VLESSING koopt Het is verboden, A d verten tiën Zitting van den Raai Ier Gem. Vlieland, C. W. Bakker Junior. J. P. Bremer. JUT EN GENOEGEN" Waal. G. J. 0. D. BIKKE'ÜS, Nedcrlandsche Brandwaarborg-Maatschappij J. J. KUIJPER, Texel. Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid ST. NICOLAAS. DAMES- en KINDERMAtjTELS GRAFMONUMENTEN W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Pre dikbeur ten, M arktbericli t en wilde konijnen a 45 ct. houtsnippen 180 watersnippen 45 ADVERTENTIËN. Voorradig: Mooie keuze solide Regulateurs J. H. MOOJEK. prenteboeken, pracht- en piaatwerken. Prachtige kinder-cadeaux. Jb. N. Prins, Yoor het a.s. Saison! Aanbeveling voor de verkiezing van hoofdingelanden voor de 30 gemeenschap pelijke polders: publiek verkoopen S. KEIJSER Pz. AGENT te TEXEL. K^JPITAAL f 2.500.000, „waarvan volgestort f 500,000". De vertegenwoordiger voor Texel enHelder Voor slijters en wederverkoopers het goedkoopste adres. en KEEPEN. Ph. VLESSING. Teekeningen aanvraag Groote keuze. Nette bewerking. De concurrentie van Amerikaansche steenkool met Engelsche op de Europeesche markten is een feit geworden. Een bericht, te Washington ontvangen van den consul Skinner, te Marseille, dat de ont vangst van steenkool in die haven in de eerste zes maanden van 1900 7COO ton bedragende, tot bijna 100,000 ton is gestegen gedurende denzelfden tijd van dit jaar, terwijl de Engel sche kolen in ongeveer gelijke verhouding gedaald zijn. Hij vraagt crodiöt voor zijn krachtig on succesvol werk in deze zaak. De correspondent van de „Mormng Leader te New-York, heeft een schrijven ontvangen van den Amerikaanschen agent in Italië, waar in deze verklaart groote contracten te hebben gesloten met handelaren te Genua en Napels. De onvermoeide ijver van den heer Morgan is ook hierin weer gebleken Er liggen nu meer dan 100,000 ton kolen in de haven van New-York, wachtend om over den Oceaan gobracht te worden. Vele schippers hebben een verzoek gericht tot de algemeene handelscnmmissie om een onderzoek in deze iD te stellen. Dit heeft aan het licht gebracht, dat de spoorwegon, die door Morgan beheeid worden, de steenkolenvrachten in concurrentie met New-York hebben gedrukt. Het gevolg hier van is, dat de vrachten voor het kolenver- voer gedaald zijn van 4 dollar tot 2 dollar De heer Morgan heeft de uitvoer van kolen beperkt om ze op prijs te houden, en in staat te zijn de Europeesche markt met goedkoope kolen te overstroomen. Zondag 10 November. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorin. 10 uur Ds. Smits. Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. half 10 de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. 10 uur de Hr. Barends. (Voorbereiding.) GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur ds. Rooseboom. Nam. 2 uur ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur Ds. H. de Boer te Alkmaar. Burg. 's Avonds half 7 ds. H. de Boer te Alkmaar. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. voor VIER achtereenvolgende plaatsingen in de Texelsche Cou rant in eens opgegeven, worden slechts DRIE- ninul in rekening gebracht. Op Woensdag 30 Oct. 1901. Voorzitter: de Burgemeester. Tegenwoordig de H.H. Raap, C. Visser, Hyl- kC5ê' L»1»VE' Vergadering worden UM7dcdeel1ni°Tan Gedeputeerde Staten, dat de rekening over 1900 is goedgekeurd. Idem dat voor do Zeevaartschool eene pro vinciale subsidie van f 200.- is toegezegd, als ook het Rijk hetzelfde bedrag toestaat Door de Regiering is echter medegedeeld dat op do Staatsbegrooting over 1901 geen gelden daar voor zijn uitgetrokken, zoodat het Iujk desub- sTdie eerst over 1902 kan verleencn. De Bur- gemcestér zal 'feeti Schrijven* richten tot Ged. ItateD, om daarom over 1901 de subsidie op 400 gld. vast te stellon. Ontwerp heffing van invoerrechten op gedis tilleerd wurdt goedgekeurd. Ontworp-rcgeling salarissen der onderwijze s wordt goedgekeurd. Ilierbij is o. m. bepaald dat de traktementen per drie maanden woidcn uitbetaald. Algemeen was de Raad van ooi deel dat de traktementen per maand bebooren te worden uitbetaald. Daar er in den regel geen kasgeld is, kan dit