Vergadering Texelschen Boerenbond, Buitenland. In de verschillende parochieën van het bisdom 's-Hertogenbosch worden, op last van den bisschop, door de geestelijkheid pogingen aangewend om matigheidsbonden op te richten welker leden zich verbinden om na den middag geen sterken drank meer te gebruiken. Sedert men te Nijverdal „goudvelden" meent ontdekt te hebben, zijn de gronden aldaar zeer in prijs gestegensommige eige naren willen ze zelfs niet meer verkoopen. Dagelijks nog worden de „goudvelden" ook door buitenlanders bezocht. Omtrent de proefnemingen met draad- looze telegrafie aan den Hoek van Holland vernemen wij De telegrafische verbinding tusschen den Hoek van Holland en het op pi. m. 15K.M. in zee gelegen lichtschip Maas, is sinds eenige weken tot stand gekomen. Er worden tusschen beide punten geregeld en met het beste resultaat seinen en berich ten gewisseld. („N. R. Ct.") Naar aanleiding van de groote overeen komst tusschen den 80 jarigen oorlog en den stryd in Zuid-Afrika is op initiatief van den heer P. N. van Doornmck, burgemeester van Bennebroek, een gedenkpenning geslagen met aan de voorzijde een navolging van den leg penning in 1579 op last der Staten van de Yereenigde Provinciën geslagenterwyl de keerzijde een brandende boerenhoeve vertoont. Naar men ons uit Apeldoorn mededeelt is het doel van de reis van H M de Koningin- Moeder voornamelijk om overeenstemming te verkrijgen omtrent de namen, die gegeven zullen worden aan de te verwachten Konink lijken Telg, terwijl Zij an 'ere familieschik kingen, wie als peten zullen optreden en zoo meer, mondeling in het reine denkt te brengen H. M de Koningin blijft Zich naar omstan digheden zeer wel gevoelen, maar neemt Zich persoonlijk zeer in acht. Zij is buitengewoon statig in Hare bewegingen geworden en ont houdt Zich geheel van een sprong of eenen danspas, dien Zij nog kort geleden in een op geruimd oogenblik gaarne maakte. Met om zichtigheid neemt Zij plaats in Haar rijtuig en maakt Zij gebruik van de spoor, dan wordt nu een plank met rollen voor het portier aangereden, opdat Hare Majesteit geen stap zal behoeven te "Stijgen. (R. N.) Dë brandstempel-ffiachine vóór eenigen tijd aan het postkantoor te 's-Hage als proef in gebruik genomen, is thans afgekeurd, daar bleek dat deze stempel niet aan de eischen vol deed, voornamelijk bij de behan leling, welke te veel tijd vereischte. Een mes, dat van 8 kanten snijdt De gemeenteveldwachter te Oudehaske (Friesland), is tevens wegwerker en barbier Bij het departement van oorlog zijn voorstellen aanhangig om voortaan bij de korpsen cavalerie en bereden artillerie een grooter aantal miliciens in te deelen en deze te doen opleiden voor oppassers der bereden officieren bij onbereden wapens. By de jongste loting te Bergharen (in Gelderland) heeft iemand het hoogste nummer getrokken, wiens 6 broers vroeger ook allen hadden vrijgeloot. En dat alles zonder naald, waarmee een doodshemd is genaaid 1 Twee bejaarde luitjes te Boertange, man en vrouw, hadden van hun schoondochter, die in „de stad" woont, een partijtje augurken met de noodige inmaakkruiden tengeschenke ontvangen. Eergisteren nu zouden ze dat „vrumde goedje" eens proeven, 't Oude moedertje had al dadelijk van den reuk genoeg, toen de groote stopflesch geopend werd. Met afkeer wendde zij zich van die wondervruchten af, nadat zij er eentje half naar binnen had gewerkt. Manlief gaf het evenwel niet zoo spoedig op. 'tKan mjj niet schelen, zei hij tot zyn ega, 'k lust ze ook niet graag, maar 't bin augurken en alle groote luu in de stad eten ze. En dit moet ik zeggen, hoe langer ik ze proef, des te beter bevallen ze mij. En zoo was hot. De eetlust werd steeds grooter en o wonder, hij geraakte er door in een zeer pleizierige stemming. .Hij kreeg werkelijk spraakwater. En op 't laatst deed by zoo raar, dat 't oude mensch hem onver wachts de heele flesch voor zijn neus weg kaapte en zei- Doe krigst nait mir, Jan, wat denkst wel, worst ja stoapelgek. Dat kenst laigen, Grietriep nu de vertoornde mannelijke echtgenoot, 'k lust nog wel 'n pint. Maar Jan kreeg niet meer. En toen de maaltijd geëindigd was, kon Jan zijn roer niet meer recht houden. Hij stom melde tegen alle meubels aan en viel eindelijk duizelig en raar op een paar stoelen neder. Zijn vrouw was doodverlegen toen Jan plotse ling begon