Kunstmesthandel. 2de Groote Culemborgsche Geldverloting, Mona. BRILLEN" Goud en Zilverwerk, Centrale Credietbank. (Koninkl. Goedgekeurd). Geld verkrijgbaar Trekking DECEMBER 1901 te Bodegraven, Langeveld k de Rooij en J, v. d. Poll. Thee verbruik- V ereeniging, BORLOGIëN, REGULATEURS, WEKKERS®. 11 millioen 202,000 Mark LOTEN verkrijgbaar bij den Heer P. J. MENS, Kapper, den Burg. M. K. HONIG's MAISKOEKEN. W. F. STOEL k ZOON, ALKMAAR. A. Dros Albzn. Noordhollandsch Landbouwcrediet te Alkmaar. Zij, die hunne horloges, Belangrijke Groote Rijnlandsche Verloting, Loten zijn verkrijgbaar a 65 ct. per stuk Wed. J. A. WESSTRA-Bongaardt, G. D. Kikkert. J. E. WINKLER. Alle soorten KUNSTMESTSTOFFEN C. KUIP, Koog. Menbiedehet geluk de hand SAMUEL HECKSCHER Senr, Maatsch. van Grondbezit en Grondcrediet DROS C°. Kalkfabrieken. Stoomtrasmolen. Steenkooperij. Handel in Bouwmaterialen. GUST. BUHSE, gevestigd te Alfen aan den Rijn. H0LLANDSCHE Voorhanden een ruime sorteering verkrijgbaar op bestelling. JOH. E\ MORRA. üitnoodiging tot deelneming in de kansen NAAML. VENNOOTSOH. Hoofdkantoor. Alaliesingel 60 Utrecht, BijkantoorHoutstraat 1 Venloo, verstrekt GELDEN van af 100.tot ieder bedrag zonder verplichte Levensverzekering, tegen waarborg van le en 2e Hypotheken, 1 a 2 solide Borgen, Erfenissen, Vruchtgebruiken, Fondsen, etc. etc. Belast zich met het in exploitatie brengen van Bouwterreinen en verschaft aan solide Bouwondernemers op voordeelige voorwaarden Bouwcredieten. bestaande uit 5 Seriën uit te wijzen door de 368ste Ned. Staatsloterij, iedere Serie is een verloting op zichzelf en geldig voor alle klassen. -H. H. VA.2ST 3DAJVT, BoekhandelCulemborg. Agentschap van het J. E. WINKLER. G. D. KIKKERT, ten dienste van Landbouw, Kunst en Nijverheid, ten overstaan van Notaris DE FAVAUGE, aldaar. HoofdprijzenI landauer bespannen met twee paarden, ter waarde van f 2500 of f 2000 in contanten, I litrechtsch Wagentje, I Dogear, I Tilbury, I Melkwagen, I Boerenwagen, alle bespannen met 1 paard, I Motorrijwiel, 1 com pleet salon-ameublement, voorts PAARDEN, RIJTUIGEN, VEE, LANDBOUWWERKTUI GEN, RIJWIELEN, AMEUBLEMENTEN, MEUBELEN, NAAIMACHINES, enz. enz., totaal 1000 prijzen, welke te bezichtigen zullen zijn op de tentoon stelling, die daarvan zal gehouden worden in de maand NOVEMBER te Alfen aan den Rijn. Het laatstuitkomend nummer ontvangt als premie f 50 gulden. bij den Administrateur Hotel „TOOR" Stationsweg te Alfen a/d Rijn, en voor TEXEL bij Namens het Bestuur: De Administrateur, A. WERUMEUS BUNING. A MSTERD AM. PRIJSNOTEERING per 5 ons. China Congo Stof thee, 50 en 55 Ct. a Grof 55 en 00 Lekkere China Congo Grof thee 65 Souchon 75 Geurige 90 Congo100 Ontbijt-Thee 65 Namiddag-Thee 75 Extra-fijne China Congo-Thee 100 Alleen verkrijgbaar voor het eiland TEXEL bij Mejuffrouw Weverstraat, DEN BURG. Photographiën van pendnles ter inzage. Alle uurwerken worden onder garantie ge leverd. Alles onder controle van 't Proefstation. Concurreerende prijs. Bestellingen worden ingewacht bij Hoofdprijs ev. 500,000 Mk. De prijzen zyn door den Staat gegarandeerd. van de door den Staat Hamburg gewaar borgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. De prijzen van deze veel voordeel biedende Geld loterij die volgens het plan slechts 11S,000 loten bevat, zijn de volgende: De hoogste prijs is eventueel 500,000 Mark. Premie van 300,000 Mark 1(? Prijzen 10>°?9 Mark 1 prijs a 1 prijs a 1 prijs a 2 prijzen a 1 prijs a 1 prijs a 1 prijs a 2 prijzen a 1 prijs a I prijs a 1 prijs a 200,000 Mark 100,000 Mark 75,000 Mark 70,000 Mark 65,000 Mark 60,000 Mark 55,000 Mark 50,000 Mark 40,000 Mark 30,000 Mark 20,000 Mark 56 prijzen a 5000 Mark 102 prijzen a 3000 Mark 156 prijzen a 2000 Mark 1 prijzen a 1500 Mark 612prijzena 1000 Mark 1030 prijzen a 300 Mark 20 prijzen a 250 Mark 77 prijzen a 200 Mark 36053 prijzen a 169 Mark 9989 prijzen a 150,118, 115,100 Mrk 10882 prijzen a 78,15,21M. Totaal 59,010 prijzen. - De hoofdprijs in de le klasse bedraagt Mark 50,000 stijgt in de 2e kl. tot 55000 M.. in de 3e tot 60000 M. in de le tot 65,000 M., in de 5e tot 70,000 M, in de 6e tot 75.000 M., in de 7e tot 200,000 M. en met de premie van 30,0000 event, tot 500,000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, die officieel is vast gesteld, kost een geheel origineel lot slechts Guld. 3,50 een half origineel lot slechts Guld. 1,75 een kwart origineel lot slechts Guld. 0,90 De inleggelden voor de volgende klassen zoovre als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieel trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedeie deelnemer in de loterij ontvangt onge vraagd onmiddrllijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst. De uitbetaling en verzending van prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding. Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. Men wende zich dus met de aanvraag om toe zending van loten voor de spoedig plaats nebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e. k. met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG. Duitschland. SERIE EEN. 1 Nummer voor 50 cent 512 geldprijzen van duizend gulden, f 400, f 200, f 180, f 150, f 120, f 100, enz, SERIE TWEE. 2 Nummers voor 50 cent, 1 Nummer voor 25 cent, prijzen van vijf honderd gulden, f 200, f 150, f 100, f 40, f 30, enz. SERIE DRIE 4 Nummers voor 50 cent, 2 Nummers voor 25 cent, prijzen van f 250, f 120, f 100, f 75, 1 50, f 25, f 20, enz. SERIE VIER. 10 Nummers voor 50 cent, 5 Nummers voor 25 cent, prijzen van f 120, f 60, f 40, f 30, f 25, f 20, enz. SERIE VIJF. 20 Nummers voor 50 cent, 10 Nummers voor 25 cent, prijzen van f' 100, f 50, f 25, f 20, f 10, enz. Trekkingslijst ontvangt iedere deelnemer na afloop der geheele Loterij gratis en franco, alle prijzen worden franco aan de winners gezonden, bij elke bestelling van Loten wordt een breedvoerige uitslag der vorige Loterij gevoegd. Een ieder beproeve zijn geluk, zij, die alle 5 Series koopen voor f 2.50 ontvangen 37 nos. en hebben bijna zeker een of meer prijzen. Postzegels worden ook in betaling aangenomen, alle verzendingen van bovenstaande Loten geschieden franco. Bekroond met de Gouden Medaille op de Wereld-Tentoonstelling te Antiverpen 1894. Zijn bizonder aan to bevelen door 1°. Lichte verteerbaarheid. 2°. Gunstigen invloed op de zuivel-producten. 3\ Gunstigen invloed op bet vet worden der beesten. 4'. Het feit dat koeien met Maïskoeken gevoerd, beduidend meer en beste melk van zuiveren smaak geven dan met andere koeken, ter wijl de beesten toch goed gedijen. 5». Den zeer billijken prijs in verhouding tot hunne lioogc voedingswaarde; gemaakt uit de eiwit- en vetstoffen van de Maïs bevat ten zij 23% eiwit en 10% vet, tegen de Mais slechts 10% eiwit en 4% vet. De KOEKEN bevatten dus 18% eiwit en vet J1EER dan de Maïs. De koeken worden steeds uit de eiwit- en vet stoffen van de beste soorten en uitsluitend prima gezonde Maïs gemaakt en worden door vele geregelde gebruikers even hoog geschat als de beste Murwe lijnkoeken. Beesten, die de koeken niet direct willen eten, zette men ze voor opgelost in een weinig wei. Eenmaal aan den smaak gewend, eten zij niets liever. Attesten van landbouwers, die de koekon sedert jaren gebruiken, staan op aanvraag steeds ten dienste. Beter dan alle attesten echter is EIGEN ON DERVINDING. Neemt een flinke ernstige proef met de Maïskoeken en gij zult er uw voordeel bij vinden. Wacht U voor namaak en eischt ook daarom vooral de analyse. VERKRIJGBAAR bij TEXEL. Opnieuw ontvangen een partij prima droge SIGAREN HAVANNA UITSCHOT, merk MONA prijs per kistje f 2,50. Verder het merk LA LUZ per i/10 kistje f 3.— n Vso b 1.55, alles blik vorpakking. Voor ledige kistjes (blikken), door mij ge leverd, betaal ik 10 ct. per stuk. Zij die het merk MONA (Havanna Uitschot) nog niet hebben gerookt, nemen eens een proef. op driemaandelijksche accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypotheoaire zekerheid, met voldoende overwaarde. van af de goedkoopste tot de fijnste soorten, voorhanden by Goud- en Zilversmid. PENDULES of KLOKKEN goed in orde ge maakt wensohen te hebben, worden verzooht zich des MAANDAGS gedurende markttijd te vervoegen in 't Hötel „DE LINDEBOOM", waar ik of een mijner zonen te spreken of te ontbieden is voor den verkoop en reparatie van bovengenoemde uurwerken. Tevens SPECIAAL adres voor verkoop en herstel van Gonden en Zilveren werken. Aanbevelend, GoudsmidHorlogemaker DEN HELDER. MONOPOL. Gedrukt btf LANGEVELD DE ROOIJ, Teiel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 4