bezwaarlijk in toepassing worden gebracht, docli er zal worden getracht om ^eregeld kasgeld te hebben, bijv door het op nemen van voorschot op de bctalingsstukken dor subsidiën. Wordt benoemd tot onderwi zer in de vacatuie Smit, de heer G. Donia van Sexbierum, no. 2 van de voordracht, op no. 1 den heer Nijweide van Winterswijk werd 1 stem uitgebracht. Amsterdam 4 Nov. Aangevoerd 289 Run deren, le kwal. 62 k 6o ct., 2de kwal. 58 et. 8de kwal. 54 ct. per KG. 90 Melk- en hali- koeien t 120 A f 240; 2 Graskalveren 2o h f 35; 42 nucht. Kalveren f 8,— a 1 11,—, Schapen i 16 k f 24; Lammeren f a 520 vette Varkens 45 k 48 ot. per K.G. Punucrend, 5 Nov. Aangevoerd 128 vette Kalveren 60 k 80 ct per KG.; 181 niicht. Kalveren f 8 k f 18; 220 vette Varkens 46 k 47 ct. per KG.; 57 magere Varkens t 16 k 20* 153 Biggen f 6 A f 10.3211 Schiymn en 250 Lammeren; 688 Runderen en 7 Stieren; Kip-Eieren f 6.50 f 6.75 per 100. Vette Koeien, 615 stuks, hooger in prijs h. vlug. Gelde Koeien, 73 stuks, prijsh. handel stug. Melkkoeien, prijsh., handel vlug. Vette Kalveren, handel stug. Nuohtere Kalveren handel vlug. Vette Varkens, handel vlug. Magere Varkens h. stug en Biggen h. stug. Vette Sohapen, lager in prijs, handol stug. Overhouders lager in prijs, handel stug. Lammeren hooger in prijs, handel matig. Londen, 5 Nov. Ter markt zijn aangevoerd 1600 Runderen, 6000 Schapen en Lammeren, 10 Kalveren 70 Varkens. Men noteert Run deren f 0.37 a f 0.70; Schapen en Lammeren f 0.47 a f 0.85Kalveren f 0.50 a f 0.80 Varkens f 0.45 a f 0.75 Namens den Boerenbond: de Secretaris, C. ZIJM Tz. Geboren: JOHANNES SIJBRAND, zoon van R. JOH. KEIJSER en T. KEIJSER—Dros. Burg3 Nov. 1901. VERGADERING met DAMES op Maandag 11 Nov. a. s. 's avonds halt 8 in „DE BELLEVUE." Het Bestuur. Notaris te Texel, zal op VRIJDAG 8 NOVEMBER 1901, 's morgens ll ure, ten verzoeko van den Jleer JnM. STIGGELBOUT aan het einde der Weverstraat aan Den Burg 1 tweejarig bruin Merriepaard, 1 grijze Hit, 1 blauwe Merriehit met liakwagen op veêren, 12 Enterlingen, 100 Kippën, Bak wagen, Tent wagen met langstok, Cbaret met idem, Wagen- knecht, twee Paardentuigen, 1 stel Tweepaards- tuigen, 1 volledig Arretuig, Schabrak met toe- behooren, Arreslede, Ploeg. Kachels, Hout, Tuingereedschap, Hooi (aan den Burg), Haver, Haverstroo, Mest, Steenen, Voerbakken en wat verder zal worden arngeboden. voor ROERENDE GOEDEREN, enkel voor Landbouwers en Veehouders onderling gevestigd te GOT DA. Tot mijn genoegen kan ik aan de Land bouwers cn Veehouders alhier mededeelen, dat de Omslag wegens brandschade voor 1900/1901, is bepaald op f 1.60 voor een geheel en f 0.80 voor een half jaar, van do t 1000. Texel, 5 November 1901. J' tenzij met schriftelijke vergunning van den ondergeteekende, ;n het bosch, genaamd „DE NIEUWE AANLEG" te JAGEN of BOOGJES te hangen. Dr. J. TIMMER. Haarlem, 4 November'1901. van af f 10.—, kJ STAANDE en SCHEEPSKLOKKEN, WEKKERS, BAROMETERS, PORTRETLIJSTEN, ALBUMS, enz. Met aanbeveling, gevestigd te AMSTERDAM. De BANK geeft voorschotten aan den Land bouw en de Nij verhoid op hypothecaire zekerheid, borgstelling, onderpand van fondsen of andere deugdelijke zekerheidsstelling. Zij belast zich met het nemen van geldm d deposito, waarvoor de rentevergoeding bedraagt yanaf 18 Juni 1901 met 5 dagen opzeggen 27«°/o met 10 dagen opzeggen voor één maand vast 274°/» voor 3 maanden vast met 4 weken opzeggen 3% voor 6 maanden vast met 4 weken opzeggen 37* voor 1 jaar vast met 6 weken opzeggen 4% Voor de Siut Nicolaas groote voorraad tot zeer lage prijzen, een belangrijke partij Meer dan 1000 artikelen in SPEELGOEDEREN van af 1 cent tot 25 gulden. Een groote partij LUXE POSTPAPIER, Kaarten Correspondance, Porcelein Glaswerk. De étalage is van nu af ter bezichtiging. Kruisweg 175/76, HELDER. ONTVANGEN de nieuwste modellen Ruime keuze in KINDERKEEPEN, JON GENSJASSEN in alle modellen, alsook PELLERIEN JASSEN. Prijzen beneden elke concurrentie, d contant 5<>/0 korting. Aanbevelend, Hoogachtend, UEd. dw. dienaar, Stoomsteenhouwerij Thieré's THEE "bij Wed. J. K Kuiper.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3