N°. 1477. - Donderdag 7 November. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBüeo op Texel TEXEL, 6 November 1901. Zeer gering was de aanvoer ter markt alhier op. Maan dag U. Er yadie jAtgpirfjk slechts aangevoerd 3 koeien en 7 biggen. Besteed werd voor koeien f 125 af 145en voor biggen f 8 a f 10. Zaterdagavond worden in het Hötel De Zwaan", de laatste 80 partijen gespeeld van de biljartwedstrijd, die gedurende den geheelen zomer werd gehouden en waarbij 1000 partijen moesten worden gespeeld. Als prijswinners kwamen uit den kamp, die door zeer vele belangstellenden werd bijgewoond, te voorschijn de heeren Jb Rijk, lste prijs (gouden remontoir-horloge), J. Flens en I. Monté, D. Mentz en W. Keesomde laatsten ontvingen voorwerpen van kunst of smaak. (D-) Van 1 tot en met 5 Nov. werden van hier naar elders uitgevoerd4 koeien, 2 kalveren, 7 schapen en 9 varkens. Uitvoer van 13 Mei tot 5 Nov totaal 35,003 lammeren. Van de groote koemarkt te Alkmaar, werden alhier aangevoerd 78 stuks hoornvee. Naar wij vernemen bestaat bij het fanfa recorps het plan op Zaterdag 23 dezer eene uitvoering te geven. Omtrent de lichting, waarin men de tram wenscht aan te leggen, kan, dank zij de afbakening van den weg, thans eenigszins woiden geoordeeld. Volgens dio afbakening zal Oudeschild naar men ons mededeelt, niet er onmiddelijk aan verbonden zijn, zooals on getwijfeld door vele inwoners van dat dorp zou zijn gewenscht, terwijl ook naar het ons voorkomt de tram niet door, maar langs den Burg zal rjjden de weg is ten minste afge bakend dicht bij ons dorp achter do Wever straat. Op het einde van de Waalder.-traat zou dan volgens geruchten het station moeten verrijzen. Men houde echter in 't oog, dat door den Raad de plannen moeten worden goedgekeurd en nog zeer goed hier ot daar eene wijziging in de richting enz kan worden gebracht Uit een en ander blijkt echter, dat men geen plan heeft de zaak op den langen baan te schuiven, zoodat het zeker niet tot de onmogelijkheden behoort, dat nog dit jaar eene beslissing door den Raad omtrent de concessie voor de tram wordt genomen Den Hoorn, 3 Nov. Bij de heden gehou den stemming voor een Notabel in de N. H. Kerk, is als zoodanig herkozen de heer D. Jb. Bruin. Oudeschild, 4 Nov. Heden is een begin gemaakt met de garnalenvisscherij. Voor- loopig zijn er twee schuiten mede bezig, die ieder een mand garnalen aanbrachten. Door den Heer Niessink en Mej. A. Roeper, alhier, is eene meisjesvereeniging op gericht welke in de kerkekamer wekelijks hare bijeenkomsten zal houden. De onderlinge leeskring alhier is heden tot stand gekomen en telt aanvankelijk 37 leden. Behalve het wekelijks verstrekken van een roman of ander onderhoudend boek werk, dat de leden aan huis zal worden ge bracht, zal eenmaal elke maand eene alge meens vergadering plaats hebben, ter bespre king van verschillende onderwerpen. Tot leden van het bestuur werden gekozen de Heeren J. K. G. Muller. C. C. Backer, Chr. Niessink, M. Kroon Jbz. en WMets Tz. Tot bode werd de Heer M. Brouwer Jbz. benoemd en tot bibliothecaris de Heer Kroon. Over den aankoop van boeken is men be reids in onderhandeling getreden. 6 Nov. De opvoering der operette Assche- pootster, is bepaald op Zondag 10 dezer, in de „Zeven Provinciën," De slotrepetitie is toegankelijk voor jeugdigen beneden 16 jaar, tegen een zeer laag entrée, en wordt Vrijdag a. s. in hetzelfde lokaal gehouden. Oosterend, 5 Nov. De vereeniging „Nut en Genoegen" hield Zaterdag haar eerste gewone vergadering in dit seizoen. De op komst was tamelijk goed te noemen, doch had grooter kunnen zijn, wat trouwens bij eene eerste vergadering nimmer het geval is35 personen waren aanwezig. Bij de opening herdacht de Voorzitter de verdiensten van wijlen den Heer P. J. Bouma, in het laatst van zijn leven Eere-Voorzitter der Vereeniging, vroeger Secretaris en daarna gedurende tal van jaren Voorzitter. Nadat de notulen gelezen waren, werden nog drie personen als leden aangenomen, zoo dat het ledental thans tot 80 is gestegen. Door den Voorzitter der Vereeniging werd als lezing gegeven de schoone novelle van J. J. Cremer „Mijn oude Jacob", waarnaar met aandacht werd geluisterd. Hierna werden de oude en afgelezen boeken uit de bibliotheek onder de aanwezigen ver kocht, welke verkoop veel vermaak aan de vergadering verschatte en allen in bijzonder opgewekte stemming bU.cht. Daarna werd nog doo; den Voorzitter voor gedragen een gedicht van P. Louweise, ge titeld„Helden van het Strand", waarna met dankzegging voor de brlangstelling de vergade ring werd gesloten, terwijl werd medegedeeld, dat de bibliotheek geopend is en des Zaterdags van 2 tot 3 uur zitting gehouden zal worden tot het afgeven en in ontvangst nemen van boeken. