Buitenland. M arktberichten. Pre dikbeur ten, Oostêrend, 23 Nov. Eenige visschers Yan hier zijn vertrokken om, zoo mogelijk, behulp zaam te zijn bij het lossen of lichten van een in de Noordergronden gestrand Engelsch stoomschip, genaamd „Domingo Lavrinaga", kapt. Hudson, dat bestemd was van Savannah naar Bremen. De lading bestaat nit 10000 balen katoen en verder eenig asphalt en hars. Naar men mededeelt zit het schip hoog op en maakt het water, zoodat het vermoedelijk niet afgebracht zal kunnen worden. Alsdan is het te wenschen, dat de lading nog gebor gen kan worden. In de eerstvolgende vergadering van „Nut en Genoegen", te houden op Donderdag a.s. zal de heer J de Jongh van de Waal als spreker optreden. Jl. Woensdagmorgen strandde in de Noordergronden het Engelsche stoomschip „Domingo de Larrinaga", komende van Savan nah en bestemd naar Bremen. De lading bestaat uit 10,0o0 balen katoen, 3000 ton asphalt en 30 J ton hars. Twee sleepbooten, de „Titan" en „Hercules", vertrokken in den loop van den nacht met de reddingsboot om assistentie te verleenen en de equipage van de gestrande boot te redden, die echter het schip voorloopig nog niet wilde verlaten waar om de reddingsboot naar de haven terugkeerde De sleepbooten hebben tot heden vergeefs getracht het kolossale stoomschip vlot te brengen. Gistermorgen zijn een massa schuiten naar de gestrande boot vertrokken om van de lading te bergen. Men meldt uit Den Haag: De consnl-generaal te Pretoria, de heer Domela Nieuwenhuis, vertoeft hier ter stede ten huize van mevrouw de weduwe Elliot Boswell-Gijsberti Hodenpijl in de Van Speyk- straat. Ilij denkt slechts korten tijd in de residentie te verblijven, daar hij zijn familie in Groningen gaat bezoeken. Omtrent de gebeurtenissen, waarop in de laatste tijden, in verband met het vertrek van den heer Domela Nieuwenhuis van zijn standplaats, is gezinspeeld, wenschte hij zich in geen enkel opzicht uit te laten, maar be paalde zich tot de mededeeling dat hij met den Min. van Buitenl. Zaken een langdurig onderhoud heeft gehad. De heer Domela Nieuwenhuis is ook voor nemens de hier aanwezige leden van de Zuid-Afrikaansche deputatie een bezoek te brengen. Te Prinsenhage zijn in ondertrouw op genomen een weduwnaar van 64 en een een weduwe van 68 jaren. Die durven nog 1 De gebroeders Hogerhuis Aan een schrijven van de zuster der gebroeders Ho gerhuis aan een van hun vrienden ontleent de „Echo'' het volgende Wij hebben uw briefkaart van 6 Nov. ontvangen. Ik heb gewacht met schrijven tot wij Marten en Wieberen bezocht hadden. Wieberen maakt het goed en laat u van hem groeten. Met Marten gaat het gaandeweg minder. Marten is soms niet te wel bij 't hoofd Het langdurig verblijf (vijf jaar en 6 maanden) heeft eindelijk zeer nadeelige gevolgen voor hem gehadzoodat hij langzamerhand het gebruik zyner verstandelijke vermogens gaat verliezen. Van Juni tot 29 September 1901 is hij op de ziekenzaal der strafgevangenis te Leeuw arden verpleegd geweest, sedert is hij bij Wieberen in de gemeenschap. In 't eerst leek het wel dat het wat beter werd, bij Wieberen zijnde, maar gisteren hoorden we van Wieberen, dat het gestadig minder met hem wordt, en ook wij zeiven vonden hem, tijdens ons laatste bezoek, niet zoo goed als voor vier weken. Met Keimpe en ons gaat het goed, wat de gezondheid aangaat. Maar wjj zijn vol bezorgdheid, zooals ge wel zult begrijpen. Keimpe is een aardappelhandel begonnen. Maar 't kost nogal moeite daarmeê brood te verdienen; 't is en blijft scharrelen de konkurrentie is zoo groot hier in Leeuwarden. De Tien geboden van het Melken. 1. Gij zult met reine handen melken. 2. Gij zult vóór het melken den uier rei nigen. 8 Gij zult de eerste stralen buiten den emmer melken. 4. Gy zult de melk van iedere uier proeven. 5. Gij zult overkrais melken. 6. Gij zult voorzichtig en zorgvuldig melken. 7. Gij zult gedurende het melken zorg dra gen dat er geenerlei onrust in den stal heerscht. 