ontbrekende te halen. Nauwelijks had zij zich echter ver wijderd of de onbekende vrouw streek het geld in haar schort en was in een oogwenk uit den winkel in een zijstraat verdwenen. Aan de recherche gelukte het, de vrouw die met haar gezin in een woonwagen in het z. g. Hurkennest nabij Zuilen verblijf hield op te sporen en achter slot te brengen. Het geld was natuurlijk zoo goed als op, terwijl van een bankbiljet in het geheel geen spoor te vinden was. In verband met Kitchener's tegenwoordig optreden is het interessant te weten, hoe hij zich uitgelaten heeft over den oorlog tegen de Boeren, toen hijnog geen opperbevel hebber was in Zuid-Afrika. Kitchener be weerde toen „De oorlog tegen Transvaal is ondernomen geheel tegen het goed recht in en in weerwil van den raad van bevoegde beoordeelaars Ministers, die belang hebben bij den oorlog, hebben het volk wijsgemaakt, dat het slechts een militaire wandeling zou zijn zij hebben willens en wetens duizenden personen in den dood gezonden, door overwinningen te gelasten op bepaalde data. En dat alles voor de speculantenkliek op de Beurs." Een leelijke streep is gehaald door de rekening van de aannemers, die betrokken zijn bij den Simplon-tunnel. Het water dringt nu, bij eene hoeveelheid van 540 liter in de seconde, met kracht binnen en staat den mijnwerkers reeds tot het middel. De drie boormachines zjjn met moeite gered. Een groote karavaan tusschen Toeareg en Dmerghan is door woestijnroovers aange vallen en overmeesterdde buit moet 165.000 pond sterling bedragen. 210 man van het geleide en van de aanvallers lieten het leven. Uit zeer vertrouwbare bron verkregen wij o a. de volgende bijzonderheden omtrent den toestand te Johannesburg: Er ontstaat sedert een:ge dagen weer groote vraag naar kost, als meel, rijst, suiker, enz. enz Commanicatie erg gestremd, invoer nihil' Vleesch slecht; vooral aan vrouwenkampen allerminst. Ziekte zeer toenemend, sterfge vallen schrikbarenddeze week (week van 21 Aug. 1901) 26 Kinderen lijden aan een soort mondziekte, iets kankerachtigs, waarbij lippen en kaken wegvreten, ontstaande door 't eten van vleesch van brandzieke schapen en bokken. Van 20 Juli 20 Augustus 70 dooden. De algemeene toestand in 'tkamp fa allertreurigst. De krijgsgevangen vrouwen in de stad krijgen niets. Er wordt veel geleden. Het Amajubafonds geeft kleine bij dragen, waar de familie groot is van 1 tot 7 sh. per week. Het fonds kan iets geven voor zieke en oude menschen. Elke week zoo van 10—12 sh. voor medicijnen, kaarsen kolen, melk, rijst enz. Behoefte aan kleeren wordt nog erg gevoeld, vooral voor die men schen, die nu nog worden ingebracht. Gisteren kwam nog een vrouw met vijf dochterszij waren bijna naakt. Er was een kist kleeren aangekomen van Carnavon, K. K., en daaruit kleedden zij zich; er waren echter geen schoenen. Toen gingen wij met de ongelukki- gen rond bij de kennissen en zoo kregen wij wat schoeisel. Vader was al 2 jaar aan het vechten, maar hij geeft niet op. Vrij of alle maal dood 1 D. Ter toelichting van de uitvaardiging eener proclamatie door sir Alfred Milner, dat in Transvaal en Vrijstaat de renten op hypo theken en huren van 9 Oct. af weder moeten betaald worden, wordt in de „Midd Ct." het volgende geschreven Door deze bepaling worden, behalve de uit gezetten, in zeer groote mate getroffen de Engelsche refugeesdie bij het begin van den oorlog naar de havensteden werden gedreven en die in weerwil van hun herhaalde verzoe ken geen verlof kunnen krijgen om terug te mogen keeren. De personen, die er voordeel bij hebben, zijn - de groote mijneigenaren, die het grootste deel der vaste goederen in Johannisburg öf in handen öf er hypotheek op hebben. De maatregel is dus weer een concessie aan de goudmagnaten, zelfs ten nadeele van hun eigen landslui. Zondag 20 October. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorin. 10 uur Ds. Smits. Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. "Voorm. half 10 de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barend s. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooeeboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 12 Oct. tot 19 Oct. 1901. GEBORENAriendina, d.v. Simon Bremer en Adriana Eelman (Eierland). ONDERTROUWDDouwe Mets en Jantje Geus (den Burg), Martinus Riekend Versteeg (Alkmaar) en Jannetje Dros (Oosterend). GETROUWD; Geene. OVERLEDEN Albert, 5 weken, z.v. Jacob Kooiman en Frouwtje Marretje Dalmeijer. (Waal), Neeltje, 19 jaar, d.v. Jan Peper en Neeltje Bakker (Bargen). Op Maandag, 21 October 1901 hopen mijn geliefde Oom en Tante, P. LIEUWEN en J. LIEU WEN—Kuiter, hunne 127r-jarige Echtvereeniging te herdenken. JACOB KUITER. Ondertrouwd D. METS en J. GEUS. Burg, Texel, 15 Oct. 1901. Algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, na een kort doch hevig lijden, onze geliefde moe dor, behuwd- en Grootmoeder, JANTJE HENK ES, wed. Jan Daalder, in den ouderdom van 64 jaar. Mede namens Br. en Zusters J. J. DAALDER. Oosterend 19 Oct. 1901. Voor de vele blijken van belangstelling en deelnoming, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder, be tuigen wij onzen wclgemccnden dank. A. LANGEVELD Pz. en kinderen. Texel, 19 Oot. 1901. Voor de vele bewijzen van deelneming, ont vangen bij het overlijden van onze innig geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster betuigen wij onzen h artelij ken dank. Uit aller naam, Wed. S. C. PONGER. Texel, 20 Oct. 1901. van het HOOFDBESTUUR, op Dinsdag 29 October 1991, des avonds te 7 ure gj^T" De afdeelingen worden dringend verzocht voor dien datum te vergaderen, en de besluiten aan het hoofdbestuur op te zenden. Afdeelingsvergadering Oudeschild op Woensdag 23 October 1901, des avonds te 7 ure in Café „BURGZICHT." Namens het bestuur, Oudeschild, Texel, De Secretaris, 15 Oct. 1901. C. ZIJM Tz. NAAR ELKE FOTOGRAFIE. PRACHTVOLLE UITVOERING. Formaat 20 X 27 f 5. 28 X 42 f 7. Bestellingen worden aangenomen in den BOEKHANDEL PARKSTRAAT, waar geduren de enkele dagen PROEF-PORTRETTEN zijn uitgestald. is ontegenzeggelijk het meest geschikte voedsel zoowel voor Melkvee als voor de vetweiding. De „S. P. F." KOEKEN en het MEEL zijn samengesteld uit de krachtigste voedingstoffen in de meest geschikte verhouding, terwijl de prijzen van deze artikelen lager zfjn dan die der andere bekende voederkoeken en meel. Gegarandeerde Analyse Vet 10 k 12 Eiwit 20 k 24 Zetmeel 38 k 42 Generaal-Agenten voor Nederland: BULSING HESLENFELD, Amsterdam. Te TEXEL verkrijgbaar bij neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 47. 4V.°/o» Geeft pandbrieven uit 4% a 997,7„; 3'/,% k 937,%. De agent voor Texel, J. P. NOORDIJK. WORMERVEER, Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de zuivere Murwe merk uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. ZEVEN GOUDEN MEDAILLES. De ondergeteekende belast zich gaarne met het publiek verkoopen van roerende en vaste goederenwaarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. J. E. WINKLER. Alhoewel de prijzen der Koffie hooger gaan, noteer ik nog voor mijne bekende prima KOFFIE No. 1 dcnzelfdcn prys. Per pond 38 ot. per pond. 5 37 10 36 een DEKBEER en DEKBOK. Tevens te koop of in ruil bij C ROEPER, P. H' PolderTexel. «j—mi» ui** mwMmat ii' (Avondmaal.) Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2