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal de heer J. de Jongh van de Waal in de volgende vergadering optreden. Noord- en Zuiderzeevisschers hebben allen in de vorige week slechte zaken ge maakt. Het weer werkte niet mede en de vangsten waren gering. Reeds wordt hier gesproken over het visschen naar garnalen. Moge deze tak van visscherij in het komende saizoen ems bijzonder gunstige resultaten opleveren. De Cocksdorp, 5 Nov. De visschers van hier, die voor gezamenlijke rekening het wrak der „Agda" hebben gekocht, hebben reeds eenigo schuiten met wrakhout aangebracht. Uok de sclieepsbooten, die bij de stranding stuk zijn geslagen, zijn aangekomen Het fraaie weder en de heerschende Oosten wind, die met een lagen waterstand gepaard gaat, werken het sloopingswerk zeer in de hand. Het bergloon van den inventaris en tuigage der „Agda" bedroeg per deel f 22. Door het internationaal dames-comité „Alcmaria" is tot heden voor de vrouwen en kinderen in de concentratie-kampen ruim f20,000 ontvangen. In onderscheiden plaatsen waar zich sub-comitó's hebben gevestigd, zullen nog collectes gohouden worden. Verzekering van zeevisschers Naar de „N. Ct." verneemt, wordt aan het ministerie van binnenlandsche zaken nog steeds hard gewerkt aan de voorbereiding van een wetsontwerp tot wettelijke verze kering van zeevisschers, tegen overlijden en ongelukken, waarmede onder het vorig minis terie een aanvang was gemaakt. De kabi netswisseling heeft daarop geen invloed gehad. De groote moeielijkheid moet bestaan in het verkrijgen van betrouwbare statistieken nopens de ongelukken, die niet den dood tengevolge hebben. De gehoorde deskundigen hebben uit den aard der zaak weinig onder cyferste brengen inlichtingen hierover te geven. Voorts vreezen zij, dat de schippers over 't algemeen er niet toe te krijgen zullen zijn, zelf bij te dragen in de premie. Het schijnt dus vast te staan, dat de kosten der verplichte verzekering zullen ge dragen worden door reeders en Staat. Als een curieus staaltje van het verschil in waardeering van het onderwijs, vestigt men de aandacht er op, dat de verhooging der jaarwedde voor het geven van onderwijs in een vreemdo taal buiten de gewone school uren, in de gemeente Wijhe is berekend naar één gulden per lesuur en in de gemeente Stad Hardenberg Daar 16 cent, zegge zestien centen per lesuur. Door onderscheidene leden der Tweede Kamer werd in de afdeelingen de noodzake lijkheid betoogd van uitbreiding van de Veiligs- heidswet, in dien zin, dat ook het laad- en loswerk op schepen onder toezicht wordt gesteld. Te Utrecht werd door de politie een man van middelbaren leeftijd aangehouden, die zóó beschonken was, dat hij telkens ineen zakte en tenslotte geheel buiten kennis ge raakte, zoodat hij naar het politiebureau, dat nogal dicht bij was moest worden gedragen. Daar werd hij echter opeens zoo woest, dat men werk had hem in bedwang te houden en de hulp van den politiedokter moest in roepen, die constateerde dat de man lijdende was aan delirium en zijn overbrenging naar het Ziekenhuis beval. Zooals uit de papieren, die op hem werden bevonden, bleek, was hij een dag of vijf geleden uit de Rijkswerkinrichting met een uitgaanskas van ongeveer f70 ontslagen, waarvan echter geen cent meer in zyn bezit werd bevonden, zoodat hy in dien korten tijd alles heeft verteerd, in plaats van er een nuttiger gebruik van te maken. Trouwens, zoo gaat het meestal met deze lieden en is de uitgaanskas verteerd, welnu dan maar weer naar den krententuin terug, waar het toch zoo slecht nog niet is De goede oude tijdIn het „Christel. Schoolblad schrijft een „oud-bovenmeester" o.m. het volgende Ik zelf heb den tijd nog beleefd, dat ik een tiental posten bediende. 1. Onderwijzer (Schoolmeester.) 2. Voorzanger, waaronder natuurlijk ook het voorlezen begrepen was. 3. Klokluider. Lit geschiedde gewoonlijk driemaal per dag, behalve bij begrafenissen, bij geboorten en overlijden van vorstelijke perso nen. Het gaf 50 ct. extra per keer. 4. Klokopwinder, en wee ons, wanneer het uurwerk van slecht gehalte wasmen raasde dan tegen het uurwerk en opwinder. 5. Doodgraver. Graven heb ik nooit ge maakt, dat had men van het menu geschrapt, toen ik mijne betrekking aanvaardde. 6. Lijkbezorger, waaronder begrepen was het doodbekendmaken langs de huizen met steek en hangenden rouwband, het bedienen van de tafel in het sterfhuis, enz. 7. Polderbode, wanneer men ook moest voorsneden en schenken bij poldervergade ringen, (natuurlijk kreeg Meester ook zyn portiedie er niet tegen kon, bekwam soms te veel) 8. Voorlezer voor de pui. 9 Verzorger van de kerkhaar schoonhou den, stoelen met kussens zetten voor de doop- moeders, dat nog een aardig duitje gaf; zor gen voor doopwater. 10. Zorgen voor brood en wijn bij het avondmaal. Nu kwam daar nog bij: het bewaren van het doodskleed, opzichter der begraafplaats enz., posten, die niet afzonderlijk beloond, maar onder de andere begrepen werden. Dat meester dominé's schoenen poetsen moest en de messen voor diens vrouw slijpen had men op de postenljjst doorgehaald. TEXELSCHE COURANT, Abonnementsprijs pen- 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertmtién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct». Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1