N°. 1482. Zondag 24 November, A®. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote lettere en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBuna op Texel GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadkuize een zweep, gevon den op den Wester weg. ZITTING VAN DEN MILITIERAAD. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel maken bekend, dat de zitting van den militieraad voor deze Gemeente zal worden gehouden te ALKMAAR op Woensdag, den 11 December aanstaande, des voormiddags te 10 uren. Voor den Militieraad moet verschijnen de loteling, die vrijstelling verlangt wegens zieke lijke gesteldheid of gebreken of wegens gemis van de gevorderde lengte. Tevens worden de belanghebbenden er uit drukkelijk op gewezen, dat het opgeven van redenen van vrijstelling tijdens de aangifte ter inschrijving voor de militie of bij gelegenheid van de loting aan den Militie-Commissaris en het doen opmaken èn bij den Burgemeester inleveren van de noodige bewijsstukken tot het bekomen van vrijstelling om eene andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid of gemis van de gevorderde lengte, niet voldoende zijn om zich do vrijstelling te verzekeren, waarop zij mcenen aanspraak te kunnen maken, maar dat hun belang medebrengt om bovendien de vrij stelling ep bovenvermeld tijdstip bij den Mili tieraad te vragen. Texel, den 22 November 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, Do Burgemeester, G. A. Hajenius. H. W. deJoncheere. TEXEL, 23 November 1901. Het bestuur der Texelsche IJsclub hield gisteravond eene vergadering in de „Linde boom", tot bespieking van het Pogramma yoor dezen winter. In beginsel werd aangenomen, om, ijs en weder dienende, één of meer wedstrijden te organiseeren, en vooral een IJsfeest te houden des avonds met verlichting. Voor do werkverschaffing is bereids hout aangekocht, en eene Commissie benoemd, om de zaak tot uitvoering te brengen, zoodra de winter intreedt. Voor de regeling van den feestavond werd eene Commissie tot voorbereiding benoemd, bestaande uit d9 HH J Dekker, J. de Jongh, W. C Reij en E. Vlessing. Omstreeks half December vergaderd het Bestuur nogmaals tot definitieve vaststelling van den gezelligen avond in Januari a s. De tijd van St.-Nicolaas zoo in 't bijzonder geschikt voor het beroiden aan elkaar van verrassingen is weldra weer daar en onge twijfeld is reeds menigeen bezig met zoeken naar geschikte geschenken om voor vriend of vriendin, kennis of bloedverwant ta kunnen dienen. Door al die overpeinzingen om te werken in den geest van den goeden Sint,- late men zich echter niet verleiden om zijn andere plichten nu te verwaarloozen en bedenke dat men ook „den Keizer geve wat des Keizers is", indien men zich tenminste nog niet van dien taak kweet. Wij meen en daarop te moeten wijzen en in herinnering te moeten brengen dat op 1 Dec. a.s. moeten zijn voldaan geheel de grondlasten en de per- soneele belasting, terwiji minstens voor de helft de bedrijfsbelasting moet zijn voldaau. De nalatigen loopen gevaar op min aan gename wijze aan hunne verplichtingen in deze te worden herinnerd door als Sint-Nico- laasgeschenk eene waarschuwing te ontvan gen, die zooals bekend niet kosteloos wordt verstrekt. Oudeschild, 22 Nov. Nabij het Horntje was gisteren heel wat nieuw hout in drift, vermoedelijk afkomstig van een op zee ver loren deklast. De garnalenvloot breidt zich weer lang zamerhand uit, nu tal van schuiten het oester korren staken. De vangst is nog niet ruim en de garnalen veelal klein van stuk. Er wordt thans ge middeld f 2 besomd per mand. Eenige schuiten zijn naar Nieuwediep ver trokken om zoo mogelijk lading te bergen uit het gestrande Cngelsche stoomschip „Do mingo Larrinaga". De Cocksdobp, 22 Nov. De laatste dagen drijven er zeer vele brieltjes, vaatjes, die den visschers voor boeien op de netten dienen, in het Eierlandsche gatook worden er op het Noorderstrand van Texel gevonden. Naar vermoed wordt vindt dit zijn oorzaak in den laatsten storm, die waarschijnlijk tallooze netten van visschers onklaar maakte en mo gelijk nog wel ernstiger onheilen veroorzaakte. Den Hoorn, 22 Nov. Heden zijn alhier bij den onderstrandvonder aangebracht eenige platen en planken, gemeikt D, die aan het strand zijn aangespoeld. ^Vermoedelijk zijn deze afkomstig van het te" Nieuwediep bin- nengeloopen stoomschip, hetwelk zijn deklast had verloren. Hedenavond had de algemeene jaarver gadering plaats van het Onderlinge Begrafe nisfonds „Unitas" Nadat als gewoonlijk de vergadering door den president den Heer G. Duinker, was geopend en de notulen van het voorgaande jaar waren voorgelezen, ging men over tot de rekening en verantwoording der ingekomen gelden. Niettegenstaande de weinige contributie, die geïnd wordt geduren de vier maanden, is genoemde vereeniging nog weder flink vooruitgegaan. De ontvang sten bedroegen aan contributie, rente. enz. f 459,447a. Uitgaaf geheel, waaronder drie uitkeeringen, bodeloon