Kachels. Kachels. Olie-Noteering. A. DROS Albzn. KACHELS. Moderne gevarieerde groote voorstelling, Engelsche Kachelkolen. Twee Dienstboden, Winter-Schcenwerb, 1000 Fraaie Prijzen. Entrée: 50 cent de persoon. J. H. MOOJEN, G. J. 0. D. DIKKERS, Publieke Verkooping Tuigage en Wrak. Claudius Henricus de Boer, slachten van varkens, Yoor het a.s. Saisonü DAMES- en KINDERMAtjTELS Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid Parkstraat. ZOETELIEF. Nederl. Verlotingsmaatschappij „FORTUNA." Een geheel NIKKEL THEESERVIES: Een geheel lot kost slechts 65 ct. GROOTE ZAAL Hotel „TEXEL." ZONDAG 20 OCTOBER 1901, 's avonds 8 uur, Optreden van Mile MARGUERITE KADEC met bare Mysterieuse Spiritistische Experimenten. De Makelaar KEIJSER, Een huis met erf Ken HUIS en KRF, H. DOB Hbz. Maandag- in lossing Voorradig: Parkstraat. J. J. KUIJPER. Te koop een zwart MERRIEPAARD Noord-Brabantsche Schoenwinkel. Voorhanden: Kachels, Kolenbakken, Kolenlepels, enz. Trekking onherroepelijk 5 November a.s. Aantal Loten slechts 3000. J. v. d. Poll en Adr. Nieuwenhuizen. Optreden van den vermaarden illusionist CHAMBLY, Voor den Heer AUG. C. KEIJSER. Eenige klampen Haver- en Tarwestroo, staande in Tienhoven. publiek verkoopen-. 6.59.60 Hectaren BOSCH genaamd „de Nieuwe .Aanleg" gelegen in Everstekoog op Texel, bij het kadas ter bekend onder Sectie H nrs. 618 en 856. publiek verkoopen TIMMERMANSWINKEL, Aanvaarding i Mei 1902. Notaris G. J. 0. D. DIKKERS, te Texel, publiek verkoopen: publiek verkoopen: Aangiften kunnen ook gedaan worden bfl J. BUIJS, de Cocksdorp. W. GRIEK. Mooie Kachelpijpen en reparatiën worden sterk en billijk door mij gemaakt. A.. O. RAB. en KEEPEN". PR. YLESSING. KAPITAAL f 2.500.000, De vertegenwoordiger voor Texel enHeider J. H. MOOJEH. Directie M. v. d. LEEST, HAARLEM. HOOFDPRIJS: Een geheel KAMER AMEUBLEMENT, Een compleet Veeren Bed, Peluw, Kussens en Dekens. 4e PRIJS: Een fraaie groote SPIEGEL met 2 daarbij passende SCHILDERIJEN. MODERNE TOOVERIJEN. TAI-ZA-WONDER, of het Birmaansche Orakel in de Indische Sarkophaag. FLORA'S DROOM. De Wondervogels des oriëntaalschen prinsen ALIE. De Geheimnisvolle Geestenkamer. De antwoorden van Gematerialiseerde Wezens uit de Onzichtbare Wzreld. zal Maandag 31 October 1901, 's middags 12 ure, in het Café „DEN BURG" alhier publiek verkoop en Deurwaarder DE WIJN. Makelaar te Texel, zal op Maandag 31 October 1901, 's avonds 7 V* «re, in het Hotel „de Zwaan" aan den Burg ten overstaan van den Notaris G. J. O. D. DIKKERS In vier perceelen zooals zal ivorden afgebakend en bij combinatiën. Op den verkoopdag zal van namiddags 1 tot 3 ure, ter plaatse, aanwijzing worden gedaan van de wijze van veiling. Aanvaarding direct. Betaling' 15 November a.s. Informatiën geven de Notaris en Makelaar bovengenoemd. Notaris te Texel, zal op Maandag, den 31 October 1901, 's avonds 7'/, uur in het hotel „Be Zwaan1 aan DEN BURG op Texel en staande en gelegen in de Gravenstraat aan Den Burg op Texel, kadaster Sectie K, nom- mers 1485 en 1677, groot 1.97 are. Betaling 18 November 1901. Eigenaar wijlen de Heer C. A. LROEKKAMP. Kn-pitein O. E. M ATTSSON, gevoerd hebbende het Zweedsche Barkschip „Agdct" op reis van New-Haven naar Stockholm, aan de Vliehors, eiland Vlieland gestrand, zal op Donderdag 34 October 1901, des morgens 10 uur, te DE COCKSDORP op Texel, ten overstaan van den Den van gemeld Barkschip „Agda" geborgen INVENTARIS, bestaande uit: 28 Zeilen,60 vadem zware Ketting, 2 zware en 2 kleinere Ankers, 1 nieuwe Vlet, 7 Lantaarns, 3 Compassen,9zware en ligte Trossen, waaronder 2 nieuwe van 90 en 60 vadem, 2 Staaltrossen, waaronder 1 nieuwe met Lier, eene partij ligte Kettingen, Blokken, gekapt staand en loopend want en Touwwerk, "1 Stuurrad, Ra's, Stengen, benevens Kokscom- maliewant. VERDER: Het van eiken en vuren hout gebouwde CASCO van gemeld barksohip „Agda" zooals hetzelve op het strand aan