8. Gy zult zonder ophouden en snel melken. 9. Gij zult goed uitmelken. 10. Gy zult de gemolken melk buiten den stal uitgieten. Och baas, mag ik even mijn kinderen bij u laten Ik kom ze dadelijk weer afhalen maar wou graag even een boodschap n de buurt doen. Aldus sprak Zaterdag een vrouw tot een schoenmaker, op de Prinsengracht bij den Jordaan te Amsterdam. Nu, de baas had er niet op tegen, aan de kinderen even gastvrijheid te bezorgen, de vrouw ging weg enkeerde niet terug. Men ging op onderzoek uit ze had haar adres opge geven doch dat bleek valsch te zijn en ten slotte zijn de kinderen aan het bureau Lau riersgracht gebracht. De politie zal ze nu een onderkomen in het Stadsbestedelingenhuis bezorgen, doch intusschen trachten de ontaar de moeder op te sporen. De heer D. De Groot, oud-hoofdonder wijzer van West woud, schrijft nog eens een artikel in de „Tel," over de veelbesproken erfenis van Neeltje Pater, welke erfenis, naar deze schrijver gelooft, „boven de 3 of 13 millioen" moet bedragen. Even vaag en nevelig als de vroegere mededeelingen zijn die van den heer De Groot Hij komt tot de conclusie dat verdeeling aan de rechthebbenden nooit is geschied en Neeltje Fater's laatste en andere testamenten op zijn. Maar waar de kapitalen gebleven zijn zie, dat weet de heer De Groot óók niet De cholera in Indië Men seint uit Batavia aan de N. C. Sinds September van dit jaar zijn er in Demak (Java) 5637 personen aan cholera overleden. De „Selompret Melajoe" geeft het vol gende merkwaardige voorval op van een oud-ingezetene van Blitar in den krater van den Kloet De heer P. van Blitar dan brandde van verlangen om toch eens af te dalen in den krater van den berg, die aan Kediri zooveel kwaad had gedaan. En op een zekeren dag stond deze heer op een vlot van pisangstam- men op het kratermeer, doch kon maar een kort oogenblik daar blijven en keerde zoo gauw mogelijk naar den kraterwand terng Dit was zijn geluk, want kort daarna werd het vlot naar den bodem gezogen en kwam niet meer te voorschijn. Volgens zeggen van dien heer was het op het meer niet uit te houden wegms den sterken luchtstroom, die de borst hinderlijk jjgknelde. Korten tijd daarna werd door eenige strand bewoners aan de Zuidkust gemeld dat ze een vlot van pisangstammen aan de kust hadden zien aanspoelen. Bij onderzoek :s gebleken dat dit laatste vlot indertijd had gediend op den vermelden tocht van den heer P. Er moet dus, meent het blad, een onder- dergrondsche verbinding bestaan tusschen den krater van den Kloet en den Indischen Oce aan („J. B") Uit de Boerenvrouwen- en -kinderkam pen in Zuid-Afrika De heer Emous schrijft in het H b 1. In het kamp te Irene is niet ééne moeder meer, wier jongste kind nog leeft. Het kamp te Pietersburg werd omstreeks Mei van dit jaar geopend. Eerst van liever lede klom het aantal ingebrachten tot bijna 4000. Maar in dien korten tijd zijn er bijna 00 gestorven. Dat is de weergalooze menschlievende behandeling van zwakken en weerloozen door Engeland. Gedurende veel langer dan een maand reeds worden nu vrouwen en kinderen op open wagens uit Potchefstroom en van elders naar de kampen in N.ital gevoord zonder andere dekking dan wat zij aan het lichaam hebben. Het overige goed wordt nagezonden maar is er dan eerst twee weken later. En intusschen regent het in het bergland en de doornatte vrouwen stappen af in slijk- en modderpoelen. Is die verplaatsing uit laat opkomend menschelijk gevoel of ook taktiek Het antwoord„in een geheele maand hebben de Boeren niet eenmaal den treinen loop verstoord." Dat is dus de reden, waarom de kampen zoo onophoudelijk veranderen 1 Een bewoner van Logansport, in den Amerikaanschen staat Indiana, heelt bij de regeering der Vereenigde Staten een eisch ingediend tot terugbrenging van zyn zoon, die op het oogenblik in het Britsche leger in Zuid-Afrika dient, tengevolge van de vol gende omstandigheden De jongeman in quaestie werd door een agentschap te Saint-Louis in dienst genomen, om paarden, die