enz. f i 73,91, zoodat de kas dit jaar weder vooruit is gegaan met een som van f 280,53Vi Als nu was aan de orde de benoeming van een commissaris, in de plaats van den Heer J. J. Witte, die als zoodanig moest aftreden en volgens rooster niet herkiesbaar was. Gekozen werd de Heer S. Zoetelief. Nadat boeken als anderszins in orde waren bevonden, en er niets meer viel te behandelen, sloot de President op de gebruikelijke wijze de vergadering. Vlieland, 18 Nov. Gisterennamiddag had op het kerkhof alhier een aandoenlijke plech tigheid plaats. Op het graf van den heer Veenhoven werd de vorige week een monument geplaatst, holde van vele vrienden van buiten de plaats en van Vlielands burgerij aan zijn in April overleden Burgemeester. Een commissie, bestaande uit vijf heeren, vormde het plan voor deze huldo en zag dit nu verwezenlijkt. Een overgroote menigte belangstellenden was op het kerkhof aanwezigdoor den heer Van Rossum werd eene toepasselijke rede gehouden, waarna door leden der commissie het gedenkteeken werd onthuld en overgedra- hen aan de familie van den overledene. Professor Van Hasselt uit Delft, dankte namens Mevrouw de Weduwe Veenhoven van Hasselt in treffende bewoordingen voor dit bewijs van sympathie aan den geliefden doode. Veler hart was met weemoed vervuld, staande bij het graf van hem, die midden uit een werkzaam leven werd weggerukt en die nog zooveel had kunnen zijn voor de zijnen en de gemeente. Het eenvoudige monument van graniet staat daar als een altijd blijvende herinnering, in gouden letters luidt het opschrift Ter gedachtenis aan J. H. W. Veenhoven, Burgemeester te Vlieland. 1895-1901. Thans kan met zekerheid worden mede gedeeld dat president Kruger besloten heeft af te zien van een verblijf in het zuiden van Frankrijk en dat hij den winter zal blijven doorbrengen in villa Kass Cara te Hilversum. De heeren van Kol, Helsdingen, Hugen- holtz, Ter Laan, Melchers en Schapers, hebben voorgesteld den post van f180.000 voor den bouw van een stoomschip speciaal voor Nieuw- Guinea, te schrapgen van de begrooting. In hun toelichting voeren zij aan dat de bouw van dit stoomschip een gevolg is van onze zucht tot uitbreiding van ons gezag in de koloniën. Verder, dat deze uitgaaf in strijd is met art. 1 van het Regeeringsregle- ment, dat de uitoefening van de Regeering van den Gouverneur-generaal alléén uitstrekt tot het „Rijk in Azië", terwjjl Nieuw-Guinea tot Australië behoort. Dezelfde heeren hebben voorgesteld te doen vervallen de posten betreffende voortzetting van den aanleg van defensiewerken te Soera- baya, (f 132.000) en voortzetting van den aanl eg van defensiewerken te Batavia (f 366000) Te zamen dus een vermindering van f 498000. Bij het 1ste gesticht der Rijkswerkin richting te Veenhuizen heeft zich iemand aangemeld die ruim 27« jaar geleden deser teerde. Wijl hij echter in al dien tijd niet met de politie in aanraking is gekomen, is hem zijn verdere straf kwijtgescholden, en is hetgeen hij nog tegoed had, ruim f 27, hem uitbetaald. De fabriek van den heer J. E. Scholten te Groningen, te Klarienaveen onder Emmen staande, waar uit veen papier wordt gemaakt en welke inrichting renig in Europa is, is stop gezet en zal hoogstwaarschijnlijk niet weer werken. Een snuggere bol. Het venten van allerlei waren aan de huisdeuren een last voor huishoudens met weinig dienstpersoneel heeft te 's Gravenhage aanleiding gegeven tot het in gebruik stellen van bordjes, waarop gedrukt te lezen staat: „Aan de deur wordt niet gekocht; drukwerken worden niet terug geven.' Maar nu is er een snuggere bol op liet denkbeeld gekomen om met die bordjes langs de huizen te gaan venten Overal waar nog niet zoo'n bordje is belt hij aan en vraagt of men ook gediend is van eene waarschuwing tegen hem en zijn collega's! Steeds meer belasting betalen Worden de voorgedragen belastingen by de wet bekrachtigd, dan zal het aantal op centen in /"uid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Groningen worden verhoogd, terwjjl het in de overige provinciën onveranderd blijft. Wegens hooger geraamde uitgaven stellen de Staten van Zuid-Holland en Utrecht voor een verhooging der opcenten op de personeele belasting, zoowel als op de grondbelasting met 1 in Noord-Holland zullen de meerdere uitgaven worden gedekt door een verhooging der opcenten op de grondbelasting op de ongebouwde eigendommen met 2 en in Gro ningen door een vermeerdering der opcenten zoowel op de personeele als op de grondbe lasting met 2. Te Houtigehage zullen 10 H.A. heide grond worden ontgonnen, bijwijze van werk verschaffing in den a.s. winter. Sedert een paai- dagen worden voor rekening der heeren S. Bendien Lz.,M Hompes en S. Frank in de door deze te Nijverdal aan gekochte gronden door de firma Gebr. Rosz- mark te Almeloo boringen gedaan, ten einde te kunnen nagaan of de grond werkeljjk in voldoende mate gondhoudend is. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1