te zingen„Gevoel o mensch, wat waarde God u geeft." In haar angst haalde zij buurvrouw er bij. De gansche geschiedenis werd haar in eenige seconden verteld. Buurvrouw steekt den neus in de stopflesch. Moar menschenwat heb ie toch op dat goud roept ze. Een kan edik, zegt het bezorgde moedertje. - Jalak, herneemt de eerste, 't is brandewien. En zoo was het. De jongen had een ver keerde boodschap gedaan Jan ging eenige uurtjes onder de wol en was toen, wel ietwat katterig, gelukkig weer genezen. Augurken komen in 't vervolg niet weer op tafel. gehouden "Woensdag 6 Nov. Zijn wij er zoo langzamerhand aan gewoon geraakt, dat vergaderingen niet op den daarvoor bepaalden tijd worden geopend, zoo lang als met de opening van deze vergadering werd ge wacht, geschiedde zeker zelden. De vergadering toch uitgeschreven tegen 10 uur, werd niet geopend voor bijna 11 uur, toen de vice-president vorscheen, terwijl naar werd medegedeeld de president wegens ongesteldheid was verhinderd Na opening der vergadering wtrden de notulen der vorige gelezen en.onveranderd goedgekeurd, tevens werd door den secretaris voorlezing ge daan van een adres van de afdeeling Oudeschild aan het bestuur der 30 gemeensch. polders om verlegging weg door Zuid-Haffel, ter verbinding van Schilder weg met den weg naar den Hoorn. Punt 1 der agendaWijziging wet op de be smettelijke veeziekte, meer in 't bijzonder met het oog op de bepalingen omtrent rotkreupel, gaf aanleiding tot eenige discussie. Besloten werd voor die zaak in overleg te treden met de afdeeling Texel der Holl. Maatsch. van Landbouw om gezamenlijk te verzoeken om mildere bepalingen in de wet op het punt van rotkreupel. Door den heer C. Keijser Pz. werd om bijzon dere redenen die spr. niet mocht noemen, aan geraden niet te veel haast te maken. n. Vergaderingen polderbestuur toegankelijk voor de pers en publiok. Algemeen was men er voor dat de vergade ringen van het polderbestuur meer in het open baar werden gehouden. Vonden eenigen het noodig dat pers en publiek beide werden toe gelaten, anderen achtten de toegang van de pers alleen voldoende. Bij stemming word-Juitgemaakt met 16 tegen 6 stemmen, dat aan het polderbestuur zou wor den verzoent pers en. publiek beide toe te laten. IH. Bemoeiing van den Bond mot verkiezing dijkscollege. Een vrij langdurige discussie ontstond over dit punt. Sommigen waren er sterk voor, an deren weder vreesdén er voor, dat er op die wijze eene kiesvereeniging uit zou ontstaan en de bond er door zou lijden, terwijl bovendien vele leden van den bond niet stemgerechtigd waren voor het dijksbestuur. Ten slotte werd met 15 tegen 11 stemmen besloten zich wel met die verkiezing te bemoeien, door personen aan te bevelen, die door den bond gew enscht werden geacht. IV. Verzoek diredtie „Ada van Holland" ver betering vee vervoer. Dit punt, even als punt V, aanvrage Konink lijke goedkeuring der Statuten, werd alge geen toegejuicht. Omtrent punt VI; Het verzoek aan het be stuur der 30 gemeensch. polders om het water peil gedurende de zomermaanden Juli, Augustus en September voor den polder de Waal te brengen op minstens 70 cM. beneden volzee, gaf aanleiding tot veel discussie. Men bleek het er blijkbaar niet over eens te zijn of het inlaten van zeewater schadelijk was of niet, terwijl ook werd opgemerkt dat men gevaar liep door het water op een hoog peil te houden, sommige boeren te steunen in hun gemakzucht, door hen daardoor vrij to stellen van het uit graven van slooten. Met 19 tegen 6 stemmen werd eindelijk be sloten het verzoek door de afdeeling Waal voor gesteld in te willigen en een request daarvoor bij het bestuur der 30 gemeensch. polders in te zenden. Nadat nog door den Voorz. was medegedeeld dat hij voor zioh het gewenscht vond dat het hoofdbestuur van den Bond eerst vergaderde om aan de afdeelingen eenige punten ter behan deling op te geven om dan later een al gomeeno vergadering uit te schrijven, waarin die punten en zoo noodig nog anderen zouden behandeld worden, wordt overgegaan tot het zoeken ya n personen gesohikt naar het oordeel der vergade ring voor hoofdingeland der 30 polders. Bij gesloten briefjes werden daarvoor opge- 5 even do hoeren C. W. Bakker Jr.J. P. Bremor, J. Bakker, L. Roeper, Jb. Kikkert P. Pz., J. Keijser 8z. en Joh. Koning, waaruit later bij meerderheid van stemmen