aan boord van een Engelsch vaartuig te New-Orleans waren ingescheept met bestemming naar Zuid-Afrika, te ge leiden. Toen het vaartuig te Kaapstad aankwam, werd aan liem en zijn makkersj.beduid, dat zij geen vergunning konden krijgen aan land te gaan, omdat zij Amerikaansche onder danen waren, maar dat zij die vergunning zouden krijgen, als zij den eed van trouw aan Engeland aflegden. Aldus geschiedde Doch toen zij eenmaal aan land waren, deelde men hen met geweld in bij het Britsche leger en zond hen naar het oorlogsterrein. Het agentschap te Saint-Louis werft op die manier 80 man per week voor het En gelsche leger aan. De Kaiser Wilhelm der Grosse" heeft Donderdag te New York voor meer dan zeven millioen dollar goud, in staven, aan boord genumen, de grootste hoeveelheid, die ooit ineens verscheept is. Gewapende mannen gaan mede om deze kostbare lading te be schermen. De correspondent van de „Daily Expres" te Kaapstad seint over toenemende ontevre denheid onder de Engelsche troepen, in het bijzonder wegens de omstandigheid, dat de Kaffers in groote getale als verkenners wor den gebruikt tegen 6 pond St. per maand, terwijl Tommy maar 30 shillings verdient, wat veel te weinig is om zich de noodigste zaken aan te schaffen. Men meldt uit Londen d.d. 19 Nov. De douane-autoriteiten alhier hebben een stoomboot aangehouden, die morgen zou ver trekken, schijnbaar met passagiers voor een pleiziertocht. Zekere omstandigheden verwek ten achterdocht, in 't bijzonder het feit, dat het vaartuig een zoeklicht had. Naar gemeld wordt, vonden de douane-beambten aan boord 4 veldkanonnen en een hoeveelheid houtskool en salpeter. De proviand bestond hoofdza kelijk uit vleesch in blik, beschuit en andere mondkost, die gewoonlijk niet door pleizier- vaartuigen wordt gebruikt. De boot was opnieuw ingericht om 500 k 600 man te kun nen vervoeren. Naar gemeld wordt, verkla ren de officieren, dat de eerste bestemming Hamburg was en dat de kapitein verzegelde orders had Volgens uit Grimsby ontvangen berichten zouden een aantal reeders besloten hebben de stoomtrawlers uit de vaart te doen, daar door de hooge loonen der visschers de kosten niet gedekt kunnen worden. Zooals men weet, was ei dozen zomer een werkstaking omdat men de loonen wilde verlagen. Cecil Rhodes en dr. Jameson zijn te Port Said aangekomen en zullen oen reis langs den Nijl maken tot Khartoem. Daarna gaan zij naar Londen, waar Rhodes een vergadering zal presideeren van aandeelhou ders in de Chartered Company. Ten bewijze hoe rpk aan naphta de westelijke kuststreek der Kaspische Zee is, diene dat Zondagavond op een der nog niet ontgonnen terreinen plotseling een fontein is opgesprongen, die dagebjks 1000000 poeds oplevert De vloed is zoo geweldig, dat het gansche terrein en de naburige putten over stroomd worden. Uit vrees voor brand is het werk gestaakt. In zijn jongste redevoering heeft de Engelsche minister van oorlog, Brodrick, er op gesnoefd, dat Engeland een zoo groote hoeveelheid paarden in den huidigen oorlog over zoe heeft gebracht als ge9n rijk voor dezen. Nu wordt gemeld, dat een groot gedeelte van de paarden, die uit de Ver eenigde Staten en Hongarije zijn aangevoerd bij aankomst te Kaapstad in zulk een treuri- gen toestand verkeerden, dat zij voor 4 shilling (f2,4i.i) per stuk moesten worden vei kocht Leiden, 22 Nov. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 115 af 248; 24 Stieren f 48 a f 265; Veulens stuks 75 a f 325 kalfkoeien f 108 a f 266 Melkkoeion f 108 a f 266 308 Varekoeien f 86 a (205 226 Vette koeien f 115 a 1 248 47 Vette kalveren f 38 a f 88.; 18 Magere kalveren f 7.a f 18.163 Graskalveren f 24 a f 62; 922 Votto schapen f 18 af 29.509 sohapon (weide) f 13 a f 24.— Paarden f 92 af 78 Magere Varkens fl3a f30. Vette Varkens a ot. 311 Biggen (5. a f 12. Lammeren f a f Zondag 84 November. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Nam, half 8 Geen dienst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 2