de Vliehors op Vlie land is zittende, met alles wilt zich nog daarop of dnarby bevindt, als masten, ra's, zeilen, ket tingen, pompen en andere tuigage of goederen. Nadere informatiën te bekomen bij dc Hoeren DE VOS ZOON te Amsterdam, en den Heer H. FLENS,- te Texel. Notaris te Texel, zal op Zaterdag 36 October 1901, des avonds 8 uur, in het koffiehuis bet Wapen van Amsterdam" te Oosterend op Texel staande en gelegen te Oosterend op Texel, kadaster Sectie B no. 74, groot 1 are, 10 oen- tiaren; behoorende tot de nalatenschap van Mejufvrouw Annaatje Kooger, weduwe den heer S. de Leeuw. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op lo December of eerder. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het even als vorige jaren. Aanbevelend, De Cocksdorp, 17/10 1901. Geëmailleerde, fijn gelakte, sterk eigenge maakte en gegoten KACHELS, gegoten en geslagen FORNUIZEN, TURF- en STEEN KOLENBAKKEN, KACHELBEUNEN, KACHELZEIL, gegoten PIJPEN van 6 voet lang, voor rook- en waterleiding, „Enameline" Amerikaansch Kachelpoets, enz. Met aanbeveling, In het WEESHUIS van de Herv. Gem. te ZAANDAM, worden gevraagd eenvoudige flinke meisjes, liefst van den leeftijd tusschen 23 en 35 jaren. Loon voor ieder HONDERD GULDEN per jaar. Aanbieding aan het Weeshuis, Bloemgracht52 Zaandam; en inlichtingen ook te bekomen ten huize J. KOOL, Schildereind, BurgTexel. (10 jaar oud), prijs f 350.—. Adres: JOH. O. MATERS, Hoofdgracht 56, DEIN HELDER. Ondergeteekende bericht de ontvangst van een belangrijke partij in alle soorten. Prijken sterk concurreerend. Aanbevelend, P.S. Wegene plaatsgebrek opruiming vaneen partijtje SCHOENWERK, tegen zeer lage prijzen, a contant. per per flesch. iiescb. 0,32 0,16 RAAPOLIE PATENT-OLIE Gek. LIJNOLIE Ongek. BOTEROLIE SALADE-OLIE PETROLEUM per 5 L. f 0,35 0,37 0,38 0,36 0,48 0,48 0,07'/j per 1L. 0,37 0,39 0,40 0,38 0.50 0,50 0,08 0,33 0,35 0,33 0,42 0,42 0,06 0,17 0,18 0,17 0,21 0,21 0,03 ONTVANGEN de nieuwste modellen Ruime keuze in KINDERKEEPEN, JON GENSJASSEN in alle modellen, alsook PELLERIEN J ASSEN. Prijzen beneden elke concurrentie, ii contant 5% korting. Aanbevelend, Hoogachtend, UEd. div. dienaar gevestigd te AMSTERDAM. „waarvan volgestort f 500,000". De BANK geeft voorschotten aan den Land bouw en de Nijverheid op hypothecaire zekerheid, borgstelling, onderpand van fondsen of andere deugdelijke zekerheidsstelling. Zij belast zich met het nemen van gelden depositowaarvoor de rentevergoeding bedraagt yanaf 18 Juni 1901 met 5 dagen opzeggen 2V»e/o met 10 dagen opzeggen voor één maand vaat 23A% voor 3 maanden vast met 4 weken opzeggen 3% voor 6 maanden vast met 4 weken opzeggen 31/,0/» voor 1 jaar vast met 6 weken opzeggen 4% Aanbevelend, bestaande uit1 Mahoniehouten ronde Tafel, 6 fraaie Stoelen, 1 Soliede Mahoniehouten Lin nenkast, 1 fraaie groote Regulateur, 1 paar Schilderstukken op doek met breed vergulde lijsten en 1 fraai Schoorsteengarnituur bestaande uit Pendule met Candelabres. 2de PRIJS: bestaande uit: Theepot, Koffiekan, Theestoofje, Melkkan en Suikerpot, alles gegarandeerd prima kwaliteitbenevens een fraai blauw Theeservies en Japansche Theetafel. 3e PRIJS: Voorts zuilen beslist als prijzen uitkomen: Gouden en Zilveren Heeren- en Dames-remon toirs, Bamboe "V ogelkooien op Standaards, fraaie Schilderijen en Spiegels, Nikkel Klokjes met Muziek, Jap. Theetafels, Salon- en Penanttafel tjes, Accoord Citers, Schilderstukken met breed vergulden lijsten, Rieten Fauteuls, Serviezen, Regulateurs en honderden anderen Huishoude lijke en Luxe Artikelen. De minste prijs, welke wordt uitgereikt, iieeft een werkelijke winkelwaarde van l Gulden. en zijn verkrijgbaar te DEN BURG bij onder directie der „SOCIËTÉ O RIGINAL-ARTISTIQUE. groot succes in alle hoofdsteden l Opgetreden voor IIH. MM. de Koninginnen op Het Loo. OPVOERING VAN HET

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3