werden gekozen de heoren C. W. Bakker en J. P. Bremor. Niemand meer het woord verlangende wordt hierop de vergadering gesloten. t De correspondent van de „Daily Mail" zegt in een blief van 12 October, dat noch de afkondiging van de krijgswet te Kaapstad, noch de strengere maatregelen tegen de ver raders in staat zullen zijn den oorlog ten einde te brengen. Die kan slechts op ééne manier beëindigd worden, n.l. door gaandeweg de commando's te vernietiger en door de voortgaande maandelijksche totalen van de gevangennemingen en verliezen. Het zou dwaas zijn te denken, dat de laatst behaalde voordeelen uit zich zelf den oorlog spoediger ten einde zullen brengen dan wij verwachten. De oorlog zal nog een jaar du ren, misschien nog iets meer en zelfs dan zal de toestand van het land niet toelaten vele troepen terug te laten gaan, voordat wij nog twee jaren verder zijn. Uit Rusland blijven verontrustende be richten komen omtrent de gevolgen van den mislukten graanoogst in sommige deelen van het Rijk, vooral in het Oosten. Te veront rustender schijnen zij, daar nu verluidt, dat de dagbladen van regeeringswege is aangezegd slechts officieels berichten over d°n hongers nood op te nemen. Naar het heet moet dit dienen om het verspreiden van overdreven berichten tegen te gaanen waarschijnlijk uit gelijke overweging is aan particulieren verboden de slachtoffers anders te steunen dan door bemiddeling van de officieele Rus sische Roode Kruis-vereeniging en de plaat selijke ambtenaren. Yan verschillende zijden wordt vernomen dat Engeland, op groote schaal, in het buiten land troepen wil aanwerven tot voortzetting van zijn strijd tegen de dappere verdedigers van „vrijheid en recht" Een nieuw punt van overeenkomst dus tusschen den Amerikaanschen vrijheidsoorlog en dien tegen de dappere Transvalere en Vrijstaters 1 't Schijnt dat de Engelsche regeering het treurig resultaat van de werving van yreemdo troepen, om te dienen tegen de Amerikanen is vergeten. Anders begrijpt men niet dat zij er weer toe zou overgaan. Uf zou 't een daad van radeloosheid zijn? Donderdagavond te zes uur is van den Eiffeltoren to Parijs een kanonschot afgovuurd waarmee de laatste tocht voor de Prix Peutsch goconstateerd werd Daar de mededinger, die zich het laatst had aangemeld, niet was verschenen, is Santos Du- mont de eenige, die het aeronautische kunst stuk uitgevoerd heeft. Hij zal Maandag in de zitting van de Aéro-Club als prijswinner worden gehuldigd. Men berekent dat er thans te Berlijn ongeveer 8300 menschen zonder werk zijn en het arntal neemt met den dag toe. Deze week is te Keulen een dief in den val geloppen doordat hij het gestolene te koop aanbood aan den... eigenaar. Lij had door inbraak in een muziekhandel te Hannover o. a. zich van een kostbare oude viool meester gemaakt. Des anderen daags kwam hij met dit voorwerp te Keulen en bood het te koop aan een vioolhandelaar uit Frankfort die zich daar toevallig bevond. Deze herkende in de viool een die hij zelf aan den collega te Hannover in commissie bad gezonden en telegrapheerde daarhoen om inlichtingen, ter.vyl hij den arbeidor aan den praat hield. Toen het antwoord kw un dat de viool was gestolen, liet hij den dief aan houden. Lord Kitchener seint dato 1 Nov. uit Pretoria Zooeven heb ik vernomen, dat de achter hoede van kolonel Benson hevig aangevallen is, twintig mylen len noordwesten van Bethel, bjj Berkenlaagte, bij zwaren mist. De Boeren, die duizend man sterk waren, bestormden de twee kanonnen, die de colonne bij zich had, maar het is nog onzeker of de Boeren deze hebben kunnen wegbrengen. Ik vrees voor zeer ernstige verliezen. Kolonel Benson is reéds aan zijn wonden overleden. Een daarheen vertrokken colonne om hem te ontzetten kwam er dezen morgen aan. Een tweede telegram meldt Kolonel Barter bereikte de colonne van Benson hedenmorgen vroeg zonder tegenstand Hij rapporteert, dat behalve kolonel Benson, acht officieren z(jn gedood en dertien bjjna allen ernstig gewond. Acht en vijftig man sneuvelden en hon derd zes en vijftig werden gewond. Ik veronderstel, dat de twee kanonnen zijn herwonnen en dat de vijand afgetrokken is. Kolonel Barter deelt verder mede, dat het gevecht van zeer nabij werd gevoerd en aan beide zjjden groote vastberadenheid aan den dag werd gelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2